Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.196.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 672/2012
z dnia 16 lipca 2012 r.
rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 791/2011 wobec przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(1) ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

1.1. Obowiązujące środki

(1) Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 791/2011(2) ("rozporządzenie pierwotne") Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 62,9 % na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ("ChRL") w odniesieniu do wszystkich innych przedsiębiorstw niż te wymienione w art. 1 ust. 2 i w załączniku I do tego rozporządzenia. Środki te będą zwane dalej "obowiązującymi środkami", a dochodzenie, które doprowadziło do wprowadzenia środków rozporządzeniem pierwotnym, będzie zwane dalej "dochodzeniem pierwotnym".

1.2. Wniosek

(2) W dniu 27 września 2011 r. Komisja otrzymała wniosek złożony na podstawie art. 13 ust. 3 oraz art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego o zbadanie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z ChRL, oraz poddanie rejestracji przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji.

(3) Wniosek został złożony przez Saint Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozó és Műszakiszövetgyártó Bt., Valmieras stikla š íiedra AS i Vitrulan Technical Textiles GmbH - czterech producentów unijnych niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z wůókien szklanych.

(4) Wniosek zawierał wystarczające dowody prima facie, że po wprowadzeniu obowiązujących środków nastąpiła istotna zmiana struktury handlu w zakresie wywozu z ChRL i Malezji do Unii, która nie ma racjonalnych przyczyn lub ekonomicznego uzasadnienia poza wprowadzeniem obowiązujących środków. Wskazana zmiana struktury handlu wynikała rzekomo z przeładunku w Malezji niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z ChRL.

(5) Ponadto z dowodów wynika, że skutki naprawcze obowiązujących środków zostały osłabione zarówno pod względem ilości, jak i ceny. Dowody wskazują, że zwiększenie przywozu z Malezji nastąpiło po cenach niższych od ceny niewyrządzającej szkody ustalonej w dochodzeniu pierwotnym.

(6) Wreszcie istnieją dowody, że ceny niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Malezji są cenami dumpingowymi w odniesieniu do wartości normalnej ustalonej dla produktu podobnego w trakcie dochodzenia pierwotnego.

1.3. Wszczęcie postępowania

(7) Po konsultacji z Komitetem Doradczym i ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody prima facie uzasadniające wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, Komisja wszczęła dochodzenie rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1135/2011(3) ("rozporządzenie wszczynające"). Na podstawie art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja, w drodze rozporządzenia wszczynającego, nakazała również organom celnym rejestrowanie przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Malezji.

1.4. Dochodzenie

(8) Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu dochodzenia władze ChRL i Malezji, producentów eksportujących w tych państwach oraz znanych zainteresowanych importerów unijnych i przemysł unijny. Kwestionariusze rozesłano do producentów/eksporterów w ChRL i Malezji, którzy są znani Komisji lub którzy zgłosili się w terminie określonym w motywie 14 rozporządzenia wszczynającego. Kwestionariusze wysłano również do importerów w Unii. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w rozporządzeniu wszczynającym.

(9) Trzech producentów eksportujących w Malezji oraz trzech niepowiązanych importerów w Unii zgłosiło się i przedłożyło odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(10) Następujący producenci eksportujący przedstawili odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, a w ich siedzibach przeprowadzono następnie wizyty weryfikacyjne.

Producenci eksportujący w Malezji:

- GFTex Fiberglass Manufacturer Sdn Bhd, Selangor,

- Gold Fiberglass Sdn. Bhd, Selangor, oraz

- GRI Fiberglass Industries, Selangor.

1.5. Okres objęty dochodzeniem

(11) Okres objęty dochodzeniem trwał od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2011 r. ("OD"). Dane dotyczące OD zgromadzono w celu zbadania między innymi domniemanej zmiany w strukturze handlu. Za okres sprawozdawczy od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. ("OS") zgromadzono bardziej szczegółowe dane w celu zbadania ewentualnego osłabienia skutków naprawczych obowiązujących środków i występowania dumpingu.

2. WYNIKI DOCHODZENIA

2.1. Zagadnienia ogólne

(12) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego ocenę występowania obchodzenia środków przeprowadzono, poddając kolejno analizie: ewentualne zmiany w strukturze handlu między ChRL, Malezją a Unią; wynikanie tej zmiany z praktyki, procesu lub prac niemających racjonalnych przyczyn ani ekonomicznego uzasadnienia, poza nałożonym cłem; istnienie dowodów szkody lub osłabienia skutków naprawczych cła pod względem cen lub ilości produktu podobnego; istnienie dowodów występowania dumpingu w odniesieniu do wartości normalnych uprzednio ustalonych dla produktu podobnego, w razie potrzeby zgodnie z przepisami art. 2 rozporządzenia podstawowego.

2.2. Produkt objęty postępowaniem i produkt objęty dochodzeniem

(13) Produkt objęty postępowaniem jest taki sam jak produkt zdefiniowany w dochodzeniu pierwotnym: tkaniny siatkowe o otwartych oczkach z włókien szklanych, o wielkości oczka powyżej 1,8 mm na długość i szerokość oraz o wadze powyżej 35 g/m2, z wyłączeniem tarcz z włókna szklanego, pochodzące z ChRL, obecnie objęte kodami CN ex 7019 51 00 i ex 7019 59 00.

(14) Produkt objęty dochodzeniem jest taki sam jak produkt określony w poprzednim motywie, lecz wysyłany z Malezji, zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Malezji.

(15) Dochodzenie wykazało, że tkaniny siatkowe o otwartych oczkach z włókien szklanych, zgodne z powyższą definicją, wywożone z ChRL do Unii oraz tkaniny siatkowe o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłane z Malezji do Unii mają te same podstawowe właściwości fizyczne i techniczne oraz te same zastosowania, a zatem są uważane za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

2.3. Stopień współpracy i określenie wielkości obrotów handlowych

Malezja

(16) Jak wskazano w motywie 10, trzech producentów eksportujących w Malezji przedłożyło odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(17) Wizyty weryfikacyjne zostały następnie przeprowadzone na terenie tych trzech producentów eksportujących.

(18) Wymienieni trzej malezyjscy producenci eksportujący reprezentowali 75 % całkowitego wywozu produktu objętego dochodzeniem z Malezji do Unii w OS, jak wskazano w COMEXT(4). Łączną wielkość wywozu obliczono na podstawie COMEXT.

(19) Jeden z trzech malezyjskich producentów eksportujących zaprzestał współpracy po pierwszym dniu wizyty weryfikacyjnej, dlatego też zastosowano art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(20) W przypadku dwóch pozostałych przedsiębiorstw za uzasadnione uznano zastosowanie art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego z powodów wyjaśnionych w motywach 34 i 52-59.

Chińska Republika Ludowa

(21) Producenci eksportujący z ChRL nie współpracowali. W związku z powyższym ustalenia w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych z ChRL do Unii i wywozu produktu objętego postępowaniem z ChRL do Malezji musiały częściowo opierać się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. Do określenia całkowitej wielkości przywozu z ChRL do Unii wykorzystano dane pochodzące z bazy danych COMEXT. Wykorzystano statystyki krajowe ChRL i Malezji do określenia całkowitej wielkości wywozu z ChRL do Malezji. Dane zestawiono również ze szczegółowymi danymi na temat przywozu i wywozu dostarczonymi przez malezyjskie organy celne.

(22) Wielkość przywozu zarejestrowana w statystykach Malezji i ChRL objęła większą grupę produktów niż produkt objęty postępowaniem lub produkt objęty dochodzeniem. W świetle danych zawartych w bazie COMEXT i danych dostarczonych przez trzech malezyjskich producentów eksportujących można było jednak ustalić, że znaczną część tej wielkości przywozu reprezentował produkt objęty postępowaniem. W konsekwencji dane te mogły zostać wykorzystane do ustalenia zmiany w strukturze handlu.

2.4. Zmiana struktury handlu

Przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych do Unii

(23) Przywóz produktu objętego postępowaniem z ChRL do Unii znacząco zmniejszył się po wprowadzeniu środków tymczasowych w lutym 2011 r.(5) oraz środków ostatecznych w sierpniu 2011 r. (na mocy rozporządzenia pierwotnego).

(24) Z drugiej strony łączna wielkość wywozu produktu objętego dochodzeniem z Malezji do Unii znacznie wzrosła w 2011 r. Na podstawie danych COMEXT wywóz z Malezji do Unii znacząco wzrósł w ostatnim roku, natomiast w poprzednich latach jego poziom utrzymywał się na niskim poziomie. Ta tendencja znajduje również potwierdzenie w odpowiednich statystykach malezyjskich dotyczących wywozu tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych z Malezji do Unii.

(25) W tabeli 1 wskazano ilości przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych z ChRL i Malezji do Unii między dniem 1 stycznia 2008 r. a dniem 30 września 2011 r.

Wielkość przywozu w mln m22008200920101.10.2010 - 30.9.2011
ChRL307,82294,98383,76282,03
Malezja0,020,040,0276,10
Źródło: Statystyki COMEXT.

(26) Powyższe dane wyraźnie wskazują, że przywóz z Malezji do Unii utrzymywał się na niskim poziomie w okresie od 2008 do 2010 r. Jednak po wprowadzeniu środków w 2011 r., przywóz ten nagle wzrósł i w pewnym stopniu zastąpił wywóz z ChRL na rynek unijny pod względem ilości. Ponadto od czasu wprowadzenia obowiązujących środków nastąpił znaczący spadek wywozu z ChRL do Unii (26 %).

Wywóz z ChRL do Malezji

(27) W tym samym okresie można było zaobserwować gwałtowny wzrost wywozu tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych z ChRL do Malezji. Wywóz wzrósł do 32,78 mln m2 w OS ze stosunkowo niewielkiej ilości w 2008 r. (4,65 mln m2). Ta tendencja znajduje również potwierdzenie w odpowiednich statystykach malezyjskich dotyczących przywozu tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych z ChRL do Malezji.

Tabela 2

Wywóz tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych z ChRL do Malezji od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2011 r.

2008200920101.10.2010 - 30.9.2011
Ilość

(w mln m2)

4,655,785,9432,78
Roczna zmiana (%)24 %2,8 %452 %
Indeks (2008 = 100)100124128705
Źródło: Statystyki ChRL.

(28) W celu ustalenia tendencji odnoszących się do przepływów handlowych niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych z ChRL do Malezji uwzględniono zarówno statystyki Malezji, jak i ChRL. Oba zbiory danych są dostępne jedynie na wyższym poziomie grupy produktów niż produkt objęty postępowaniem. W świetle danych zawartych w bazie COMEXT i danych dostarczonych przez trzech malezyjskich producentów eksportujących, którzy początkowo współpracowali, można było jednak ustalić, że znaczną część tej wielkości przywozu reprezentował produkt objęty postępowaniem. Dlatego też dane te można było uwzględnić.

(29) W powyższych tabelach 1 i 2 wyraźnie wykazano, że nagłemu spadkowi wywozu tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych z ChRL do Unii towarzyszył znaczący wzrost wywozu tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych z ChRL do Malezji, a następnie istotny wzrost wywozu tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych z Malezji do Unii w OD. W toku dochodzenia ustalono, że dodatkowe ilości tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z ChRL do Malezji były błędnie zgłaszane w momencie przywozu do Malezji w ramach kodów innych niż kody objęte dochodzeniem. Zgodnie z celnymi zgłoszeniami przywozowymi wymienione dodatkowe ilości zostały zgłoszone w ramach kodów 7019 11 000 i 7019 40 000.

Wielkość produkcji w Malezji

(30) Trzy początkowo współpracujące przedsiębiorstwa zostały utworzone między listopadem 2010 r. a marcem 2011 r. i rozpoczęły produkcję oraz wywóz do Unii dopiero po wprowadzeniu środków tymczasowych w lutym 2011 r. Przed lutym 2011 r. w Malezji nie produkowano tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych.

2.5. Wniosek dotyczący zmiany w strukturze handlu

(31) Ogólny spadek wywozu z ChRL do Unii i równoległy wzrost wywozu z Malezji do Unii oraz wywozu z ChRL do Malezji po wprowadzeniu środków tymczasowych w lutym 2011 r. oraz środków ostatecznych w sierpniu 2011 r., stanowią zmianę struktury handlu między wymienionymi wyżej państwami z jednej strony a Unią z drugiej strony.

2.6. Charakter praktyki związanej z obchodzeniem cła

(32) Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego zawiera wymóg, zgodnie z którym zmiana struktury handlu powinna wynikać z praktyki, procesu lub prac niemających racjonalnych przyczyn ani ekonomicznego uzasadnienia poza nałożonym cłem. Praktyka, proces lub prace obejmują między innymi wysyłkę produktu objętego środkiem za pośrednictwem państw trzecich i montaż części poprzez ich składanie w Unii lub państwie trzecim. W tym celu istnienie działalności montażowej ustala się zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

Przeładunek

(33) Zgłoszony wywóz współpracujących początkowo malezyjskich przedsiębiorstw reprezentował około 75 % łącznego całkowitego malezyjskiego wywozu do Unii. Pozostały wywóz można przypisać malezyjskim producentom, którzy nie współpracowali w toku dochodzenia, lub praktykom związanym z przeładunkiem. Jeden ze współpracujących importerów w Unii pozyskiwał tkaniny siatkowe o otwartych oczkach z włókien szklanych od malezyjskiego eksportera, który nie współpracował podczas obecnego dochodzenia.

(34) Jak wskazano szczegółowo w motywach 52-59, trzy początkowo współpracujące przedsiębiorstwa zostały poinformowane na miejscu, że mogą zostać objęte art. 18 rozporządzenia podstawowego, ponieważ ustalono, że dostarczyły wprowadzające w błąd informacje. Dowody wykazały, że dwóch początkowo współpracujących producentów eksportujących nie ujawniło wzajemnych powiązań. Przedsiębiorstwa dokonywały również manipulacji i zmian w zakresie dokumentów, takich jak wyciągi bankowe. Istnieją także wątpliwości co do autentyczności niektórych ich faktur zakupu oraz bankowych dowodów płatności. Dwa przedsiębiorstwa nie wykazały pochodzenia surowców wykorzystanych w produkcji tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wywożonych do Unii. Wreszcie, na podstawie informacji uzyskanych przez władze Malezji, towary mogły być objęte świadectwem pochodzenia w momencie ich wywozu, jeżeli zaistniała zmiana kodu klasyfikacji między przywiezionymi surowcami zastosowanymi w procesie produkcji a wywiezionymi wyrobami gotowymi. Dowody ujawnione podczas wizyt weryfikacyjnych wskazują, że pewne ilości tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych z ChRL w momencie ich przywozu do Malezji były błędnie zgłaszane w ramach kodów nieobjętych dochodzeniem, podczas gdy przy ich wywozie do Unii były one klasyfikowane w ramach dwóch kodów CN objętych dochodzeniem. Stanowi to wyjaśnienie dla dodatkowych ilości tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wywożonych z Malezji do Unii, jak potwierdzono w ustaleniach dotyczących zmiany struktury handlu w motywie 29.

(35) Przeładunek produktów pochodzących z ChRL w Malezji został zatem potwierdzony.

Montaż lub wykańczanie

(36) Ponieważ art. 18 rozporządzenia podstawowego został zastosowany do wszystkich trzech początkowo współpracujących przedsiębiorstw, nie ustalono, czy byli oni zaangażowani w działania związane z montażem.

2.7. Niewystarczająca racjonalna przyczyna lub ekonomiczne uzasadnienie inne niż nałożenie cła antydumpingowego

(37) W trakcie dochodzenia nie wyszły na jaw żadne racjonalne przyczyny lub ekonomiczne uzasadnienie przeładunku inne niż unikanie obowiązujących środków wprowadzonych wobec niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z ChRL. Nie znaleziono żadnych elementów innych niż cło, które można by uznać za wyrównanie kosztów przeładunku, zwłaszcza w odniesieniu do transportu i ponownego załadunku, produktu objętego postępowaniem z ChRL do Malezji.

2.8. Osłabienie skutków naprawczych cła antydumpingowego

(38) W celu przeprowadzenia oceny, czy przywożone produkty osłabiły pod względem ilości i cen skutki naprawcze obowiązujących środków wprowadzonych wobec przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z ChRL, wykorzystano dane COMEXT jako najlepsze dostępne dane dotyczące ilości i cen w odniesieniu do wywozu dokonywanego przez trzech początkowo współpracujących producentów eksportujących, w stosunku do których zastosowano art. 18 rozporządzenia podstawowego, oraz wywozu dokonywanego przez przedsiębiorstwa niewspółpracujące. Ustalone w ten sposób ceny porównano z poziomem usuwającym szkodę ustalonym dla producentów unijnych w motywie 74 rozporządzenia pierwotnego.

(39) Wzrost przywozu z Malezji do Unii z 20 000 m2 w 2010 r. do 76 mln m2 w okresie od kwietnia do września 2011 r. uznano za znaczący pod względem ilości.

(40) Porównanie poziomu usuwającego szkodę ustalonego w rozporządzeniu pierwotnym ze średnią ważoną ceną eksportową (skorygowaną o koszty poniesione po przywozie oraz kwestie jakościowe ustalone w dochodzeniu pierwotnym) wykazało znaczące zaniżanie cen. W związku z tym stwierdzono, że skutki naprawcze obowiązujących środków zostały osłabione zarówno pod względem ilości, jak i ceny.

2.9. Dowody na istnienie dumpingu

(41) Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy istnieją dowody na istnienie dumpingu w odniesieniu do wartości normalnej uprzednio ustalonej dla produktów podobnych.

(42) W rozporządzeniu pierwotnym wartość normalna została ustalona na podstawie cen występujących w Kanadzie, którą w ramach tamtego dochodzenia uznano za odpowiednie państwo o gospodarce rynkowej analogiczne w odniesieniu do ChRL. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego uznano za właściwe zastosowanie wartości normalnej uprzednio ustalonej w dochodzeniu pierwotnym.

(43) Ceny eksportowe w Malezji zostały ustalone na podstawie dostępnych faktów, tj. średniej ceny eksportowej niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych podczas OS, jak wskazano w COMEXT. Wynikało to z zastosowania art. 18 rozporządzenia podstawowego do wszystkich trzech początkowo współpracujących eksporterów, w związku z czym ich dane nie mogły być wykorzystane do ustalenia cen eksportowych.

(44) Aby zapewnić rzetelne porównanie wartości normalnej i ceny eksportowej, wzięto pod uwagę, w formie dostosowań, różnice wpływające na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Wprowadzono dostosowania dotyczące różnic w zakresie kosztów transportu, ubezpieczenia, kosztów dodatkowych i pakowania oraz opłat bankowych. Zważywszy, że zastosowano art. 18 rozporządzenia podstawowego do wszystkich trzech początkowo współpracujących producentów, dostosowania zostały określone na podstawie najlepszych dostępnych faktów. W związku z powyższym dostosowania dotyczące wymienionych kosztów oparto na wartości procentowej obliczonej jako różnica między łączną wartością CIF a łączną wartością exworks wszystkich transakcji w OS przedstawionych przez trzech malezyjskich producentów.

(45) Zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego, dumping obliczono poprzez porównanie średniej ważonej wartości normalnej ustalonej w rozporządzeniu pierwotnym i średnich ważonych cen eksportowych w OS dotyczącym obecnego dochodzenia wyrażonych jako odsetek ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem.

(46) Porównanie średniej ważonej wartości normalnej i ustalonych w ten sposób średnich ważonych cen eksportowych wykazało istnienie dumpingu.

3. ŚRODKI

(47) Uwzględniając powyższe fakty, stwierdzono, że ostateczne cło antydumpingowe nałożone na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z ChRL było, poprzez przeładunek w Malezji, przedmiotem obchodzenia w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(48) Zgodnie z art. 13 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia podstawowego obowiązujące środki wprowadzone wobec przywozu produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL powinny zatem zostać rozszerzone na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Malezji zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Malezji.

(49) Mając na uwadze brak współpracy podczas obecnego dochodzenia, rozszerzenie powinno dotyczyć środka określonego w art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 791/2011 w odniesieniu do "wszystkich pozostałych przedsiębiorstw", a mianowicie ostatecznego cła antydumpingowego mającego zastosowanie do ceny netto na granicy Unii przed ocleniem, wynoszącego 62,9 %.

(50) Zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, które stanowią, że wszelkie rozszerzone środki należy stosować do przywozu produktów wwożonych do Unii, objętych rejestracją wymaganą rozporządzeniem wszczynającym, cło należy pobierać od tego zarejestrowanego przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Malezji.

4. WNIOSKI O ZWOLNIENIE

(51) Trzy przedsiębiorstwa z Malezji, które przesłały odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, złożyły wnioski o przyznanie zwolnienia z ewentualnych rozszerzonych środków zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(52) Jak wskazano w motywie 19, jedno z tych przedsiębiorstw zaprzestało współpracy po pierwszym dniu wizyty weryfikacyjnej. Nawet podczas jednego dnia tej wizyty weryfikacyjnej współpraca nie była wystarczająca. W szczególności przedsiębiorstwo nie dostarczyło większości wymaganych dokumentów potwierdzających, takich jak karty produkcyjne, dokumenty dotyczące zapasów i rachunków za energię. Ilość surowców znajdujących się na terenie tego przedsiębiorstwa była bardzo niewielka i nie uzasadniała zgłoszonych poziomów produkcji, natomiast w magazynie nie składowano żadnych wyrobów gotowych. Ponadto przedstawione faktury zakupu miały ten sam format co faktury ze wstępnie nadrukowanymi numerami znalezione na terenie przedsiębiorstwa. To podobieństwo sugerowało, że faktury zakupu tego przedsiębiorstwa mogą nie być autentyczne. Dodatkowo dowody wskazały, że przedsiębiorstwo nie ujawniło swoich powiązań z innymi malezyjskim eksporterem, który także współpracował podczas dochodzenia. Konkretnie, dokumenty odnoszące się do innego malezyjskiego początkowo współpracującego producenta zostały znalezione na terenie pierwszego przedsiębiorstwa, podczas gdy to powiązanie nie zostało ujawnione przez wymienione przedsiębiorstwa.

(53) Zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia podstawowego przedsiębiorstwo zostało poinformowane o zamiarze odrzucenia przedstawionych przez nie informacji i otrzymało możliwość przedstawienia uwag w wyznaczonym terminie. Przedsiębiorstwo nie przedłożyło żadnych uwag i w związku z tym zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego ustalenia w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa oparto na dostępnych faktach.

(54) Współpraca drugiego przedsiębiorstwa podczas wizyty weryfikacyjnej była niewystarczająca. Przedsiębiorstwo odmówiło wielokrotnie dostępu do istotnych danych, takich jak sprawozdania dotyczące produkcji i stanu zapasów. Ilość surowców znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa była bardzo niewielka w porównaniu ze zgłoszonymi poziomami produkcji i stanem wyrobów gotowych w magazynie. Przedsiębiorstwo nie przedstawiło również dowodów dotyczących pochodzenia surowców wykorzystanych w produkcji tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wywożonych do Unii.

(55) Zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia podstawowego przedsiębiorstwo zostało poinformowane o zamiarze odrzucenia przedstawionych przez nie informacji i otrzymało możliwość przedstawienia uwag w wyznaczonym terminie. W swoich uwagach przedsiębiorstwo stwierdziło, że trzy dni zaplanowane na wizytę weryfikacyjną było krótkim okresem i niewystarczającym, by przedsiębiorstwo mogło dostarczyć wszystkie dane i dokumenty wymagane przez zespół prowadzący dochodzenie. Przedsiębiorstwo przyznało także, iż wiele razy odmówiło zespołowi prowadzącemu dochodzenie dostępu do danych i potwierdziło, że osoby reprezentujące przedsiębiorstwo w trakcie wizyty weryfikacyjnej musiały w większości przypadków uzyskiwać pozwolenie od dyrektorów, aby umożliwić zespołowi dostęp do danych. Ponadto przedsiębiorstwo przyznało, że przedstawiciele przedsiębiorstwa nie mieli powiązań z działem księgowości, a dyrektorzy nie uczestniczyli w dochodzeniu, ponieważ twierdzili, że są zajęci innymi sprawami.

(56) Wyjaśnienia te potwierdzają wniosek, że przedsiębiorstwo poważnie utrudniało dochodzenie. Termin wizyty weryfikacyjnej został przekazany z dużym wyprzedzeniem oraz był uzgodniony z przedsiębiorstwem. Pomimo tego, że wywóz do Unii stanowi główną działalność przedsiębiorstwa, jego dyrektorzy nie byli obecni. W trakcie wizyty weryfikacyjnej następowały umyślne i nieuzasadnione opóźnienia w dostarczaniu wymaganych danych i dokumentów, a odmowa dostępu do danych spowodowała dalsze opóźnienia i utrudnienia w zakończeniu weryfikacji w ustalonym terminie. W związku z tym zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego ustalenia w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa oparto na dostępnych faktach.

(57) Współpraca trzeciego przedsiębiorstwa podczas wizyty weryfikacyjnej była niedostateczna i dostarczyło ono wprowadzające w błąd informacje. Ustalono, że przedsiębiorstwo manipulowało wyciągami bankowymi oraz nie udowodniło, że jego bankowe dowody płatności są autentycznymi dokumentami. Uznano, że ewidencja księgowa nie była wiarygodna, ponieważ zawierała wiele poważnych niespójności dotyczących bilansów otwarcia i zamknięcia w ubiegłych latach. Zapasy surowców były niewielkie w porównaniu ze zgłoszonymi poziomami produkcji i stanem wyrobów gotowych w magazynie. Przedsiębiorstwo nie przedstawiło również dowodów dotyczących pochodzenia surowców wykorzystanych w produkcji tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wywożonych do Unii. Dowody wskazały również, że przedsiębiorstwo nie ujawniło powiązań z pierwszym malezyjskim eksporterem, na terenie którego znaleziono pewne dokumenty należące do wspominanego trzeciego przedsiębiorstwa.

(58) Zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia podstawowego przedsiębiorstwo zostało także poinformowane o zamiarze odrzucenia przedstawionych przez nie informacji i otrzymało możliwość przedstawienia uwag w wyznaczonym terminie. W swoich uwagach przedsiębiorstwo utrzymywało, że nie przywykło do tego rodzaju wizyt weryfikacyjnych, co jego zdaniem wyjaśnia wykryte braki. Twierdziło również, że kierowało się zasadami ostrożności w odniesieniu do wymaganych i dostarczanych zespołowi prowadzącemu dochodzenie dokumentów, zwłaszcza wyciągów bankowych i dowodów płatności, ponieważ nie zostało oficjalnie poinformowane przez władze Malezji o tożsamości zespołu. Przedsiębiorstwo przyznało jednak, że jego pracownicy zmienili treść wyciągów bankowych, ale rzekomo dokonali tego z uwagi na duże obawy przedsiębiorstwa związane z możliwym wyciekiem dokumentów, sabotażem i poufnością danych.

(59) Dodatkowe wyjaśnienia przedłożone przez przedsiębiorstwo nie doprowadziły do zmiany wniosku, zgodnie z którym przedsiębiorstwo dostarczyło wprowadzające w błąd informacje podczas dochodzenia. W związku z tym zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego ustalenia w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa oparto na dostępnych faktach.

(60) W świetle ustaleń dotyczących zmiany w strukturze handlu i praktyk przeładunku, jak opisano w motywach 31 i 35, a także uwzględniając charakter wprowadzających w błąd informacji, jak opisano w motywach 52-59, nie można było udzielić zwolnień, o które wnioskowały wspomniane trzy przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(61) Nie naruszając przepisów art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, inni producenci w Malezji, którzy nie ujawnili się w ramach niniejszego postępowania i nie dokonywali wywozu produktu objętego dochodzeniem do Unii w OS i którzy zamierzają złożyć wniosek o zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego zgodnie z art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, będą musieli wypełnić kwestionariusz, aby umożliwić Komisji ustalenie, czy takie zwolnienie może być uzasadnione. Tego rodzaju zwolnienie można przyznać po dokonaniu oceny sytuacji rynkowej produktu objętego postępowaniem, mocy produkcyjnych i stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, zakupów i sprzedaży oraz prawdopodobieństwa kontynuowania praktyk, w odniesieniu do których nie ma wystarczającego powodu lub ekonomicznego uzasadnienia, oraz dowodów istnienia dumpingu. Komisja zwykle przeprowadza także wizytę weryfikacyjną na miejscu. Wniosek należy niezwłocznie skierować do Komisji, razem ze wszystkimi odpowiednimi informacjami, w szczególności takimi, jak wszelkie zmiany w działalności przedsiębiorstwa związane z produkcją i sprzedażą.

(62) W przypadku przyznania zwolnienia Komisja, po konsultacji z Komitetem Doradczym, przedstawi wniosek dotyczący odpowiedniej zmiany rozszerzonych obowiązujących środków. Następnie wszelkie przyznane zwolnienia będą monitorowane w celu zapewnienia zgodności z warunkami określonymi w rozporządzeniu.

5. UJAWNIENIE USTALEŃ

(63) Wszystkie zainteresowane strony zostały poinformowane o najważniejszych faktach i względach prowadzących do powyższych wniosków oraz zaproszone do przedstawienia swoich uwag. Uwagi przedstawione przez strony ustnie lub na piśmie zostały rozpatrzone. Żaden z przedstawionych argumentów nie doprowadził do zmiany ostatecznych ustaleń.

(64) Jeden współpracujący importer zapytał, czy możliwe byłoby zastosowanie różnych stawek cła nałożonego na zarejestrowany przywóz tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych w zależności od tego, czy dany importer współpracował w toku postępowania, czy też nie podjął żadnej współpracy. Wniosek ten został odrzucony, ponieważ w rozporządzeniu podstawowym nie przewidziano podstawy prawnej dla takiego rozróżnienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. Ostateczne cło antydumpingowe stosowane wobec "wszystkich pozostałych przedsiębiorstw" nałożone art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 791/2011 na przywóz tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, o wielkości oczka powyżej 1,8 mm na długość i szerokość oraz o wadze powyżej 35 g/m2, z wyłączeniem tarcz z włókna szklanego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, zostaje niniejszym rozszerzone na przywóz tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, o wielkości oczka powyżej 1,8 mm na długość i szerokość oraz o wadze powyżej 35 g/m2, z wyłączeniem tarcz z włókna szklanego, wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji, obecnie objętych kodami CN ex 7019 51 00 i ex 7019 59 00. (kody TARIC 7019 51 00 11 i 7019 59 00 11).
2. Cło rozszerzone na mocy ust. 1 niniejszego artykułu pobiera się od przywozu wysyłanego z Malezji, bez względu na to, czy został zgłoszony jako pochodzący z Malezji, zarejestrowanego zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1135/2011 oraz art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009.
3. O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.
Artykuł  2
1. Wnioski o zwolnienie z cła rozszerzonego na mocy art. 1 składa się na piśmie w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej; wnioski te muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu wnoszącego o zwolnienie. Wnioski należy przesyłać na następujący adres:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIЁ

Faks +32 22956505

2. Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 Komisja, po konsultacji z Komitetem Doradczym, może zezwolić w drodze decyzji na zwolnienie przywozu pochodzącego od przedsiębiorstw, które nie obchodzą środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 791/2011, z cła rozszerzonego na mocy art. 1.
Artykuł  3

Niniejszym poleca się organom celnym zaprzestać rejestracji przywozu, ustanowionej zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1135/2011.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2012 r.

W imieniu Rady
S. ALETRARIS
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2) Dz.U. L 204 z 9.8.2011, s. 1.

(3) Dz.U. L 292 z 10.11.2011, s. 4.

(4) COMEXT jest zarządzaną przez Eurostat bazą danych dotyczących zagranicznych statystyk handlowych.

(5) Dz.U. L 43 z 17.2.2011, s. 9.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.