Rozporządzenie 2007/458 w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.113.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 458/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 2 Traktatu jako jedno z zadań Wspólnoty wymienione jest popieranie wysokiego poziomu ochrony socjalnej.

(2) Szczyt Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 r. zainicjował proces wymiany praktyk dotyczących modernizacji systemów ochrony socjalnej pomiędzy państwami członkowskimi.

(3) Na mocy decyzji Rady 2004/689/WE(3) utworzony został Komitet ds. Ochrony Socjalnej, który ma na celu wspieranie współpracy w zakresie wymiany pomiędzy Komisją i państwami członkowskimi w odniesieniu do modernizacji i poprawy systemów ochrony socjalnej.

(4) W komunikacie Komisji z dnia 27 maja 2003 r. zatytułowanym "Wzmocnienie wymiaru społecznego strategii lizbońskiej: usprawnienie otwartej koordynacji w dziedzinie ochrony socjalnej" przedstawiona została strategia mająca na celu usprawnienie procesu otwartej koordynacji w obszarze polityki społecznej, z zamiarem wzmocnienia pozycji ochrony socjalnej i integracji społecznej w ramach strategii lizbońskiej. W dniu 20 października 2003 r. Rada zgodziła się, że usprawnienie byłoby przeprowadzane od 2006 r. W tym kontekście głównym instrumentem sprawozdawczym stało się roczne wspólne sprawozdanie, łączące najważniejsze wnioski z analiz oraz deklaracje polityczne odnoszące się zarówno do otwartej metody koordynacji (OMK) w różnych dziedzinach jej stosowania, jak i do przekrojowych zagadnień z zakresu ochrony socjalnej.

(5) OMK położyła nowy nacisk na konieczność istnienia porównywalnych, aktualnych i rzetelnych statystyk w obszarze polityki społecznej. Porównywalne statystyki w zakresie ochrony socjalnej są używane w corocznych wspólnych sprawozdaniach.

(6) Komisja (Eurostat) zbiera już roczne dane dotyczące ochrony socjalnej, które państwa członkowskie przekazują dobrowolnie. Działanie to nabrało charakteru stałej praktyki w państwach członkowskich i opiera się na wspólnych zasadach metodologicznych stworzonych w celu zapewnienia porównywalności danych.

(7) Tworzenie poszczególnych statystyk Wspólnoty podlega zasadom określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty(4).

(8) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(5).

(9) Komisja powinna w szczególności posiadać uprawnienia do podjęcia decyzji dotyczącej pierwszego roku, za który powinny być gromadzone pełne dane w zakresie świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej. Komisja powinna również posiadać uprawnienia do przyjęcia środków w zakresie szczegółowej klasyfikacji gromadzonych danych, wykorzystywanych definicji i uaktualniania zasad rozpowszechniania. W związku z tym, że środki te mają znaczenie ogólne, a ich celem jest zmiana elementów innych niż istotne i dodanie nowych elementów innych niż istotne do niniejszego rozporządzenia, powinny one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(10) W związku z tym, że cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie ustanowienie wspólnych standardów statystycznych umożliwiających tworzenie zharmonizowanych danych, nie może być osiągnięty w wystarczający sposób przez państwa członkowskie, a możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(11) W dziedzinie świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej została już podjęta współpraca z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

(12) Przeprowadzono konsultacje z Komitetem ds. Programu Statystycznego ustanowionego na mocy decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom(6),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

Celem niniejszego rozporządzenia jest utworzenie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (zwanego dalej "ESSPROS"), poprzez określenie:

a) ram metodologicznych opartych na wspólnych standardach, definicjach, klasyfikacjach oraz zasadach księgowości, które będą stosowane do tworzenia porównywalnych statystyk dla potrzeb Wspólnoty;

oraz

b) terminów przekazywania statystyk zebranych zgodnie z ESSPROS.

Artykuł  2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) "statystyki Wspólnoty" mają znaczenie określone w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 322/97;

b) "ochrona socjalna": całokształt środków i działań podmiotów publicznych lub prywatnych, mający na celu pomoc gospodarstwom domowym i osobom fizycznym w zakresie określonych rodzajów ryzyka lub potrzeb, pod warunkiem że nie istnieją jednoczesne wzajemne albo indywidualne ustalenia. Lista rodzajów ryzyka lub potrzeb, które mogą stać się powodem korzystania z ochrony socjalnej, jest, na zasadzie konwencji, następująca: choroba lub ochrona zdrowia; niepełnosprawność; podeszły wiek; śmierć żywiciela rodziny; rodzina/dzieci; bezrobocie; mieszkalnictwo; oraz wykluczenie społeczne niesklasyfikowane gdzie indziej;

c) "system ochrony socjalnej": wyodrębniony zbiór zasad dotyczących udzielania świadczeń z tytułu ochrony socjalnej i ich finansowania, wspieranych przez jedną lub kilka jednostek instytucjonalnych;

d) "świadczenia z tytułu ochrony socjalnej": świadczenia pieniężne lub rzeczowe, przekazywane gospodarstwom domowym lub osobom w ramach systemów ochrony socjalnej, mające na celu pomoc w zakresie jednego lub kilku określonych rodzajów ryzyka lub potrzeb;

e) "ulgi fiskalne": ochrona socjalna udzielana w formie ulg podatkowych, które, w przypadku ich wypłaty w gotówce, zostałyby określone jako świadczenia z tytułu ochrony socjalnej. Wyłączone są ulgi podatkowe, których celem jest wspieranie zapewniania ochrony socjalnej lub wspieranie prywatnych systemów ubezpieczeń;

f) "świadczenia netto z tytułu ochrony socjalnej": wartość świadczeń z tytułu ochrony socjalnej, z wyłączeniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez beneficjentów świadczeń, powiększone o wartość ulg fiskalnych.

Artykuł  3

Zakres stosowania systemu

1.
Statystyki odnoszące się do systemu podstawowego ESSPROS obejmują przepływy finansowe przychodów i wydatków w zakresie ochrony socjalnej.

Dane te są przekazywane na poziomie systemów ochrony socjalnej. W przypadku każdego systemu przedkłada się szczegółowe przychody i wydatki w oparciu o klasyfikację ESSPROS.

W odniesieniu do informacji ilościowych pogrupowanych według systemu oraz szczegółowych świadczeń, dane, które mają zostać przekazane w odniesieniu do łącznej klasyfikacji, oraz ustalenia dotyczące dostarczania danych oraz ich rozpowszechniania określone są w pkt 1 w załączniku I. W odniesieniu do informacji jakościowych pogrupowanych według systemu oraz szczegółowych świadczeń, uwzględnione zagadnienia oraz ustalenia dotyczące dostarczania danych, uaktualniania informacji jakościowych i rozpowszechniania określone są w pkt 2 w załączniku I.

Pierwszym rokiem, za który gromadzone są dane, jest rok 2008.

2.
Ponadto do systemu podstawowego ESSPROS dodaje się moduły obejmujące uzupełniające informacje statystyczne w zakresie osób pobierających renty i emerytury oraz świadczeń ochrony społecznej netto.
Artykuł  4

Moduł dotyczący osób pobierających renty i emerytury

1.
Do systemu podstawowego dodaje się moduł dotyczący osób pobierających renty i emerytury, od pierwszego roku zbierania danych na mocy niniejszego rozporządzenia. Zagadnienia, które mają zostać uwzględnione, ustalenia dotyczące dostarczania danych oraz ich rozpowszechniania są określone w załączniku II.
2.
Pierwszym rokiem, za który gromadzone są dane, jest rok 2008.
Artykuł  5

Moduł dotyczący świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej

1.
W celu wprowadzenia modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej, we wszystkich państwach członkowskich, w terminie do końca 2008 r., pilotażowo gromadzone są dane za rok 2005. Zagadnienia, które mają zostać uwzględnione, oraz uzgodnienia dotyczące dostarczania danych są określone w załączniku III.
2.
W oparciu o syntezę takich pilotażowo zgromadzonych danych krajowych oraz pod warunkiem, że wyniki zdecydowanej większości tych badań pilotażowych są pozytywne, środki dotyczące rozpoczęcia pełnego gromadzenia danych w odniesieniu do niniejszego modułu przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 8 ust. 3. Rozpoczęcie pełnego gromadzenia danych rozpocznie się nie wcześniej niż w 2010 r.
Artykuł  6

Źródła danych

Statystyki dotyczące ochrony socjalnej opierają się na następujących źródłach danych, w zależności od ich dostępności w państwach członkowskich oraz zgodnie z prawem krajowym i praktyką krajową:

a) rejestry oraz inne źródła administracyjne;

b) badania;

c) szacunki.

Artykuł  7

Ustalenia dotyczące wdrożenia

1.
Ustalenia dotyczące wdrożenia niniejszego rozporządzenia uwzględniają wyniki analizy kosztów i korzyści i odnoszą się do systemu podstawowego ESSPROS, określonego w załączniku I, modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury, określonego w załączniku II, i modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej, o którym mowa w art. 5.
2.
Środki dotyczące formatów przesyłania danych, wyników, które mają zostać przesłane oraz kryteriów oceny jakości są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 8 ust. 2.
3.
Środki dotyczące decyzji w sprawie pierwszego roku, za który gromadzone są pełne dane, oraz środki dotyczące dokładnej klasyfikacji gromadzonych danych, wykorzystywanych definicji i uaktualniania zasad rozpowszechniania, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 8 ust. 3. Środki te mają na celu zmianę elementów innych niż elementy istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez dodanie nowych elementów.
Artykuł  8

Procedura

1.
Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Programu Statystycznego, ustanowiony decyzją 89/382/EWG, Euratom.
2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące.

3.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.
Artykuł  9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 25 kwietnia 2007 r.

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
H.-G. PÖTTERINGG. GLOSER
PrzewodniczącyPrzewodniczący

______

(1) Dz.U. C 309 z 16.12.2006, str. 78.

(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 30 listopada 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r.

(3) Dz.U. L 314 z 13.10.2004, str. 8.

(4) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(5) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

(6) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

SYSTEM PODSTAWOWY ESSPROS

1. Dane ilościowe według systemu i szczegółowych świadczeń

1.1. Przekazywane dane

W odniesieniu do łącznej klasyfikacji przekazywane dane będą obejmowały:

1.1.1. Wydatki

1.1.1.1. Świadczenia z tytułu ochrony socjalnej, sklasyfikowane według:

a) funkcji (odpowiadającej rodzajowi ryzyka lub potrzeby);

oraz

b) dla każdej funkcji z podwójnym podziałem na: świadczenia uzależnione i nieuzależnione od stanu zamożności oraz świadczenia pieniężne (pogrupowane według świadczeń okresowych i zryczałtowanych) i świadczenia w naturze.

1.1.1.2. Koszty administracyjne

1.1.1.3. Transfery do innych systemów

1.1.1.4. Inne wydatki

1.1.2. Przychody

1.1.2.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

1.1.2.2. Płatności sektora publicznego

1.1.2.3. Transfery z innych systemów

1.1.2.4. Inne przychody

Uwzględnione dane (w odniesieniu do szczegółowej klasyfikacji) zostaną dostarczone zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 8 ust. 3.

1.2. Dostarczanie danych

Statystyki są dostarczane corocznie. Dane odnoszą się do roku kalendarzowego zgodnie z praktykami krajowymi.

Ostatecznym terminem dostarczenia danych dla roku N oraz wszelkich zmian dotyczących poprzednich lat jest dzień 30 czerwca roku N + 2.

1.3. Rozpowszechnianie

Komisja (Eurostat) publikuje dane dotyczące wydatków w zakresie ochrony socjalnej na poziomie całości systemów w oparciu o dane za rok N do dnia 31 października roku N + 2. Komisja (Eurostat) rozpowszechnia w tym samym czasie wśród określonych użytkowników (instytucje krajowe zbierające dane ESSPROS, wydziały Komisji oraz instytucje międzynarodowe) szczegółowe dane pogrupowane według systemu. Określeni użytkownicy będą mogli publikować jedynie grupy systemów.

2. Informacje jakościowe pogrupowane według systemu i szczegółowych świadczeń

2.1. Uwzględnione zagadnienia

W przypadku każdego systemu informacje jakościowe będą zawierać ogólny opis systemu, szczegółowy opis świadczeń oraz informacje dotyczące ostatnich zmian i reform.

2.2. Dostarczanie danych oraz aktualizowanie informacji jakościowych

Coroczne aktualizowanie pełnego zestawu już dostarczonych informacji jakościowych ograniczać się będzie do zmian w systemach ochrony socjalnej i będzie przekazywane wraz z danymi ilościowymi.

2.3. Rozpowszechnianie

Komisja (Eurostat) rozpowszechnia dane jakościowe na poziomie systemów do dnia 31 października roku N + 2.

ZAŁĄCZNIK  II

MODUŁ DOTYCZĄCY OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY I EMERYTURY

1. Kategorie objętych świadczeń

Moduł ten obejmuje dane na temat osób pobierających renty i emerytury, które są zdefiniowane jako osoby pobierające jedno lub więcej z następujących okresowych świadczeń pieniężnych w ramach systemu ochrony socjalnej:

a) renty z tytułu niepełnosprawności;

b) wcześniejsze emerytury z powodu ograniczonej zdolności do pracy;

c) emerytury;

d) świadczenia przedemerytalne;

e) świadczenia częściowe;

f) renty rodzinne;

g) wcześniejsze emerytury przyznawane z powodu sytuacji panującej na rynku pracy.

2. Dostarczanie danych

Statystyki są dostarczane corocznie. Dane stanowić będą dane bilansowe odnoszące się do końca roku kalendarzowego. Ostatecznym terminem dostarczenia danych za rok N jest dzień 31 maja roku N + 2, przy czym dane pogrupowane są według:

a) systemu opieki socjalnej;

b) płci dla wszystkich systemów.

3. Rozpowszechnianie

Komisja (Eurostat) opublikuje dane dotyczące wszystkich systemów w oparciu o dane za rok N do dnia 31 października roku N + 2. Komisja (Eurostat) rozpowszechni w tym samym czasie wśród określonych użytkowników (instytucje krajowe zbierające dane ESSPROS, wydziały Komisji oraz instytucje międzynarodowe) szczegółowe dane pogrupowane według systemu. Określeni użytkownicy będą mogli publikować jedynie grupy systemów.

Komisja (Eurostat) opublikuje i rozpowszechni wśród określonych użytkowników (instytucje krajowe zbierające dane ESSPROS, wydziały Komisji oraz instytucje międzynarodowe) ogół danych dotyczących każdej z siedmiu kategorii w oparciu o dane za rok N do dnia 31 października roku N + 2.

ZAŁĄCZNIK  III

ZBIÓR DANYCH PILOTAŻOWYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ NETTO Z TYTUŁU OCHRONY SOCJALNEJ

1. Uwzględnione zagadnienia

Zbiór ten obejmuje obliczenie świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej.

2. Dostarczanie danych

Wskazana musi zostać stosowna część podatku od dochodów osobistych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pobranych na poczet świadczeń z tytułu ochrony socjalnej za rok 2005, zgodnie z różnymi rodzajami pieniężnych świadczeń z tytułu ochrony socjalnej, najlepiej w dalszym podziale na poszczególne grupy jednorodnie opodatkowanych systemów. W spornych przypadkach wyniki mogą zostać przedstawione według odpowiednich grup świadczeń, tj. wszystkie siedem kategorii świadczeń wymienionych w załączniku II lub wszystkie świadczenia pieniężne mające daną funkcję. Ulgi fiskalne będą przedstawione osobno dla każdej pozycji przy użyciu metody utraconych dochodów.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.