Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.300.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

REZOLUCJA USTAWODAWCZA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (14409/2011 - C7-0252/2011-2011/0805(NLE))

(Zgoda)

Pełny tekst rezolucji został opublikowany w Dz.U. L 112 z dnia 24 kwietnia 2012 r., s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.