Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.191.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2015 r.

DECYZJA NR 1/2015 PODKOMITETU DS. HANDLU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UE-GRUZJA
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego [2017/1365]

PODKOMITET DS. HANDLU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UE-GRUZJA,

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony 1  ("Układ"), w szczególności jego art. 240,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 431 Układu niektóre jego części stosuje się tymczasowo od dnia 1 września 2014 r.

(2) Art. 240 Układu stanowi, że Podkomitet ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju nadzoruje wykonywanie tytułu IV (Handel i zagadnienia związane z handlem) rozdział 13 (Handel i zrównoważony rozwój) Układu.

(3) Zgodnie z art. 240 ust. 3 Układu Podkomitet ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju przyjmuje swój regulamin wewnętrzny,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym przyjmuje się regulamin wewnętrzny Podkomitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju w brzmieniu określonym w załączniku.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Tbilisi dnia 18 listopada 2015 r.
PrzewodniczącySekretarze
Lali GOGOBERIDZEIrakli TSIKORIDZEDaniel KRAMER
Kierownik Departamentu Polityki

i Analiz Gospodarczych w Ministerstwie

Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju

w Gruzji - Przewodniczący

i przedstawiciel Gruzji

Główny Specjalista w Departamencie

Handlu Zagranicznego

i Międzynarodowych Stosunków

Gospodarczych w Ministerstwie

Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju

w Gruzji

Urzędnik ds. polityki w dziale D1 -

Handel i Zrównoważony Rozwój,

Ogólny System Preferencji w Dyrekcji

Generalnej ds. Handlu, Komisja

Europejska

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PODKOMITETU DS. HANDLU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UE-GRUZJA

Artykuł  1

Przepisy ogólne

1.  Podkomitet ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju, utworzony na podstawie art. 240 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (zwanego dalej"Układem"), wspiera Komitet Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu, określonym w art. 408 ust. 4 Układu, w wykonywaniu jego zadań.
2.  Podkomitet ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju wykonuje swoje zadania określone w tytule IV (Handel i zagadnienia związane z handlem) rozdział 13 (Handel i zrównoważony rozwój) Układu.
3.  Podkomitet ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju składa się z przedstawicieli Komisji Europejskiej i Gruzji, odpowiedzialnych za kwestie związane z handlem i zrównoważonym rozwojem.
4.  Funkcję przewodniczącego Podkomitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju, zgodnie z art. 2, pełni przedstawiciel Komisji Europejskiej lub Gruzji, odpowiedzialny za kwestie związane z handlem i zrównoważonym rozwojem.
5.  Pojęcie "Stron" w niniejszym regulaminie wewnętrznym jest rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 428 Układu.
Artykuł  2

Przepisy szczegółowe

1.  Zastosowanie mają art. 2-14 regulaminu Komitetu Stowarzyszenia UE-Gruzja, o ile przepisy niniejszego regulaminu wewnętrznego nie stanowią inaczej.
2.  Odesłania do Rady Stowarzyszenia rozumie się jako odesłania do Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu. Odesłania do Komitetu Stowarzyszenia lub Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu rozumie się jako odesłania do Podkomitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju.
Artykuł  3

Posiedzenia

Posiedzenia Podkomitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju są zwoływane w miarę potrzeb. Strony dążą do zwołania posiedzenia Podkomitetu raz w roku.

Artykuł  4

Zmiany w regulaminie wewnętrznym

Niniejszy regulamin wewnętrzny może zostać zmieniony decyzją Podkomitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju zgodnie z art. 240 Układu.

1 Dz.U. L 261 z 30.8.2014, s. 4.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.