Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1992.71.27

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2002 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 5 marca 1992 r.
ustanawiająca regionalizację niektórych państw trzecich przy przywozie zwierząt z rodziny koniowatych

(92/160/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 18 marca 1992 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich(1), zmienioną dyrektywą 91/496/EWG(2), w szczególności jej art. 13 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 79/542/EWG(3), ostatnio zmienioną decyzją Komisji 92/14/EWG(4), Rada ustanowiła wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz bydła, trzody chlewnej, zwierząt z rodziny koniowatych i świeżego mięsa, włącznie z produktami mięsnymi;

należy wziąć pod uwagę sytuację zdrowotną w państwach trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz zwierząt z rodziny koniowatych;

właściwe jest aby wspomniany przywóz z niektórych państw trzecich był dopuszczany na obszar Państw Członkowskich wyłącznie z jednej lub z kilku części terytorium tych państw trzecich;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinia Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z części terytoriów państw trzecich wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

W decyzji 79/542/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 1 ust. 3 lit. c) skreśla się kraje wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji;

2. W stosunku do krajów wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji, skreśla się przypis(1) znajdujący się w specjalnej kolumnie dla zwierząt z rodziny koniowatych.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42.

(2) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56.

(3) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15.

(4) Dz.U. L 8 z 14.1.1992, str. 12.

ZAŁĄCZNIK  1

Części państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz zwierząt z rodziny koniowatych (w zastosowaniu art. 13 ust. 2 dyrektywy 90/426/EWG)

Brazylia

Stany: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Rondónia, Mato Grosso.

Kostaryka(1)

Obszar metropolitalny San José.

Kolumbia(1)

Obszar metropolitalny Bogota.

Egipt

Prowincje Aleksandria, Beheira, Kafr El Sheikh, Damietta, Dakahlia, Port-Said, Sharkia, Gharbia, Menoufia, Kalioubia, Ishmailia, Płn. Synaj, Płd. Synaj, Kair (jako Wielki Kair, w tym miasto Giza), Suez, MarsaMatrouh, Fayoum, Giza oraz Beni Suef.

Kirgistan(3)

Region Issyk-Kul.

Meksyk

Całe terytorium poza stanami Chiapas oraz Oaxaca.

Peru

Region Limy.

Rosja

– obwód Kaliningradzki, Archangielski, Wołogziański, Murmański, Leningradzki, Nowgorodzki, Pskowski, Briański, Władymirski, Iwanowski, Twerski, Kałuski, Kostromski, Moskiewski, Orłowski, Riazański, Smoleński, Tulski, Jarosławski, Niżnienowgorodzki, Kirowski, Biełogrodzki, Woroneżski, Kurski, Lipiecki, Tambowski, Astrachański, Wołgogradzki, Penzeński, Saratowski, Uljanowski, Rostowski, Orenburski, Permski i Kurgański,

– kraj Stawropolski i Krasnodarski,

– republiki Karelii, Maryjska, Mordwińska, Czuwaska, Kałmucji, Tatarstanu, Dagestan, Kabardyno-Bałkarska, Północnoosetyńska, Inguska, Karaczajsko Czerkieska.

Arabia Saudyjska

całe terytorium z wyłączeniem stref ochronnych i nadzoru, ustanowionych zgodnie z przepisami art. 13 ust. 2 lit. a) dyrektywy 90/426/EWG, oraz wyznaczonych w następujący sposób:

1 Strefa ochronna

1.1. Prowincja Jizan

– cała prowincja z wyjątkiem części znajdującej się na północ od punktu kontroli drogowej w Ash Shuqaiq na drodze nr 5 i na północ od drogi nr 10.

1.2. Prowincja Asir

– część prowincji ograniczona od północy drogą nr 10 między Ad Darb, Abha i Kamis Mushayt, z wyjątkiem klubów jeździeckich przy bazach lotniczych i wojskowych,

– część prowincji ograniczona od północy drogą nr 15 prowadzącą z Kamis Mushayt przez Jarash, Al Utfah i Dhahran Al Janoub do granicy z prowincją Najran,

– część prowincji ograniczona od północy drogą prowadzącą z Al Utfah przez Al Fayd do Badr Al Janoub (prowincja Najran).

1.3. Prowincja Najran

– część prowincji ograniczona od północy drogą z Al Utfah (prowincja Asir) do Badr Al Janoub i do As Sebt oraz z As Sebt wzdłuż Wadi Habunah do skrzyżowania z drogą nr 177 z Najran do Ar-Rijad, a od tego skrzyżowania drogą nr 177 biegnącą na południe do skrzyżowania z drogą nr 15 z Najran do Sharourah,

– część prowincji znajdująca się na południe od drogi nr 15 z Najran do Sharourah i granicy z Jemenem.

2. Strefa nadzoru

2.1. Prowincja Jizan

– część prowincji znajdująca się na północ od punktu kontroli drogowej w Ash Shuqaiq na drodze nr 5, kontrolowana przez punkt kontroli drogowej w Al Qahmah, i na północ od drogi nr 10.

2.2. Prowincja Asir

– kluby jeździeckie przy bazach lotniczych i wojskowych,

– część prowincji znajdująca się między granicą strefy ochronnej a drogą nr 209 z Ash Shuqaiq do punktu kontroli drogowej Muhayil na drodze nr 211,

– część prowincji między punktem kontroli drogowej na drodze nr 10 na południe od Abha, miastem Abha i punktem kontroli drogowej Ballasmer 65 km od Abha na drodze nr 15 biegnącej na północ,

– część prowincji między Khamis Mushayt a punktem kontroli drogowej znajdującym się 90 km od Abha na drodze nr 255 do Samakh oraz punkt kontroli drogowej w Yarah, 90 km od Abha, na drodze nr 10 prowadzącej do Riyadh,

– część prowincji leżąca na południe od linii łączącej punkty kontroli drogowej w Yarah na drodze nr 10 i w Khashm Ghurab na drodze nr 177 do granicy z prowincją Najran.

2.3. Prowincja Najran

– część prowincji leżąca na południe od linii łączącej punkty kontroli drogowej w Yarah na drodze nr 10 i w Khashm Ghurab na drodze nr 177, od granicy prowincji Najran do punktu kontroli drogowej w Khashm Ghurab, 80 km od Najran, i na zachód od drogi nr 175 prowadzącej do Sharourah.

Republika Południowej Afryki(2)

Granice aglomeracji Cape Town są wyznaczone jak poniżej:

Północna granica:Blaauwberg Road (M14);
Wschodnia granica:Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 Highway and M5 Highway;
Południowa granica:Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive aż do Newslands Forestry station i przez przesmyk Echo Gorge w Table Mountain do zatoki Camps Bay;
Zachodnia granica:Wybrzeże od zatoki Camps Bay do Blaauwberg Road.

Turcja

Prowincje: Ankara, Edirne, Stambuł, Izmir, Kirklareli i Tekirdag.

Wenezuela(1)

Obszar metropolitalny Caracas.

______

(1) Dopuszczone jest wyłącznie ponowne wprowadzenie na obszar Wspólnoty zarejestrowanych koni po ich tymczasowym wywozie na to terytorium.

(2) Zezwala się wyłącznie na odprawę czasową i stały przywóz do Wspólnoty zarejestrowanych koni.

(3) Zezwala się jedynie na stałe przywozy do Wspólnoty koni zarejestrowanych.

1 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1 decyzji nr 92/161/EWG z dnia 9 marca 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.71.29) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 marca 1992 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 95/536/WE z dnia 6 grudnia 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.304.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem 7 grudnia 1995 r.

- zmieniony przez art. 3 decyzji nr 97/10/WE z dnia 12 grudnia 1996 r. zmieniającej decyzję Rady 79/542/EWG i decyzje Komisji 92/160/EWG, 92/260/EWG oraz 93/197/EWG w odniesieniu do odprawy czasowej i przywozu do Wspólnoty zarejestrowanych koni z Afryki Południowej (Dz.U.UE.L.97.3.9) z dniem 13 grudnia 1996 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 97/350/WE z dnia 29 maja 1997 r. (Dz.U.UE.L.97.150.44) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 maja 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 97/685/WE z dnia 10 października 1997 r. (Dz.U.UE.L.97.287.54) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 października 1997 r.

- zmieniony przez art. 2 decyzji nr 1999/228/WE z dnia 5 marca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.83.77) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 marca 1999 r.

- zmieniony przez art. 2 decyzji nr 1999/236/WE z dnia 17 marca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.87.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 marca 1999 r.

- zmieniony przez art. 2 decyzji nr 1999/558/WE z dnia 26 lipca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.211.53) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lipca 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2000/163/WE z dnia 18 lutego 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.51.46) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2000/508/WE z dnia 10 sierpnia 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.204.44) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2001/27/WE z dnia 27 grudnia 2000 r. (Dz.U.UE.L.01.6.20) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2001/611/WE z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.214.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2001/619/WE z dnia 25 lipca 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.215.55) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2001/622/WE z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.216.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2002/635/WE z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.206.20) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.