Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.55.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2000 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 10 listopada 2000 r.
w sprawie publikacji niektórych aktów prawnych oraz instrumentów Europejskiego Banku Centralnego

(EBC/2000/12)

(2001/150/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 24 lutego 2001 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (dalej zwany "Statutem"), w szczególności jego art. 10.4, 34.1 i 34.2,

po konsultacji z Radą Ogólną Europejskiego Banku Centralnego (EBC),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) EBC przywiązuje wielką wagę do zwiększania przejrzystości ram regulacyjnych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Zgodnie z tym podejściem, akty prawne i dokumenty przyjęte przez EBC powinny być udostępniane ogółowi społeczeństwa do powszechnej wiadomości nawet wtedy, gdy Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską lub Statut nie przewidują takiego obowiązku.

(2) Przejrzystość najpełniej może zostać zapewniona przez publikację aktów i dokumentów EBC we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zostają opublikowane wytyczne EBC/1998/NP10 z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie wykonania art. 52 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (załącznik I do niniejszej decyzji), wytyczne EBC/1999/NP11 z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie zezwolenia na emisję narodowych banknotów w okresie przejściowym (załącznik II do niniejszej decyzji) oraz wytyczne EBC/1998/NP28 z dnia 22 grudnia 1998 r. dotyczące wspólnych reguł oraz norm minimalnych dla ochrony tajemnicy indywidualnych danych statystycznych gromadzonych przez Europejski Bank Centralny przy pomocy krajowych banków centralnych (załącznik III do niniejszej decyzji); decyzja EBC/1998/NP1 z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie powołania oraz czasu trwania mandatu zewnętrznego biegłego rewidenta Europejskiego Banku Centralnego (załącznik IV do niniejszej decyzji); decyzja EBC/1998/NP15 z dnia 1 grudnia 1998 r. dotycząca wykonywania przez Europejski Bank Centralny niektórych funkcji odnoszących się do średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych Państw Członkowskich (załącznik V do niniejszej decyzji) oraz zalecenie EBC/1999/NP7 z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie księgowania kosztów poniesionych w związku z emisją banknotów (załącznik VI do niniejszej decyzji).

Artykuł  2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 10 listopada 2000 r.

Prezes EBC
Willem F. DUISENBERG
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.