Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.146.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/968
z dnia 8 czerwca 2017 r.
przyznające Republice Zielonego Przylądka tymczasowe odstępstwo od preferencyjnych reguł pochodzenia określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2446 w odniesieniu do przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z makreli oraz przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z tazara lub tazara maruna

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 64 ust. 6 oraz art. 66 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Republika Zielonego Przylądka jest krajem korzystającym z ogólnego systemu preferencji taryfowych, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 2  ("GSP"). Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 439/2011 3  Republice Zielonego Przylądka przyznano odstępstwo od rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 4  w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, stosowanej do celów GSP. Odstępstwo dotyczyło rocznej ilości 2 500 ton przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z makreli i 875 ton przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z tazara lub tazara maruna. W ramach odstępstwa oraz w granicach tych ilości przedmiotowe produkty były uznawane za pochodzące z Republiki Zielonego Przylądka nawet w przypadku, gdy pomimo produkcji w Republice Zielonego Przylądka były one wytwarzane z ryb niepochodzących z tego regionu. Odstępstwo, dwukrotnie przedłużane, wygasło z dniem 31 grudnia 2016 r.

(2) Pismem z dnia 27 września 2016 r. Republika Zielonego Przylądka złożyła wniosek o przedłużenie wspomnianego odstępstwa w odniesieniu do takich samych rocznych ilości na okres dwóch lat, od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., do czasu wejścia w życie nowej umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Unią a państwami Afryki Zachodniej, parafowanej w dniu 30 czerwca 2014 r. Zgodnie z zasadami kumulacji ta nowa umowa umożliwi sektorowi przetwórstwa rybnego w Republice Zielonego Przylądka przestrzeganie preferencyjnych reguł pochodzenia poprzez używanie ryb pochodzących z innych państw Afryki Zachodniej.

(3) Od 2008 r. całkowite roczne ilości przyznane Republice Zielonego Przylądka w ramach odstępstwa w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji w tamtejszym sektorze przetwórstwa produktów rybołówstwa. Ilości te wpłynęły również w pewnym stopniu na ożywienie floty małych statków rybackich Republiki Zielonego Przylądka, która to flota ma zasadnicze znaczenie dla tego państwa.

(4) Argumenty przedstawione we wniosku wskazują, że bez odstępstwa zdolność sektora przetwórstwa rybnego w Republice Zielonego Przylądka do dalszego prowadzenia wywozu do Unii w ramach GSP będzie w znacznym stopniu ograniczona, co może zablokować dalszy rozwój floty małych statków Republiki Zielonego Przylądka do połowów pelagicznych.

(5) Republika Zielonego Przylądka potrzebuje dodatkowego czasu na utrwalenie wyników już uzyskanych dzięki działaniom zmierzającym do ożywienia lokalnej floty rybackiej. Odstępstwo powinno zapewnić Republice Zielonego Przylądka czas pozwalający na przygotowanie się do przestrzegania reguł uzyskiwania preferencyjnego pochodzenia.

(6) Uwzględniając tymczasowy charakter odstępstwa przyznanego w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, odstępstwo należy przyznać na okres dwóch lat, od dnia 1 stycznia 2017 r., względem rocznych ilości 2 500 ton przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z makreli i 875 ton przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z tazara i tazara maruna. Odstępstwo powinno jednak zakończyć się w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień wejścia w życie umowy o partnerstwie gospodarczym z państwami Afryki Zachodniej, jeżeli nastąpi to przed dniem 31 grudnia 2018 r.

(7) Ilościami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia zarządza się zgodnie z art. 49-54 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 5 , które reguluje zarządzanie kontyngentami taryfowymi.

(8) Odstępstwo należy przyznać pod warunkiem że organy celne Republiki Zielonego Przylądka podejmą niezbędne działania w celu prowadzenia kontroli ilościowych wywozu produktów objętych odstępstwem oraz prześlą Komisji sprawozdanie dotyczące ilości, w odniesieniu do których, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wydano świadectwa pochodzenia na formularzu A, oraz numery seryjne tych świadectw.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny wejść w życie niezwłocznie po dniu ich publikacji, aby uwzględnić sytuację Republiki Zielonego Przylądka i umożliwić temu krajowi stosowanie odstępstwa bez dalszej zwłoki. Z tego samego powodu niniejsze rozporządzenie powinno stosować się z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2017 r.

(10) Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 439/2011 wygasło w dniu 31 grudnia 2016 r., a jego podstawą był art. 89 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania Wspólnotowego Kodeksu Celnego, który uchylono z dniem 1 maja 2016 r. Odstępstwo należy w związku z tym przedłużyć za pomocą nowego aktu wykonawczego przyjętego zgodnie z art. 64 ust. 6 unijnego kodeksu celnego.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 41 lit. b) oraz art. 45 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 6  przetworzone lub zakonserwowane filety z makreli oraz przetworzone lub zakonserwowane filety z tazara lub tazara maruna, objęte kodem CN 1604 15 11 oraz ex 1604 19 97, produkowane w Republice Zielonego Przylądka z ryb niepochodzących uznaje się za pochodzące z Republiki Zielonego Przylądka zgodnie z art. 2, 3 i 4 tego rozporządzenia.

Artykuł  2
1.  Odstępstwo stosuje się do produktów, które wywieziono z Republiki Zielonego Przylądka oraz zgłoszono do dopuszczenia do obrotu w Unii w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do:
a) dnia 31 grudnia 2018 r.; lub
b) jeżeli umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią a państwami Afryki Zachodniej parafowana w dniu 30 marca 2014 r. wejdzie w życie w dniu 31 grudnia 2018 r. lub przed tą datą, do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień wejścia w życie umowy o partnerstwie gospodarczym.
2.  Odstępstwo stosuje się do produktów do rocznej ilości określonej w załączniku.
3.  Odstępstwo stosuje się z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w art. 43 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446.
Artykuł  3

Ilościami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia zarządza się zgodnie z art. 49-54 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447, które reguluje zarządzanie kontyngentami taryfowymi.

Artykuł  4

Odstępstwa udziela się na następujących warunkach:

1) organy celne Republiki Zielonego Przylądka podejmują niezbędne środki w celu przeprowadzania kontroli ilościowych wywozu produktów, o których mowa w art. 1;
2) w polu 4 świadectwa pochodzenia na formularzu A, wydanego przez właściwe organy Republiki Zielonego Przylądka zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, umieszcza się następujący wpis: "Odstępstwo - rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/968";
3) co kwartał właściwe organy Republiki Zielonego Przylądka przesyłają Komisji sprawozdanie dotyczące ilości, w odniesieniu do których, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wydano świadectwa pochodzenia na formularzu A, oraz numery seryjne tych świadectw.
Artykuł  5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 8 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Numer porządkowyKod CNOpis towarówOkresyRoczna ilość

(w tonach masy

netto)

09.16471604 15 11

ex 1604 19 97

Przetworzone lub zakonserwowane filety z makreli (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias)od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia określonego zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) i b)2 500
09.1648ex 1604 19 97Przetworzone lub zakonserwowane filety z tazara i tazara maruna (Auxis thazard, Auxis rochei)od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia określonego zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) i b)875
1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 (Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 439/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Unii Europejskiej (Dz.U. L 119 z 7.5.2011, s. 1).
4 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).
5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).
6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.