Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.75.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2006 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 9 marca 2006 r.
przyznająca odstępstwa na dostosowanie systemów statystycznych państw członkowskich do rozporządzenia (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 706)

(Jedynie teksty w językach czeskim, duńskim, angielskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, węgierskim, maltańskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim i szwedzkim są autentyczne)

(2006/209/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 14 marca 2006 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny(1), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając wnioski przedłożone przez Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Estońską, Republikę Grecką, Irlandię, Republikę Cypryjską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republikę Węgierską, Republikę Malty, Republikę Portugalską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005 zawiera listę kwartalnych danych, które należy przekazywać, począwszy od dnia 3 stycznia 2006 r.

(2) Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1161/2005 przewiduje, iż Komisja może przyjąć odstępstwa od niniejszego rozporządzenia, jeżeli krajowe systemy statystyczne będą wymagały znacznego przystosowania. Takie odstępstwa trwają nie dłużej niż trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(3) Kilka państw członkowskich złożyło pisemny wniosek o przyznanie odstępstwa na mocy art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1161/2005.

(4) Z danych dostarczonych do Eurostatu wynika, iż wnioski państw członkowskich o przyznanie odstępstwa spowodowane są koniecznością znacznego przystosowania krajowych systemów statystycznych dla celów pełnego spełnienia przepisów rozporządzenia (WE) nr 1161/2005. Dla celów sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny niezbędne są dodatkowe źródła danych, rozwijanie nowych narzędzi statystycznych oraz opracowanie i wdrożenie systemu produkcji, umożliwiającego realizację krótkich terminów. Z tego powodu należy przyznać przedmiotowe odstępstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł  1

Niniejszym przyznaje się wymienionym w Załączniku państwom członkowskim odstępstwa, na warunkach i w zakresie określonym w Załączniku, w celu umożliwienia im przystosowania krajowych systemów statystycznych do wymogów rozporządzenia (WE) nr 1161/2005.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Greckiej, Irlandii, Republiki Cypryjskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Portugalskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, str. 22.

ZAŁĄCZNIK

Odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1161/2005(1)

Państwo członkowskieZmienneOdstępstwo do dnia
Republika CzeskaWszystkie zmienne dla sektora S13 i S2.1 stycznia 2008 r.
DaniaWszystkie zmienne.1 kwietnia 2008 r.
EstoniaDla sektora S13: D.41-źródła, D.4N-źródła, D.71, D.72-źródła, D.7N oraz K.2-zużycie.1 stycznia 2007 r.
GrecjaWszystkie zmienne.11 sierpnia 2008 r.
IrlandiaWszystkie zmienne z wyłączeniem sektorów S13 i S2.11 sierpnia 2008 r.
CyprDane wsteczne dla sektora S13 za okres [pierwszy kwartał 1999 - czwarty kwartał 2003].1 kwietnia 2008 r.
Dla sektora S2: D.1, D.2-źródła, D.21-źródła, D.29-źródła, D.3-zużycie, D.31-zużycie, D39-zużycie, D.4, D.41, D.4N.1 października 2007 r.
Dla sektora S2: D.5, D.6, D.61, D.62, D.7, D.71, D.72, D.7N, D.8, D.9, D.91-zużycie, D.9N, K.2-zużycie, B.9 oraz B.12.11 sierpnia 2008 r.
LuksemburgDla sektora S2: D.4, D.41, D.4N, D.7, D.71, D.72, D.7N, D.8, D.9, D.9N oraz B.12.1 kwietnia 2008 r.
WęgryDane wsteczne dla sektora S13 za okres [pierwszy kwartał 1999 - czwarty kwartał 2003].1 stycznia 2007 r.
Wszystkie zmienne dla sektora S2.1 lipca 2008 r.
MaltaWszystkie zmienne dla sektora S2.1 stycznia 2008 r.
PortugaliaPrzekazywanie ograniczone do następujących danych:11 sierpnia 2008 r.
- dla sektora S1: D.5-zużycie,
- dla sektora S13: P.5-zużycie, P.5N-zużycie,
- dla sektora S2: D.1, D.2-źródła, D.3-zużycie, D.4,

D.5, D.7, D.9 oraz K.2-zużycie.

Wyżej wymienione zmienne przekazywane są w ciągu 100 dni (kalendarzowych) od zakończenia kwartału (Q+100) zamiast 95 dni (kalendarzowych) (Q+95).
SłoweniaWszystkie zmienne dla sektora S13 i S2.1 stycznia 2007 r.
SłowacjaWszystkie zmienne dla sektora S13 i S2.1 stycznia 2008 r.
FinlandiaWszystkie zmienne.1 kwietnia 2008 r.
SzwecjaDla sektora S13: P.31-zużycie, P.32-zużycie, B.7G.11 sierpnia 2008 r.
Dla sektora S14_15: B.7G.
Zjednoczone KrólestwoDla sektora S1N: D.2-zużycie, D.21-zużycie, D.3-źródła, D.31-źródła, B1G oraz B1N1 lipca 2008 r.
Dla sektorów S11 oraz S12: D.1-zużycie, D.2-zużycie, D.29-zużycie,
D.3-źródła, D.39-źródła, B.1G oraz B1N
Dla sektora S13: B.1G oraz B.1N
Dla sektora S14_15: D.1-zużycie, D.2-zużycie, D.29-zużycie, D.3-źródła,
D.39-źródła, B1G oraz B1N
Dla sektora S2: D.1-zużycie
(1) Odstępstwa wymienione w tabeli nie mają zastosowania do danych, jakie należy przekazywać w

ramach programu przekazywania ESA95 (załącznik B do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96)

wraz z późniejszymi zmianami; na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 264/2000 lub na mocy

rozporządzenia (WE) nr 1221/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.