Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.301.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2063
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie przyznania na rok 2016 nieograniczonego bezcłowego dostępu do rynku Unii niektórym towarom pochodzącym z Norwegii otrzymanym w wyniku przetwarzania produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 i (WE) nr 614/2009 1 , w szczególności jego art. 16 ust. 1 lit. a),

uwzględniając decyzję Rady 2004/859/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii odnośnie do protokołu 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii 2 , w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Protokół 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii z dnia 14 maja 1973 r. 3 ("dwustronna Umowa o wolnym handlu między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii") oraz protokół 3 do Porozumienia EOG 4 określają zasady handlu między Umawiającymi się Stronami dotyczące niektórych produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych.

(2) Protokół 3 do Porozumienia EOG przewiduje zerową stawkę cła dla wód zawierających dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aromatyzowanych, objętych kodem CN 2202 10 00, oraz dla innych napojów bezalkoholowych, niezawierających produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404, sklasyfikowanych w ramach kodu CN 2202 90 10.

(3) Zerową stawkę celną na przedmiotowe wody i inne napoje tymczasowo zawieszono na nieokreślony czas w stosunku do Norwegii na mocy Umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii odnośnie do protokołu 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii 5 (zwanej dalej "Umową w formie wymiany listów"), zatwierdzonej decyzją 2004/859/WE. Zgodnie z Umową w formie wymiany listów bezcłowy przywóz towarów objętych kodami CN 2202 10 00 i ex 2202 90 10 pochodzących z Norwegii jest dozwolony tylko w granicach kontyngentu bezcłowego. Za przywóz towarów przekraczających przydział kontyngentu należy zapłacić cło.

(4) Ponadto zgodnie z Umową w formie wymiany listów przedmiotowym produktom należy przyznać nieograniczony bezcłowy dostęp do rynku Unii, jeśli kontyngent taryfowy nie zostanie wyczerpany do dnia 31 października poprzedniego roku. Zgodnie z danymi udostępnionymi Komisji roczny kontyngent na rok 2015 na przedmiotowe wody i napoje, otwarty rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1130/2014 6 , nie został wyczerpany do dnia 31 października 2015 r. Dlatego przedmiotowym produktom należy przyznać nieograniczony bezcłowy dostęp do rynku Unii od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.

(5) W związku z tym tymczasowe zawieszenie systemu zwolnienia z opłat celnych obowiązujące zgodnie z protokołem 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii nie może być stosowane w odniesieniu do roku 2016.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Handlu Produktami Rolnymi Przetworzonymi, Niewymienionymi w Załączniku I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. towarom sklasyfikowanym w ramach kodów CN 2202 10 00 (wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane) i ex 2202 90 11, ex 2202 90 15 oraz ex 2202 90 19 (pozostałe napoje bezalkoholowe zawierające cukier (sacharozę lub cukier inwertowany) - podpodziały TARIC 11 i 19) pochodzącym z Norwegii przyznaje się nieograniczony bezcłowy dostęp do rynku Unii.
2. Zasadami pochodzenia stosowanymi do towarów, o których mowa w ust. 1, są zasady określone w protokole 3 do Umowy o wolnym handlu między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii z dnia 14 maja 1973 r.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 1.
2 Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 70.
3 Dz.U. L 171 z 27.6.1973, s. 2.
4 Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.
5 Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 72.
6 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1130/2014 z dnia 22 października 2014 r. otwierające na rok 2015 kontyngent taryfowy na przywóz do Unii Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 (Dz.U. L 305 z 24.10.2014, s. 104).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.