Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.162.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2020 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2020/695
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia wkładu państwa trzeciego w szkoleniową misję wojskową Unii Europejskiej w dziedzinie WpBíO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2020)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2016/610 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA) 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 8 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2016/610 Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do podejmowania stosownych decyzji w sprawie przyjmowania proponowanych przez państwa trzecie wkładów w EUTM RCA.

(2) Zgodnie z zaleceniem dowódcy misji UE w sprawie wkładu Republiki Macedonii Północnej oraz z zaleceniem Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej, wkład Republiki Macedonii Północnej powinien zostać przyjęty i uznany za istotny.

(3) Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Wkład Republiki Macedonii Północnej w szkoleniową misję wojskową Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA) zostaje przyjęty i uznany za istotny.
2.  Republika Macedonii Północnej jest zwolniona z wkładów finansowych do budżetu EUTM RCA.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 maja 2020 r.
W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa
S. FROM-EMMESBERGER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 104 z 20.4.2016, s. 21.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.