Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.320.33

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 listopada 2013 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUTM MALI/3/2013
z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w misję wojskową Unii Europejskiej mającą na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)

(2013/697/WPZiB)

(Dz.U.UE L z dnia 30 listopada 2013 r.)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając decyzję Rady 2013/34/WPZiB z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) 1 , a w szczególności jej art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 8 ust. 2 decyzji 2013/34/WPZiB, Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania stosownych decyzji dotyczących akceptowania proponowanych wkładów państw trzecich.

(2) Zgodnie z zaleceniami dowódcy misji UE i z zaleceniami Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej, udział Konfederacji Szwajcarskiej powinien zostać zaakceptowany.

(3) Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie obronne. W związku z tym Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu niniejszej decyzji, nie jest nią związana, ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wkłady państw trzecich

1. Wkład Konfederacji Szwajcarskiej w misję wojskową Unii Europejskiej mającą na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) zostaje zaakceptowany i uznany za znaczny.
2. Konfederacja Szwajcarska jest zwolniona z wkładów finansowych do budżetu EUTM Mali.
Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2013 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

W. STEVENS

Przewodniczący

1 Dz.U. L 14 z 18.1.2013, s. 19.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.