Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.248.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1757
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej zmiany Protokołu z 1999 r. do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej z 1979 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1 w związku z jego art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unia jest Stroną Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości z 1979 r. (zwanej dalej "Konwencją") od czasu jej zatwierdzenia przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą decyzją Rady 81/462/EWG 2 .

(2) Unia jest Stroną Protokołu z 1999 r. do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej (zwanego dalej "protokołem z Göteborga") od czasu przystąpienia do niego przez Wspólnotę Europejską zgodnie z decyzją Rady 2003/507/WE 3 .

(3) W 2007 r. strony Protokołu z Göteborga rozpoczęły negocjacje z myślą o dalszej poprawie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, także poprzez ustanowienie nowych zobowiązań dotyczących redukcji emisji wybranych zanieczyszczeń powietrza do 2020 r. oraz aktualizację dopuszczalnych wartości emisji w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń powietrza u źródła.

(4) Strony obecne na 30. posiedzeniu Organu Wykonawczego Konwencji przyjęły w drodze konsensusu decyzje 2012/1 i 2012/2 zmieniające protokół z Göteborga.

(5) Zmiany określone w decyzji 2012/1 weszły w życie i stały się skuteczne w trybie przyspieszonym przewidzianym w art. 13 ust. 4 protokołu z Göteborga.

(6) Zmiana określona w decyzji 2012/2 (zwana dalej "zmianą") wymaga przyjęcia przez strony protokołu z Göteborga zgodnie z jego art. 13 ust. 3.

(7) Unia przyjęła już akty prawne dotyczące kwestii objętych zmianą, w tym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/WE 4 , (UE) 2016/2284 5 , 2010/75/UE 6  i (UE) 2015/2193 7  oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 8  i (WE) nr 715/2007 9 .

(8) Należy zatem zatwierdzić zmianę w imieniu Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej zmianę Protokołu z 1999 r. do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej z 1979 r. określoną w decyzji 2012/2 Organu Wykonawczego Konwencji.

Tekst zmiany jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby upoważnione do złożenia, w imieniu Unii, w odniesieniu do kwestii należących do kompetencji Unii, instrumentu przyjęcia, o którym mowa w art. 13 ust. 3 zmienionego Protokołu 10 .

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lipca 2017 r.
W imieniu Rady
T. TAMM
Przewodniczący
1 Zgoda z dnia 5 lipca 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Decyzja Rady 81/462/EWG z dnia 11 czerwca 1981 r. w sprawie zawarcia Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Dz.U. L 171 z 27.6.1981, s. 11).
3 Decyzja Rady 2003/507/WE z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Protokołu do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości z 1979 r. w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej (Dz.U. L 179 z 17.7.2003, s. 1).
4 Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 22).
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 1).
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz.U. L 313 z 28.11.2015, s. 1).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 1).
9 Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1).
10 Data wejścia w życie zmiany zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.