Dz.U.UE.L.2019.7.359

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/20
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia siódmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8532)

(Dz.U.UE L z dnia 9 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 1 , w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Makaronezyjski region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje archipelagi Azorów i Madery (Portugalia) oraz Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania) na Oceanie Atlantyckim, zgodnie z mapą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy ("komitet ds. siedlisk").

(2) Pierwszy wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG został przyjęty decyzją Komisji 2002/11/WE 2 . Wykaz ten został ostatnio uaktualniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2330 3 .

(3) Tereny włączone do wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny należą do sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej w Unii. W celu osiągnięcia dalszych postępów w tworzeniu sieci Natura 2000 oraz w związku z potrzebą szybkiego dostosowywania sieci wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty są regularnie poddawane przeglądowi.

(4) W okresie od 19 czerwca 2017 r. do 2 marca 2018 r. państwa członkowskie zaproponowały dodatkowe tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na makaronezyjski region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Państwa członkowskie poinformowały również o zmianach w informacjach dotyczących terenów objętych wykazem terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny.

(5) Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który określa także priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych lub priorytetowe gatunki, należy przyjąć zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny. Do nowo włączonych terenów mają zastosowanie art. 4 ust. 4 i art. 6 dyrektywy 92/43/EWG.

(6) Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków stale się rozwija w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. W związku z powyższym ocenę i wybór terenów na poziomie Unii przeprowadzono w oparciu o najlepsze obecnie dostępne informacje.

(7) Niektóre państwa członkowskie nie zaproponowały wystarczającej liczby terenów, pozwalającej spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk i gatunków. Ponadto wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu niektórych typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz niektórych gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna. W związku z tym sieci Natura 2000 nie można uznać za kompletną w odniesieniu do tych typów siedlisk i gatunków.

(8) W celu zapewnienia jasności i przejrzystości przepisów należy uchylić decyzję wykonawczą (UE) 2016/2330.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ds. siedlisk,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przyjmuje się siódmy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny, określony w załączniku.

Artykuł  2

Decyzja wykonawcza (UE) 2016/2330 traci moc.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Karmenu VELLA
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Siódmy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny

Każdy teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) zostaje określony za pomocą informacji zamieszczonych w formularzu Natura 2000, zawierającym również odpowiednią mapę terenu. Informacje te zostały przekazane przez właściwe organy krajowe zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG.

Poniższa tabela zawiera następujące informacje:

A: kod TZW składający się z dziewięciu znaków, z których dwa pierwsze stanowią kod ISO właściwy dla każdego państwa członkowskiego;

B: nazwa TZW;

C: * = obecność na TZW co najmniej jednego typu siedliska przyrodniczego lub gatunku o znaczeniu priorytetowym w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG;

D: powierzchnia TZW w hektarach lub długość TZW w km;

E: współrzędne geograficzne TZW (szerokość i długość geograficzna) w stopniach dziesiętnych.

Wszystkie informacje podane w poniższym wykazie unijnym opierają się na danych zaproponowanych, przekazanych i zatwierdzonych przez Hiszpanię i Portugalię.

ABCDE
Kod TZWNazwa TZW*Powierzchnia TZW (ha)Długość TZW (km)Współrzędne geograficzne TZW
Długość geograficznaSzerokość geograficzna
ES0000041Ojeda, Inagua y Pajonales*3 527,60- 15,698527,9438
ES0000043Caldera de Taburiente*4 354,70- 17,866828,7215
ES0000044Garajonay*3 785,40- 17,248128,1306
ES0000096Pozo Negro*99950- 13,950528,2868
ES0000102Garoé*11240- 17,9448227,79702
ES0000108Los Órganos*149,70- 17,2680528,21324
ES0000111Tamadaba*7 448,70- 15,7266428,03428
ES0000112Juncalillo del Sur186,30- 15,4786727,7971
ES0000113Macizo de Tauro*1 244,10- 15,704327,87739
ES0000141Parque Nacional de Timanfaya5 180,70- 13,7800329,01412
ES7010002Barranco Oscuro*33,40- 15,5928328,06487
ES7010003El Brezal*109,10- 15,6001528,11345
ES7010004Azuaje*456,30- 15,56528,08157
ES7010005Los Tilos de Moya*890- 15,5940728,08729
ES7010006Los Marteles*2 803,70- 15,5227327,95212
ES7010007Las Dunas de Maspalomas*3600- 15,5828527,74278
ES7010008Güigüí*2 897,70- 15,8130127,9519
ES7010010Pilancones*5 781,60- 15,6174727,87087
ES7010011Amagro*487,60- 15,6792728,13163
ES7010012Bandama*592,90- 15,4577628,02919
ES7010014Cueva de Lobos*7 612,770- 14,265428,289
ES7010016Área marina de La Isleta*8 562,0920- 15,381428,1833
ES7010017Franja marina de Mogán*29 993,0860- 15,758527,7766
ES7010018Riscos de Tirajana*749,60- 15,5726727,94895
ES7010019Roque de Nublo*446,40- 15,6139127,96763
ES7010020Sebadales de La Graciosa*1 191,9950- 13,501829,2228
ES7010021Sebadales de Guasimeta*1 276,0540- 13,590528,9323
ES7010022Sebadales de Corralejo*1 946,6910- 13,825628,7087
ES7010023Malpaís de la Arena849,80- 13,9319428,63463
ES7010024Vega de Río Palmas*365,70- 14,0851228,39819
ES7010025Fataga*2 725,90- 15,573427,86079
ES7010027Jinámar*30,70- 15,3999628,03273
ES7010028Tufia*51,30- 15,3819427,95991
ES7010031Islote de Lobos*452,70- 13,8216228,75013
ES7010032Corralejo*2 689,30- 13,8467128,67956
ES7010033Jandía*14 972,50- 14,3385228,11601
ES7010034Montaña Cardón*1 233,60- 14,159928,25599
ES7010035Playa de Sotavento de Jandía*5 461,1140- 14,194928,1673
ES7010036Punta del Mármol*29,90- 15,6153528,14994
ES7010037Bahía del Confital*634,2730- 15,442128,1378
ES7010038Barranco de La Virgen*559,40- 15,5928,04775
ES7010039El Nublo II*139560- 15,6679627,96504
ES7010040Hoya del Gamonal*627,30- 15,5644727,97365
ES7010041Barranco de Guayadeque*709,40- 15,4857327,93271
ES7010042La Playa del Matorral*95,580- 14,3295728,0489
ES7010044Los Islotes151,20- 13,5328329,29793
ES7010045Archipiélago Chinijo*8 865,30- 13,5337729,20411
ES7010046Los Volcanes*9 986,10- 13,7500229,00622
ES7010047La Corona*2 602,40- 13,4487629,18136
ES7010048Bahía de Gando*477,7650- 15,374227,9228
ES7010049Arinaga*92,40- 15,3918827,8683
ES7010052Punta de la Sal*1360- 15,3901827,87829
ES7010053Playa del Cabrón*956,2030- 15,380427,8545
ES7010054Los Jameos234,790- 13,4259129,1518
ES7010055Amurga*5 341,20- 15,5421827,8277
ES7010056Sebadales de Playa del Inglés*2 721,580- 15,552627,7463
ES7010062Betancuria*3 328,80- 14,0658528,39047
ES7010063Nublo*7 107,50- 15,7739927,89374
ES7010064Ancones-Sice223,30- 14,0663128,33666
ES7010065Malpaís del Cuchillo55,40- 13,6492629,10843
ES7010066Costa de Sardina del Norte*1 426,5550- 15,707328,154
ES7011001Los Risquetes9,10- 13,6597229,11199
ES7011002Cagafrecho*633,1730- 13,663128,9134
ES7011003Pino Santo*1 564,80- 15,5005328,06024
ES7011004Macizo de Tauro II5 117,60- 15,687827,82852
ES7011005Sebadales de Güigüí*7 219,7450- 15,87227,9528
ES7020001Mencáfete*454,60- 18,091827,73914
ES7020002Roques de Salmor3,50- 17,9954427,82329
ES7020003Tibataje*592,70- 17,9851327,79381
ES7020004Risco de Las Playas*966,90- 17,9630827,71276
ES7020006Timijiraque*375,10- 17,9194127,77541
ES7020008Pinar de Garafía*1 027,50- 17,8754828,7803
ES7020009Guelguén*1 062,40- 17,8700228,8262
ES7020010Las Nieves*5 114,60- 17,811128,7454
ES7020011Cumbre Vieja*7 522,10- 17,8399428,58156
ES7020012Montaña de Azufre75,80- 17,7717928,56128
ES7020014Risco de la Concepción*65,70- 17,7754228,67598
ES7020015Costa de Hiscaguán*249,90- 17,9832328,79761
ES7020016Barranco del Jorado98,20- 17,9607828,70312
ES7020017Franja marina Teno-Rasca*69 489,6810- 16,891828,1932
ES7020018Tubo volcánico de Todoque1,70- 17,8925228,60237
ES7020020Tablado*223,60- 17,8824128,81543
ES7020021Barranco de las Angustias*16990- 17,9093628,69094
ES7020022Tamanca*2 073,10- 17,8723828,54592
ES7020024Juan Mayor*28,30- 17,7827728,68487
ES7020025Barranco del Agua*74,20- 17,7500428,72451
ES7020026La Caldereta*180- 18,0142527,74198
ES7020028Benchijigua*483,20- 17,2213228,09872
ES7020029Puntallana*285,70- 17,1153128,12746
ES7020030Majona*1 975,70- 17,1604428,14385
ES7020032Roque Cano*57,10- 17,2576428,18258
ES7020033Roque Blanco*29,80- 17,2456128,16612
ES7020034La Fortaleza*53,10- 17,2753928,09964
ES7020035Barranco del Cabrito*1 160,40- 17,1595328,08185
ES7020037Lomo del Carretón*248,50- 17,317528,1464
ES7020039Orone*1 706,60- 17,2680428,07828
ES7020041Charco del Conde9,20- 17,3377628,08616
ES7020042Charco de Cieno*5,20- 17,3474728,098
ES7020043Parque Nacional del Teide*18 993,10- 16,6181128,26468
ES7020044Ijuana*901,80- 16,138128,5563
ES7020045Pijaral*295,70- 16,1825828,56112
ES7020046Los Roques de Anaga*9,80- 16,1585428,59656
ES7020047Pinoleris*178,40- 16,4895728,38626
ES7020048Malpaís de Güímar*2860- 16,3709328,30936
ES7020049Montaña Roja*163,960- 16,5480128,03251
ES7020050Malpaís de la Rasca312,70- 16,6920228,0113
ES7020051Barranco del Infierno*1 824,10- 16,7081828,12081
ES7020052Chinyero*23800- 16,7754228,31258
ES7020053Las Palomas*582,70- 16,458728,40098
ES7020054Corona Forestal*41 067,70- 16,5986128,27104
ES7020055Barranco de Fasnia y Güímar*151,10- 16,4449228,25449
ES7020056Montaña Centinela130,70- 16,4565628,15502
ES7020057Mar de Las Calmas*9 898,4290- 18,054427,6587
ES7020058Montañas de Ifara y Los Riscos284,90- 16,5319428,08527
ES7020061Roque de Jama*92,50- 16,6442828,09072
ES7020064Los Sables*3,10- 17,9194428,80741
ES7020065Montaña de Tejina*167,70- 16,7536128,19002
ES7020066Roque de Garachico3,040- 16,7625428,37964
ES7020068La Rambla de Castro*450- 16,5854428,39922
ES7020069Las Lagunetas*3 568,30- 16,4184428,41857
ES7020070Barranco de Erques*262,70- 16,770128,16419
ES7020071Montaña de la Centinela*150- 17,7673928,61151
ES7020072Montaña de la Breña*26,10- 17,7811628,63346
ES7020073Los Acantilados de la Culata*440,90- 16,7505828,3667
ES7020074Los Campeches, Tigaiga y Ruiz*543,50- 16,6137528,37169
ES7020075La Resbala*590,60- 16,4876128,38445
ES7020076Riscos de Bajamar*260- 17,7704228,66472
ES7020077Acantilado de la Hondura32,50- 16,4221228,20657
ES7020078Tabaibal del Porís47,50- 16,4293528,17709
ES7020081Interián*100,20- 16,7958128,36356
ES7020082Barranco de Ruiz*95,30- 16,6257528,38295
ES7020084Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe*5 561,70- 17,892628,7605
ES7020085El Paso y Santa Cruz de La Palma*1 390,50- 17,8544428,67256
ES7020086Santa Cruz de La Palma*2160- 17,8166528,68829
ES7020087Breña Alta*60,80- 17,8189828,62252
ES7020088Sabinar de Puntallana*14,10- 17,7365128,73763
ES7020089Sabinar de La Galga*810- 17,7632328,77214
ES7020090Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid*483,10- 17,9110428,82991
ES7020091Monteverde de Gallegos-Franceses*1 408,60- 17,8406328,81154
ES7020092Monteverde de Lomo Grande*494,90- 17,7936228,78191
ES7020093Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua*1 939,10- 17,7819328,73021
ES7020094Monteverde de Breña Alta*823,20- 17,8113228,67256
ES7020095Anaga*10 340,60- 16,2380128,53789
ES7020096Teno*6 119,70- 16,8485528,31761
ES7020097Teselinde-Cabecera de Vallehermoso*2 340,90- 17,2760228,17905
ES7020098Montaña del Cepo*11620- 17,2279628,19248
ES7020099Frontera*8 807,40- 18,058427,71718
ES7020100Cueva del Viento*137,70- 16,7009228,34369
ES7020101Laderas de Enchereda*682,60- 17,1908628,15087
ES7020102Barranco de Charco Hondo*392,40- 17,2516728,06712
ES7020103Barranco de Argaga*187,10- 17,3206128,08601
ES7020104Valle Alto de Valle Gran Rey*706,80- 17,3123728,11618
ES7020105Barranco del Águila*164,40- 17,124528,13739
ES7020106Cabecera Barranco de Aguajilva*140,30- 17,1771928,12601
ES7020107Cuenca de Benchijigua-Guarimiar*1 341,40- 17,219328,07262
ES7020108Taguluche*139,50- 17,3323928,13717
ES7020109Barrancos del Cedro y Liria*584,180- 17,209328,15566
ES7020110Barranco de Niágara*38,70- 16,7664928,1931
ES7020111Barranco de Orchilla*18,40- 16,6091428,11153
ES7020112Barranco de las Hiedras-El Cedro*166,40- 16,5008128,19148
ES7020113Acantilado costero de Los Perros*65,90- 16,6984428,38747
ES7020114Riscos de Lara*103,40- 16,8228,25359
ES7020115Laderas de Chío*197,10- 16,7971828,25129
ES7020116Sebadales del sur de Tenerife*2 692,6770- 16,586828,0209
ES7020117Cueva marina de San Juan0,7770- 16,806928,1729
ES7020118Barranco de Icor*36,50- 16,4673528,21441
ES7020119Lomo de Las Eras1,70- 16,4250228,19856
ES7020120Sebadal de San Andrés*582,7940- 16,190128,496
ES7020121Barranco Madre del Agua*9,80- 16,4802728,21442
ES7020122Franja marina de Fuencaliente*7 055,2460- 17,897928,5356
ES7020123Franja marina Santiago-Valle Gran Rey*13 139,0890- 17,293828,027
ES7020124Costa de Garafía*3 475,3550- 17,888328,8501
ES7020125Costa de los Órganos*1 161,3560- 17,29328,2107
ES7020126Costa de San Juan de la Rambla*1 602,9080- 16,635428,4063
ES7020127Risco de la Mérica*38,30- 17,3427128,10239
ES7020128Sebadales de Antequera*272,6160- 16,134128,5261
ES7020129Piña de mar de Granadilla0,930- 16,5067528,07374
ESZZ15001Banco de la Concepción*610 067,1350- 12,678530,0074
ESZZ15002Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura*1 432 842,480- 14,069528,0046
PTCOR0001Costa e Caldeirão - Ilha do Corvo*975,150- 31,1139,71
PTDES0001Ilhas Desertas*114570- 16,491632,5
PTFAI0004Caldeira e Capelinhos - Ilha do Faial*2 086,210- 28,7638,59
PTFAI0005Monte da Guia - Ilha do Faial*383,160- 28,6438,52
PTFAI0006Ponta do Varadouro - Ilha do Faial*17,610- 28,7838,57
PTFAI0007Morro de Castelo Branco - Ilha do Faial*126,420- 28,7538,52
PTFLO0002Zona Central - Morro Alto - Ilha das Flores*2 938,890- 31,2239,45
PTFLO0003Costa Nordeste - Ilha das Flores*1 254,010- 31,1939,50
PTGRA0015Ilhéu de Baixo - Restinga Ilha Graciosa*243,670- 27,9539,0139
PTGRA0016Ponta Branca - Ilha Graciosa*68,640- 28,0439,03
PTJOR0013Ponta dos Rosais - Ilha de S. Jorge*307,070- 28,3138,75
PTJOR0014Costa NE e Ponta do Topo - Ilha de S. Jorge*3 965,080- 27,9438,62
PTMAD0001Laurissilva da Madeira*154620- 17,034732,7855
PTMAD0002Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira*6 224,310- 16,924132,7316
PTMAD0003Ponta de S. Lourenço*3 182,380- 16,726632,7511
PTMAD0004Ilhéu da Viúva*1 709,710- 16,863932,8069
PTMAD0005Achadas da Cruz184,910- 17,212232,8441
PTMAD0006Moledos - Madalena do Mar29,250- 17,136132,7028
PTMAD0007Pináculo*70,790- 16,859232,6397
PTMAD0009Paul do Mar - Jardim do Mar*187,770- 17,21532,75
PTMAD0010Ribeira Brava*230,070- 17,045732,6885
PTMAD0011Cabo Girão83,690- 17,019932,6544
PTMAD0012Caniço de Baixo10,290- 16,828532,6449
PTMAD0013Porto Novo48,050- 16,811132,6602
PTMAD0014Machico11,180- 16,762232,71
PTMAD0015Pico do Facho*118,030- 16,74932,724
PTMAZ0001Menez Gwen9 523,210- 31,5337,82
PTMAZ0002Lucky Strike19 125,850- 32,3137,28
PTMIG0019Lagoa do Fogo - Ilha de S. Miguel*1 262,620- 25,466737,7667
PTMIG0020Caloura-Ponta da Galera - Ilha de S. Miguel*199,590- 25,5137,71
PTMIG0021Banco D. João de Castro (Canal Terceira - S. Miguel)1 648,390- 26,608338,2264
PTMIG0024Serra da Tronqueira / Planalto dos Graminhais*2 010,630- 25,2137,80
PTMMD0001Cetáceos da Madeira*681 498,690- 16,739632,7779
PTPIC0008Baixa do Sul (Canal do Faial)50,060- 28,5938,51
PTPIC0009Montanha do Pico, Prainha e Caveiro - Ilha do Pico*8 462,650- 28,3338,47
PTPIC0010Ponta da Ilha - Ilha do Pico*398,290- 28,033338,4167
PTPIC0011Lajes do Pico - Ilha do Pico*142,710- 28,2638,39
PTPIC0012Ilhéus da Madalena - Ilha do Pico*143,210- 28,547238,5333
PTPOR0001Ilhéus do Porto Santo209,490- 16,383333,0042
PTPOR0002Pico Branco - Porto Santo127,220- 16,299433,09
PTSEL0001Ilhas Selvagens9 471,10- 15,867230,1553
PTSMA0022Ponta do Castelo - Ilha de Sta. Maria*316,60- 25,0436,93
PTSMA0023Ilhéu das Formigas e Recife Dollabarat (Canal S. Miguel - Sta. Maria)3 593,520- 24,7437,25
PTTER0017Serra Santa Bárbara e Pico Alto - Ilha da Terceira*4 730,930- 27,2738,74
PTTER0018Costa das Quatro Ribeiras - Ilha da Terceira*267,630- 27,2138,80
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Decyzja Komisji 2002/11/WE z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty w makaronezyjskim regionie biogeograficznym na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2002, s. 16).
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2330 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (Dz.U. L 353 z 23.12.2016, s. 94).