Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.99.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 318/2013
z dnia 8 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia programu modułów ad hoc obejmującego lata 2016-2018 dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 577/98 niezbędne jest określenie elementów programu modułów ad hoc obejmującego lata 2016-2018.

(2) Strategia "Europa 2020" i jedna z wymienionych w niej inicjatyw przewodnich - "Mobilna młodzież" - stwarzają konieczność uzyskania większej ilości informacji na temat sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. W swoim komunikacie z 2011 r. w sprawie "Inicjatywy »Szanse dla młodzieży«" 2 Komisja zachęca do podejmowania działań na szczeblu unijnym w kilku priorytetowych dziedzinach związanych ze znalezieniem pierwszej pracy.

(3) Na podstawie komunikatu dotyczącego programu "Small Business Act" 3 , komunikatu Komisji z 2012 r. zatytułowanego "W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu" 4 , stanowiącego element pakietu dotyczącego zatrudnienia, zachęca się do tworzenia miejsc pracy w szczególności poprzez propagowanie i wspieranie samozatrudnienia.

(4) Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn, obejmująca lata 2010-2015 5 , przewiduje środki pozwalające na godzenie życia zawodowego i rodzinnego, co jest jednym ze sposobów na osiągnięcie jednakowego poziomu niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym przyjmuje się program modułów ad hoc dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej, obejmujący lata 2016-2018, określony w załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 6

BADANIE SIŁY ROBOCZEJ

Wieloletni program modułów ad hoc

1.

 OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY

Okres referencyjny: 2016

Moduły cząstkowe (obszary, w odniesieniu do których należy przedstawić bardziej szczegółowe informacje):

Moduł cząstkowy 1: Wykształcenie

Cel: przekazać bardziej szczegółowe informacje na temat wykształcenia osób młodych, z uwzględnieniem aspektów mogących wpłynąć na perspektywy ich kariery zawodowej.

Moduł cząstkowy 2: Znalezienie zatrudnienia

Cel: zdobyć informacje na temat indywidualnego podejścia młodych osób do kwestii znalezienia zatrudnienia, a także na temat otrzymywanej pomocy w szukaniu tego zatrudnienia; ocenić indywidualne odczucia młodych osób na temat tego, czy ich poziom wykształcenia odpowiada wymogom ich bieżącej pracy.

2.

 SAMOZATRUDNIENIE

Okres referencyjny: 2017

Moduły cząstkowe (obszary, w odniesieniu do których należy przedstawić bardziej szczegółowe informacje):

Moduł cząstkowy 1: Samozatrudnienie ekonomicznie zależne

Cel: zidentyfikować populację ekonomicznie zależnych samozatrudnionych młodych osób. Grupa ta ma cechy wspólne zarówno z grupą pracowników, jak i z grupą samozatrudnionych, w związku z czym jej status zawodowy jest ambiwalentny.

Moduł cząstkowy 2: Warunki pracy osób samozatrudnionych

Cel: przeanalizować warunki pracy osób samozatrudnionych, a także główne powody podjęcia przez nich pracy na własny rachunek.

Moduł cząstkowy 3: Osoby samozatrudnione i pracownicy

Cel: porównać postawy i perspektywy osób samozatrudnionych z postawami i perspektywami pracowników, np. poziom zadowolenia z pracy.

3.

 GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO Z ŻYCIEM RODZINNYM

Okres referencyjny: 2018

Moduły cząstkowe (obszary, w odniesieniu do których należy przedstawić bardziej szczegółowe informacje):

Moduł cząstkowy 1: Obowiązki związane z opieką

Cel: ustalić, w jakim stopniu dostępność odpowiednich usług w zakresie opieki nad dziećmi i innymi pozostającymi na utrzymaniu osobami ma wpływ na uczestnictwo w rynku pracy.

Moduł cząstkowy 2: Elastyczność warunków pracy

Cel: przeanalizować stopień elastyczności oferowanej w miejscu pracy z perspektywy godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Moduł cząstkowy 3: Przerwy w karierze zawodowej i urlop rodzicielski

Cel: zidentyfikować przerwy w karierze zawodowej połączone z opieką nad dziećmi lub innymi pozostającymi na utrzymaniu osobami, w szczególności urlop rodzicielski, oraz przeanalizować czas ich trwania.

1 Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3.
2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Inicjatywa "Szanse dla młodzieży", przyjęty dnia 20.12.2011 r. - COM(2011) 933.
3 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - "Najpierw myśl na małą skalę" - Program "Small Business Act" dla Europy, przyjęty dnia 25.6.2008 r. - COM(2008) 394 final.
4 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - "W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu", przyjęty dnia 18.4.2012 r. - COM(2012) 173 final.
5 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn (2010-2015), przyjęty dnia 21.9.2010 r. - COM(2010) 491.
6 Załącznik zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1397/2014 z dnia 22 października 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.370.42) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2015 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.