Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.7.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/16
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8523)

(Dz.U.UE L z dnia 9 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 1 , w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Panoński region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje części leżących na obszarze Unii terytoriów Republiki Czeskiej, Rumunii i Słowacji oraz leżące na obszarze Unii terytorium Węgier zgodnie z mapą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy ("komitet ds. siedlisk").

(2) Pierwszy wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG został przyjęty decyzją Komisji 2008/26/WE 2 . Wykaz ten został ostatnio uaktualniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/38 3 .

(3) Tereny włączone do wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny należą do sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej w Unii. W celu osiągnięcia dalszych postępów w tworzeniu sieci Natura 2000 oraz w związku z potrzebą szybkiego dostosowywania sieci wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty są regularnie poddawane przeglądowi.

(4) W okresie od 19 czerwca 2017 r. do 2 marca 2018 r. państwa członkowskie zaproponowały dodatkowe tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na panoński region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Państwa członkowskie poinformowały również o zmianach w informacjach dotyczących terenów objętych wykazem terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny.

(5) Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który określa także priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych lub priorytetowe gatunki, należy przyjąć zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny. Do nowo włączonych terenów mają zastosowanie art. 4 ust. 4 i art. 6 dyrektywy 92/43/EWG.

(6) Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków stale się rozwija w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. W związku z powyższym ocenę i wybór terenów na poziomie Unii przeprowadzono w oparciu o najlepsze obecnie dostępne informacje.

(7) Niektóre państwa członkowskie nie zaproponowały wystarczającej liczby terenów, pozwalającej spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk i gatunków. Ponadto wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu niektórych typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz niektórych gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna. W związku z tym sieci Natura 2000 nie można uznać za kompletną w odniesieniu do tych typów siedlisk i gatunków.

(8) W celu zapewnienia jasności i przejrzystości przepisów należy uchylić decyzję wykonawczą (UE) 2018/38.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ds. siedlisk,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przyjmuje się dziesiąty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny, określony w załączniku.

Artykuł  2

Decyzja wykonawcza (UE) 2018/38 traci moc.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Karmenu VELLA
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Dziesiąty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny

Każdy teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) zostaje określony za pomocą informacji zamieszczonych w formularzu Natura 2000, zawierającym również odpowiednią mapę terenu. Informacje te zostały przekazane przez właściwe organy krajowe zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG.

Poniższa tabela zawiera następujące informacje:

A: kod TZW składający się z dziewięciu znaków, z których dwa pierwsze stanowią kod ISO właściwy dla każdego państwa członkowskiego;

B: nazwa TZW;

C: * = obecność na TZW co najmniej jednego typu siedliska przyrodniczego lub gatunku o znaczeniu priorytetowym w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG;

D: powierzchnia TZW w hektarach lub długość TZW w km;

E: współrzędne geograficzne TZW (szerokość i długość geograficzna) w stopniach dziesiętnych.

Wszystkie informacje podane w poniższym wykazie unijnym opierają się na danych zaproponowanych, przekazanych i zatwierdzonych przez Republikę Czeską, Węgry, Rumunię i Słowację.

ABCDE
Kod TZWNazwa TZW*Powierzchnia TZW (ha)Długość

TZW (km)

Współrzędne geograficzne TZW
Długość geograficznaSzerokość geograficzna
CZ0620001Bezourek*2,08616,55027849,091667
CZ0620002Člupy*17,97916,95055649,149167
CZ0620003Dyjské svahy7,775816,12166748,838889
CZ0620004Fládnitzské vřesoviště*5,53115,982548,805556
CZ0620005Hochberk*35,028516,67333348,940556
CZ0620006Kameníky*6,615716,67861148,738056
CZ0620007Kamenná hora u Derflic8,353116,15166748,814722
CZ0620008Klínky*4,372516,77944448,933611
CZ0620009Lednické rybníky617,830516,72138948,772778
CZ0620010Modřické rameno6,352616,6249,135278
CZ0620011Nové hory*11,593416,63444449,046667
CZ0620013Pod Šibeničním kopcem*3,563216,14888948,953056
CZ0620014Přední kopaniny*8,898716,74277848,956667
CZ0620016Rašovický zlom - Chobot*12,931316,93083349,125833
CZ0620017Stračí*3,25416,81277848,936667
CZ0620018Větrníky*32,353616,98027849,195833
CZ0620024Váté písky*63,43217,25388948,919444
CZ0620031Slanisko Dobré Pole*3,69616,53166748,822222
CZ0620037Sivický les*236,530916,77305649,218333
CZ0620048Skalky u Sedlece*58,79216,67722248,770556
CZ0620049Paví kopec*3,772316,69333348,763611
CZ0620051Šlapanické slepence*8,29116,72111149,172222
CZ0620055Vrbický hájek*115,390916,91472248,915
CZ0620056Výrovické kopce16,004116,11548,925833
CZ0620073Bzenecká střelnice28,744117,27111148,955833
CZ0620076Zřídla u Nesvačilky*4,678416,77083349,080278
CZ0620078Jezero9,544817,17861148,951389
CZ0620084Vranovický a Plačkův les*293,50716,60777848,948333
CZ0620103Věteřovská vrchovina*496,327817,04916749,024167
CZ0620147Miroslavské kopce*30,832816,30083348,93
CZ0620154Načeratický kopec127,125816,09916748,832222
CZ0620158Rumunská bažantnice*90,357116,69388949,033333
CZ0620162Ječmeniště*61,772216,13638948,753889
CZ0620169Ochůzky - Nedánov*472,31216,83583348,985556
CZ0620177Kapánsko*706,293417,01166748,88
CZ0620181Valtrovický luh*66,92116,217548,7975
CZ0620187Slanisko Novosedly*2,08516,49777848,839444
CZ0620416Jaroslavické komory0,976616,24083348,761944
CZ0620417Kobylská skála*6,869616,92361148,943611
CZ0620418Hluboké louky7,901716,03111148,787778
CZ0620419Na Adamcích*15,06011749,006667
CZ0622007Horky u Milotic18,886317,13444448,944444
CZ0622009Hovoranské louky*10,003816,97305648,965278
CZ0622017Louky pod Kumstátem7,394316,92305648,993611
CZ0622026Trkmanské louky19,025916,83583348,858333
CZ0622037Trkmanec - Rybníčky44,331916,84416748,865278
CZ0622167Žebětín1,497116,44388949,0825
CZ0622168Mušenice14,397216,94166749,116944
CZ0622169Na Kocourkách2,989516,24972248,998889
CZ0622181Červené stráně*4,721216,41805649,075
CZ0622218Dunajovické kopce*87,785716,55416748,851944
CZ0622219Zápověď u Karlína1,767316,96833348,970833
CZ0622221Štěpánovský lom1,074316,33055648,9575
CZ0622223U kapličky*5,396616,262548,953889
CZ0622224U Michálka1,34816,35972248,983889
CZ0622227Volkramy6,854716,92916749,176944
CZ0623003Břeclav - kaple u nádraží0,044516,89194448,754167
CZ0623004Břežanka a Břežanský rybník*20,012416,332548,873333
CZ0623010Hevlínské jezero9,376916,35527848,764722
CZ0623011Tasovický lom11,043816,15277848,821667
CZ0623016Lednice - zámek0,948316,80472248,801944
CZ0623018Milotice - letiště26,956617,12472248,98
CZ0623019Oleksovická mokřina43,981416,26333348,925278
CZ0623021Písečný rybník43,783817,15305648,963333
CZ0623022Pokran9,439816,50083348,849167
CZ0623025Slavkovský zámecký park a aleje*21,264916,86472249,152778
CZ0623026Studánkový vrch12,309916,72138948,793056
CZ0623027Šumické rybníky49,088716,47305648,981389
CZ0623030Vrbovecký rybník37,113216,13138948,793056
CZ0623031Vypálenky65,291417,32388948,974722
CZ0623032Židlochovický zámecký park*23,098416,61027849,033056
CZ0623034Znojmo - Kostel Nalezení sv. kříže0,168616,05111148,856389
CZ0623035Bílý kopec u Čejče*72,958916,96888948,929722
CZ0623040Hovoranský hájek82,556417,02694448,9375
CZ0623041Jevišovka20,094216,23083348,865556
CZ0623045Rendezvous*61,53316,78944448,749444
CZ0623046Trávní dvůr*325,814416,43583348,791944
CZ0623772Božický mokřad8,830216,28416748,837778
CZ0623775Bučovice - zámek0,321317,00111149,149167
CZ0623778Emin zámeček0,118616,35722248,828333
CZ0623781Klentnice - kostel svatého Jiří0,021116,64444448,843611
CZ0623782Rybniční zámeček0,02116,79583348,784444
CZ0623788Popice - fara0,034116,01527848,821667
CZ0623793Úvalský rybník12,606816,71222248,745556
CZ0623797Strážnicko181,448817,272548,895
CZ0623798Božické rybníky*57,447916,26222248,826111
CZ0623799Drnholecký luh149,086216,47777848,841667
CZ0623800Knížecí les11,378516,63833349
CZ0623801Přísnotický les10,756216,62277849,009444
CZ0623803Bezručova alej*5,07116,77888948,769444
CZ0624001Meandry Dyje232,179216,1848,808889
CZ0624020Stránská skála*15,539416,67555649,190556
CZ0624043Stolová hora*77,118316,63888948,841111
CZ0624060Pouzdřanská step - Kolby*177,42116,63972248,9475
CZ0624062Černecký a Milonický hájek*204,036517,04333349,15
CZ0624064Krumlovský les*1 945,522216,37638949,041944
CZ0624068Strážnická Morava*658,611417,27861148,911111
CZ0624070Hodonínská doubrava*3 029,083517,10055648,8975
CZ0624071Očov*287,82717,16638948,858056
CZ0624072Čertoryje*4 855,056817,39277848,847778
CZ0624096Podyjí*6 273,134715,89611148,851667
CZ0624097Šévy8,082216,972549,135278
CZ0624098Turold16,838216,63972248,818611
CZ0624099Niva Dyje*3 249,042816,80194448,806667
CZ0624100Milovický les*2 443,208516,69416748,823889
CZ0624101Kuntínov*661,45816,84944448,945
CZ0624102Slanisko u Nesytu*9,770316,748,775556
CZ0624103Mušovský luh*557,451116,58361148,916111
CZ0624104Děvín*406,319516,64833348,869167
CZ0624106Tvořihrázský les*1 468,227216,11333348,9025
CZ0624108Zimarky*3,049816,88527848,875556
CZ0624112Špice*4,288616,76916749,113056
CZ0624114Přední kout*692,832716,77694448,97
CZ0624115Kamenný vrch u Kurdějova*104,64216,74638948,966389
CZ0624116Špidláky*15,366816,9648,920833
CZ0624118Skalky u Havraníků17,328316,01138948,8025
CZ0624119Soutok - Podluží*9 713,681816,99472248,723056
CZ0624130Moravský kras*6 485,370416,72416749,383889
CZ0624234Svatý kopeček u Mikulova*46,892316,65055648,807778
CZ0624236Jižní svahy Hádů*29,894616,67333349,218611
CZ0624238Meandry Jihlavy76,860516,50555649,040278
CZ0723007Čerťák4,236617,43555649,069444
CZ0723012Insel0,451817,38416749,019444
CZ0723020Údolí Okluky17,185517,45416748,974167
CZ0723024Rochus57,934717,49277849,075833
CZ0724107Nedakonický les1 524,790917,40333349,027222
CZ0724120Kněžpolský les*521,170617,50083349,109444
HUAN20001Aggteleki-karszt és peremterületei*23 103,73020,637548,4806
HUAN20002Rakaca-völgy és oldalvölgyei*2 082,23021,08888948,4825
HUAN20003Bódva-völgy és a Sas-patak-völgye*2 695,23020,86027848,518889
HUAN20004Hernád-völgy és Sajóládi-erdő*5 038,17020,990848,1856
HUAN20005Szuha-völgy*1 039,08020,54388948,350833
HUAN20006Sajó-völgy*2 074,77020,66194448,254444
HUAN21007Bózsva-patak*832,25021,44027848,466111
HUAN21008Mádi Bomboly-bánya7,94021,30805648,201944
HUAN21009Mádi-Kakas-hegy*15,36021,32861148,188889
HUBF20001Keleti-Bakony*22 650,16018,10638947,230833
HUBF20002Papod és Miklád*7 734,76017,86333347,174167
HUBF20003Kab-hegy*8 075,84017,66944447,040556
HUBF20004Agár-tető*5 135,55017,50222246,958611
HUBF20006Tihanyi-félsziget*773,72017,85583346,912778
HUBF20007Monostorapáti Fekete-hegy*1 789,35017,59583346,923889
HUBF20008Csatár-hegy és Miklós Pál hegy*1 607,02017,81861147,100278
HUBF20009Devecseri Széki-erdő*1 593,85017,48916747,144444
HUBF20011Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő*4 176,75017,40833347,031389
HUBF20012Sásdi-rét*393,45017,5946,8675
HUBF20014Pécselyi medence*866,53017,75444446,964444
HUBF20015Marcal-medence*4 886,79017,23138947,2025
HUBF20016Öreg-hegyi riviéra*1 206,66017,78222246,901111
HUBF20017Kádártai dolomitmezők*793,45017,99305647,122778
HUBF20018Megye-hegy*242,83018,00888947,064444
HUBF20020Szent György hegy*72,07017,44722246,842778
HUBF20021Péti-hegy*363,52018,09777847,159167
HUBF20022Mogyorós-hegy*199,3018,03027847,101667
HUBF20023Hajmáskéri Törökcsapás*901,16018,06805647,135833
HUBF20024Berhidai löszvölgyek*127,12018,133347,0878
HUBF20025Badacsony*252,88017,49472246,803889
HUBF20026Tótvázsonyi Bogaras*235,6017,80166747,048889
HUBF20027Nemesvámosi Szár-hegy*58,14017,82194447,055278
HUBF20028Tapolcai-medence*2 301,12017,40611146,833889
HUBF20029Uzsai-erdő*2 719,76017,34055646,928889
HUBF20031Szentkirályszabadja493,01017,97027847,078333
HUBF20032Balatonkenesei tátorjános6,75018,09305647,036944
HUBF20033Dörögdi-medence*899,96017,55972246,999722
HUBF20034Balatonfüredi-erdő*3 489,62017,88527846,998333
HUBF20035Keszthelyi-hegység*14 898,12017,26555646,854722
HUBF20037Alsó-Zala-völgy*6 551,86017,110846,8281
HUBF20039Nyugat-Göcsej*4 524,6016,52555646,780556
HUBF20040Vétyempuszta*4 141,09016,63472246,543611
HUBF20043Mura mente*2 145,4016,73305646,4025
HUBF20044Kerka mente*7 340,78016,54666746,634444
HUBF20045Szévíz - Principális-csatorna*8 019,37016,97277846,595
HUBF20046Oltárc*8 961,44016,85444446,563056
HUBF20047Felső-Zala-völgy*1 109,89016,78888946,859722
HUBF20048Kebele*1 925,29016,45944446,633333
HUBF20049Dél-zalai homokvidék (Nagykanizsa)*2 908,77016,93666746,438889
HUBF20050Csörnyeberek (Zalakomár)*2 133,54017,1746,478333
HUBF20052Sárvíz-patak mente*1 186,05016,86166746,936667
HUBF20053Zalaegerszegi Csácsi erdő*1 129,51016,90416746,820278
HUBF20054Nagykapornaki-erdő638,11016,96638946,844722
HUBF20055Remetekert*971,81017,02546,806667
HUBF30001Északi-Bakony*25 779,4017,749247,2597
HUBF30002Balaton*59 483,11017,82546,88
HUBF30003Kis-Balaton*13 344,2017,198346,6311
HUBN20001Bükk-fennsík és a Lök-völgy*14 382,6020,507548,071944
HUBN20002Hór-völgy, Déli-Bükk*5 520,15020,57111148,004167
HUBN20004Szarvaskő*631,82020,33444447,995278
HUBN20005Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy*2 424,19020,67166748,034444
HUBN20006Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc*537,46020,68972248,070278
HUBN20007Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy - Cseh-völgy*1 000,89020,70861147,994167
HUBN20008Vár-hegy - Nagy-Eged*2 036,55020,431947,9531
HUBN20009Tard környéki erdőssztyepp*461,84020,58972247,908333
HUBN20010Szomolyai Kaptár-rét*76,85020,47611147,881944
HUBN20011Ostoros-patak menti erdőspuszta*48,86020,47055647,832778
HUBN20012Egerbakta - Bátor környéki erdők*2 629,82020,27777847,959722
HUBN20013Hevesaranyosi-fedémesi dombvidék*1 238,04020,20722248,006389
HUBN20014Gyepes-völgy*3 012,77020,18722248,128889
HUBN20015Izra-völgy és az Arlói-tó*1 349,12020,28944448,147222
HUBN20017Borsodbótai Kotyindó-tető297,5020,39055648,206111
HUBN20018Upponyi-szoros*1 289,761020,45305648,200833
HUBN20019Csernely-patak völgye172,34020,39388948,164722
HUBN20020Sátai Tőkés-völgy*114,17020,41083348,174167
HUBN20021Domaházai Hangony-patak völgye*1 171,03020,09027848,186111
HUBN20025Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy*1 202,24020,49416748,253889
HUBN20027Ózdi Harmaci-dombok73,7020,24611148,2425
HUBN20029Girincsi Nagy-erdő*112,1020,97361147,961667
HUBN20030Hejő mente*457,91020,945347,8878
HUBN20031Mezőcsáti Rigós93,2020,94472247,817222
HUBN20032Tiszakeszi-morotva*290,96020,98055647,771667
HUBN20034Borsodi-Mezőség*14 849,84020,81972247,7825
HUBN20035Poroszlói szikesek*917,86020,60222247,645
HUBN20036Kétútközi-legelő*182,7020,58361147,683333
HUBN20037Nagy-Hanyi*167,81020,37277847,694167
HUBN20038Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part*142,79020,32444447,785
HUBN20039Pusztafogacs*319,62020,17388947,614444
HUBN20040Nagy-fertő - Gulya-gyep - Hamvajárás szikes pusztái*1 817,09020,40777847,57
HUBN20041Pélyi szikesek*2 769,4020,31166747,518889
HUBN20042Boldogi Vajda-rét123,49019,66888947,600833
HUBN20043Verpeléti Vár-hegy*8,39020,20777847,860833
HUBN20044Recski Hegyes-hegy*161,46020,07472247,918611
HUBN20046Gyöngyösi Sár-hegy*352,68019,97333347,7975
HUBN20047Mátra északi letörése*780,06020,02833347,881111
HUBN20048Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek*326,71019,83916747,860556
HUBN20049Mátrabérc - fallóskúti-rétek*1 506,88019,84694447,918611
HUBN20050Gyöngyöspatai Havas*324,62019,79805647,837222
HUBN20051Nyugat-Mátra*1 498,55019,74547,893056
HUBN20052Apci Somlyó*42,53019,70638947,793889
HUBN20053Petőfibányai Kopasz-hegy*25,4019,70472247,772222
HUBN20055Szentkúti Meszes-tető*892,6019,75972247,991111
HUBN20056Tepke*2 422,69019,66777847,951944
HUBN20057Bézma*832,32019,57916747,914722
HUBN20058Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét*170,61019,52972247,871389
HUBN20059Szandai Várhegy*33,7019,42194447,909722
HUBN20060Sóshartyáni Hencse-hegy*106019,707548,068889
HUBN20062Középső-Ipoly-völgy1 679,02019,38388948,089167
HUBN20063Karancs*881,79019,7848,146389
HUBN20064Salgó*139,2019,85333348,145833
HUBN20065Gortva-völgy*155,33019,897548,135278
HUBN20067Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente*183,83020,392548,1322
HUBN20068Sajómercsei Körtvélyes-dűlő196,58020,40694448,248611
HUBN20069Kesznyéteni Sajó-öböl*4 729,32021,09361147,991111
HUBN20071Bodrogzug és Bodrog hullámtere*7 371,56021,472548,2225
HUBN20072Tokaji Kopasz-hegy*350,77021,37777848,120278
HUBN20073Bodrogszegi Várhegy*41,99021,36138948,200556
HUBN20074Tállyai Patócs-hegy - Sátor-hegy*675,39021,20305648,262778
HUBN20075Sárospataki Mandulás*8,59021,54611148,325
HUBN20077Erdőbényei - olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek*22,42021,38111148,272778
HUBN20078Pácini Mosonna-erdő*224,55021,84861148,349444
HUBN20079Révleányvári erdők353,51022,01444448,324444
HUBN20081Long-erdő*3 159,72021,63861148,351944
HUBN20082Felsőregmeci Ronyva*172,35021,62027848,468056
HUBN20084Központi-Zempléni-hegység*8 665,78021,38805648,43
HUBN20085Északi-Zempléni-hegység*1 853,98021,46944448,559444
HUBN20087Baskói rétek*585,98021,31888948,340278
HUBN20088Regéci Várhegy*245,68021,33805648,378889
HUBN20089Füzéri Pál-hegy*732,77021,40388948,537778
HUBN20090Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét*357,75021,46972248,359167
HUBN20092Telkibányai Király-hegy*182,09021,402548,481111
HUBN20093Bózsvai Temető alja*12,03021,47722248,470833
HUBN21094Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét*50,21019,5847,845278
HUBN21095Nagylóci Kő-hegy*198,1019,57083348,059167
HUBN22096Tiszaújvárosi ártéri erdők*188,48021,08833347,915278
HUDD20001Tenkes*1 558,75018,27111145,895
HUDD20003Villánykövesdi Fekete-hegy*290,88018,41583345,876389
HUDD20004Dél-Zselic*6 804,78017,99333346,168889
HUDD20006Szársomlyó*270,03018,42444445,863333
HUDD20007Kelet-Dráva*6 623,5017,71833345,835556
HUDD20008Ormánsági erdők*10 532,05017,95166745,9075
HUDD20010Ócsárd-hegyszentmártomi völgyek259,76018,13444445,916944
HUDD20011Szekszárdi-dombvidék*2 446,15018,62138946,311389
HUDD20012Geresdi-dombvidék*6 567,4018,56861146,190556
HUDD20014Jánosházi-erdő és Égett-berek*619,3017,385346,2806
HUDD20015Ksbajomi erdők*1 299,55017,48305646,289722
HUDD20016Észak-zselici erdőségek*16 248,33017,80638946,269167
HUDD20017Mocsoládi-erdő2 586,05017,81944446,616944
HUDD20018Pati-erdő*332,11017,66972246,381667
HUDD20019Mernyei-erdő*250,41017,79444446,4775
HUDD20020Közép-mezőföldi löszvölgyek*1 597,93018,83805646,73
HUDD20022Szakadáti löszgyepek*28,31018,46055646,5575
HUDD20023Tolnai Duna*7 161,69018,95916746,650556
HUDD20024Aparhanti sztyepp*21,45018,457546,343611
HUDD20026Lengyel-hőgyészi erdők3 635,99018,35666746,423611
HUDD20028Koppány menti rétek*362,79018,12944446,581667
HUDD20029Kisszékelyi-dombság*2 979,07018,52805646,675833
HUDD20030Mecsek*26 181,17018,36546,208611
HUDD20031Fehérvíz*1 550,01017,51472246,639444
HUDD20032Gemenc*20 704,09018,883346,2731
HUDD20033Nagyhajmási dombok456,68018,26666746,393889
HUDD20034Balatonendrédi dombok*158,97017,98111146,855833
HUDD20035Pogány-völgyi rétek*1 987,1017,58222246,693611
HUDD20036Ordacsehi berek*749,1017,61055646,754167
HUDD20038Ádándi Felső-hegy9,94018,15861146,849444
HUDD20039Dékány-hegy*885,65018,08722246,7275
HUDD20040Tengelici homokvidék*5 788,12018,718146,715
HUDD20041Dél-balatoni berkek*488,55017,89546,8394
HUDD20042Köröshegyi erdők*1 682,3017,88166746,806111
HUDD20043Kopasz-dombi erdő*1 045,71017,82833346,723889
HUDD20044Boronka-melléke*11 491,39017,48916746,488611
HUDD20045Béda-Karapancsa*10 797,61018,69722245,993611
HUDD20046Törökkoppányi erdők2 164,79018,01972246,569722
HUDD20047Vityai-erdő*1 290,39017,72416746,634722
HUDD20049Somogytúri erdők*1 734,08017,72694446,701944
HUDD20050Szenes-legelő*380,07018,66194446,652222
HUDD20051Darányi borókás*3 479,46017,56222245,986667
HUDD20052Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek*1 414,36017,71277845,884722
HUDD20053Csokonyavisontai fás legelő*497,07017,46583346,043889
HUDD20054Nyugat-Dráva*373,84016,89194446,284167
HUDD20055Zákány-őrtilosi dombok*270,94016,89722246,290556
HUDD20056Közép-Dráva*6 274,93017,35638946,031389
HUDD20057Somogymeggyesi erdő678,26017,94444446,707222
HUDD20058Látrányi-puszta*981,4017,74694446,763333
HUDD20059Balatonkeresztúri rétek*588,65017,41833346,691389
HUDD20060Rinyaszentkirályi-erdő*507,4017,37944446,1825
HUDD20061Holládi-erdő*1 978,82017,34277846,646667
HUDD20062Nyugat-Dráva-sík*5 178,28017,16416746,180556
HUDD20063Szentai-erdő*19 527,57017,21194446,233333
HUDD20064Ságvári dombok*2 343,81018,06277846,812222
HUDD20065Töttösi-erdő1 189,15018,53444445,898889
HUDD20066Pécsi-sík*505,23018,13111146,048889
HUDD20067Székelyszabari erdő287,57018,58611146,054167
HUDD20068Gyékényesi erdők776,31016,97611146,274722
HUDD20069Paksi ürgemező*352,14018,81388946,619444
HUDD20070Tengelici rétek*466,35018,64333346,588333
HUDD20071Paksi tarka sáfrányos*91,16018,75944446,571389
HUDD20072Dunaszentgyörgyi-láperdő*328,03018,8346,546944
HUDD20073Szedresi Ős-Sárvíz*753,01018,66666746,447222
HUDI20001Ácsi gyepek*299,11017,89547,686111
HUDI20002Adony-perkátai löszvölgyek*201,19018,82194447,084444
HUDI20003Alapi kaszálórétek*518,58018,65472246,815278
HUDI20004Aszal-völgy*102,16018,43194447,237222
HUDI20005Bársonyos*1 209,66018,15444447,48
HUDI20006Belsőbárándi löszvölgy*280,69018,51444447,0975
HUDI20007Besnyői löszvölgy*40,99018,82666747,194444
HUDI20008Börzsöny*30 401,22018,93527847,913056
HUDI20009Budai-hegység*9 522,14018,90388947,550556
HUDI20010Budaörsi kopárok*574,68018,927547,4725
HUDI20011Csépi gyepek*334,94018,06666747,589722
HUDI20012Csévharaszti homokvidék*1 199,86019,3747,2969
HUDI20013Csolnoki löszgyepek*410,76018,70972247,674722
HUDI20014Debegió-hegy*84,7019,157547,715556
HUDI20015Déli-Gerecse*4 815,13018,53555647,542222
HUDI20016Epöli szarmata vonulat*1 577,49018,66861147,638611
HUDI20017Érd-tétényi plató*1 164,85018,85305647,435278
HUDI20018Északi-Gerecse*2 687,12018,60694447,721389
HUDI20019Felső-Tápió*2 047,64019,68194447,401667
HUDI20020Gerecse*2 437,1018,43388947,69
HUDI20021Gerje-mente*3 343,07019,88527847,128889
HUDI20022Gógány- és Kőrös-ér mente*817,73019,88694447,058611
HUDI20023Gödöllői-dombság*7 517,48019,42194447,593056
HUDI20024Tápiógyörgye-újszilvási szikesek*1 743,58020,00138947,311389
HUDI20025Hajta mente*5794019,81805647,400833
HUDI20026Ipoly völgye*2 936,79018,76111147,901944
HUDI20027Kelet-mezőföldi löszvölgyek*315,5018,74944446,870556
HUDI20028Kirvai löszgyepek*252,28018,72555647,619444
HUDI20029Kocsi gyepek*47,25018,21916747,583333
HUDI20030Központi-Gerecse*5 911,5018,54027847,654167
HUDI20031Lajoskomáromi löszvölgyek*909,76018,363346,7864
HUDI20032Mocsai ürgés legelő*86,26018,22222247,710278
HUDI20033Móri-árok*684,13018,34277847,2525
HUDI20034Duna és ártere*16 573,52019,12472247,705
HUDI20035Nagykőrösi pusztai tölgyesek*3 302,06019,7147,044444
HUDI20036Nagylóki löszvölgyek*288,8018,65694446,934722
HUDI20037Nyakas-tető szarmata vonulat*614,22018,70916747,568056
HUDI20038Nyugat-Cserhát és Naszály*9 609,02019,26888947,789722
HUDI20039Pilis és Visegrádi-hegység*30 145,74018,91055647,703889
HUDI20040Gödöllői-dombság peremhegyei*317,62019,21547,624444
HUDI20041Póc alja*61,9018,65555647,470556
HUDI20042Ráckevei Duna-ág*3 190,51018,97583347,244722
HUDI20043Rekettyés*305,68019,91194447,38
HUDI20044Sárrét*4 108,59018,28861147,176389
HUDI20045Szigethalmi homokbuckák*68,99019,0247,329444
HUDI20046Székek*3 616,3019,87444447,213611
HUDI20047Szigeti homokok*848,9019,098647,6453
HUDI20048Szomódi gyepek*295,04018,32472247,700278
HUDI20049Szentgyörgypuszta*975,44018,71055647,410833
HUDI20050Alsó-Tápió és patakvölgyek*1 801,41019,592547,387222
HUDI20051Turjánvidék*12 213,44019,318947,1511
HUDI20052Érd-százhalombattai táblarög*24,83018,93833347,350556
HUDI20053Velencei-hegység*4 001,23018,560347,2583
HUDI20054Velencei-tó*1 082,13018,56305647,197778
HUDI20055Veresegyházi-medence*354,99019,2947,6233
HUDI21056Jászkarajenői puszták*6 968,26019,98547,084722
HUDI30001Vértes*25 553,63018,384747,4417
HUDI30002Zámolyi-medence*2 595,09018,444447,3406
HUFH20001Rábaköz*5 973,01016,966447,575
HUFH20002Fertő tó*11 298,94016,708147,6822
HUFH20003Fertőmelléki dombsor*2 563,76016,637547,6994
HUFH20006Dudlesz-erdő*1 091,88016,571947,7306
HUFH20007Péri-repülőtér*214,96017,806747,6261
HUFH20008Pannonhalmi-dombság*7 676,23017,673147,5211
HUFH20009Gönyüi-homokvidék*2 880,9017,804747,7178
HUFH20010Répce mente*1 626,14016,946947,395
HUFH20011Rába*5 106,72017,389747,5356
HUFH20012Soproni-hegység*5 264,47016,516947,6669
HUFH20013Határ-menti erdők*2 252,83016,698347,5167
HUFH30004Szigetköz*17 183,02017,508947,8619
HUFH30005Hanság*13 545,17017,127247,6717
HUHN20001Felső-Tisza*28 681,89021,79833348,216111
HUHN20002Hortobágy*105 170,03021,12638947,625556
HUHN20003Tisza-tó*17 830,37020,68083347,613056
HUHN20004Felső-Sebes-Körös517,53021,56555646,998333
HUHN20005Nagy-Széksós - Rakottyás*248,75021,757547,303056
HUHN20006Pocsaji csordalegelő*168,97021,81166747,295
HUHN20007Szentpéterszeg-hencidai gyepek*1 018,82021,65305647,268056
HUHN20008Kismarja - Pocsaj - Esztári-gyepek*2 427,05021,84527847,255
HUHN20009Derecske - konyári gyepek*3 787,9021,55444447,324722
HUHN20010Pocsaji-kapu*284,24021,85555647,296667
HUHN20011Hencidai Csere-erdő*121,1021,68555647,234167
HUHN20012Sándorosi tavak*474,29021,72638947,335278
HUHN20013Közép-Bihar*12045021,47611147,103333
HUHN20014Kismarjai Nagy-szik*848,18021,79305647,211389
HUHN20015Közép-Tisza*14 235,59020,13944446,939444
HUHN20016Kék-Kálló-völgye*1 504,03021,94833347,450833
HUHN20017Hajdúbagosi-legelő*308,08021,67638947,408611
HUHN20018Mikepércsi Nyárfáshegyi-legelő*229,16021,65777847,434167
HUHN20019Bánki-erdő*368,55021,792547,46
HUHN20020Monostorpályi-legelő*150,52021,77972247,413611
HUHN20021Halápi Álló-hegy*176,05021,83972247,511389
HUHN20022Rauchbauer-erdő*205,9021,86777847,556667
HUHN20023Hármashegyi-tölgyesek*501,06021,82527847,556944
HUHN20024Martinkai-legelő*368,26021,78694447,577778
HUHN20025Kőrises - Jónás-rész*324,39021,92888947,546944
HUHN20026Nyírábrányi Káposztás-lapos*77,5021,9947,558611
HUHN20027Nyírábrányi Kis-mogyorós*168,65022,02027847,568056
HUHN20028Csohos-tó*191,74021,857547,431667
HUHN20029Létavértesi Falu-rét54,37021,85333347,3875
HUHN20030Fülöpi láprétek*22,36022,10805647,591667
HUHN20031Hanelek*95022,09555647,572222
HUHN20032Gúti-erdő*5 682,98021,93138947,652222
HUHN20033Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek*5 634,62021,61027847,621667
HUHN20035Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő*1 433,34022,24722247,721667
HUHN20036Bátorligeti Nagy-legelő*450,72022,237547,775556
HUHN20037Bátorligeti-láp*329,89022,27333347,778889
HUHN20038Újtanyai lápok*333,59022,2247,745833
HUHN20039Piricsei Júlia-liget*73,58022,20138947,746389
HUHN20040Apagyi Albert-tó*94,16021,89555647,979444
HUHN20041Apagyi Falu-rét34,63021,9447,964722
HUHN20042Napkori legelő*161,29021,89666747,933333
HUHN20043Paszabi kubikgödrök19,15021,66416748,158611
HUHN20044Jászdózsai Pap-erdő*61,98020,0347,568056
HUHN20045Kaszonyi-hegy - Dédai-erdő*1 326,58022,48138948,2325
HUHN20046Gelénes - Beregdaróc*1 159,49022,50805648,185278
HUHN20047Vámosatya-Csaroda*2 008,09022,41777848,178889
HUHN20048Tarpa-Tákos*6 351,29022,49416748,118889
HUHN20049Lónya-Tiszaszalka*4 135,02022,32722248,273333
HUHN20050Kömörő-Fülesd*1 943,52022,63361148,020833
HUHN20051Eret-hegy*142,45022,58833348,004722
HUHN20053Magosligeti-erdő és gyepek*560,2022,82166748,05
HUHN20054Csaholc - Garbolc*4 054,45022,81547,974444
HUHN20055Rozsály - Csengersima*984,63022,75083347,889167
HUHN20056Jánki-erdő*397,96022,68777847,942778
HUHN20057Grófi-erdő*229,06022,33861148,034167
HUHN20058Teremi-erdő*912,49022,32305647,778611
HUHN20059Bika-rét*66,02022,09944447,684722
HUHN20060Nyíregyházi lőtér*189,31021,69694447,924167
HUHN20062Ófehértói lőtér*159,06022,07388947,921389
HUHN20063Baktai-erdő*970,45022,05555647,977778
HUHN20064Rohodi-legelő*52,74022,12527848,015278
HUHN20065Nyírturai-legelő*28,87021,81638948,029167
HUHN20067Csikós-lápos*78,1021,98638947,855833
HUHN20069Hajdúszoboszlói szikes gyepek*553,96021,36166747,435833
HUHN20070Darvasi Csiff-puszta*472,26021,33722247,123611
HUHN20071Nyírmihálydi-legelő*67,08021,94166747,749722
HUHN20072Bökönyi Közös-legelő*84,68021,71694447,728056
HUHN20073Jászárokszállási szikesek*289,65019,98305647,6075
HUHN20074Alattyáni Berki-erdő39,29020,04305647,406389
HUHN20076Borsóhalmi-legelő*1 555,53019,94583347,554167
HUHN20077Jászfényszarui-erdő29,45019,70055647,569444
HUHN20078Jászsági Zagyva-ártér*487,43019,83305647,501944
HUHN20079Pusztamizsei-erdő84,62019,997547,461111
HUHN20081Újszász-jászboldogházi gyepek*1 963,84020,00888947,3275
HUHN20085Jászapáti - jászkiséri szikesek*1 781,24020,17361147,503611
HUHN20089Alsó-Zagyva hullámtere*451,31020,20666747,214444
HUHN20092Hajdúszováti gyepek*344,78021,48547,388889
HUHN20093Kaba-földesi gyepek*5 079,5021,247547,317778
HUHN20095Lányi-legelő*411,07021,70111147,206389
HUHN20098Dél-ásványi gyepek*1 483,15021,28722247,229167
HUHN20100Gatály*713,55021,13416747,2475
HUHN20101Bihari-legelő*2 644,04021,59444447,180833
HUHN20103Berekböszörmény - körmösdpusztai legelők*1 370,99021,61083347,0675
HUHN20105Csökmői gyepek*607,48021,242547,035556
HUHN20106Újfehértói gyepek*497,05021,69138947,7925
HUHN20107Nagy-Vadas*186,25021,65916747,86
HUHN20109Sóstói-erdő*280,41021,71972247,991389
HUHN20113Kisvárdai gyepek687,39022,04166748,257778
HUHN20114Tiszalöki szikesek*1 587,58021,482548,036667
HUHN20116Tiszavasvári szikesek*333,25021,42138947,969167
HUHN20120Vajai-tároló88,88022,15361147,979444
HUHN20121Czakó-tó*177,85021,55805647,775833
HUHN20122Tócó völgye125,5021,56416747,616944
HUHN20124Daru-rét117,84022,07305648,045278
HUHN20125Nyírgyulaji Kis-rét*156,71022,0847,895
HUHN20127Kraszna menti rétek375,48022,34083347,979722
HUHN20128Nyírség-peremi égeresek*217,28022,33694447,817778
HUHN20129Nyírbogdányi rét61,69021,86388948,054722
HUHN20131Orosi gyepek*193021,81222247,951389
HUHN20133Balkányi Libegős139,17021,822547,804722
HUHN20134Kállósemjéni Csordalegelő*31,27021,90083347,856667
HUHN20138Aranyosi-legelő*179,01020,68972247,409722
HUHN20139Szalóki Nagy-fertő*217,54020,65083347,45
HUHN20140Úrbéri-legelő*280,27020,63666747,497222
HUHN20141Tiszaigar - Tiszaörsi Körtvélyes*611,73020,80111147,515278
HUHN20144Kenderesi-legelő*526,12020,68027847,272778
HUHN20145Kecskeri-puszta és környéke*1 538,4020,80972247,278333
HUHN20146Hegyesbor*1 369,85020,9347,278611
HUHN20148Pásztói-legelő*381,65020,70472247,080556
HUHN20149Mezőtúri Szandazugi-legelő*386,69020,65611147,029167
HUHN20152Kunszentmártoni Bábockai-legelő*181,18020,32027846,846944
HUHN20153Szelevényi Tó-köz*166,04020,22666746,819722
HUHN20154Csépa-szelevényi gyepek*213,65020,16833346,795556
HUHN20155Cserkei Nagy-fertő*199,86020,18972246,843333
HUHN20156Tiszasasi Láp-legelő*155,37020,05972246,829722
HUHN20157Tiszaugi Körtvélyes és Bokros*417,05020,08833346,859444
HUHN20158Tiszakürt-tiszainokai gyepek*471,91020,14027846,867222
HUHN20159Tunyogmatolcsi Holt-Szamos303,02022,44472247,949722
HUHN20160Gőgő-Szenke72,61022,60361147,966389
HUHN20161Sámsoni úti Bellegelő*241,07021,688947,5619
HUHN21162Jászalsószentgyörgyi erdő*24,52020,08388947,399167
HUHN21163Biri Nagy-rét*276,11021,87305647,849167
HUHN21164Liget-legelő*2 206,81021,735847,6733
HUHN21165Penészleki gyepek*469,29022,13833347,606111
HUKM20001Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták*16 419,46020,58805646,483056
HUKM20002Hódmezővásárhelyi Kék-tó*3 910,09020,317546,530278
HUKM20003T-erdő136,63020,36777846,54
HUKM20004Száraz-ér*1 521,66020,69222246,333611
HUKM20005Deszki gyepek*537,06020,21388946,195278
HUKM20006Mágocs-ér*126,04020,48944446,595556
HUKM20007Csorvási löszgyep*12,91020,81361146,614722
HUKM20008Maros*5 964,59020,49694446,191389
HUKM20009Mezőhegyes-battonyai gyepek*94,73020,97722246,355
HUKM20010Gyula-szabadkígyósi gyepek*10 633,92021,117546,5725
HUKM20011Körösközi erdők5 635,16021,39638946,6875
HUKM20012Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös*1 979,86021,07305646,856111
HUKM20013Bélmegyeri Fás-puszta*652,46021,172546,896111
HUKM20014Dévaványa környéki gyepek*14 027,2021,15444447,061667
HUKM20015Hortobágy-Berettyó*3 079,21020,83888947,119167
HUKM20016Sebes-Körös*1 455,21021,32166746,981111
HUKM20017Hármas-Körös*7 818,24020,27527846,850833
HUKM20018Holt-Sebes-Körös*285,25021,17777846,951944
HUKM20019Dél-Bihari szikesek*6 521,54021,48833346,875556
HUKM20020Gyepes csatorna170,25021,29444446,768889
HUKM20021Sarkadi Fási-erdő117,5021,31472246,774444
HUKM20022Köles-ér71,12021,41527846,828056
HUKM20023Korhány és Holt-Korhány49,24021,60027846,865556
HUKM20024Orosi tölgyes57,13021,43638946,905833
HUKM20025Gyantéi erdők*221,58021,42388946,867778
HUKM20026Tóniszállás-szarvasi gyepek*586,66020,73916746,853333
HUKM20027Cserebökény*10 000,19020,50861146,744722
HUKM20028Tőkei gyepek*2 985,68020,27055646,736944
HUKM20029Szentesi gyepek*606,04020,24416746,6175
HUKM20030Lapistó-Fertő*1 902,72020,35861146,635833
HUKM20031Kurca198,59020,22194446,618333
HUKN20001Felső-kiskunsági szikes puszta*15776019,156447,0658
HUKN20002Peszéri-erdő*1 628,46019,30055647,103333
HUKN20003Felső-kiskunsági turjánvidék*14 436,47019,31055646,992778
HUKN20004Dél-Bácska*781,46019,29333346,040833
HUKN20005Tass - szalkszentmártoni szikes puszta*1 655,22019,04722246,984167
HUKN20006Nagynyíri-erdő*750,08019,55861146,949722
HUKN20007Solti ürgés gyep*110,21019,07527846,799167
HUKN20008Déli-Homokhátság*2 385,97019,64722246,205
HUKN20009Felső-kiskunsági szikes tavak és Miklapuszta*19 679,72019,14638946,747222
HUKN20010Szabadszállási ürgés gyep*74,01019,24194446,882222
HUKN20011Fülöpházi homokbuckák*2 117,13019,42194446,8925
HUKN20012Szegedi ürgés gyep*187,88020,09222246,245556
HUKN20013Fülöpszállás - Soltszentimre - csengődi lápok*3 122,99019,24888946,742778
HUKN20014Hajósi-homokpuszta*463,31019,16611146,326944
HUKN20015Ágasegyháza - orgoványi rétek*4 321,14019,49833346,801111
HUKN20016Matkópusztai ürgés gyep*155,66019,68138946,802778
HUKN20017Közép-csongrádi szikesek*1 142,66020,08444446,452778
HUKN20018Jánoshalma-kunfehértói erdők*1 341,34019,36722246,355
HUKN20019Baksi-puszta*4 875,17020,05138946,5575
HUKN20020Harkai-tó*661,94019,572546,479444
HUKN20021Ökördi - erdőtelek - keceli lápok*2 517,88019,1946,613056
HUKN20022Kiskőrösi turjános*2 870,96019,26361146,64
HUKN20023Tázlár - kiskunhalasi homokbuckák*1 929,05019,5246,509167
HUKN20024Bócsa-bugaci homokpuszta*11 660,45019,591946,6689
HUKN20025Fülöpházi Hosszú-rét*466,73019,48611146,864444
HUKN20026Móricgáti lápok*766,97019,72546,595278
HUKN20027Péteri-tó*782,1019,89833346,586667
HUKN20028Tiszaalpár-bokrosi ártéri öblözet*3 288,33020,02722246,817222
HUKN20029Csongrádi Kónya-szék*455,96020,03833346,694722
HUKN20030Pirtói Nagy-tó*256,54019,463146,5253
HUKN20031Alsó-Tisza hullámtér*7 929,6020,16138946,534722
HUKN20032Dél-Őrjeg*4 585,08019,170846,4867
HUKN20033Érsekhalma-nemesnádudvari löszvölgyek*240,26019,092546,325278
HUKN20034Nyárlőrinci erdő*207,17019,86305646,874722
HUKN20035Harkakötöny - kiskunmajsai homokbuckák*714,3019,590346,53
HUKN20036Imre-hegy, Pirtó-kiskunhalasi homokbuckák*1 564,32019,40055646,477778
HUKN22037Kékhegyi Lőtér*460,05019,06472246,233333
HUKN30001Csongrád-bokrosi Sóstó*714,15019,970346,7414
HUKN30002Gátéri Fehér-tó*852,78019,984246,6525
HUKN30003Izsáki Kolon-tó*3 581,79019,339746,7617
HUON20001Ság-hegy*238,06017,11805647,230833
HUON20002Kőszegi-hegység*4 018,23016,483147,365
HUON20003Ablánc patak völgye*1 465,45016,631747,375
HUON20005Váti gyakorlótér*596,56016,79416747,291111
HUON20006Pinka*486,09016,421947,2031
HUON20007Köles-tető*385,41016,78547,224722
HUON20008Rába és Csörnöc-völgy*12 146,75017,010347,3478
HUON20009Csöngei legelő*181,33017,0447,353611
HUON20011Kenyeri reptér*698,76017,14472247,368333
HUON20012Kemenessömjéni cserjés legelő618,48017,12388947,329167
HUON20013Öregcser258,06017,027547,27
HUON20014Gércei tufagyűrű és láprét*454,85017,03638947,223333
HUON20018Őrség*44 165,39016,358946,8514
HUON20020Gyöngyös-patak és a kőszegi Alsó-rét*337,25016,542547,375
ROSCI0008Betfia1 759,122,02953646,976208
ROSCI0020Câmpia Careiului*23 641,622,21718947,619589
ROSCI0021Câmpia Ierului*21 224,622,2591547,469872
ROSCI0025Cefa*5 224,121,66538346,909205
ROSCI0048Criș ul Alb*826,921,43781446,563764
ROSCI0049Criș ul Negru1 822,821,77224446,684214
ROSCI0050Criș ul Repede amonte de Oradea*1 996,322,252347,067055
ROSCI0061Defileul Criș ului Negru*2 208,422,16957546,673539
ROSCI0068Diosig*376,721,98101147,318675
ROSCI0098Lacul Peț ea*23,121,99720846,997983
ROSCI0104Lunca Inferioară a Criș ului Repede636,721,83151747,080411
ROSCI0108Lunca Mureș ului Inferior*17 397,420,98867846,135169
ROSCI0109Lunca Timiș ului10 172,621,37962845,691333
ROSCI0115Mlaș tina Satchinez*2 517,521,07765345,96825
ROSCI0185Păduricea de la Santău87,121,82813947,15905
ROSCI0218Dealul Mocrei - Rovina - Ineu*4 190,821,943946,406044
ROSCI0220Săcueni741,422,14380847,335194
ROSCI0231Nădab - Socodor - Vărș ad7 802,621,37209746,411708
ROSCI0277Becicherecu Mic*2 087,221,16723645,837522
ROSCI0287Comloș u Mare2 622,320,64103145,865836
ROSCI0289Coridorul Drocea - Codru Moma*3 231,522,28027846,385875
ROSCI0294Criș ul Alb între Gurahonț ș i Ineu*1 193,922,10039446,369828
ROSCI0345Pajiș tea Cenad5 965,320,68748946,098486
ROSCI0346Pajiș tea Ciacova*41,921,12450545,495794
ROSCI0348Pajiș tea Jebel*293,621,17411445,559581
ROSCI0349Pajiș tea Pesac14620,82059745,909217
ROSCI0350Lunca Teuzului529121,66496146,590753
ROSCI0370Râul Mureș între Lipova ș i Păuliș 608,621,64450846,090028
ROSCI0387Salonta*3 792,321,54100846,763597
ROSCI0388Sărăturile de la Foieni - Grăniceri*195,420,88941145,430289
ROSCI0390Sărăturile Diniaș *1 052,521,07006945,68278
ROSCI0401Turnu - Variaș u*327,821,12782846,276955
ROSCI0402Valea din Sânandrei*47,821,16615845,881855
ROSCI0414Lovrin*10620,69406445,978661
ROSCI0425Pădurea Ș emiț a*243,721,41957545,2177
SKUEV0004Kopčianske slanisko*8,7021,88916148,592276
SKUEV0006Latorica*7 476,05021,96954948,48823
SKUEV0007Čičarovský les*26,087021,98361148,526944
SKUEV0010Komárňanské slanisko*14,778018,07663447,76933
SKUEV0012Bešiansky polder2,74021,94990948,530771
SKUEV0017Pri Orechovom rade*1,699018,11190247,774337
SKUEV0019Tarbucka*171,51021,78545648,37109
SKUEV0020Bisce28,354021,76283948,681522
SKUEV0026Raškovský luh16,89021,94246348,569082
SKUEV0029Veľký kopec25,13021,96070748,418726
SKUEV0030Horešské lúky*84,434021,94611148,411111
SKUEV0032Ladmovské vápence*332,226021,77166748,420278
SKUEV0034Boršiansky les*7,93021,70853848,388264
SKUEV0036Litava*2 629,704019,09333348,225
SKUEV0037Oborínsky les9,821021,91027848,534722
SKUEV0038Oborínske jamy8,43021,89975848,539409
SKUEV0052Seleštianska stráň*9,021019,36611148,094167
SKUEV0053Kiarovský močiar29,548019,43194448,104722
SKUEV0054Cúdeninský močiar138,166019,03858948,070418
SKUEV0055Ipeľské hony24,937019,06194448,065556
SKUEV0064Bratislavské luhy*684,98017,06954448,137048
SKUEV0065Marcelovské piesky*43,894018,31944447,7775
SKUEV0066Kamenínske slaniská*119,436018,64722247,870278
SKUEV0067Čenkov*79,24018,52783247,775826
SKUEV0068Jurský chlm*104,601018,52547,800833
SKUEV0069Búčske slanisko*44,597018,42547,792778
SKUEV0070Martovská mokraď*33,678018,09416747,859444
SKUEV0071Abov*21,123018,15638947,878056
SKUEV0072Detvice*88,986018,12027847,8825
SKUEV0073Listové jazero*41,534018,05194447,891111
SKUEV0074Dubník*171,851017,78611148,321111
SKUEV0075Klátovské rameno*272,125017,70388948,021944
SKUEV0076Bokrošské slanisko*9,999018,25694447,748889
SKUEV0077Dunajské trstiny*169,196017,85222247,773056
SKUEV0078Mostová*22,5017,90547,768889
SKUEV0079Horný háj*72,98018,24555648,174444
SKUEV0080Juhásove slance*41,8435017,87805348,235219
SKUEV0083Eliášovský les*30,64017,50402148,115604
SKUEV0084Zátoň*81,549018,20138948,023056
SKUEV0085Dolný háj*58,24018,21694448,165
SKUEV0086Krivé hrabiny*83,041018,38166748,025
SKUEV0087Osminy*98,84018,35805648,094167
SKUEV0088Síky*32,753017,89805648,221389
SKUEV0089Martinský les*994,155017,38194448,261389
SKUEV0090Dunajské luhy*4 542,025017,46805647,904722
SKUEV0091Ploská hora*26,628018,74666747,860833
SKUEV0092Dolnovážske luhy208,73018,10844347,796852
SKUEV0093Severný Bodícky kanál24,129017,49916747,9075
SKUEV0094Veľký les*46,095018,21333348,119444
SKUEV0095Panské lúky*68,711018,03972248,102778
SKUEV0096Šurianske slaniská*169,4038018,12227648,080957
SKUEV0097Palárikovské lúky*16,9313018,07444848,066342
SKUEV0098Nesvadské piesky*17,05018,15549647,922438
SKUEV0099Pavelské slanisko*18,6104018,00186347,771505
SKUEV0100Chotínske piesky*7,131018,21444447,812222
SKUEV0113Dlhé lúky16,992016,96548,551389
SKUEV0115Bahno49,65017,27016548,623273
SKUEV0116Jakubovské rybníky137,705016,97583348,411111
SKUEV0117Abrod*162,343016,99611148,5325
SKUEV0119Široká*205,008017,07166748,414444
SKUEV0120Jasenácke49,92017,15714548,554699
SKUEV0121Marhecké rybníky*57,48017,03028848,409493
SKUEV0123Dúbrava*21,213016,92944448,385278
SKUEV0124Bogdalický vrch*56,589016,89694448,408333
SKUEV0125Gajarské alúvium Moravy*1 244,38016,93564148,537182
SKUEV0126Vinodolský hájik*21,756018,19972248,200833
SKUEV0129Cerovina*354,323018,72222248,043889
SKUEV0155Alúvium Starej Nitry*433,99018,13016447,827546
SKUEV0156Konopiská8,419017,56946247,945906
SKUEV0157Starý vrch*13,4018,62949647,819837
SKUEV0158Modrý vrch*147,651018,64694447,827222
SKUEV0159Alúvium Žitavy*46,398018,13416747,851944
SKUEV0160Karáb*76,165017,71888947,9125
SKUEV0161Suchohradské alúvium Moravy55,676016,85972248,400833
SKUEV0162Grgás47,063017,12833348,555833
SKUEV0163Rudava*1 958,66017,228348,529639
SKUEV0165Kútsky les*374,869016,97333348,654722
SKUEV0166Ciglát175,713016,97861148,559444
SKUEV0167Bezodné65,447017,01388948,3825
SKUEV0168Horný les*556,2016,87527848,344722
SKUEV0169Orlovské vŕšky206,92017,058648,46643
SKUEV0170Mešterova lúka133,5017,05635648,479491
SKUEV0171Zelienka141,68017,16269148,601849
SKUEV0172Bežnisko*922,31017,22384648,531134
SKUEV0173Kotlina*398,72017,34644948,632901
SKUEV0174Lindava*403,001017,367548,368333
SKUEV0176Dvorčiansky les*146,843018,11777848,264444
SKUEV0177Šmolzie67,863016,90777848,382778
SKUEV0178V studienkach19,449016,87694448,437778
SKUEV0179Červený rybník*234,695017,132548,578056
SKUEV0180Ludinský háj*161,939018,467547,996111
SKUEV0182Číčovské luhy*483,7017,73151647,767594
SKUEV0183Veľkolélsky ostrov*327,8017,93052847,749778
SKUEV0184Burdov*1 680,25018,78038847,840222
SKUEV0208Senianske rybníky209,307022,07944448,694722
SKUEV0212Muteň*33,08020,27277848,593611
SKUEV0213Kazarka*106,241017,12638948,63
SKUEV0217Ondriašov potok*7,835017,00444448,343056
SKUEV0218Močiarka*221,535017,037548,363056
SKUEV0219Malina*438,845017,08888948,415278
SKUEV0220Šaštínsky potok*2,237017,17361148,611667
SKUEV0226Vanišovec*196,84017,1458748,61326
SKUEV0227Čiližské močiare88,65017,64285247,885364
SKUEV0235Stretavka17,753021,99507348,602941
SKUEV0236Bodrog*107,03021,76700548,404063
SKUEV0257Alúvium Ipľa*250,644019,07638948,071111
SKUEV0261Dedinská hora*132,734019,53027848,223333
SKUEV0269Ostrovné lúčky*627,57017,17207648,049582
SKUEV0270Hrušov*494,854017,248,058056
SKUEV0272Vozokánsky luh*6,005018,67361148,024167
SKUEV0279Šúr*433,712017,23040348,234487
SKUEV0280Devínska Kobyla*643,04016,9963148,190751
SKUEV0285Alúvium Muráňa*224,51020,14438348,665904
SKUEV0292Drieňová hora*9,976018,46416747,849722
SKUEV0293Kľúčovské rameno*475,22017,67587147,787728
SKUEV0294Bagovský vrch*222,653018,35277848,075278
SKUEV0295Biskupické luhy*916,35017,17885448,084169
SKUEV0311Kačenky281,409016,95027848,616111
SKUEV0312Devínske alúvium Moravy*155,68016,95944448,225556
SKUEV0313Devínske jazero*1 264,066016,92555648,293056
SKUEV0314Morava389,924016,89472248,488333
SKUEV0315Skalické alúvium Moravy251,449017,17611148,856111
SKUEV0316Šranecké piesky*272,135017,28472248,575
SKUEV0317Rozporec82,858016,90527848,351389
SKUEV0326Strahuľka*1 170,007021,45805648,654722
SKUEV0327Milič*5 113,016021,46083348,576944
SKUEV0329Kováčske lúky*146,42021,71483148,377732
SKUEV0340Český závrt3,916020,60638948,543333
SKUEV0341Dolný vrch*1 527,467020,72277848,573056
SKUEV0345Kečovské škrapy*354,55020,49611148,503056
SKUEV0347Domické škrapy*111,575020,46916748,483056
SKUEV0352Hrušovská lesostep*40,104020,62611148,599444
SKUEV0355Fabiánka*647,655020,54548,573333
SKUEV0356Horný vrch*6 027,69020,77972248,641111
SKUEV0357Cerová vrchovina*2 627,99019,90666848,200453
SKUEV0358Soví hrad*41,655019,92111148,228056
SKUEV0359Dechtárske vinice55,18020,01722248,244722
SKUEV0360Beležír61,6744019,99933148,178253
SKUEV0361Vodokáš137,218020,00805648,206667
SKUEV0362Pieskovcové chrbty*98,67020,14527848,268056
SKUEV0363Ťahan309,1059020,10661248,373199
SKUEV0365Dálovský močiar82,4501019,61036248,243433
SKUEV0392Brezovská stráň*65,91019,00225248,168679
SKUEV0393Dunaj*1 425,66018,62049447,778522
SKUEV0395Pohrebište*85,014018,28527847,770556
SKUEV0502Štokeravská vápenka12,84017,00379248,202499
SKUEV0512Mokrý les*171,839016,95388948,337222
SKUEV0513Bencov mlyn*19,987016,91194448,338611
SKUEV0523Lakšárska duna*5,277017,17583348,5825
SKUEV0526Kalaštovský potok*44,86017,24473748,642411
SKUEV0527Gachovec*30,238017,20972248,595
SKUEV0552Lohotský močiar*22,019018,01277847,8575
SKUEV0669Drieňové*90,879020,04194448,213611
SKUEV0800Devínska hradná skala*4,395916,97837148,173217
SKUEV0814Hubovo*224,816120,39896948,39685
SKUEV0816Horný tok Ipľa119,774419,690648,280915
SKUEV0817Rimava a Slaná48,38720,2360148,291961
SKUEV0819Vážsky Dunaj*756,133718,06250647,844013
SKUEV0820Dolný tok Hrona*587,324218,66888447,878337
SKUEV0822Malý Dunaj*1 738,4417,59685848,079564
SKUEV0823Sovie vinohrady*9,795418,71698547,8873
SKUEV0824Dolný tok Ipľa*200,661318,77597247,89413
SKUEV0841Dolný tok Tople13,716221,74548948,750365
SKUEV0843Dolný tok Ondavy79,239621,8164848,491457
SKUEV0844Dolný tok Laborca97,374121,92940748,549935
SKUEV0846Tisa*76,110522,14198648,393805
SKUEV0865Rataj*191,953719,0133748,088969
SKUEV0867Mochovská cerina*858,401518,4120348,271009
SKUEV0869Bábsky les*60,98617,8940948,304478
SKUEV0870Horšianska dolina*182,607818,69367748,241025
SKUEV0872Jedzina*653,298719,03924948,171569
SKUEV0873Pohronský Inovec*449,054418,49085348,377794
SKUEV0874Člnok*476,786718,34383348,447303
SKUEV0875Čierny hrad*101,085918,9660848,173689
SKUEV0876Horná hora*132,849218,7138448,207801
SKUEV0882Patianska cerina*808,472618,40297748,19544
SKUEV0889Medovarské dubiny*219,571919,01737848,241305
SKUEV0890Pírovské*129,694218,96303648,244517
SKUEV0891Domanícke stráne*20,547218,98312248,262469
SKUEV0899Borské piesky16,73617,1916448,626602
SKUEV0902Veterník*21,383617,23265848,817428
SKUEV0904Gbelský les*267,889817,05885148,720165
SKUEV0905Holíčske alúvium Moravy145,849617,12559748,811493
SKUEV0906Kalaštovský bor357,061217,24548348,639864
SKUEV0908Kaltenbruk*88,911417,18080748,486839
SKUEV0917Dlhý vrch*4,583420,84006448,582825
SKUEV0920Sokolia skala*11,757520,56598248,545751
SKUEV0921Meliatsky profil*11,895520,32178648,515258
SKUEV0922Bubeník*170,271420,53246348,535604
SKUEV0935Haništiansky les*119,853421,22497448,638554
SKUEV0944Hornádske meandre*198,332921,31840948,557189
SKUEV0948Bolerázske sysľovisko56,637417,53150948,451933
SKUEV0954Stredný tok Bodvy51,2720,89616248,583538
SKUEV0958Stredný tok Ipľa111,634919,36507948,096475
SKUEV0959Galamia18,181519,12238748,069914
SKUEV1007Čičarovský les*72,235021,97916748,519722
SKUEV1064Bratislavské luhy*28,977017,13611148,131667
SKUEV1125Gajarské alúvium Moravy469,18016,94329248,529146
SKUEV1173Kotlina*205,57017,35106548,626099
SKUEV1182Číčovské luhy*194,21017,7261347,775339
SKUEV1227Čilížské močiare*338,236017,70277847,836389
SKUEV1269Ostrovné lúčky*12,43017,20201448,034031
SKUEV1293Kľúčovské rameno*197,809017,67972247,785278
SKUEV1311Kačenky32,195016,94972248,603889
SKUEV1316Šranecké piesky*720,684017,30138948,586667
SKUEV1357Cerová vrchovina*397,85020,05915648,230055
SKUEV1362Pieskovcové chrbty*220,671020,15583348,266389
SKUEV2019Tarbucka8,899521,78374848,382223
SKUEV2064Bratislavské luhy*235,798817,06427648,133511
SKUEV2067Čenkov*176,343318,51866147,779859
SKUEV2090Dunajské luhy*1 225,131217,75734347,769961
SKUEV2098Nesvadské piesky*19,313518,15847,91916
SKUEV2133Hôrky*173,850118,25904548,478023
SKUEV2155Alúvium Starej Nitry*140,402518,11616747,840562
SKUEV2158Modrý vrch*21,355618,63017547,821026
SKUEV2165Kútsky les11,331716,98412848,665045
SKUEV2184Burdov*253,219818,74167347,840094
SKUEV2269Ostrovné lúčky*15,002917,18044848,045645
SKUEV2272Vozokánsky luh*9,902718,67503948,018663
SKUEV2285Alúvium Muráňa*63,213920,20027748,653095
SKUEV2294Bagovský vrch*143,284118,37764548,071477
SKUEV2315Skalické alúvium Moravy106,030417,16592648,84288
SKUEV2357Cerová vrchovina*555,382420,11164648,227291
SKUEV2392Brezovská stráň*354,125319,00179948,18006
SKUEV2393Dunaj*667,296618,30002147,741473
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Decyzja Komisji 2008/26/WE z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (Dz.U. L 12 z 15.1.2008, s. 678).
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/38 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia dziewiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny (Dz.U. L 15 z 19.1.2018, s. 98).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.