Dz.U.UE.L.2018.313.39

| Akt oczekujący
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2018/1927
z dnia 5 grudnia 2018 r.
ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące przetwarzania przez Komisję Europejską danych osobowych w dziedzinie konkurencji w odniesieniu do udzielania informacji osobom, których dane dotyczą, oraz ograniczenia niektórych praw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 249 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja prowadzi postępowania administracyjne w celu egzekwowania reguł konkurencji zgodnie z Traktatem i prawodawstwem wtórnym oraz przyjętymi w tym celu umowami międzynarodowymi 1 . W tym celu wykonuje ona uprawnienia do prowadzenia postępowań i egzekwowania prawa (wraz z odnośnych działaniami operacyjnymi) w dziedzinie przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, kontroli połączeń oraz kontroli pomocy państwa powierzonych Komisji na mocy odpowiednich aktów Unii.

(2) Działania Komisji w zakresie prowadzenia postępowań i egzekwowania prawa w dziedzinie konkurencji są ukierunkowane na przedsiębiorstwa lub państwa członkowskie, które podlegają regułom konkurencji określonym w Traktacie, a nie na osoby fizyczne jako takie. W trakcie postępowań w zakresie konkurencji przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 2  odbywa się jednak w sposób nieunikniony w rozumieniu art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1725. Komisja musi przetwarzać takie dane osobowe w celu realizacji zadań powierzonych jej jako organowi publicznemu egzekwującemu unijne reguły konkurencji. Postępowania w dziedzinie przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, kontroli połączeń i kontroli pomocy państwa oraz egzekwowanie reguł konkurencji stanowią funkcje kontrolne, nadzorcze lub regulacyjne związane z wykonywaniem władzy publicznej w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 1 lit. c) i g) rozporządzenia (UE) 2018/1725. Działania te służą promowaniu i ochronie konkurencyjnego rynku wewnętrznego, a tym samym chronią istotne interesy ekonomiczne i finansowe Unii i państw członkowskich.

(3) Do celów działań w zakresie prowadzenia postępowań i egzekwowania prawa w dziedzinie przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, kontroli połączeń i kontroli pomocy państwa Komisja przetwarza dane osobowe uzyskane lub otrzymane od osób prawnych, osób fizycznych, państw członkowskich i innych podmiotów (takich jak krajowe organy ochrony konkurencji, organy regulacyjne oraz inne podmioty i organy publiczne), organów ochrony konkurencji państw trzecich oraz podmiotów i organizacji międzynarodowych. W trakcie działań w zakresie prowadzenia postępowań i egzekwowania prawa dotyczących konkurencji, Komisja może - z własnej inicjatywy lub na podstawie otrzymanych informacji - przetwarzać również dane osobowe uzyskane lub otrzymane z publicznie dostępnych źródeł (na przykład w kontekście monitorowania lub kontroli rynku), z anonimowych źródeł (np. od sygnalizatorów/informatorów) lub ze zidentyfikowanych źródeł (na przykład od skarżących), które wymagają ochrony tożsamości.

(4) Komisja może przekazywać z kolei dane osobowe osobom prawnym lub fizycznym (na przykład w kontekście procedury dostępu do akt), krajowym organom ochrony konkurencji oraz innym organom i podmiotom w kontekście współpracy dwustronnej lub wielostronnej z organami i organizacjami państw członkowskich lub państw trzecich, jeśli jest to niezbędne i właściwe do wykonywania jej uprawnień, do ochrony prawa do obrony stron będących przedmiotem postępowania Komisji oraz do zapewnienia efektywnego i skutecznego stosowania unijnych reguł konkurencji.

(5) Działania w zakresie przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1725, prowadzone w ramach działań w zakresie prowadzenia postępowań i egzekwowania prawa w dziedzinie konkurencji, mogą mieć miejsce nawet przed formalnym wszczęciem przez Komisję postępowania przez cały czas trwania postępowania przygotowawczego i mogą być kontynuowane nawet po formalnym zamknięciu postępowania (na przykład do celów monitorowania lub nadzorowania rynku lub zgodności z przepisami, aby ocenić, czy konieczne jest wszczęcie nowego postępowania, podjęcie kroków prawnych itp.).

(6) Dane osobowe przetwarzane przez Komisję to na przykład: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane zawodowe i dane dotyczące przedmiotu postępowania lub procedury, lub związane z przedmiotem postępowania lub procedurą. Dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonym środowisku elektronicznym w celu zapobieżenia bezprawnemu dostępowi do danych lub przekazaniu ich osobom z naruszeniem zasady ograniczonego dostępu. Służby Komisji odpowiedzialne za postępowanie przechowują dane osobowe przez czas potrzebny do przeprowadzenia postępowania, na ocenę potrzeby wszczęcia nowego postępowania, w toku procedury administracyjnej oraz podczas wszelkich późniejszych procedur kontroli sądowej, a także na administracyjny okres zatrzymywania, który następuje po ostatecznym zamknięciu sprawy. Na koniec okresu zatrzymywania informacje dotyczące sprawy, w tym dane osobowe, są przekazywane do historycznych archiwów Komisji 3 .

(7) Przy wykonywaniu swoich zadań Komisja jest zobowiązana do poszanowania praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 8 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 16 ust. 1 Traktatu. Komisja jest jednocześnie odpowiedzialna za egzekwowanie reguł konkurencji, które nakładają na Komisję obowiązek terminowego prowadzenia postępowań, z poszanowaniem zasad poufności i tajemnicy zawodowej 4 , a także prawa do obrony stron będących przedmiotem jej postępowań 5  oraz praw osób fizycznych, które wymagają ochrony ich tożsamości.

(8) W pewnych okolicznościach konieczne jest pogodzenie praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 z potrzebami działań w zakresie prowadzenia postępowań i egzekwowania prawa, jak również pełnym poszanowaniem podstawowych praw i wolności innych osób, których dane dotyczą. W tym celu art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 daje Komisji możliwość ograniczenia zastosowania art. 14-22 i 35, a także art. 4 o ile ich przepisy odpowiadają prawom i obowiązkom przewidzianym w art. 14-22 tegoż rozporządzenia.

(9) Te przepisy wewnętrzne powinny obejmować wszystkie operacje przetwarzania przeprowadzone przez Komisję w ramach jej uprawnień w zakresie prowadzenia postępowań, niezależnie od tego, czy działają z własnej inicjatywy, czy też na podstawie otrzymanego wkładu, jak również egzekwowania przepisów i powiązanych działań operacyjnych w dziedzinie przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, kontroli połączeń i kontroli pomocy państwa, jeżeli korzystanie z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, może zagrozić prowadzeniu postępowań lub działaniach w zakresie egzekwowania prawa. Zasady te powinny mieć zastosowanie do operacji przetwarzania przeprowadzanych przed formalnym wszczęciem postępowania, w trakcie prowadzenia postępowań, jak również po formalnym zamknięciu postępowań, w tym przetwarzania w kontekście dwustronnej lub wielostronnej współpracy z krajowymi organami ochrony konkurencji, organami i organizacjami z państw członkowskich lub państw trzecich.

(10) W celu zapewnienia zgodności z art. 14, 15 i 16 rozporządzenia (UE) 2018/1725 Komisja powinna informować - w sposób przejrzysty i spójny, w formie informacji o ochrona danych publikowanych na stronie internetowej Komisji - wszystkie osoby fizyczne o swoich działaniach obejmujących przetwarzanie ich danych osobowych oraz o ich prawach.

(11) Bez uszczerbku dla art. 14 ust. 5 i art. 16 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2018/1725 Komisja może także na podstawie art. 25 tegoż rozporządzenia ograniczyć udzielanie informacji osobom, których dane dotyczą, i stosowanie innych praw osób, których dane dotyczą, w celu ochrony swoich własnych postępowań w zakresie ochrony konkurencji i egzekwowania reguł konkurencji, postępowań i innych działań prowadzonych przez krajowe organy konkurencji państw członkowskich, narzędzi i metod w zakresie prowadzenia postępowań, jak również praw innych osób związanych z prowadzonym przez siebie postępowaniami.

(12) Aby utrzymać skuteczną współpracę Komisja może być ponadto zmuszona ograniczyć stosowanie praw osób, których dane dotyczą, celem ochrony procesów przetwarzania dokonywanych przez inne instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii lub organów państw członkowskich. W tym celu Komisja powinna skonsultować się z tymi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii lub organami władzy w kwestii stosownych podstaw nałożenia ograniczeń i konieczności i proporcjonalności ograniczeń.

(13) Komisja może również ograniczyć udzielanie informacji osobom, których dane dotyczą, i stosowanie innych praw tych osób w odniesieniu do danych osobowych otrzymywanych od państw trzecich lub organizacji międzynarodowych celem współpracy z tymi państwami lub organizacjami, a tym samym służenia ważnemu celowi leżącemu w ogólnym interesie publicznym Unii. W pewnych okolicznościach interes lub prawa podstawowe prawa osoby, której dane dotyczą, mogą jednak przeważać nad interesem współpracy międzynarodowej.

(14) W związku z tym Komisja określiła przyczyny wymienione w art. 25 ust. 1 lit. c), g) i h) rozporządzenia (UE) 2018/1725 jako podstawy ograniczeń na mocy art. 25 tegoż rozporządzenia, które mogą być konieczne do zastosowania do operacji przetwarzania danych prowadzonych w ramach działań Komisji w zakresie prowadzenia postępowań i egzekwowania przepisów w obszarze przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, kontroli połączeń i kontroli pomocy państwa.

(15) Komisja powinna rozpatrywać wszystkie ograniczenia w sposób przejrzysty i każde zastosowanie ograniczeń rejestrować w odpowiednim systemie rejestracji.

(16) Zgodnie z art. 25 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2018/1725 administratorzy mogą wstrzymać przekazanie informacji lub powstrzymać się od niego z powodów zastosowania ograniczenia w stosunku do osoby, której dane dotyczą, jeżeli przekazanie tych informacji w jakikolwiek sposób zagroziłoby celowi tego ograniczenia. Dotyczy to w szczególności ograniczeń praw przewidzianych w art. 16 i 35 rozporządzenia (UE) 2018/1725. W celu zapewnienia, aby prawa osoby, której dane dotyczą, na mocy art. 16 i 35 rozporządzenia (UE) 2018/1725, są ograniczone tylko tak długo, jak długo istnieją ku temu powody, Komisja powinna regularnie dokonywać przeglądu swojego stanowiska oraz po zamknięciu odpowiedniego postępowania.

(17) W przypadku zastosowania ograniczenia innych praw osoby, której dane dotyczą, administrator danych powinien w poszczególnych przypadkach ocenić, czy poinformowanie o ograniczeniu zagrażałoby jego celowi. Administratorem danych jest dział Komisji odpowiedzialny za politykę konkurencji.

(18) Inspektor ochrony danych Komisji powinien przeprowadzić niezależny przegląd stosowania ograniczeń w celu zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją,

(19) Niniejsza decyzja zostaje przyjęta do celów art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 i, w celu zapewnienia pewności prawa, powinna wejść w życie w tym samym czasie, co rozporządzenie.

(20) Przeprowadzono konsultacje z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przedmiot i zakres

1.  Niniejsza decyzja ustanawia zasady obowiązujące Komisję w zakresie informowania osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych zgodnie z art. 14, 15 i 16 rozporządzenia (UE) 2018/1725 w ramach jej działalności w dziedzinie konkurencji.

Określa ona również warunki, na jakich Komisja może ograniczyć stosowanie art. 4, 14-17, 19, 20 i 35 rozporządzenia (UE) 2018/1725, zgodnie z jego art. 25.

2.  Niniejsza decyzja ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Komisję do celów działań prowadzonych w celu wykonania jej zadań zgodnie z art. 101-109 Traktatu lub w związku z tymi działaniami.
Artykuł  2

Mające zastosowanie wyjątki i ograniczenia

1.  Wykonując swoje obowiązki w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725, Komisja uwzględnia, czy zastosowanie mają jakiekolwiek wyjątki określone w tym rozporządzeniu.
2.  Z zastrzeżeniem art. 3-7 niniejszej decyzji, Komisja może ograniczyć stosowanie art. 14-17, 19, 20 i 35 rozporządzenia (UE) 2018/1725, a także stosowanie zasady przejrzystości określonej w art. 4 ust. 1 lit. a) w zakresie, w jakim jego przepisy odpowiadają prawom i obowiązkom określonym w art. 14-17, 19, 20 i 35 rozporządzenia (UE) 2018/1725, w przypadku gdy wykonywanie tych praw i obowiązków zagrażałoby celowi działań Komisji w zakresie prowadzenia postępowań i egzekwowania przepisów, w tym przez ujawnienie jej narzędzi i metod prowadzenia postępowań, lub naruszałoby prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą.
3.  Z zastrzeżeniem art. 3-7, Komisja może ograniczyć prawa i obowiązki, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych od innych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, właściwych organów państw członkowskich, państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, jeżeli zachodzą następujące okoliczności:
a) gdy wykonywanie tych praw i obowiązków mogłoby zostać ograniczone przez inne instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii na podstawie innych aktów, o których mowa w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725, lub zgodnie z rozdziałem IX tego rozporządzenia lub zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 6  lub rozporządzeniem Rady (UE) 2017/1939 7 ;
b) gdy wykonywanie tych praw i obowiązków mogłoby zostać ograniczone przez właściwe organy państw członkowskich na podstawie aktów, o których mowa w art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 8 , lub na podstawie środków krajowych transponujących art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 3 lub art. 16 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 9 ;
c) gdy wykonywanie tych praw i obowiązków mogłoby zagrozić współpracy Komisji z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi w prowadzeniu postępowań w zakresie konkurencji lub w egzekwowaniu decyzji w sprawie konkurencji.

Przed zastosowaniem ograniczeń w okolicznościach, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) i b), Komisja konsultuje się z odpowiednimi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii lub właściwymi organami państw członkowskich, o ile nie jest jasne dla Komisji, że stosowanie ograniczenia jest przewidziane w jednym z aktów, o których mowa w tych literach.

Akapitu pierwszego lit. c) nie stosuje się w przypadku, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności osób, których dane dotyczą, przeważają nad interesem Komisji dotyczącym współpracy z państwami trzecimi lub organizacją międzynarodową.

4.  Ust. 1, 2 i 3 pozostają bez uszczerbku dla stosowania innych decyzji Komisji ustanawiających przepisy wewnętrzne dotyczące przekazywania informacji osobom, których dane dotyczą, oraz ograniczenia niektórych praw zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 i art. 23 regulaminu wewnętrznego Komisji.
Artykuł  3

Przekazywanie informacji osobom, których dane dotyczą

1.  Komisja publikuje na swojej stronie internetowej informacje o ochronie danych, w ramach których informuje wszystkie osoby, których dane dotyczą, o prowadzonych przez siebie działaniach obejmujących przetwarzanie ich danych osobowych.
2.  Bez uszczerbku dla art. 14 ust. 5 i art. 16 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2018/1725, w przypadku gdy Komisja ogranicza, w całości lub w części, przekazywanie informacji osobom, których dane dotyczą, których dane są przetwarzane do celów postępowania lub egzekwowania przepisów dotyczących konkurencji (w tym do celów prowadzenia powiązanych działań operacyjnych), zapisuje ona i rejestruje powody ograniczenia zgodnie z art. 6.
Artykuł  4

Prawo dostępu przez osobę, której dane dotyczą, prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania

1.  W przypadku ograniczenia, całkowitego lub częściowego, prawa dostępu, prawa do usunięcia danych lub prawa do ograniczenia przetwarzania osób, których dane dotyczą, o których to prawach mowa odpowiednio w art. 17, 19 i 20 rozporządzenia (UE) 2018/1725, Komisja informuje zainteresowaną osobę, której dane dotyczą, w odpowiedzi na jej wniosek o dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, o zastosowanych ograniczeniach i o ich głównych przyczynach oraz o możliwości złożenia skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych lub do wniesienia środka ochrony prawnej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2.  Przekazanie informacji dotyczących przyczyn ograniczeń, o których mowa w ust. 1, może zostać wstrzymane tak długo, jak długo takie przekazanie naruszałoby cel ograniczenia.
3.  Komisja zapisuje i rejestruje powody ograniczenia zgodnie z art. 6.
4.  W przypadku gdy prawo dostępu jest w całości lub w części ograniczone, osoba, której dane dotyczą, korzysta z prawa dostępu za pośrednictwem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 25 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia (UE) 2018/1725.
Artykuł  5

Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

W przypadku gdy Komisja ogranicza zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/1725, zapisuje ona i rejestruje powody ograniczenia zgodnie z art. 6 niniejszej decyzji.

Artykuł  6

Zapisywanie i rejestrowanie ograniczeń

1.  Komisja zapisuje przyczyny wszelkich ograniczeń zastosowanych zgodnie z niniejszą decyzją, dodając przy tym ocenę ich konieczności i proporcjonalności.
2.  W tym celu we wpisie określa się, w jaki sposób wykonywanie praw mogłoby zagrozić celowi działań w zakresie prowadzenia postępowania i egzekwowania prawa Komisji lub ograniczeniom mającym zastosowanie zgodnie z art. 2 ust. 2 lub 3, lub jaki negatywny wpływ wywarłoby na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą.
3.  Wpis oraz, w stosownych przypadkach, leżące u jego podstaw dokumenty zawierające elementy stanu faktycznego oraz aspekty prawne uwzględnia się w rejestrze. Udostępnia się je na żądanie Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.
Artykuł  7

Okres obowiązywania ograniczeń

1.  Ograniczenia, o których mowa w art. 3, 4 i 5, mają zastosowanie tak długo, jak długo mają zastosowanie powody uzasadniające ich zastosowanie.
2.  W przypadku gdy przyczyny ograniczenia, o którym mowa w art. 3 lub 5, nie mają już zastosowania, Komisja znosi ograniczenie i podaje powody ograniczenia osobie, której dane dotyczą. Jednocześnie Komisja informuje osobę, której dane dotyczą, o możliwości wniesienia, w dowolnym momencie, skargi za pośrednictwem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych lub o możliwości odwołania się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
3.  Komisja dokonuje przeglądu stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 3 i 5, każdego roku i po zamknięciu odpowiedniego postępowania.
Artykuł  8

Przegląd dokonywany przez inspektora ochrony danych

1.  Inspektor ochrony danych jest niezwłocznie informowany, ilekroć prawa osób, których dane dotyczą, są ograniczone zgodnie z niniejszą decyzją. Inspektor ochrony danych otrzymuje, na żądanie, dostęp do wpisu oraz wszelkich leżących u jego podstaw dokumentów zawierających elementy stanu faktycznego oraz aspekty prawne.
2.  Inspektor ochrony danych może zwrócić się o przegląd ograniczenia. Inspektor ochrony danych jest informowany o wynikach wnioskowanego przeglądu.
Artykuł  9

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Zob. w szczególności: przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1), kontrola połączeń: rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1) oraz pomoc państwa: rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie (Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 9).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39). Przetwarzanie w rozumieniu art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1725 obejmuje również sytuacje, kiedy Komisja otrzymuje dane osobowe, które przedłożono jej dobrowolnie.
3 Zatrzymywanie dokumentacji w Komisji reguluje wspólny wykaz zatrzymywanych danych, tj. dokument regulacyjny (ostatnia wersja: SEC(2012) 713) w formie harmonogramu zatrzymywania, w którym określono okresy zatrzymywania poszczególnych rodzajów plików Komisji.
4 Zob. w szczególności art. 339 Traktatu oraz art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1/2003; art. 15 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszącego się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 18); art. 17 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 i art. 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 802/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 133 z 30.4.2004, s. 1); art. 30 i 31 rozporządzenia (UE) 2015/1589; wymagane oświadczenia w sprawie informacji poufnych w formularzach zgłoszenia pomocy państwa jako załączniki do zmienionego rozporządzenia (WE) nr 794/2004.
5 Wdrażanie praw osób, których dane dotyczą, na mocy rozporządzenia (UE) 2018/1725 oraz wypełnianie przez administratorów danych obowiązków wynikających z tego rozporządzenia nie wpływa na sposób, w jaki Komisja traktuje prawa do obrony stron objętych postępowaniem w sprawie konkurencji. Integralność i autentyczność dowodów w aktach zgromadzonych w toku postępowania w sprawie konkurencji nie może zatem zostać podważona przez zmianę dokumentów otrzymanych lub zebranych zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami proceduralnymi obowiązującymi w dziedzinie konkurencji.
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).
7 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).