Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.365.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3880/91
z dnia 17 grudnia 1991 r.
w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu ds. Programu Statystycznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

zarządzanie zasobami połowowymi Wspólnoty wymaga dokładnych i terminowo przekazywanych danych statystycznych dotyczących połowów prowadzonych przez statki rybackie Państw Członkowskich na Północno-Wschodnim Atlantyku;

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w zakresie rybołówstwa na Północno-Wschodnim Atlantyku, przyjęta decyzją 81/608/EWG(3) i ustanawiająca Komisję Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku, wymaga od Wspólnoty przekazywania Komisji wszelkich dostępnych danych statystycznych, których dostarczenia Komisja może żądać;

zalecenia otrzymane od Międzynarodowej Rady Badań Morza zgodnie z Umową o współpracy między tą organizacją a Wspólnotą(4) zostaną rozszerzone poprzez dostępność danych statystycznych dotyczących działalności floty rybackiej Wspólnoty;

Konwencja o połowach i zachowaniu żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i w cieśninach Bełt, przyjęta decyzją 83/414/EWG(5), na mocy której powołana została Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego, wymaga od Wspólnoty przekazywania Komisji wszelkich danych statystycznych, których dostarczenia Komisja może żądać;

Konwencja w sprawie ochrony łososia w Północnym Oceanie Atlantyckim, przyjęta decyzją 82/886/EWG(6) i ustanawiająca Organizację Ochrony Łososia Atlantyckiego (NASCO), wymaga od Wspólnoty przekazywania tej organizacji wszelkich dostępnych danych statystycznych, których dostarczenia organizacja może żądać;

istnieje potrzeba szerszych definicji i opisów używanych w odniesieniu do danych statystycznych dotyczących rybołówstwa oraz zarządzania rybołówstwem na Północno-Wschodnim Atlantyku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Każde Państwo Członkowskie przekazuje Urzędowi Statystycznemu Wspólnot Europejskich, zwanemu dalej "Eurostat", dane dotyczące rocznych połowów nominalnych prowadzonych na Północno-Wschodnim Atlantyku przez zarejestrowane w Państwach Członkowskich statki lub statki pływające pod banderą tych Państw, prowadzące połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku.

Dane dotyczące połowów nominalnych zawierają informacje o wszystkich produktach rybołówstwa wyładowanych lub przeładowanych na morzu niezależnie od tego, w jakiej formie, ale wyłączone są z nich ilości, które po ich schwytaniu zostały zrzucone do morza, skonsumowane na pokładzie lub zużyte na pokładzie jako przynęta. Wyłączone są również produkty pochodzące z akwakultury. Dane są zapisywane w formie ekwiwalentu żywej wagi wyładunków lub przeładunków, z dokładnością do jednej najbliższej tony.

Artykuł  2
1. Dane, jakie należy przekazywać, to nominalne połowy każdego z gatunków wymienionych w załączniku I w każdym ze statystycznych regionów połowowych wymienionych w załączniku II i zdefiniowanych w załączniku III.
2. Dane dotyczące każdego roku kalendarzowego przekazuje się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku. Nie jest wymagane przekazywanie danych dotyczących kombinacji gatunków/regionów połowowych, w stosunku do których nie odnotowano żadnych połowów w ciągu rocznego okresu przekazania. Dane o gatunkach mających mniejsze znaczenie w Państwie Członkowskim nie muszą być przekazywane osobno dla każdego gatunku, lecz mogą zostać ujęte w zbiorczą pozycję, pod warunkiem że produkty te nie przekraczają swoją wagą 10 % ogólnego połowu w danym Państwie Członkowskim w danym miesiącu.
3. Wykaz gatunków i statystycznych regionów połowowych, opisy tych regionów połowowych i dopuszczalny stopień gromadzenia danych mogą zostać zmienione zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 5.
Artykuł  3

Z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy przyjęte w ramach wspólnej polityki rybołówstwa stanowią inaczej, Państwo Członkowskie może stosować techniki pobierania próbek w celu określenia danych dotyczących połowów w odniesieniu do tych części floty rybackiej, dla których uzyskanie pełnych danych związane byłoby ze stosowaniem nadmiaru procedur administracyjnych. Szczegóły procedur pobierania próbek, wraz ze szczegółami dotyczącymi proporcji danych ogólnych, uzyskiwanych przy zastosowaniu takich technik, muszą być zawarte w sprawozdaniu Państwa Członkowskiego przekazywanym zgodnie z art. 6 ust. 1.

Artykuł  4

Państwa Członkowskie wypełniają swoje zobowiązania wobec Komisji, zgodnie z przepisami art. 1 i 2, przekazując dane na nośnikach magnetycznych o formacie podanym w załączniku IV.

Na podstawie uprzedniej zgody Eurostatu Państwa Członkowskie mogą przekazywać dane w innej formie lub przy zastosowaniu innych nośników.

Artykuł  5 1
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, zwany dalej "Komitetem".
2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu - art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE(7) stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.
3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.
Artykuł  6
1. W ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Państwa Członkowskie przekazują do Eurostatu szczegółowe sprawozdanie opisujące sposób, w jaki uzyskiwane są dane dotyczące połowów, oraz określające stopień, w jakim te dane są reprezentatywne i wiarygodne. Eurostat, we współpracy z Państwami Członkowskimi, przygotowuje podsumowanie tych sprawozdań.
2. Państwa Członkowskie informują Eurostat o wszelkich zmianach dotyczących dostarczanych informacji zgodnie ust. 1, w ciągu trzech miesięcy od ich wprowadzenia.
3. Tam, gdzie sprawozdanie metodologiczne sporządzone zgodnie z ust. 1 wskazuje na to, że Państwo Członkowskie nie może niezwłocznie spełnić wymagań niniejszego rozporządzenia i że konieczne są zmiany w zakresie technik badawczych i metodologii, Eurostat może, we współpracy z Państwem Członkowskim, ustanowić okres przejściowy do dwóch lat, w którym ma zostać zrealizowany program niniejszego rozporządzenia.
4. Sprawozdania metodologiczne, ustalenia dotyczące okresu przejściowego, dostępność i wiarygodność danych oraz inne odpowiednie kwestie związane ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia są raz do roku poddawane ocenie w ramach kompetencji grupy roboczej Komitetu Statystyki Rolnej.
Artykuł  7

Rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 1991 r.

W imieniu Rady
P. BUKMAN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 230 z 4.9.1991, str. 1.

(2) Dz.U. C 280 z 28.10.1991, str. 174.

(3) Dz.U. L 227 z 12.8.1981, str. 21.

(4) Dz.U. L 149 z 10.6.1987, str. 14.

(5) Dz.U. L 237 z 26.8.1983, str. 4.

(6) Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 24.

(7) Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 2

WYKAZ GATUNKÓW ZGŁASZANYCH DO STATYSTYKI POŁOWÓW HANDLOWYCH DLA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO ATLANTYKU

Państwa Członkowskie muszą zgłaszać nominalne połowy gatunków oznaczonych gwiazdką*. Zgłaszanie nominalnych połowów w odniesieniu do pozostałych gatunków jest fakultatywne w odniesieniu do identyfikacji poszczególnych gatunków. Jednakże gdy nie są przekazywane dane dotyczące poszczególnych gatunków, do sprawozdania włącza się dane w zbiorczych kategoriach. Państwa Członkowskie mogą przekazać dane dotyczących gatunków nieuwzględnionych w wykazie pod warunkiem, że gatunki te są jasno zdefiniowane.

Uwaga: "n.e.i." jest skrótem od "not elsewhere identified" (gdzie indziej nieokreślone)

Nazwa polskaIdentyfikator trzyliterowyNazwa naukowaNazwa angielska
Certy n.e.i.FBRAbramis spp.Freshwater breams
JaźFIDLeuciscus (= Idus) idusIde (Orfe)
PłoćFRORutilus rutilusRoach
KarpFCPCyprinus carpioCommon carp
Karaś pospolityFCCCarassius carassiusCrucian carp
LinFTETinca tincaTench
Karpiowate n.e.i.FCYCyprinidaeCyprinids
SzczupakFPIEsox luciusNorthern pike
Szczupak-okoń FPPStizostedion luciopercaPikeperch
OkońFPEPerca fluviatilisEuropean perch
MiętusFBULota lotaBurbot
Kostnoszkieletowe ryby morskie n.e.i.FRFex OsteichthyesFreshwater fishes
Jesiortowate n.e.i.STUAcipenseridaeSturgeons
Węgorz europejskiELE*Anguilla anguillaEuropean eel
SielawaFVECoregonus albulaVendace
Siejowate n.e.i.WHFCoregonus spp.Whitefishes
Łosoś atlantyckiSAL*Salmo salarAtlantic salmon
TroćTRSSalmo truttaSea trout
Łososiowate n.e.i.TROSalmo spp.Trouts
Koleniowate n.e.i.CHRSalvelinus spp.Chars n.e.i.
StynkaSMEOsmerus eperlanusEuropean smelt
Łososiowce n.e.i.SLXSalmonoideiSalmonids
Sieja pospolitaPLNCoregonus lavaretusEuropean whitefish
Sieja ostronosaHOUCoregonus oxyrinchusHouting
MinogiLAMPetromyzon spp.Lampreys
Alozy n.e.i.SHDAlosa alosa, A. fallaxShads
Śledziowce n.e.i.DCXClupeoideiDiadromous clupeoids
Ryby denne (kostne, kostnoszkieletowe) n.e.i.DIAex OsteichthyesDiadromous fishes
Smuklica n.e.i.MEG*Lepidorhombus whiffiagonisMegrim
Smuklica czteroplamaLDBLepidorhombus bosciiFourspot megrim
Smuklice n.e.i.LEZ*Lepidorhombus spp.Megrims
TurbotTUR*Psetta maximaTurbot
NagładBLL*Scophthalmus rhombusBrill
Halibut atlantycki HAL*Hippoglossus hippoglossusAtlantic halibut
GładzicaPLE*Pleuronectes platessaEuropean plaice
Kulbak czarnyGHL*Reinhardtius hippoglossoidesGreenland halibut
SzkarłacicaWIT*Glyptocephalus cynoglossusWitch flounder
NiegładzicaPLA*Hippoglossoides platessoidesLong-rough dab
ZimnicaDAB*Limanda limandaCommon dab
ZłocicaLEM*Microstomus kittLemon sole
StorniaFLE*Platichthys flesusEuropean flounder
SolaSOL*Solea vulgarisCommon sole
Sola laskaraSOSSolea lascarisSand sole
Sola senegalskaOALSolea senegalensisSenegalese sole
Sole n.e.i.SOO*Solea spp.Soles
Płastugokształtne n.e.i.FLXPleuronectiformesFlatfishes
BrosmaUSK*Brosme brosmeTusk (= cusk)
Dorsz atlantyckiCOD*Gadus morhuaAtlantic cod
Morszczuk europejskiHKE*Merluccius merlucciusEuropean hake
MolwaLIN*Molva molvaLing
Molwa niebieskaBLI*Molva dypterygia (= byrkelange)Blue ling
Greater forkbeardGFBPhycis blennoidesGreater forkbeard
Widlak białyHAD*Melanogrammus aeglefinusHaddock
Nawaga europejska (= navaga)COWEleginus navagaWachna cod (= navaga)
CzarniakPOK*Pollachius virensSaithe (= pollock = coalfish)
RdzawiecPOL*Pollachius pollachiusPollack
Dorszyk polarnyPOCBoreogadus saidaPolar cod
OkowielNOP*Trisopterus esmarkiNorway pout
Bielmik (= bib)BIBTrisopterus luscusPouting (= bib)
BłękitekWHB*Micromesistius poutassouBlue whiting

(= poutassou)

WitlinekWHG*Merlangius merlangusWhiting
Buławik czarnyRNGCoryphaenoides rupestrisRoundnose grenadier
MorowateMORMoridaeMorid cods
KarlikPODTrisopterus minutusPoor cod
OgakGRCGadus ogacGreenland cod
Dorszyk polarnyATGArctogadus glacialisArctic cod
Dorszokształtne n.e.i.GADGadiformesGadiformes
Argentyna wielkaARUArgentina silusGreater argentine
Srebrzyk smukłyARYArgentina Argentine
Argentyny (Srebrzyki)ARGArgentina spp.Argentines
KongerCOEConger congerEuropean conger
PiotroszJODZeus faberAtlantic John Dory
LabraksBSSDicentrarchus labraxSea bass
Granik wielkiGPDEpinephalus guazaDusky grouper
WrakońWRFPolyprion americanusWreckfish
StrzępielowateBSXSerranidaeSea basses, sea perches
Luszczowate n.e.i.GRXHaemulidae

(= Pomadasyidae)

Grunts
KulbinMGRArgyrosomus regiusMeagre
Morlesz bogarSBRPagellus bogaraveoRed (= common) sea bream
Morlesz szkarłatnyPACPagellus erythrinusCommon pandora
Kielczak wielkookiDELDentex macrophthalmusLarge-eye dentex
Kielczaki n.e.i.DEXDentex spp.Dentex
Pagrus, pagrus różowyRPGSparus pagrus

(= sedicum)

Red porgy
DoradaSBGSparus aurataGilthead sea bream
SalpaBOGBoops boopsBogue
Prażmowate n.e.i.SBXSparidaePorgies, sea breams
BarwenaMURMullus surmuletusRed mullet
Ostrosz drakonWEGTrachinus dracoGreater weaver
Zębacz smugowyCAA*Anarhichas lupusAtlantic wolf-fish

(= catfish)

Zębacz plamistyCAS*Anarhichas minorSpotted wolf-fish
WęgorzycaELPZoarces viviparusEel-pout
TobiaszeSAN*Ammodytes spp.Sand eels (= sand lances)
BabkiGOBGobius spp.Atlantic gobies
KarmazynyRED*Sebastes spp.Atlantic redfishes
Skorpenowate n.e.i.SCOScorpaenidaeScorpion fishes
Kurkowate n.e.i.GUX*TriglidaeGurnards
Tasza (= zając morski)LUMCyclopterus lumpusLurnpfish

(= lurnpsucker)

Żabnica MON*Lophius piscatoriusMonk (= anglerfish)
Żabnica afrykańskaANKLophius budegassaBlackbellied angler
Żabnice n.e.i.MNZ*Lophius spp.Monkfishes
CiernikowateSKBGasterosteus spp.Sticklebacks
Morlesz krwistySBAPagellus acarneAxillary (= Spanish) seabream
Kielec właściwyDECDentex dentexCommon dentex
BekaonikowateSNIMacrorhamphosidaeSnipe fishes
Skalnik prążkowanySTBMorone saxatilisStriped bass
Zębacze n.e.i.CAT*Anarhichas spp.Wolf-fishes (= catfishes)
Karmazyn montelaREB*Sebastes mentellaBeaked redfish
Karmazyn atlantyckiREG*Sebastes marinusGolden redfish
Red gurnardGUR*Aspitrigla (= Trigla) cuculusRed gurnard
Grey gurnardGUG*Eutrigla (= Trigla) gurnardusGrey gurnard
Kurek sinopłetwyGUMChelidonichthys obscuraLong-finned gurnard
Kurek smugowyCTZChelidonichthys lastivizaStreaked gurnard
WstęgówkaCBCCepola rubescensRed bandfish
TLDAcantholatris monodactylusSt Paul's fingerfin
IYLSicyopterus lagocephalus
GonustelEPIEpigonus telescopusBlack cardinal fish
GardłoszHPRHoplostethus mediterraneusMediterranean slimehead
TJXTrachyscorpia cristulataAtlantic thornyhead
Wargacz kniazikUSBLabrus bergyltaBallan wrasse
Wargacz merula WRMLabrus merulaBrown wrasse
Beryks BYSBeryx splendensSplendid alfonsino
Okoniokształtne nadnaddenne n.e.i.DPXPerciformesDemersal percomorphs
GromadnikCAP*Mallotus villosusCapelin
BelonaGARBelone beloneGarfish
MakreloszSAUScomberesox saurusAtlantic saury
Mugilowate n.e.i.MULMugilidaeMullets n.e.i.
TasergalBLUPomatomus saltatrixBluefish
Ostrobok pospolityHOM*Trachurus trachurusAtlantic horse mackerel
Ostrobok czarnyJAATrachurus picturatusBlue jack mackerel
Ostrobok śródziemnomorskiHMMTrachurus mediterraneusMediterranean horse mackerel
Ostroboki n.e.i.JAX*Trachurus spp.Jack and horse mackerels.
AmiaLEELichia amiaLeerfish
Brama POABrama bramaAtlantic pomfret
AterynowateSILAtherinidaeSilversides

(= sandsmelt)

Okoniokształtne pelagiczne n.e.i.PPXPerciformesPelagic percomorphs.
Śledź pospolityHER*Clupea harengusAtlantic herring
Sardynele n.e.i.SIXSardinella spp.Sardinellas
Sardynka europejskaPIL*Sardina pilchardusEuropean sardine

(= pilchard)

Szprot atlantyckiSPR*Sprattus sprattusSprat
Sardela europejskaANE*Engraulis encrasicholusEuropean anchovy
Śledziowce n.e.i.CLUClupeoideiClupeoids
PelamidaBONSarda sardaAtlantic bonito
WłócznikSWOXiphias gladiusSwordfish
Tazar (Tazar marun)FRIAuxis thazardFrigate tuna
Northern bluefin tunaBFTThunnus thynnusNorthern bluefin tuna
Tuńczyk białyALBThunnus alalungaAlbacore
Tuńczyk żółtopłetwyYFTThunnus albacaresYellowfin tuna
Tuńczyk pasiastySKJKatsuwonus pelamisSkipjack tuna
OpastunBETThunnus obesusBigeye tuna
Tuńczykowce n.e.i.TUXScombroideiTuna-like fishes
Makrela japońskaMAS*Scomber japonicusChub mackerel
Makrela atlantyckaMAC*Scomber scombrusAtlantic mackerel
Makrelowate n.e.i.MAXScombridaeMackerels
Pałasz ogoniastySFSLepidopus caudatusSilver scabbardfish
Pałasz czarnyBSFAphanopus carboBlack scabbardfish
Makrelowce n.e.i.MKXScombroideiMackerel-like fishes
LamnaPOR*Lamna nasusPorbeagle
Długoszpar, rekin olbrzymiDGS*CetorrhinusPicked (= spiny) dogfish
KoleńBSKSqualus acanthiasBasking shark
Rekin polarnyGSKSomniosus microcephalusGreenland shark
Koleniowate n.e.i.DGX*SqualidaeDogfish sharks.
Raje n.e.i.SKA*Raja spp.Skates.
Koleniowate i rekinowateDGH*Squalidae, ScyliorhinidaeDogfishes and hounds
Rekiny n.e.i.SKHSeachimorpha (Pleurotremata)Various sharks
GAUGaleus spp.Crest-tail catsharks
PiłogonSHOGaleus melastomusBlackmouth catshark
Rekinek, rekinek psiSYCScyliorhinus caniculaSmall-spotted catshark
RekinyAPIApristurus spp.Deep-water catsharks
Rekinek brunatnyPTMPseudotriakisFalse catshark
LemargoSORSomniosus rostratusLittle sleeper shark
KewaczoGUPCentrophorus granulosusGulper shark
Koleń ujatoCPUCentrophorus uyatoLittle gulper shark
Koleń czerwonyGUQCentrophorus squamosusLeafscale gulper shark
Lowfin gulper sharkCPLCentrophorus lusitanicusLowfin gulper shark
Kolczak, Kolczak czarnyETXEtmopterus spinaxVelvet belly
Koleń długopłetwyETREtmopterus princepsGreat lanternshark
Kolczak smukłyETPEtmopterus pusillusSmooth lanternshark
Kolczaki n.e.i.SHLEtmopterus spp.Lantern sharks
Koleń głębokowodny n.e.i.DNADeania spp.Deania dogfishes
DCADeania calceaBirdbeak dogfish
Koleń iberyjskiCYOCentroscymnus coelolepisPortuguese dogfish
Koleń długonosyCYPCentroscymnus crepidaterLongnose velvet dogfish
Koleń krótkonosyCYYCentroscymnus cryptacanthusShortnose velvet dogfish
KoleńSYOScymnodon obscurusSmallmouth knifetooth dogfish
Koleń SYRScymnodon ringensKnifetooth dogfish
LiksaSCKDalatias lichaKitefin shark
Koleń czarnyCFBCentroscyllium fabriciiBlack dogfish
BrązoszOXYOxynotus centrinaAngular roughshark
KolcoskórOXNOxynotus paradoxusSailfin roughshark
Rekin kolczastySHBEchinorhinus brucusBramble shark
Rajowate n.e.i.RAJRajidaeRays and skates
Raja promienistaRJRAmblyraja radiataStarry ray
Raja białoplamaRJHRaja brachyuraBlonde ray
Raja piaskowaRJIRaja circularisSandy ray
Raja drobnookaRJERaja microocellataSmall-eyed ray
Raja bruzdowanaRJURaja undulataUndulate ray
Raja siwaRJARaja albaWhite skate
Raja listnikRJYRaja fyllaeRound ray
ChimeraCMOChimaera monstrosaRabbit fish
Chimery n.e.i.HYDHydrolagus spp.Ratfishes
Chimery ostronoseRHCRhinochimaera spp.Knife-nosed chimaeras
Chimery długonoseHARHarriotta spp.Longnose chimaeras
Ryby chrzęstnoszkieletowe n.e.i.CARChondrichthyesCartilaginous fishes
Ryby denne n.e.i.GROex OsteichthyesGroundfishes
Ryby pelagiczne n.e.i.PELex OsteichthyesPelagic fishes
Ryby morskie n.e.i.MZZex OsteichthyesMarine fishes
Inne ryby kostne n.e.i.FINex OsteichthyesFinfishes
KieszeniecCRE*Cancer pagurusEdible crab
Raczyniec jadalny CRGCarcinus maenasGreen crab
Pająk morskiSCRMaja squinadoSpinous spider crab
Kraby morskie n.e.i.CRAReptantiaMarine crabs
Kraby pływające n.e.i.CRSPortunus spp.Swimcrabs n.e.i.
Langusty n.e.i.CRW*Palinurus spp.Palinurid spiny lobsters.
Homar europejskiLBE*Homarus gammarusEuropean lobster
HomarzecNEP*NephropsNorway lobster
Krewetka pospolitaCPR*Palaemon serratusCommon prawn
Pandaletka północna PRA*Pandalus borealisNorthern prawn
GarnelaCSH*Crangon crangonCommon shrimp
Krewetki n.e.i.PEN*Penaeus spp.Penaeus shrimps
KrewetkowatePAL*PalaemonidaePalaemonid shrimps
Krewetki PAN*Pandalus spp.Pink (= pandalid) shrimps
Krewetki CRN*CrangonidaeCrangonid shrimps
Dziesięcionogi pływające n.e.i.DCPNatantiaNatantian decapods
KaczeniceGOOLepas spp.Goose barnacles
Krewetka (Rockpool prawn)PNQPalaemon elegensRockpool prawn
Krewetka (Delta prawn)PIQPalaemon longirostrisDelta prawn
Homar skalnyJSPJasus paulensisSt Paul rock lobster
Dziesięcionogi kroczące n.e.i. LOXReptantiaLobsters
Craylets, squat lobsters n.e.i. LOQGalatheidaeCraylets, squat lobsters.
Skorupiaki morskie n.e.i.CRUex CrustaceaMarine crustaceans
BusyconWHEBuccinium undatumWhelk
PobrzeżekPEELittorina littoreaPeriwinkle
Pobrzeżki n.e.i.PERLittorina spp.Periwinkles
Ostryga jadalnaOYF*Ostrea edulisEuropean flat oyster
Pacific cupped oysterOYGCrassostrea gigasPacific cupped oyster
Ostrygi n.e.i.OYC*Crassostrea spp.Cupped oyster
Omułek jadalnyMUS*Mytilus edulisBlue mussel
Omułkowate n.e.i.MSXMytilidaeSea mussels.
Przegrzebek wielkiSCE*Pecten maximusCommon scallop
Przegrzebek właściwyQSC*Chlamys opercularisQueen scallop
Przegrzebki n.e.i.SCX*PectinidaeScallops
Sercówka jadalna (S. lamarcka)COCCardium eduleCommon cockle
CTGTapes decussatusGrooved carpet shell
Małż venusCLQArctica islandicaOcean quahog
Małże n.e.i.CLXBivalviaClams
Małże różnozębneRAZSolen spp.Razor clams
Carpet shellCTSTapes pullastraCarpet shell
Striped venusSVEVenus gallinaStriped verms
Wenusy n.e.i.CLVVeneridaeVenus clams
Mactra surf clams n.e.i.MATMactridaeMactra surf clams
Chamber venusKFACircomphalus casinusChamber venus
Małż jadalny z gatunkuGKLGlycymeris glycymeris arcidaeCommon European bittersweet
UrąbkiDONDonax spp.Donax clams
Sercówki n.e.i.COZCardiidaeCockles
SercakLVCLaevicardium crassumNorwegian egg cockle
Czaszołki (małże) n.e.i.LPZPatella spp.Limpets
Brzuchonogi n.e.i.ABXHaliotis spp.Abalones
Ślimaki n.e.i.GASGastropodaGastropods
Piaskołaz owalekULVSpisula ovalisOval surf clam
TWLTellina spp.Tellins
Mątwa pospolitaCTC*Sepia officinalisCommon cuttlefish
Kalmary loligo (K. pospolite)SQC*Loligo spp.Common squids
Kalmar illeksSQI*Illex illecebrosusShort-finned squid
Ośmiornicowate n.e.i.OCTOctopodidaeOctopuses
Kalmary n.e.i.SQU*Loliginidae, OmmastrephidaeSquids
Mątwy n.e.i.CTL*Sepiidae, SepiolidaeCuttlefishes
Kalmar todarodesSQE*Todarodes sag. SagittatusEuropean flying squid
Głowonogi n.e.i.CEPCephalopodaCephalopods
Mięczaki (morskie) n.e.i.MOLex MolluscaMarine molluscs
Rozgwiazda czerwonaSTHAsterias rubensStarfish
Rozgwiazdy n.e.i.STFAsteroidaeStarfishes
Jeżowiec jadalny URSEchinus esculentusSea urchin
Jeżowiec skalnyURMParacentrotus lividusStony sea urchin
Jeżowce n.e.i.URXEchinoideaSea urchins
Strzykwy n.e.i.CUXHolothurioideaSea cucumbers
Szkarłupnie n.e.i.ECHEchinodermataEchinoderms
Strzykwa śródziemnomorskaSSGMicrocosmus sulcatusGrooved sea squirt
Żachwy n.e.i.SSXAscidiaceaSea squirts
SkrzypłoczHSCLimulus polyphemusHorseshoe crab
Bezkręgowce morskie n.e.i.INVex InvertebrataAquatic invertebrates
BrunatniceSWBPhaeophyceaeBrown seaweeds
Chrząstnica kędzierzawaIMSChondrus crispusCarragheen
GalaretówkaGELGelidium spp.Gelidium spp.
GigartynaGIGGigartina spp.Gigartina spp.
SkalinekLITLithothamnion spp.Lithothamnion spp.
KrasnorostySWRRhodophyceaeRed seaweeds
Morszczyny n.e.i.UCUFucus spp.Wracks
Alga atlantyckaASNAscophyllum nodosumNorth Atlantic rockweed
Morszczyn piłkowanyFUUFucus serratusToothed wrack
Sałata morska UVUUlva lactucaSea lettuce
Glony n.e.i.SWXex AlgaeSeaweeds

ZAŁĄCZNIK  II 3

STATYSTYCZNE REGIONY POŁOWOWE NA PÓŁNOCNO-WSCHODNIM ATLANTYKU, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH MAJĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DANE

ICES rejon I a ICES rejon VIII c

ICES rejon I b ICES podobszar VIII d 1

ICES podobszar II a 1 ICES podobszar VIII d 2

ICES podobszar II a 2 ICES podobszar VIII e 1

ICES podobszar II b 1 ICES podobszar VIII e 2

ICES podobszar II b 2 ICES rejon IX a

ICES rejon III a ICES podobszar IX b 1

ICES rejon III b, c ICES podobszar IX b 2

ICES rejon IV a ICES podobszar X a 1

ICES rejon IV b ICES podobszar X a 2

ICES rejon IV c ICES rejon X b

ICES podobszar V a 1 ICES podobszar XII a 1

ICES podobszar V a 2 ICES podobszar XII a 2

ICES podobszar V b 1 a ICES podobszar XII a 3

ICES podobszar V b 1 b ICES podobszar XII a 4

ICES podobszar V b 2 ICES rejon XII b

ICES rejon VI a ICES rejon XII c

ICES podobszar VI b 1 ICES rejon XIV a

ICES podobszar VI b 2 ICES podobszar XIV b 1

ICES rejon VII a ICES podobszar XIV b 2

ICES rejon VII b BAL 22

ICES podobszar VII c 1 BAL 23

ICES podobszar VII c 2 BAL 24

ICES rejon VII d BAL 25

ICES rejon VII e BAL 26

ICES rejon VII f BAL 27

ICES rejon VII g BAL 28-1

ICES rejon VII h BAL 28-2

ICES podobszar VII j 1 BAL 29

ICES podobszar VII j 2 BAL 30

ICES podobszar VII k 1 BAL 31

ICES podobszar VII k 2 BAL 32

ICES rejon VIII a

ICES rejon VIII b

Uwagi

1. Statystyczne regiony połowowe, których nazwa zawiera skrót ICES, zostały zidentyfikowane i określone przez Międzynarodową Radę Badań Morza.

2. Statystyczne regiony połowowe, których nazwa zawiera skrót BAL, zostały zidentyfikowane i określone przez Międzynarodową Komisję Rybołówstwa Bałtyckiego.

3. Dane powinny być przekazywane w sposób możliwie najbardziej szczegółowy. Sformułowanie "nieznany" i zbiorcze regiony powinny być stosowane tylko wówczas, gdy szczegółowe informacje nie są dostępne. Jeśli przekazuje się szczegółowe informacje, nie należy posługiwać się już kategoriami zbiorczymi.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Statystyczne regiony połowowe północno-wschodniego Atlantyku

grafika

ZAŁĄCZNIK  III 4

OPIS PODOBSZARÓW I REJONÓW ICES STOSOWANY DO CELÓW DANYCH STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH RYBOŁÓWSTWA ORAZ REGULACJI DOTYCZĄCYCH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO ATLANTYKU

STATYSTYCZNY OBSZAR ICES (PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK)

Wszystkie wody Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego wraz z ich wodami zależnymi ograniczone linią biegnącą od geograficznego bieguna północnego wzdłuż południka na 40° 00' długości geograficznej zachodniej do północnego wybrzeża Grenlandii; potem w kierunku wschodnim i południowym wzdłuż wybrzeża Grenlandii do punktu na 44° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 59° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 42° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 36° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do punktu na 5° 36' długości geograficznej zachodniej u wybrzeży Hiszpanii (przesmyk Punta Marroqui); potem w kierunku północno-zachodnim i północnym wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Hiszpanii, wybrzeża Portugalii, północno-zachodniego i północnego wybrzeża Hiszpanii, wybrzeża Francji, Belgii, Niderlandów i wybrzeża Niemiec, do zachodniego końca ich granicy z Danią; potem wzdłuż zachodniego wybrzeża Jutlandii do kanału Thyborøn; potem w kierunku południowym i wschodnim wzdłuż południowego wybrzeża Kanału Limfjord do Przylądka Egensekloster; potem w kierunku południowym wzdłuż wschodniego wybrzeża Jutlandii do wschodniego zakończenia granicy Danii z Niemcami; potem wzdłuż wybrzeża Niemiec, Polski, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Szwecji i Norwegii oraz północnego wybrzeża Rosji do Khaborova; potem przez zachodnie wejście do cieśniny Jugorski Szar; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż wybrzeża wyspy Wajgacz; potem przez zachodnie wejście do cieśniny Karskie Wrota; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż wybrzeża południowej wyspy Nowej Ziemi; potem przez zachodnie wejście do cieśniny Matoczkin Szar; potem wzdłuż zachodniego wybrzeża północnej wyspy Nowej Ziemi do punktu na 68° 30' długości geograficznej wschodniej; potem na północ aż do geograficznego bieguna północnego.

Obszar ten stanowi również statystyczny obszar 27 (statystyczny obszar północno-wschodniego Atlantyku) według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Statystycznej Obszarów Połowowych FAO.

Statystyczny podobszar ICES I

Wody ograniczone linią biegnącą od geograficznego bieguna północnego wzdłuż południka na 30° 00' długości geograficznej wschodniej do 72° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 26° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeża Norwegii; potem w kierunku wschodnim wzdłuż wybrzeża Norwegii i Rosji do Khaborova, potem przez zachodnie wejście do cieśniny Jugorski Szar; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż wybrzeża wyspy Wajgacz; potem przez zachodnie wejście do cieśniny Karskie Wrota; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż wybrzeża południowej wyspy Nowej Ziemi; potem przez zachodnie wejście cieśniny Matoczkin Szar; potem wzdłuż zachodniego wybrzeża północnej wyspy Nowej Ziemi do punktu na 68° 30' długości geograficznej wschodniej; potem na północ aż do geograficznego bieguna północnego.

Statystyczny rejon ICES I a

Ta część podobszaru I jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficznaSzerokość geograficznaDługość geograficzna
73.98 N33.70 E75.99 N43.51 E
74.18 N34.55 E75.39 N43.18 E
74.36 N35.28 E74.82 N41.73 E
74.71 N36.38 E73.98 N41.56 E
75.14 N37.57 E73.17 N40.66 E
75.45 N38.31 E72.20 N40.51 E
75.84 N39.05 E72.26 N39.76 E
76.26 N39.61 E72.62 N38.96 E
76.61 N41.24 E73.04 N37.74 E
76.96 N42.81 E73.37 N36.61 E
76.90 N43.06 E73.56 N35.70 E
76.75 N44.48 E73.98 N33.70 E

Statystyczny rejon ICES I b

Ta część podobszaru I położona poza rejonem I a.

Statystyczny podobszar ICES II

Wody ograniczone linią biegnącą od geograficznego bieguna północnego wzdłuż południka na 30° 00' długości geograficznej wschodniej do 72° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 26° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeża Norwegii; potem w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Norwegii do 62° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 4° 00'długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 63° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 11° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ aż do geograficznego bieguna północnego.

Statystyczny rejon ICES II a

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wybrzeżu Norwegii w punkcie na 62° 00' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 4° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 63° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 11° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 72° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 30° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 72° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 26° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeża Norwegii; potem w kierunku zachodnim i południowozachodnim wzdłuż wybrzeża Norwegii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES II a 1

Ta część rejonu II a, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficznaSzerokość geograficznaDługość geograficzna
73.50 N00.20 W64.84 N01.31 W
73.50 N07.21 E64.92 N01.56 W
73.45 N07.28 E65.13 N02.17 W
73.14 N07.83 E65.22 N02.54 W
72.76 N08.65 E65.39 N03.19 W
72.49 N09.33 E65.47 N03.73 W
72.31 N09.83 E65.55 N04.19 W
72.18 N10.29 E65.59 N04.56 W
71.98 N09.94 E65.69 N05.58 W
71.91 N09.70 E65.96 N05.60 W
71.64 N08.75 E66.22 N05.67 W
71.36 N07.93 E66.47 N05.78 W
71.13 N07.42 E67.09 N06.25 W
70.79 N06.73 E67.61 N06.62 W
70.17 N05.64 E67.77 N05.33 W
69.79 N05.01 E67.96 N04.19 W
69.56 N04.74 E68.10 N03.42 W
69.32 N04.32 E68.33 N02.39 W
69.10 N04.00 E68.55 N01.56 W
68.86 N03.73 E68.86 N00.61 W
68.69 N03.57 E69.14 N00.08 E
68.46 N03.40 E69.44 N00.68 E
68.23 N03.27 E69.76 N01.18 E
67.98 N03.19 E69.97 N01.46 E
67.77 N03.16 E70.21 N01.72 E
67.57 N03.15 E70.43 N01.94 E
67.37 N03.18 E70.63 N02.09 E
67.18 N03.24 E70.89 N02.25 E
67.01 N03.31 E71.14 N02.35 E
66.84 N03.42 E71.35 N02.39 E
66.43 N03.27 E71.61 N02.38 E
66.39 N03.18 E71.83 N02.31 E
66.23 N02.79 E72.01 N02.22 E
65.95 N02.24 E72.24 N02.06 E
65.64 N01.79 E72.43 N01.89 E
65.38 N01.44 E72.60 N01.68 E
65.32 N01.26 E72.75 N01.48 E
65.08 N00.72 E72.99 N01.08 E
64.72 N00.04 E73.31 N00.34 E
64.43 N00.49 W73.50 N00.20 W

Statystyczny podrejon ICES II a 2

Ta część rejonu II a, która nie mieści się w podrejonie II a 1.

Statystyczny rejon ICES II b

Wody ograniczone linią biegnącą od geograficznego bieguna północnego wzdłuż południka na 30° 00' długości geograficznej wschodniej do 73° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 11° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do geograficznego bieguna północnego.

Statystyczny podrejon ICES II b 1

Ta część rejonu II b, która jest ograniczona następującymi współrzędnymi:

Szerokość geograficznaDługość geograficznaSzerokość geograficznaDługość geograficzna
73.50 N07.21 E76.56 N01.60 W
73.50 N00.20 W76.00 N00.80 E
73.60 N00.48 W75.87 N01.12 E
73.94 N01.88 W75.64 N01.71 E
74.09 N02.70 W75.21 N03.06 E
74.21 N05.00 W74.96 N04.07 E
74.50 N04.38 W74.86 N04.55 E
75.00 N04.29 W74.69 N05.19 E
75.30 N04.19 W74.34 N06.39 E
76.05 N04.30 W74.13 N06.51 E
76.18 N04.09 W73.89 N06.74 E
76.57 N02.52 W73.60 N07.06 E
76.67 N02.10 W73.50 N07.21 E

– Statystyczny podrejon ICES II b 2

Ta część rejonu II b, która nie mieści się w podrejonie II b 1.

Statystyczny podobszar ICES III

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wybrzeżu Norwegii w punkcie na 7° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 57° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 8° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 57° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Danii; potem wzdłuż północno-zachodniego i wschodniego wybrzeża Jutlandii do Hals; potem przez wschodnie wejście do kanału Limfjord do przylądka Egenskloster; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Jutlandii do wschodniego zakończenia granicy Danii i Niemiec; potem wzdłuż wybrzeży Niemiec i Polski, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Szwecji i Norwegii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES III a

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wybrzeżu Norwegii w punkcie na 7° 00' długości geograficznej wschodniej; potem biegnącą na południe do 57° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 8° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 57° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Danii; potem wzdłuż północno-zachodniego i wschodniego wybrzeża Jutlandii do Hals; potem przez wschodnie wejście do kanału Limfjord do przylądka Egensekloster; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Jutlandii do Hasenore; potem przez Wielki Bełt do przylądka Gniben; potem wzdłuż północnego wybrzeża Zelandii do przylądka Gilbjerg; potem przez północne wejścia do cieśniny Øresund do przylądka Kullen na wybrzeżu Szwecji; potem w kierunku wschodnim i północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Szwecji i południowego wybrzeża Norwegii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES III b oraz c

Wody ograniczone linią biegnącą od Hasenøre na wschodnim wybrzeżu Jutlandii do przylądka Gniben na zachodnim wybrzeżu Zelandii do przylądka Gilbjerg; potem przez północne wejście do cieśniny Øresund do przylądka Kullen na wybrzeżu Szwecji; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Szwecji do latarni morskiej w Falsterbo; potem przez południowe wejście do cieśniny Øresund do latarni morskiej w Stevns; potem wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża Zelandii; potem przez wschodnie wejście do cieśniny Storstrøm; potem wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy Falster do Gedser; potem do przylądka Darsser Ort na wybrzeżu Niemiec, potem w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeży Niemiec i wzdłuż wschodniego wybrzeża Jutlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 22 (BAL 22)

Wody ograniczone linią biegnącą od Hasenøre (56° 09' szerokości geograficznej północnej i 10° 44' długości geograficznej wschodniej) u wschodniego wybrzeża Jutlandii do przylądka Gniben (56° 01'szerokości geograficznej północnej i 11° 18' długości geograficznej wschodniej) na zachodnim wybrzeżu Zelandii; potem wzdłuż zachodniego i południowego wybrzeża Zelandii do punktu na 12° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wyspy Falster; potem wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy Falster do przylądka Gedser Odd (54° 34' szerokości geograficznej północnej i 11° 58' długości geograficznej wschodniej); potem na wschód do 12° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeży Niemiec; potem w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeży Niemiec i wschodniego wybrzeża Jutlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 23 (BAL 23)

Wody ograniczone linią biegnącą od Gilbjerg (56° 08' szerokości geograficznej północnej i 12°18' długości geograficznej wschodniej) na północnym wybrzeżu Zelandii do Przylądka Kullen (56° 18' szerokości geograficznej północnej i 12° 28' długości geograficznej wschodniej) na wybrzeżu Szwecji; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Szwecji do latarni morskiej Falsterbo (55° 23' szerokości geograficznej północnej i 12° 50' długości geograficznej wschodniej); potem przez południowe wejście do Sund do latarni morskiej w Stevns (55° 19' szerokości geograficznej północnej i 12° 29' długości geograficznej wschodniej) na wybrzeżu Zelandii; potem w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Zelandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 24 (BAL 24)

Wody ograniczone linią biegnącą od latarni morskiej w Stevns (55° 19' szerokości geograficznej północnej i 12° 29' długości geograficznej wschodniej) na wschodnim wybrzeżu Zelandii przez południowe wejście do Sund do latarni morskiej w Falsterbo (55° 23' szerokości geograficznej północnej i 12° 50' długości geograficznej wschodniej) na wybrzeżu Szwecji; potem wzdłuż południowego wybrzeża Szwecji do latarni morskiej w Sandhammaren (55° 24' szerokości geograficznej północnej i 14° 12' długości geograficznej wschodniej); potem do latarni morskiej w Hammerodde (55° 18' szerokości geograficznej północnej i 14° 47' długości geograficznej wschodniej) na północnym wybrzeżu wyspy Bornholm; potem wzdłuż zachodniego i południowego wybrzeża wyspy Bornholm do punktu na 15° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeży Polski; potem w kierunku zachodnim wzdłuż wybrzeży Polski i Niemiec do punktu na 12° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na północ do punktu 54°34' szerokości geograficznej północnej i 12° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na zachód do Gedser Odde (54° 34' szerokości geograficznej północnej i 11° 58' długości geograficznej wschodniej); potem wzdłuż wschodniego i północnego wybrzeża Wyspy Falster do punktu na 12° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na północ do południowego wybrzeża Zelandii; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Zelandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 25 (BAL 25)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wschodnim wybrzeżu Szwecji w punkcie na 56° 30' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na wschód do zachodniego wybrzeża wyspy Öland; potem mijając wyspę Öland od strony południowej do punktu na 56° 30' szerokości geograficznej północnej na wybrzeżu wschodnim, potem na wschód do 18° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na południe do wybrzeża Polski; potem w kierunku zachodnim wzdłuż wybrzeża Polski do punktu na 15° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na północ do wyspy Bornholm; potem wzdłuż południowego i zachodniego wybrzeża wyspy Bornholm do latarni morskiej Hammerodde (55° 18' szerokości geograficznej północnej i 14° 47' długości geograficznej wschodniej); potem do latarni morskiej w Sandhammaren (55° 24' szerokości geograficznej północnej i 14° 12' długości geograficznej wschodniej) u południowego wybrzeża Szwecji; potem w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Szwecji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 26 (BAL 26)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 56° 30' szerokości geograficznej północnej i 18° 00' długości geograficznej wschodniej; potem biegnącą na wschód do zachodniego wybrzeża Łotwy; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Łotwy, Litwy, Rosji i Polski do punktu na 18° 00' długości geograficznej wschodniej na wybrzeżu Polski; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 27 (BAL 27)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wschodnim wybrzeżu Szwecji w punkcie na 59° 41' szerokości geograficznej północnej i 19° 00' długości geograficznej wschodniej; potem biegnącą na południe do północnego wybrzeża wyspy Gotland; potem w kierunku południowym wzdłuż zachodniego wybrzeża wyspy Gotland do punktu na 57° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 18° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 56° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do wschodniego wybrzeża wyspy Öland; potem mijając od strony południowej wyspę Öland do punktu na 56° 30' szerokości geograficznej północnej na jej zachodnim wybrzeżu; potem na zachód do wybrzeży Szwecji; potem w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Szwecji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 28 (BAL 28)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 58° 30' szerokości geograficznej północnej i 19° 00' długości geograficznej wschodniej; potem biegnącą na wschód do zachodniego wybrzeża wyspy Saaremaa; potem mijając wyspę Saaremaa od strony północnej do punktu na 58° 30' szerokości geograficznej północnej na jej wschodnim wybrzeżu; potem na wschód do wybrzeża Estonii; potem w kierunku południowym wzdłuż zachodniego wybrzeża Estonii i Łotwy do punktu na 56° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 18° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na północ do 57° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do zachodniego wybrzeża wyspy Gotland; potem w kierunku północnym do punktu na 19° 00' długości geograficznej wschodniej na północnym wybrzeżu wyspy Gotland; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

– Statystyczny podrejon ICES 28-1 (BAL 28.1)

Wody ograniczone na zachodzie linią biegnącą od latarni morskiej w Ovisi (57° 34.1234' szerokości geograficznej północnej i 21° 42.9574' długości geograficznej wschodniej) na zachodnim wybrzeżu Łotwy do Południowej Skały Przylądka Loode (57° 57.4760' szerokości geograficznej północnej i 21° 58.2789' długości geograficznej wschodniej) na wyspie Saaremaa, potem na południe do najbardziej na południe wysuniętego punktu na półwyspie Soave, potem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy Saaremaa, a od północy linią biegnącą od punktu na 58° 30.0' szerokości geograficznej północnej i 23° 13.2' długości geograficznej wschodniej do punktu na 58° 30' szerokości geograficznej północnej i 23° 41.1' długości geograficznej wschodniej.

– Statystyczny podrejon ICES 28-2 (BAL 28.2)

Ta część podrejonu 28, która położona jest poza podrejonem 28-1.

Statystyczny podrejon ICES 29 (BAL 29)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wschodnim wybrzeżu Szwecji w punkcie na 60° 30' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na wschód do wybrzeża Finlandii; potem w kierunku południowym wzdłuż zachodniego i południowego wybrzeża Finlandii do punktu na południowym wybrzeżu na 23° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na południe do 59° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Estonii; potem w kierunku południowym wzdłuż zachodniego wybrzeża Estonii do punktu na 58° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do wschodniego wybrzeża wyspy Sarremaa; potem mijając wyspę Sarremaa od strony północnej do punktu na 58° 30' szerokości geograficznej północnej przy jej zachodnim wybrzeżu; potem na zachód do 19° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na północ do punktu na wschodnim wybrzeżu Szwecji na 59° 41' szerokości geograficznej północnej; potem w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Szwecji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 30 (BAL 30)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 63° 30' szerokości geograficznej północnej przy wschodnim wybrzeżu Szwecji; potem biegnącą na wschód do wybrzeża Finlandii; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Finlandii do punktu na 60° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do wybrzeża Szwecji; potem w kierunku północnym wzdłuż wschodniego wybrzeża Szwecji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 31 (BAL 31)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wschodnim wybrzeżu Szwecji w punkcie na 63° 30' szerokości geograficznej północnej; potem omijając północny brzeg Zatoki Botnickiej do punktu na zachodnim wybrzeżu Finlandii na 63° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES 32 (BAL 32)

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na południowym wybrzeżu Finlandii w punkcie na 23°00' długości geograficznej wschodniej; potem omijając wschodni brzeg Zatoki Fińskiej do punktu u zachodniego wybrzeża Estonii na 59°00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 23°00' długości geograficznej wschodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podobszar ICES IV

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wybrzeżu Norwegii w punkcie na 62° 00' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 4° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do wybrzeża Szkocji; potem w kierunku wschodnim i południowym wzdłuż wybrzeża Szkocji i Anglii do punktu na 51° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Francji; potem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wybrzeża Francji, Belgii, Niderlandów i Niemiec do zachodniego zakończenia granicy z Danią; potem wzdłuż zachodniego wybrzeża Jutlandii do kanału Thyborøn; potem w kierunku południowym i wschodnim wzdłuż południowego wybrzeża kanału Limfjord do przylądka Egensekloster; potem przez wschodnie wejście do kanału Limfjord do Hals; potem w kierunku zachodnim wzdłuż północnego brzegu kanału Limfjord do wysuniętego najbardziej na południe przylądka Agger Tange; potem w kierunku północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Jutlandii do punktu na 57° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 8° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na północ do 57° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 7° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na północ do wybrzeża Norwegii; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wybrzeża Norwegii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES IV a

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie u wybrzeża Norwegii na 62° 00' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 3° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do wybrzeża Szkocji; potem w kierunku wschodnim i południowym wzdłuż wybrzeża Szkocji do punktu na 57° 30' szerokości geograficznej północnej; potem w kierunku wschodnim do punktu na 7° 00' długości geograficznej wschodniej; potem w kierunku północnym do wybrzeża Norwegii; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wybrzeża Norwegii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES IV b

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie u zachodniego wybrzeża Danii na 57° 00' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 8° 00' długości geograficznej wschodniej; potem na północ do 57° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do wybrzeża Szkocji; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeża Szkocji i Anglii do punktu na 53° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Niemiec; potem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wybrzeża Jutlandii do kanału Thyborøn; potem w kierunku południowym i wschodnim wzdłuż południowego brzegu kanału Limfjord do przylądka Egensekloster; potem przez wschodnie wejście do kanału Limfjord do Hals; potem w kierunku zachodnim wzdłuż północnego brzegu kanału Limfjord do wysuniętego najdalej na południe punktu na przylądku Agger Tange; potem w kierunku północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Jutlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES IV c

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie u zachodniego wybrzeża Niemiec na 53° 30' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do wybrzeża Anglii; potem w kierunku południowym do punktu na 51° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Francji; potem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wybrzeży Francji, Belgii, Niderlandów i Niemiec do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podobszar ICES V

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 68° 00' szerokości geograficznej północnej i 11° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 27° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 62° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 15° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 60° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 4° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 63° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 11° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES V a

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 68° 00' szerokości geograficznej północnej i 11° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 27° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 62° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 15° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 63° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 11° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES V a 1

Obszar mieszczący się w prostokącie określonym następującymi współrzędnymi:

Szerokość geograficznaDługość geograficzna
63.00 N24.00 W
62.00 N24.00 W
62.00 N27.00 W
63.00 N27.00 W
63.00 N24.00 W

Statystyczny podrejon ICES V a 2

Ta część rejonu V a nie mieszcząca się w podrejonie V a 1.

Statystyczny rejon ICES V b

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 63° 00' szerokości geograficznej północnej i 4° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 15° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 60° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 4° 00' długoś0.4187 0 ci geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES V b 1

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 63° 00' szerokości geograficznej północnej i 4° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 15°00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 10° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 61° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 8° 00' długości geograficznej zachodniej; potem wzdłuż linii rumbu do punktu na 61° 15' szerokości geograficznej północnej i na 7° 30' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 8° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 60° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 4° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

– Statystyczny podrejon ICES V b 1 a

Ta część podrejonu V b 1, która ograniczona jest linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficzna
60.49 N15.00 W
60.71 N13.99 W
60.15 N13.29 W
60.00 N13.50 W
60.00 N15.00 W
60.49 N15.00 W

Statystyczny podrejon ICES V b 1 b

Ta część podrejonu V b 1, która nie mieści się w podrejonie V b 1 a.

– Statystyczny podrejon ICES V b 2

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 60° 00' szerokości geograficznej północnej i 10° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na północ do 61° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 8° 00' długości geograficznej zachodniej; potem wzdłuż loksodromy do punktu na 61° 15' szerokości geograficznej północnej i 7° 30' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 8° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podobszar ICES VI

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na północnym wybrzeżu Szkocji w punkcie na 4° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na północ do 60° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 5° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 18° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 54° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Irlandii; potem w kierunku północnym i wschodnim wzdłuż wybrzeży Irlandii i Irlandii Północnej do punktu u wschodniego wybrzeża Irlandii Północnej na 55° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Szkocji; potem w kierunku północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Szkocji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VI a

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na północnym wybrzeżu Szkocji w punkcie na 4° 00' długości geograficznej zachodniej, potem biegnącą na północ do 60° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 5° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 60° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 12° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 54° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Irlandii; potem w kierunku północnym i wschodnim wzdłuż wybrzeży Irlandii i Irlandii Północnej do punktu u wschodniego wybrzeża Irlandii Północnej na 55° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeży Szkocji; potem w kierunku północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Szkocji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VI b

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 60° 00' szerokości geograficznej północnej i 12° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 18° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 54° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 12° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES VI b 1

Ta część rejonu VI b, która ograniczona jest linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficznaSzerokość geograficznaDługość geograficzna
54.50 N18.00 W55.80 N15.27 W
60.00 N18.00 W55.73 N15.34 W
60.00 N13.50 W55.65 N15.41 W
60.15 N13.29 W55.57 N15.47 W
59.65 N13.99 W55.50 N15.54 W
59.01 N14.57 W55.42 N15.60 W
58.51 N14.79 W55.34 N15.65 W
57.87 N14.88 W55.26 N15.70 W
57.01 N14.63 W55.18 N15.75 W
56.57 N14.34 W55.09 N15.79 W
56.50 N14.44 W55.01 N15.83 W
56.44 N14.54 W54.93 N15.87 W
56.37 N14.62 W54.84 N15.90 W
56.31 N14.72 W54.76 N15.92 W
56.24 N14.80 W54.68 N15.95 W
56.17 N14.89 W54.59 N15.97 W
56.09 N14.97 W54.51 N15.99 W
56.02 N15.04 W54.50 N15.99 W
55.95 N15.11 W54.50 N18.00 W
55.88 N15.19 W

Statystyczny podrejon ICES VI b 2

Ta część rejonu VI b nie mieszcząca się w podrejonie VI b 1.

Statystyczny podobszar ICES VII

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Irlandii w punkcie na 54° 30' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 18° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Francji; potem w kierunku północnym i północno-wschodnim wzdłuż wybrzeża Francji do 51° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do południowo-wschodniego wybrzeża Anglii; potem w kierunku zachodnim i północnym wzdłuż wybrzeży Anglii, Walii i Szkocji do punktu u zachodniego wybrzeża Szkocji na 55° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do wybrzeża Irlandii Północnej; potem w kierunku północnym i zachodnim wzdłuż wybrzeży Irlandii Północnej i Irlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII a

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Szkocji w punkcie na 55° 00' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do wybrzeży Irlandii Północnej; potem w kierunku południowym wzdłuż wybrzeży Irlandii Północnej i Irlandii do punktu u południowo-wschodniego wybrzeża Irlandii na 52° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeży Walii; potem w kierunku północno-wschodnim i północnym wzdłuż wybrzeży Walii, Anglii i Szkocji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII b

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Irlandii w punkcie na 54° 30' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 12° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 52° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Irlandii; potem w kierunku północnym wzdłuż zachodniego wybrzeża Irlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII c

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 54° 30' szerokości geograficznej północnej i 12° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 18° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 52° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 12° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES VII c 1

Ta część rejonu VII c ograniczona następującymi współrzędnymi:

Szerokość geograficznaDługość geograficznaSzerokość geograficznaDługość geograficzna
54.50 N15.99 W53.26 N15.86 W
54.42 N15.99 W53.18 N15.84 W
54.34 N16.00 W53.10 N15.88 W
54.25 N16.01 W53.02 N15.92 W
54.17 N16.01 W52.94 N15.95 W
54.08 N16.01 W52.86 N15.98 W
53.99 N16.00 W52.77 N16.00 W
53.91 N15.99 W52.69 N16.02 W
53.82 N15.97 W52.61 N16.04 W
53.74 N15.96 W52.52 N16.06 W
53.66 N15.94 W52.50 N16.06 W
53.57 N15.91 W52.50 N18.00 W
53.49 N15.90 W54.50 N18.00 W
53.42 N15.89 W54.50 N15.99 W
53.34 N15.88 W

Statystyczny podrejon ICES VII c 2

Ta część rejonu VII c, która nie mieści się w podrejonie VII c 1.

Statystyczny rejon ICES VII d

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Francji w punkcie na 51° 00' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do wybrzeża Anglii; potem w kierunku zachodnim wzdłuż południowego wybrzeża Anglii do 2° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do wybrzeża Francji przy Cap de la Hague (Przylądku Haskim); potem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wybrzeża Francji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII e

Wody ograniczone linią rozpoczynającą na południowym wybrzeżu Anglii w punkcie na 2° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą w kierunku południowym i zachodnim wzdłuż wybrzeża Anglii do punktu u południowo-zachodniego wybrzeża na 50° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 7° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 49° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Francji; potem w kierunku północnym i północno-wschodnim wzdłuż wybrzeża Francji do Cap de la Hague; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII f

Wody ograniczone linią rozpoczynającą na południowym wybrzeżu Walii w punkcie na 5° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na południe do 51° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 6° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 50° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 7° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 50° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeży Anglii; potem wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Anglii i południowego wybrzeża Walii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII g

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Walii w punkcie na 52° 00' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do południowo-wschodniego wybrzeża Irlandii; potem w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Irlandii do punktu na 9° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 50° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 7° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 50° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 6° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 51° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do południowego wybrzeża Walii; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wybrzeża Walii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII h

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 50° 00' szerokości geograficznej północnej i 7° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 9° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 49° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 7° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VII j

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Irlandii w punkcie na 52°30' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 12°00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48°00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 9°00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do południowego wybrzeża Irlandii; potem w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Irlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES VII j 1

Ta część rejonu VII j, która ograniczona jest linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficzna
48.43 N12.00 W
48.42 N11.99 W
48.39 N11.87 W
48.36 N11.75 W
48.33 N11.64 W
48.30 N11.52 W
48.27 N11.39 W
48.25 N11.27 W
48.23 N11.14 W
48.21 N11.02 W
48.19 N10.89 W
48.17 N10.77 W
48.03 N10.68 W
48.00 N10.64 W
48.00 N12.00 W
48.43 N12.00 W

Statystyczny podrejon ICES VII j 2

Ta część rejonu VII j, która nie mieści się w podrejonie VII j 1.

Statystyczny rejon ICES VII k

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 52° 30' szerokości geograficznej północnej i 12° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 18° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 12° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES VII k 1

Ta część rejonu VII k ograniczona liniami łączącymi następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficznaSzerokość geograficznaDługość geograficzna
48.00 N18.00 W49.96 N14.97 W
52.50 N18.00 W49.89 N14.89 W
52.50 N16.06 W49.82 N14.82 W
52.44 N16.07 W49.75 N14.74 W
52.36 N16.08 W49.69 N14.65 W
52.27 N16.09 W49.62 N14.57 W
52.19 N16.09 W49.56 N14.48 W
52.11 N16.09 W49.50 N14.39 W
52.02 N16.08 W49.44 N14.30 W
51.94 N16.07 W49.38 N14.22 W
51.85 N16.07 W49.32 N14.13 W
51.77 N16.05 W49.27 N14.04 W
51.68 N16.04 W49.21 N13.95 W
51.60 N16.02 W49.15 N13.86 W
51.52 N15.99 W49.10 N13.77 W
51.43 N15.96 W49.05 N13.67 W
51.34 N15.93 W49.00 N13.57 W
51.27 N15.90 W48.95 N13.47 W
51.18 N15.86 W48.90 N13.37 W
51.10 N15.82 W48.86 N13.27 W
51.02 N15.77 W48.81 N13.17 W
50.94 N15.73 W48.77 N13.07 W
50.86 N15.68 W48.73 N12.96 W
50.78 N15.63 W48.69 N12.85 W
50.70 N15.57 W48.65 N12.74 W
50.62 N15.52 W48.62 N12.64 W
50.54 N15.47 W48.58 N12.54 W
50.47 N15.42 W48.55 N12.43 W
50.39 N15.36 W48.52 N12.32 W
50.32 N15.30 W48.49 N12.22 W
50.24 N15.24 W48.46 N12.11 W
50.17 N15.17 W48.43 N12.00 W
50.10 N15.11 W48.00 N18.00 W
50.03 N15.04 W

Statystyczny podrejon ICES VII k 2

Ta część rejonu VII k, która nie nie mieści się w podrejonie VII k 1.

Statystyczny podobszar ICES VIII

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Francji w punkcie na 48° 00' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 18° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 43° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do zachodnim wybrzeża Hiszpanii; potem w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Hiszpanii i Francji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIII a

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Francji w punkcie na 48° 00' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 8° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 47° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 6° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 47° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 5° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 46° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do wybrzeża Francji; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wybrzeża Francji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIII b

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na zachodnim wybrzeżu Francji w punkcie na 46° 00' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 4° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 45° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 3° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 44° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 2° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do północnego wybrzeża Hiszpanii; potem wzdłuż północnego wybrzeża Hiszpanii i zachodniego wybrzeża Francji do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIII c

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na północnym wybrzeżu Hiszpanii w punkcie na 2° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na północ do 44° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 11° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 43° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do zachodniego wybrzeża Hiszpanii; potem w kierunku północnym i wschodnim wzdłuż wybrzeża Hiszpanii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES VIII d

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 48° 00' szerokości geograficznej północnej i 8°00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 11° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 44° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 3° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 45° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 4° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 46° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 5° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 47° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 6° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 47° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 8° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES VIII d 1

Ta część rejonu VIII d ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficzna
48.00 N11.00 W
48.00 N10.64 W
47.77 N10.37 W
47.45 N09.89 W
46.88 N09.62 W
46.34 N10.95 W
46.32 N11.00 W
48.00 N11.00 W

Statystyczny podrejon ICES VIII d 2

Ta część rejonu VIII d położona poza podrejonem VIII d 1.

Statystyczny rejon ICES VIII e

Wody ograniczone linią biegnącą rozpoczynającą się od punktu na 48° 00' szerokości geograficznej północnej i 11° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 18° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 43° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 11° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES VIII e 1

Ta część rejonu VIII e ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficzna
43.00 N18.00 W
48.00 N18.00 W
48.00 N11.00 W
46.32 N11.00 W
44.72 N13.31 W
44.07 N13.49 W
43.00 N13.80 W

– Statystyczny podrejon ICES VIII e 2

Ta część rejonu VIII e nie mieszcząca się w podrejonie VIII e 1.

Statystyczny podobszar ICES IX

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na północno-zachodnim wybrzeżu Hiszpanii w punkcie na 43° 00' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 18° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 36° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do punktu na południowym wybrzeżu Hiszpanii (przesmyk Punta Marroqui) na 5° 36' długości geograficznej zachodniej; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Hiszpanii, wybrzeża Portugalii i północno-zachodniego wybrzeża Hiszpanii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES IX a

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się od północno-zachodniego wybrzeża Hiszpanii w punkcie na 43° 00' szerokości geograficznej północnej; potem biegnącą na zachód do 11° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 36° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do punktu na południowym wybrzeżu Hiszpanii (przesmyk Punta Marroqui) na 5° 36' długości geograficznej zachodniej; potem w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Hiszpanii, wybrzeża Portugalii i północno-zachodniego wybrzeża Hiszpanii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES IX b

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 43° 00' szerokości geograficznej północnej i 11° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 18° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 36° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 11° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES IX b 1

Ta część rejonu IX b ograniczona liniami łączącymi następujące punkty:

Szerokość geograficznaDługość geograficzna
43.00 N18.00 W
43.00 N13.80 W
42.88 N13.84 W
42.04 N13.64 W
41.38 N13.27 W
41.13 N13.27 W
40.06 N13.49 W
38.75 N13.78 W
38.17 N13.69 W
36.03 N12.73 W
36.04 N15.30 W
36.02 N17.90 W
36.00 N18.00 W
43.00 N18.00 W

Statystyczny podrejon ICES IX b 2

Ta część rejonu IX b nie mieszcząca się w podrejonie IX b 1.

Statystyczny podobszar ICES X

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 48° 00' szerokości geograficznej północnej i 18° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 42° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 36° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 18° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES X a

Ta część podobszaru X, która leży na południe od 43° 00' szerokości geograficznej północnej.

Statystyczy podrejon ICES X a 1

Ta część rejonu X a ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficzna
36.00 N18.00 W
36.00 N22.25 W
37.58 N20.62 W
39.16 N21.32 W
40.97 N23.91 W
41.35 N24.65 W
41.91 N25.79 W
42.34 N28.45 W
42.05 N29.95 W
41.02 N35.11 W
40.04 N35.26 W
38.74 N35.48 W
36.03 N31.76 W
36.00 N32.03 W
36.00 N42.00 W
43.00 N42.00 W
43.00 N18.00 W
36.00 N18.00 W

Statystyczny podrejon ICES X a 2

Ta część rejonu X a nie objęta podrejonem X a 1.

Statystyczny rejon ICES X b

Ta część podobszaru X, która leży na północ od 43° 00' szerokości geograficznej północnej.

Statystyczny podobszar ICES XII

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na 62° 00' szerokości geograficznej północnej i 15° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na zachód do 27° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 59° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na zachód do 42° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 48° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 18° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 60° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 15° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny rejon ICES XII a

Ta część podobszaru XII, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficzna
62.00 N15.00 W
62.00 N27.00 W
59.00 N27.00 W
59.00 N42.00 W
52.50 N42.00 W
52.50 N18.00 W
54.50 N18.00 W
54.50 N24.00 W
60.00 N24.00 W
60.00 N18.00 W
60.00 N15.00 W
62.00 N15.00 W

Statystyczny podrejon ICES XII a 1

Ta część rejonu XII a, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficznaSzerokość geograficznaDługość geograficzna
52.50 N42.00 W59.00 N27.00 W
56.55 N42.00 W60.85 N27.00 W
56.64 N41.50 W60.69 N26.46 W
56.75 N41.00 W60.45 N25.09 W
56.88 N40.50 W60.37 N23.96 W
57.03 N40.00 W60.22 N23.27 W
57.20 N39.50 W60.02 N21.76 W
57.37 N39.00 W60.00 N20.55 W
57.62 N38.50 W60.05 N18.65 W
57.78 N38.25 W60.08 N18.00 W
57.97 N38.00 W60.00 N18.00 W
58.26 N37.50 W60.00 N24.00 W
58.50 N37.20 W54.50 N24.00 W
58.63 N37.00 W54.50 N18.00 W
59.00 N36.77 W52.50 N18.00 W
52.50 N42.00 W

Statystyczny podrejon ICES XII a 2

Ta część rejonu XII a, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficzna
60.00 N20.55 W
60.00 N15.00 W
60.49 N15.00 W
60.44 N15.22 W
60.11 N17.32 W
60.05 N18.65 W
60.00 N20.55 W

Statystyczny podrejon ICES XII a 3

Ta część rejonu XII a, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficzna
59.00 N42.00 W
56.55 N42.00 W
56.64 N41.50 W
56.75 N41.00 W
56.88 N40.50 W
57.03 N40.00 W
57.20 N39.50 W
57.37 N39.00 W
57.62 N38.50 W
57.78 N38.25 W
57.97 N38.00 W
58.26 N37.50 W
58.63 N37.00 W
59.00 N36.77 W
59.00 N42.00 W

– Statystyczny podrejon ICES XII a 4

Ta część rejonu XII a, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficzna
62.00 N27.00 W
60.85 N27.00 W
60.69 N26.46 W
60.45 N25.09 W
60.37 N23.96 W
60.22 N23.27 W
60.02 N21.76 W
60.00 N20.55 W
60.05 N18.65 W
60.11 N17.32 W
60.44 N15.22 W
60.49 N15.00 W
62.00 N15.00 W
62.00 N27.00 W

Statystyczny rejon ICES XII b

Ta część podobszaru XII, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficzna
60.00 N18.00 W
54.50 N18.00 W
54.50 N24.00 W
60.00 N24.00 W
60.00 N18.00 W

Statystyczny rejon ICES XII c

Ta część podobszaru XII, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficzna
52.50 N42.00 W
48.00 N42.00 W
48.00 N18.00 W
52.50 N18.00 W
52.50 N42.00 W

Statystyczny podobszar ICES XIV

Wody ograniczone linią biegnącą od geograficznego bieguna północnego wzdłuż południka 40° 00' długości geograficznej zachodniej do północnego wybrzeża Grenlandii; potem w kierunku wschodnim i południowym wzdłuż wybrzeża Grenlandii do punktu na 44° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na południe do 59° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 27° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do 68° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 11° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ aż do geograficznego bieguna północnego.

Statystyczny rejon ICES XIV a

Wody ograniczone linią biegnącą od geograficznego bieguna północnego wzdłuż południka 40°00' długości geograficznej zachodniej do północnego wybrzeża Grenlandii; potem w kierunku wschodnim i południowym wzdłuż wybrzeża Grenlandii do punktu przy przylądku Savary na 68° 30' szerokości geograficznej północnej; potem na południe wzdłuż południka 27° 00' długości geograficznej zachodniej do 68° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 11° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ aż do geograficznego bieguna północnego.

Statystyczny rejon ICES XIV b

Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na południowym wybrzeżu Grenlandii w punkcie na 44° 00' długości geograficznej zachodniej; potem biegnącą na południe do 59° 00' szerokości geograficznej północnej; potem na wschód do 27° 00' długości geograficznej zachodniej; potem na północ do punktu przy przylądku Savary na 68° 30' szerokości geograficznej północnej; potem w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Grenlandii do punktu rozpoczęcia.

Statystyczny podrejon ICES XIV b 1

Ta część rejonu XIV b, która jest ograniczona linią łączącą następujące współrzędne:

Szerokość geograficznaDługość geograficznaSzerokość geograficznaDługość geograficzna
59.00 N27.00 W62.45 N33.53 W
59.00 N36.77 W62.50 N33.27 W
59.35 N36.50 W62.56 N33.00 W
59.50 N36.35 W62.69 N32.50 W
59.75 N36.16 W62.75 N32.30 W
60.00 N35.96 W62.87 N32.00 W
60.25 N35.76 W63.03 N31.50 W
60.55 N35.50 W63.25 N31.00 W
60.75 N35.37 W63.31 N30.86 W
61.00 N35.15 W63.00 N30.61 W
61.25 N34.97 W62.23 N29.87 W
61.50 N34.65 W61.79 N29.25 W
61.60 N34.50 W61.44 N28.61 W
61.75 N34.31 W61.06 N27.69 W
61.98 N34.00 W60.85 N27.00 W
62.25 N33.70 W59.00 N27.00 W

Statystyczny podrejon ICES XIV b 2

Ta część rejonu XIV b, która nie jest objęta podrejonem XIV b 1.

ZAŁĄCZNIK  IV

FORMAT PRZEKAZYWANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH POŁOWÓW NA PÓŁNOCNO-WSCHODNIM ATLANTYKU

1 Art. 5 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1882/2003 z dnia 29 września 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.284.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 listopada 2003 r.
2 Załącznik I zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 1637/2001 z dnia 23 lipca 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.222.20) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2001 r.
3 Załącznik II zmieniony przez art. 1 rozporządzeniaKomisji nr 448/2005 z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.74.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 kwietnia 2005 r.
4 Załącznik III zmieniony przez art. 1 rozporządzeniaKomisji nr 448/2005 z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.74.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 kwietnia 2005 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.