Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.84.20

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/424
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie przekazywania Komisji informacji dotyczących niestosowania specyfikacji technicznych interoperacyjności zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/797

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej 1 , w szczególności jej art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 7 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797 stanowi, że państwa członkowskie mogą zezwolić wnioskodawcy na niestosowanie jednej lub większej liczby specyfikacji technicznych interoperacyjności ("TSI") lub ich części w przypadkach, które są wymienione wyczerpująco w lit. a)-e) przedmiotowego ustępu.

(2) Zawiadomienie państw członkowskich o ich decyzji w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), lub wniosek państw członkowskich o niestosowanie w przypadkach, o których mowa w lit. c), d) i e), powinny zawierać informacje uzasadniające niestosowanie TSI i określające alternatywne przepisy, które mają być zamiast nich stosowane.

(3) Wniosek powinien zawierać odniesienie do niestosowanych przepisów TSI, opisywać przedmiotowy projekt, jego zakres i harmonogram oraz zapewnić wszelkie inne istotne informacje umożliwiające Komisji ocenę zgodności niestosowania z wymogami określonymi w art. 7 ust. 1.

(4) Po wygaśnięciu środków przejściowych przewidzianych w TSI państwa członkowskie powinny zezwolić wnioskodawcom na niestosowanie TSI lub ich części wyłącznie w uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) wspomnianej dyrektywy. W takim wypadku zawiadomienie Komisji powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje i uzasadnienia.

(5) Aby ułatwić komunikację z Komisją, państwa członkowskie powinny stosować wzorcowy formularz, gdy zgłaszają swoją decyzję o niestosowaniu w odniesieniu do projektu na zaawansowanym etapie realizacji zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a). Formularz ten można również wykorzystać do zgłoszenia wykazu projektów na zaawansowanym etapie realizacji zgodnie z art. 7 ust. 2 wspomnianej dyrektywy.

(6) Wniosek o niestosowanie jednej lub większej liczby TSI lub ich części należy przesłać Komisji drogą elektroniczną w celu wyeliminowania papierowej obsługi administracyjnej. Data przekazania przez państwa członkowskie wniosku lub uzupełnienia informacji do skrzynki poczty elektronicznej Komisji powinna być datą przedłożenia do celów art. 7 ust. 7 wspomnianej dyrektywy.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie określa informacje, które należy podać, oraz format i metodę, które mają być stosowane do celów przekazywania wniosku o niestosowanie jednej lub większej liczby specyfikacji technicznych interoperacyjności ("TSI") lub ich części w rozumieniu art. 7 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/797 (zwanego dalej "wnioskiem o niestosowanie"), zgodnie z którym państwa członkowskie przekazują Komisji decyzję o niestosowaniu na podstawie lit. a) lub przedkładają Komisji wniosek o niestosowanie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c), d) lub e).

Artykuł  2

Informacje zawarte we wniosku o niestosowanie

1.  Wniosek o niestosowanie zawiera następujące informacje:
a) odniesienie do przypadku określonego w art. 7 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797, na podstawie którego niestosowanie TSI uznaje się za uzasadnione;
b) odniesienie do tytułów TSI objętych wnioskiem o niestosowanie oraz do przepisów, które nie są stosowane. Każde odniesienie musi obejmować, gdy jest to istotne na potrzeby oceny zgodności, okres lub oszacowanie okresu, w którym będzie miało miejsce niestosowanie TSI;
c) istotne szczegóły dotyczące danego projektu, obejmujące elementy techniczne, operacyjne i geograficzne projektu, wraz ze szczegółowym opisem podsystemu, pojazdu lub infrastruktury, których dotyczy wniosek o niestosowanie, a także z odpowiednimi kluczowymi datami lub innymi szczegółowymi informacjami odróżniającymi przedmiotowy projekt od innych projektów;
d) odniesienie do alternatywnych przepisów, które państwo członkowskie zamierza stosować w celu zrekompensowania każdego przypadku niestosowania w świetle odpowiednich zasadniczych wymagań, oraz szczegóły tych przepisów, w tym środki, które należy podjąć w celu monitorowania ich wdrażania i, w przypadku gdy uzgodniono eksploatacyjne rozwiązania alternatywne, ich ciągłego stosowania;
e) w przypadkach dotyczących więcej niż jednego państwa członkowskiego informacje na temat koordynacji prowadzonej zgodnie z art. 7 ust. 4 zdanie ostatnie dyrektywy (UE) 2016/797 lub art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/545 2 , jeżeli wnioski o niestosowanie są powiązane z zezwoleniami dla pojazdów; takie same informacje przekazuje się w odniesieniu do projektów dotyczących infrastruktury transgranicznej;
f) analizę ekonomiczną lub analizę techniczną, bądź obie te analizy, zapewniające, że niestosowanie TSI jest uzasadnione i ograniczone do zakresu koniecznego w danych okolicznościach.
2.  Wniosek o niestosowanie zawiera również następujące informacje:
a) w przypadku wniosków złożonych zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) dyrektywy (UE) 2016/797 uzasadnienie musi zawierać:
(i) szczegółowe informacje dotyczące danego projektu, z wykorzystaniem formularza określonego w załączniku. Jeżeli projekt znajduje się już w wykazie projektów na zaawansowanym etapie realizacji, sporządzonym zgodnie z tym samym formularzem, państwa członkowskie mogą się do niego odwołać bez konieczności ponownego przedkładania wcześniej dostarczonych informacji. W stosownych przypadkach informacje te są aktualizowane.
(ii) dowód na to, że projekt znajduje się na zaawansowanym etapie realizacji lub jest przedmiotem umowy w trakcie realizacji, wraz z dokumentacją poświadczającą odpowiednie daty i zakres projektu;
(iii) dowód na to, że etap planowania lub budowy projektu na zaawansowanym etapie realizacji osiągnął punkt, w którym zmiana specyfikacji technicznych może zagrozić możliwości realizacji projektu zgodnie z definicją dotyczącą "projektu na zaawansowanym etapie realizacji" zawartą w art. 2 pkt 23 dyrektywy (UE) 2016/797;
b) w przypadku wniosków złożonych zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) dyrektywy (UE) 2016/797 uzasadnienie obejmuje, w zależności od specyfiki wniosku o niestosowanie:
(i) dowód na to, że stosowanie jednej lub większej liczby TSI lub ich części zagraża rentowności projektu. Dowód ten zawiera szczegółową analizę ekonomiczną, w której określono nieuniknione koszty zapewnienia zgodności z TSI, oraz przedstawiono dowody na to, że takie koszty spowodowałoby nierentowność projektu. Analiza uwzględnia dochody z eksploatacji, jeżeli niestosowanie umożliwia wcześniejsze wdrożenie i bardziej długoterminową rentowność projektu w ramach krajowego i europejskiego systemu kolei; lub
(ii) dowód dotyczący szczegółowych informacji technicznych potwierdzających negatywny wpływ stosowania jednej lub większej liczby TSI lub ich części na zgodność techniczną projektu z krajowym systemem kolei;
c) w przypadku wniosków złożonych zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d) dyrektywy (UE) 2016/797 uzasadnienie musi zawierać listę państw członkowskich i państw trzecich, których dotyczy wniosek, oraz linii kolejowych, po których poruszają się pojazdy objęte wnioskiem;
d) w przypadku wniosków złożonych zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) w uzasadnieniu należy określić sieć lub obszary sieciowe istotne dla wniosku i uzasadnić ich oddzielenie od sieci kolejowej na pozostałym obszarze Unii lub ich odizolowanie.
Artykuł  3

Format i metoda przekazania wniosku

1.  Wniosek o niestosowanie może mieć nie więcej niż 10 stron. Informacje uzupełniające można dodać za pomocą załączników do wniosku.
2.  Zawiadomienie lub wniosek o niestosowanie oraz wszelkie dalsze informacje potrzebne do skompletowania dokumentacji należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na specjalny adres e-mail Komisji:

MOVE-RAIL-DEROGATIONS@ec.europa.eu.

3.  Datą przewidzianą na potrzeby art. 7 ust. 7 dyrektywy (UE) 2016/797 jest dzień, w którym wniosek lub późniejsze informacje służące uzupełnieniu dokumentacji zostały przesłane pocztą elektroniczną zgodnie z ust. 2.
4.  Potwierdzenie odbioru wystawione przez Komisję państwu członkowskiemu w terminie 7 dni będzie zawierać niepowtarzalny identyfikator z odniesieniem do danego państwa członkowskiego, projektu i roku zgłoszenia.

Państwo członkowskie podaje niepowtarzalny identyfikator w każdym przypadku komunikacji z Komisją w sprawie niestosowania.

Artykuł  4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 września 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2020 r.
W imieniu Komisji,
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

Formularz na potrzeby przedstawienia projektu na zaawansowanym etapie realizacji, w przypadku gdy wnioskuje się o niestosowanie jednej lub większej liczby TSI lub ich części na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a) dyrektywy (UE) 2016/797 i zgodnie z informacjami wymaganymi na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 lit. a) niniejszego rozporządzenia

Nazwa projektuSzczegółowe informacje na temat zakresu projektuWszystkie daty i działania mające znaczenie dla uzasadnienia zaawansowanego etapu realizacji lub podpisana umowaSpecyfikacje techniczne, które nie są stosowane, oraz zastosowane alternatywne przepisy lub normyWszelkie inne istotne informacje, np. obszar lub obszary użytkowania, z uwzględnieniem koordynacji zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/545.Informacje uzasadniające niewykonalność projektuOdstępstwa przyznane już temu projektowi (jeżeli miały miejsce)
1 Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (Dz.U. L 90 z 6.4.2018, s. 66).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.