Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.179.39

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2017 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/1258
z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie przekazania uprawnień do podejmowania decyzji o przekazywaniu Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji poufnych informacji statystycznych

(EBC/2017/22)

(Dz.U.UE L z dnia 12 lipca 2017 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 12.1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny 1 , w szczególności art. 8 ust. 4a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 8 ust. 4a rozporządzenia (WE) nr 2533/98 Europejski System Banków Centralnych (ESBC) może przekazywać poufne informacje statystyczne władzom lub organom państw członkowskich i Unii odpowiedzialnym za nadzór nad instytucjami, rynkami i infrastrukturami finansowymi lub stabilność systemu finansowego zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym, oraz Europejskiemu Mechanizmowi Stabilności (EMS), tylko w zakresie i stopniu szczegółowości niezbędnym do realizacji ich odpowiednich zadań. Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji jest taką władzą lub organem.

(2) Zgodnie ze zdaniem drugim art. 8 ust. 4a rozporządzenia (WE) nr 2533/98 władze lub organy otrzymujące poufne informacje statystyczne podejmują wszelkie działania regulacyjne, administracyjne, techniczne i organizacyjne, konieczne by zapewnić fizyczną i logiczną ochronę poufnych informacji statystycznych. Rada Prezesów uznała, że Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji podjęła takie działania.

(3) W celu usprawnienia procesu decyzyjnego w związku z decyzjami w sprawie przekazywania poufnych informacji statystycznych Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji konieczna jest decyzja w sprawie przekazania uprawnień. Zgodnie z art. 12.1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego Rada Prezesów może zdecydować o przekazaniu pewnych uprawnień Zarządowi. Zgodnie z ogólnymi zasadami przekazywania kompetencji opracowanymi i potwierdzonymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekazanie uprawnień decyzyjnych powinno mieć ograniczony zakres, być proporcjonalne i oparte na określonych kryteriach. Ponieważ podejmowane decyzje będą raczej natury technicznej niż politycznej, kryteria te mogą pozostać względnie ogólne.

(4) W przypadku niespełnienia kryteriów przyjęcia decyzji delegowanej określonych w niniejszej decyzji w sprawie przekazania uprawnień decyzje w sprawie przekazywania poufnych informacji statystycznych Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji powinny być przyjmowane przez Radę Prezesów na wniosek Zarządu.

(5) Z uwagi na znaczny wzrost liczby wniosków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji o przekazanie poufnych informacji statystycznych decyzję tę należy przyjąć w trybie pilnym i powinna ona wejść w życie w dniu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji terminy oznaczają:

1) "poufne informacje statystyczne" - poufne informacje statystyczne zgodnie z definicją w art. 1 pkt 12 rozporządzenia (WE) nr 2533/98;
2) "decyzja delegowana" - decyzję podjętą w wyniku przekazania przez Radę Prezesów uprawnień zgodnie z niniejszą decyzją.
Artykuł  2

Przekazywanie poufnych informacji statystycznych Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

1.  Rada Prezesów przekazuje niniejszym Zarządowi uprawnienia do przyjmowania decyzji w sprawie przekazywania poufnych informacji statystycznych Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji.
2.  Decyzja w sprawie przekazania poufnych informacji statystycznych Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji może być przyjęta w drodze decyzji delegowanej tylko w przypadku spełnienia kryteriów przyjmowania decyzji delegowanych określonych w art. 3.
Artykuł  3

Kryteria przyjmowania decyzji delegowanych o przekazywaniu poufnych informacji statystycznych Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

1.  Decyzję w sprawie przekazania poufnych informacji statystycznych Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji podejmuje się w drodze decyzji delegowanej tylko wtedy, gdy zgodnie z art. 8 ust. 4a rozporządzenia (WE) nr 2533/98 informacje te są niezbędne do wykonywania zadań Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. Poufne informacje statystyczne przekazywane Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji muszą być odpowiednie, właściwe i nie mogą wykraczać poza potrzeby związane z tymi zadaniami.
2.  Decyzję w sprawie przekazania poufnych informacji statystycznych Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji podejmuje się w drodze decyzji delegowanej tylko, jeżeli:
a) informacje te są potrzebne Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji dla przeprowadzenia testu interesu publicznego w celu oceny, czy i jak środki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wpłyną na kontrahentów z punktu widzenia stabilności finansowej, oraz oceny powiązań finansowych z innymi instytucjami finansowymi i kontrahentami;
b) przekazanie tych informacji nie spowoduje uszczerbku dla wykonywania zadań ESBC.
Artykuł  4

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 5 lipca 2017 r.
Mario DRAGHI
Prezes EBC
1 Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.