Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.336.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1954/2004
z dnia 11 listopada 2004 r.
w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przetarg na maksymalne obniżenie opłat przywozowych w odniesieniu do przywozu sorgo do Hiszpanii został ogłoszony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 238/2004(2).

(2) Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1839/95(3), na podstawie przekazanych ofert Komisja może, w myśl procedury przewidzianej w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, postanowić o wstrzymaniu przetargu.

(3) Biorąc pod uwagę w szczególności czynniki przewidziane w art. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 1839/95, nie jest wskazane ustalenie maksymalnego obniżenia opłat przywozowych.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Nie podejmuje się dalszych działań w odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od 5 do 11 listopada 2004 r. w ramach przetargu na obniżenie opłat przewozowych na sorgo, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 listopada 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2) Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 23.

(3) Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 2235/2000 (Dz.U. L 256 z 10.10.2000, str. 13).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.