Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.18.51

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA NR 1/2018
z dnia 4 grudnia 2018 r.
dotycząca przejścia do drugiego etapu stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, zgodnie z art. 5 ust. 3 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu [2019/83]

RADA STABILIZACJI i STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony 1  (zwany dalej "Układem"), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 5 ust. 1 Układu przewiduje okres przejściowy nie dłuższy niż dziesięć lat, podzielony na dwa kolejne etapy.

(2) Pierwszy etap rozpoczął się w dniu 1 kwietnia 2004 r., tj. w dniu wejścia w życie Układu.

(3) Art. 5 ust. 3 Układu przewiduje ponadto, że Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia ma dokonać oceny osiągniętego postępu oraz zadecydować o przejściu do drugiego etapu oraz okresie jego trwania, jak również podjąć decyzje co do ewentualnych zmian, jakie powinny zostać wprowadzone do treści postanowień dotyczących drugiego etapu.

(4) Strony są zdecydowane wypełnić zobowiązania związane z przejściem do drugiego etapu stowarzyszenia.

(5) Była Jugosłowiańska Republika Macedonii podjęła niezbędne środki, aby zapewnić wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z przejścia do drugiego etapu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przejście do drugiego etapu stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, zgodnie z art. 5 ust. 3 Układu, niniejszym staje się skuteczne.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
Stabilizacji i Stowarzyszenia
Przewodniczący
1 Dz.U. L 84 z 20.3.2004, s. 13.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.