Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.190.20

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2003 r.

DECYZJA RADY 2003/563/WPZiB
z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie przedłużenia operacji wojskowej Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 17 ust. 2,

uwzględniając wspólne działanie 2003/92/WPZiB z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Rady 2003/202/WPZiB z dnia 18 marca 2003 r. odnosząca się do rozpoczęcia operacji militarnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii(2) stanowi, że przewidywany czas trwania operacji UE w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii wynosi sześć miesięcy od dnia 31 marca 2003 r.

(2) Za pomocą listu skierowanego do Sekretarza Generalnego/wysokiego przedstawiciela, z dnia 4 lipca 2003 r., prezydent Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Pan Trajkovski, wezwał Unię Europejską do przedłużenia operacji Concordia do dnia 15 grudnia 2003 r. z istniejącym mandatem i w istniejących ramach prawnych.

(3) Dnia 7 lipca 2003 r. Komitet Kontrybutorów wyraził opinię, że operacja powinna zostać przedłużona do dnia 15 grudnia 2003 r.

(4) Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa ocenił postęp operacji Concordia i wyraził zgodę, biorąc pod uwagę radę Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej z dnia 7 lipca 2003 r., w dniu 11 lipca 2003 r., aby wydać zalecenie, że operacja powinna zostać przedłużona do dnia 15 grudnia 2003 r.

(5) W dniu 24 lipca 2003 r. Komitet Wojskowy Unii Europejskiej przedłożył Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa radę wojskową w sprawie zapewnienia Kwatery Głównej Sił Zbrojnych dla operacji po dniu 30 września 2003 r.

(6) Miała miejsce wymiana listów z NATO w sprawie kontynuacji zwalniania, monitorowania, zwrotu i odwołania środków i zasobów NATO na rzecz operacji wojskowej UE w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, na warunkach szczególnej umowy między UE a NATO z dnia 17 marca 2003 r.

(7) Kraje Eurofor zaproponowały dnia 17 lipca 2003 r., żeby Eurofor zapewnił ramy funkcjonowania dla Kwatery Głównej Sił Zbrojnych dla operacji Concordia od dnia 1 października 2003 r.

(8) Dnia 21 lipca 2003 r. Rada zgodziła się na przedłużenie operacji na poprzednich warunkach na krótki dodatkowy okres do dnia 15 grudnia 2003 r., wyraziła swoje uznanie dla dotychczasowego działania Francji jako kraju zapewniającego ramy funkcjonowania na szczeblu Kwatery Głównej Sił Zbrojnych i z zadowoleniem przyjęła ofertę Eurofor przejęcia od Francji obowiązków dotyczących ram funkcjonowania na szczeblu Kwatery Głównej Sił Zbrojnych.

(9) Nie oczekuje się, żeby parametry finansowe Concordii zostały zmienione od dnia 1 października 2003 r. Dlatego zastosowanie art. 7 ust. 3 rozporządzenia finansowego załączonego do decyzji Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającej mechanizm finansowania operacyjnego na rzecz finansowania podziału kosztów operacji wojskowej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii nie jest właściwe w odniesieniu do pozostałego okresu trwania Concordii.

(10) Terminy przewidziane w art. 9 ust. 2 powyższego rozporządzenia finansowego nie mogą być przestrzegane.

(11) Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa będzie nadal badał sytuację w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, w celu przyjęcia przez Radę dalszych właściwych decyzji.

(12) Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wykonywaniu decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływy na kwestie obronne. Dania nie uczestniczy w finansowaniu operacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Operacja wojskowa Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii zostaje przedłużona do dnia 15 grudnia 2003 r.

Artykuł  2
1. Starszy Generał Luis Nelson Ferreira dos Santos zostaje mianowany Dowódcą Sił Zbrojnych UE od dnia 1 października 2003 r.
2. Eurofor przejmuje od Francji obowiązki na szczeblu Kwatery Głównej Sił Zbrojnych od dnia 1 października 2003 r.
Artykuł  3
1. Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia finansowego załączonego do decyzji Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającej mechanizm finansowania operacyjnego na rzecz finansowania wspólnych kosztów operacji wojskowej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii nie ma zastosowania.
2. Bez względu na przepisy art. 9 ust. 2 powyższego regulaminu finansowego budżet na następny okres finansowy zostaje zatwierdzony przez Prezydencję najpóźniej dnia 30 września 2003 r.
3. Administrator mechanizmu finansowania operacyjnego na rzecz finansowania wspólnych kosztów operacji wojskowej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii może wezwać do wnoszenia wkładów przez uczestniczące Państwa Członkowskie do wysokości 800.000 EUR.
Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 2003 r.
W imieniu Rady
F. FRATTINI
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 34 z 11.2.2003, str. 26.

(2) Dz.U. L 76 z 22.3.2003, str. 43.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.