Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.32.180

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.

DECYZJI KOMISJI
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwa

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6927)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/72/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 6 lutego 2007 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 87 i 88,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Okres ważności rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia(1), rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw(2) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej(3) przedłużono rozporządzeniem Komisji (WE) 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 i (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania(4) do dnia 30 czerwca 2008 r.

(2) Aby uniknąć zbędnych obciążeń administracyjnych i zagwarantować bezpieczeństwo prawne, należy przedłużyć okres obowiązywania decyzji Komisji zatwierdzających programy pomocy zgłoszone na podstawie rozporządzeń o wyłączeniach grupowych, które podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia przedłużającego,

PRZYJMUJE NINIEJSZA DECYZJE:

Artykuł  1

Bez uszczerbku dla odpowiednich środków wymienionych w pkt 107 tiret trzecie Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 z dnia 4 marca 2006 r.(5) i przyjętych przez wszystkie państwa członkowskie, okres ważności decyzji Komisji zatwierdzających przed wejściem w życie niniejszej decyzji programy pomocy państwa na podstawie rozporządzeń (WE) nr 2204/2002, (WE) 70/2001 lub (WE) 68/2001 przedłuża się do 30 czerwca 2008 r.

Artykuł  2

Decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Sporzadzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Neelie KROES
Czlonek Komisji

______

(1) Dz.U. L 337 z 13.12.2002, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006 (Dz.U. L 187 z 8.7.2006, str. 8).

(2) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006.

(3) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 20. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006.

(4) Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 85.

(5) Dz.U. C 54 z 4.3.2006, str. 13.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.