Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.49.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 2006 r.

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/124/WPZiB
z dnia 20 lutego 2006 r.
przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie (SPUE), określony we wspólnym działaniu Rady 2003/871/WPZiB(1), wygasa w dniu 28 lutego 2006 r.

(2) Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2003/871/WPZiB mandat SPUE powinien zostać zrewidowany i przedłużony o dwanaście miesięcy.

(3) SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł  1

Mandat pana Francesca VENDRELLA (Francesc VENDRELL) jako SPUE w Afganistanie zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2007 r.

Artykuł  2

Mandat SPUE jest oparty na celach polityki UE w Afganistanie.

W szczególności SPUE:

1) wnosi wkład w wykonywanie wspólnej deklaracji Unii Europejskiej i Afganistanu oraz porozumienia "Afghanistan Compact", a także odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i innych odpowiednich rezolucji ONZ;

2) zachęca podmioty regionalne w Afganistanie i krajach ościennych do wnoszenia pozytywnego wkładu w proces pokojowy w Afganistanie, a tym samym w konsolidację państwa afgańskiego;

3) wspiera kluczową rolę odgrywaną przez ONZ, zwłaszcza przez Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego; oraz

4) wspiera działania Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) w regionie.

Artykuł  3

Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

a) przekazywanie poglądów UE dotyczących procesu pokojowego w oparciu o podstawowe zasady uzgodnione między Afganistanem a społecznością międzynarodową, zwłaszcza o wspólną deklarację Unii Europejskiej i Afganistanu oraz porozumienie "Afghanistan Compact";

b) nawiązywanie i utrzymywanie ścisłych kontaktów z afgańskimi instytucjami przedstawicielskimi, zwłaszcza rządem i parlamentem, oraz wspieranie ich. Należy również utrzymywać kontakty z innymi osobistościami politycznymi Afganistanu oraz innymi ważnymi podmiotami w kraju i poza jego granicami;

c) utrzymywanie ścisłych kontaktów z odpowiednimi organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi, zwłaszcza z przedstawicielami ONZ na miejscu;

d) pozostawanie w ścisłym kontakcie z krajami ościennymi i innymi krajami zainteresowanymi z tego regionu, aby uwzględnić w polityce UE ich poglądy na sytuację w Afganistanie i rozwój współpracy między tymi krajami a Afganistanem;

e) udzielanie informacji na temat postępów osiągniętych w realizacji celów wspólnej deklaracji UE i Afganistanu oraz porozumienia "Afghanistan Compact", w szczególności w takich dziedzinach jak:

– dobre rządy i ustanawianie instytucji państwa prawnego,

– reformy sektora bezpieczeństwa, łącznie z ustanowieniem instytucji sądowniczych oraz krajowej armii i policji,

– poszanowanie praw człowieka w odniesieniu do wszystkich ludzi w Afganistanie, niezależnie od ich płci, pochodzenia etnicznego lub wyznania,

– poszanowanie zasad demokracji, państwa prawnego, praw osób należących do mniejszości, praw kobiet i dzieci oraz zasad prawa międzynarodowego,

– wspieranie uczestnictwa kobiet w administracji publicznej i społeczeństwie obywatelskim,

– poszanowanie zobowiązań międzynarodowych Afganistanu, w tym do współpracy w ramach międzynarodowych działań na rzecz zwalczania terroryzmu, nielegalnego handlu narkotykami i handlu ludźmi,

– ułatwianie pomocy humanitarnej oraz uporządkowanego powrotu uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych;

f) w porozumieniu z przedstawicielami państw członkowskich i Komisji pomoc w zapewnieniu, że podejście polityczne UE będzie odzwierciedlone w jej działaniach na rzecz rozwoju Afganistanu;

g) aktywne uczestnictwo wspólnie z Komisją w mechanizmie nadzorowania ustanowionym w ramach porozumienia "Afghanistan Compact";

h) doradztwo w sprawie uczestnictwa i stanowiska UE w międzynarodowych konferencjach dotyczących Afganistanu.

Artykuł  4
1. SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu, działając z umocowania i pod kierownictwem operacyjnym SG/WP. SPUE jest odpowiedzialny przed Komisją za wszelkie wydatki.
2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) utrzymuje uprzywilejowane stosunki z SPUE i jest podstawowym punktem kontaktowym z Radą. PSC ukierunkowuje działania SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym.
Artykuł  5
1. Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 1.330.000 EUR.
2. Wydatkami pokrywanymi w ramach kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek zaliczki nie pozostają własnością Wspólnoty.
3. Zarządzanie wydatkami podlega umowie pomiędzy SPUE a Komisją. Wydatki kwalifikują się do pokrycia od dnia 1 marca 2006 r.
4. Prezydencja, Komisja lub państwa członkowskie, odpowiednio, zapewniają wsparcie logistyczne w regionie.
Artykuł  6
1. W granicach swojego mandatu i udostępnionych środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie własnego zespołu w porozumieniu z Prezydencją, przy wsparciu ze strony SG/WP oraz przy pełnym udziale Komisji. SPUE powiadamia Prezydencję i Komisję o ostatecznym składzie swojego zespołu.
2. Państwa członkowskie i instytucje UE mogą zaproponować oddelegowanie pracowników do współpracy z SPUE. Wynagrodzenie ewentualnych pracowników oddelegowanych przez państwo członkowskie lub instytucję UE do SPUE jest wypłacane odpowiednio przez dane państwo członkowskie lub daną instytucję UE.
3. Informacje o wszystkich stanowiskach kategorii A, które nie zostaną obsadzone przez oddelegowanie, są w odpowiedni sposób ogłaszane przez Sekretariat Generalny Rady i przekazywane państwom członkowskim oraz instytucjom, w celu pozyskania kandydatów o najlepszych kwalifikacjach.
4. Przywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do wykonania i sprawnego działania misji SPUE oraz jego pracowników ustala się między stronami. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają w tym celu wszelkie niezbędne wsparcie.
Artykuł  7

Przyjmuje się jako zasadę, że SPUE składa osobiście sprawozdania SG/WP i PSC, może również składać sprawozdania odpowiedniej grupie roboczej. Regularne sprawozdania pisemne będą przekazywane SG/WP, Radzie i Komisji. SPUE może składać sprawozdanie Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych na podstawie zalecenia SG/WP i PSC.

Artykuł  8

W celu zapewnienia spójności działań zewnętrznych UE SPUE koordynuje swoje działania z działaniami SG/WP, Prezydencji i Komisji. SPUE regularnie dostarcza informacji przedstawicielstwom państw członkowskich i przedstawicielstwom Komisji. W terenie utrzymywane są bliskie kontakty z Prezydencją, Komisją i szefami misji, którzy dokładają wszelkich starań, aby wspierać SPUE w wykonywaniu swojego mandatu. SPUE kontaktuje się również z innymi podmiotami międzynarodowymi i regionalnymi obecnymi w terenie.

Artykuł  9

Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność z innymi działaniami UE w regionie są przedmiotem regularnej kontroli. SPUE przedstawia SG/WP, Radzie i Komisji sprawozdanie z postępu prac do końca czerwca 2006 r., a także obszerne sprawozdanie z wykonania mandatu do połowy listopada 2006 r. Na podstawie tych sprawozdań wspólne działanie oceniane jest przez odpowiednie grupy robocze oraz przez PSC. W kontekście ogólnych priorytetów dotyczących rozmieszczenia SG/WP przedstawia PSC zalecenia dotyczące decyzji Rady w sprawie odnowienia, zmiany lub zakończenia mandatu.

Artykuł  10

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Niniejsze wspólne działanie stosuje się od dnia 1 marca 2006 r.

Artykuł  11

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r.
W imieniu Rady
J. PRÖLL
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 41. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2005/585/WPZiB (Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 96).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.