Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.49.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2006 r.

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/123/WPZiB
z dnia 20 lutego 2006 r.
przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 17 października 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/724/WPZiB(1) w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM).

(2) W dniu 24 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/826/WPZiB(2) w sprawie ustanowienia Policyjnego Zespołu Doradczego UE (EUPAT) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM), które wyznacza SPUE szczególną rolę w strukturze dowodzenia.

(3) Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2005/724/WPZiB mandat SPUE powinien zostać zmieniony i przedłużony o dwanaście miesięcy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł  1

Mandat pana Erwana FOUÉRÉ (Erwan FOUÉRÉ) jako SPUE w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, określony we wspólnym działaniu 2005/724/WPZiB, zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2007 r.

Artykuł  2
1. Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r. wynosi 675.000 EUR.
2. Wydatki kwalifikują się do pokrycia od dnia 1 marca 2006 r.
Artykuł  3

We wspólnym działaniu 2005/724/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 3 lit. e) i f) otrzymują brzmienie:

"e) zapewnianie lokalnego doradztwa politycznego Szefowi Policyjnego Zespołu Doradczego UE (EUPAT), zapewnienie koordynacji działań EUPAT i innych podmiotów UE oraz przyjęcie odpowiedzialności za stosunki między EUPAT a władzami strony przyjmującej i środkami masowego przekazu;

f) wraz z Szefem EUPAT i w koordynacji z Prezydencją prowadzenie regularnego dialogu z władzami Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii na temat postępów prac EUPAT.";

2) artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 9

Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność z innymi działaniami Unii Europejskiej w regionie są przedmiotem regularnej kontroli. SPUE przedstawia Sekretarzowi Generalnemu/Wysokiemu Przedstawicielowi (SG/WP), Radzie i Komisji sprawozdanie z postępu prac do końca czerwca 2006 r., a także obszerne sprawozdanie z wykonania mandatu do połowy listopada 2006 r. Na podstawie tych sprawozdań wspólne działanie oceniane jest przez odpowiednie grupy robocze oraz przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC). W kontekście ogólnych priorytetów dotyczących rozmieszczania SG/WP przedstawia PSC zalecenia dotyczące decyzji Rady w sprawie odnowienia, zmiany lub zakończenia mandatu.".

Artykuł  4

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Artykuł  5

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r.
W imieniu Rady
J. PRÖLL
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 272 z 18.10.2005, str. 26.

(2) Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 61.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.