Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.36.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 294/91
z dnia 4 lutego 1991 r.
w sprawie prowadzenia usług ładunków lotniczych między Państwami Członkowskimi *

Artykuł  1

(...)

Artykuł  2

b) "wspólnotowy przewoźnik ładunków lotniczych" oznacza:

i) przewoźnika ładunków lotniczych, który posiada i utrzymuje zarząd i główne miejsce prowadzenia działalności we Wspólnocie, którego większość udziałów należy i będzie należeć do Państw Członkowskich i/lub obywateli tych Państw Członkowskich i który jest i będzie efektywnie kontrolowany przez takie państwa lub osoby; lub

ii) przewoźnika ładunków lotniczych, który odpowiada definicji zawartej w art. 2 lit. e) pkt ii) rozporządzenia (EWG) nr 2343/90 i jest wymieniony w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

Artykuł  3-11

(...)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lutego 1991 r.

W imieniu Rady
J. F. POOS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Przewoźnicy ładunków lotniczych, określeni w art. 2 lit. b) pkt ii)

– Scandinavian Airlines System,

– Britannia Airways,

– Monarch Airlines.

* Z dniem 1 stycznia 1993 r. rozporządzenie zastępuje się rozporządzeniem nr 2408/92/EWG z dnia 23 lipca 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.240.8), z wyjątkiem art. 2 lit. b) i Załącznika do nin. rozporządzenia. Zob. art. 15 rozporządzenia nr 2408/92/EWG z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (Dz.U.UE.L.92.240.8).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.