Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1993.149.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 listopada 2003 r.

DYREKTYWA RADY 93/24/EWG
z dnia 1 czerwca 1993 r.
w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji bydła 1

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa Rady 73/132/EWG z dnia 15 maja 1973 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie badań statystycznych dotyczących bydła, w sprawie prognoz dostępności bydła do uboju oraz statystyk dotyczących ubitego bydła (3) oraz dyrektywa Rady 78/53/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. ustanawiająca dodatkowe przepisy dotyczące badań statystycznych przeprowadzanych przez Państwa Członkowskie w odniesieniu do bydła (4) były zmieniane kilkakrotnie; w związku z koniecznością dalszych zmian należy, ze względów jasności, ponownie zredagować przepisy tych dyrektyw;

w celu ograniczenia, w miarę możliwości, liczby corocznych badań statystycznych, należy ustanowić przepisy dla tych Państw Członkowskich, w których pogłowie bydła stanowi jedynie niewielki procent całego pogłowia bydła we Wspólnocie;

w celu zapewnienia właściwego zarządzania wspólną polityką rolną, w szczególności w odniesieniu do rynku mięsa wołowego i cielęcego, Komisja wymaga regularnego dostarczania danych na temat tendencji w produkcji zwierząt gospodarskich oraz produkcji mięsa wołowego i cielęcego; 2

gromadzenie i przetwarzanie danych, jak również organizacja badań statystycznych na poziomie krajowym powinny w dalszym ciągu należeć do obowiązków służb statystycznych Państw Członkowskich, a Komisja powinna być odpowiedzialna za koordynację i harmonizację informacji statystycznych na poziomie europejskim oraz podejmować działania na rzecz zharmonizowanych metodologii niezbędnych do realizowania polityk Wspólnoty;

w celu ułatwienia wprowadzenia niniejszej dyrektywy konieczna jest bliska współpraca między Państwami Członkowskimi a Komisja, szczególnie za pośrednictwem Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolniczej, powołanego decyzją 72/279/EWG (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

SEKCJA  I

BADANIA STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE POGŁOWIA

A.

Na poziomie krajowym

Częstotliwość - zakres badań
Artykuł  1
1. 3 Państwa Członkowskie co roku przeprowadzają badania statystyczne pogłowia bydła na swoich terytoriach, według stanu na jeden dzień w miesiącu maju/ czerwcu oraz według stanu na jeden dzień w miesiącu listopadzie/grudniu.

Państwa Członkowskie mogą zostać upoważnione do zastąpienia badania maj/czerwiec badaniem w kwietniu, jeżeli przed dniem 30 września tego samego roku przekażą Komisji szacunek populacji bydła w odniesieniu do jednego z pierwszych dni w czerwcu.

2. 4 Państwa Członkowskie mogą na swój wniosek zostać upoważnione do przeprowadzenia w maju/ czerwcu lub listopadzie/grudniu badań w wybranych regionach przy założeniu, że wyżej określonymi badaniami obejmą, co najmniej 70 % pogłowia bydła.

Państwa Członkowskie, w których pogłowie bydła jest niższe niż 1,5 miliona sztuk na osobę, mogą uzyskać całkowite zwolnienie z jednego spośród dwóch badań statystycznych ustanowionych w ust. 1 lub uzyskać zgodę na przeprowadzanie badań tylko w wybranych regionach.

Państwa Członkowskie mogą, na swój wniosek, zostać upoważnione do korzystania ze źródeł administracyjnych, zamiast badań statystycznych określonych w ust. 1.

3. Rozpatrując wnioski określone w ust. 2, Komisja podejmuje decyzje zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17, biorąc pod uwagę zobowiązania wynikające z przepisów art. 6.
Artykuł  2
1. Do celów niniejszej dyrektywy, określenie "bydło" oznacza zwierzęta gospodarskie z gatunku Bos taurus, Bubalus bubalus i Beefalo.
2. Badania statystyczne, określone w art. 1, obejmują wszystkie zwierzęta z gatunku bydła trzymywane w gospodarstwach rolnych zdefiniowanych zgodnie z procedurą określoną w art. 17. Badania przeprowadza się w takiej liczbie gospodarstw, aby objąć nimi 95 % pogłowia bydła określonego w ostatnim badaniu statystycznym struktur gospodarstw rolnych.
3. Państwa Członkowskie, w miarę możliwości, uzupełniają wyniki badań przewidzianych w ust. 2, szacunkowymi danymi dotyczącymi pogłowia bydła nie objętego wyżej określonymi badaniami statystycznymi.

Podział na kategorie

Artykuł  3
1. Badania statystyczne określone w art. 1 są prowadzone w taki sposób, aby odzwierciedlały podział pogłowia bydła przynajmniej na poniższe kategorie:

A. bydło w wieku poniżej 1 roku:

a) cielęta rzeźne;

b) pozostałe:

(ba) płci męskiej;

(bb) płci żeńskiej;

B. młode bydło w wieku od 1-2 lat:

a) płci męskiej;

b) płci żeńskiej;

(ba) zwierzęta rzeźne;

(bb) pozostałe;

C. bydło w wieku 2 lat i więcej:

a) płci męskiej;

b) płci żeńskiej;

(ba) jałówki;

1) jałówki rzeźne;

2) pozostałe;

(bb) krowy:

1) krowy mleczne;

2) pozostałe;

D. bawoły:

a) bawoły płci żeńskiej do rozrodu;

b) pozostałe bawoły.

2. Kategorie wymienione w ust. 1 mogą być zmienianie zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.
3. Kategorie definiuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 17.

Dokładność

Artykuł  4
1. Badania statystyczne określone w art. 1 są prowadzone w formie kompleksowych badań statystycznych lub badań na reprezentatywnych próbkach.
2. Dla każdego z Państw Członkowskich, błędy próbek dla wyników badań przewidzianych w art. 2 ust. 2 nie może przekroczyć 1 % ogólnej liczby zwierząt z gatunku bydła i 1,5 % ogólnej liczby krów (przedział ufności 68 %).
3. Ponadto, poza prowadzeniem badań na próbkach oraz opracowywaniem dodatkowych danych szacunkowych określonych w art. 2 ust. 3, Państwa Członkowskie podejmą wszelkie niezbędne środki, które uznają za właściwe dla zachowania odpowiedniej jakości wyników badań.

Nieprzekraczalny termin przekazywania wyników

Artykuł  5 5
1. Państwa Członkowskie notyfikują Komisji wstępne wyniki badań statystycznych oraz dodatkowe dane szacunkowe, przed dniem:

– 30 września tego samego roku dla badań przeprowadzanych w maju lub w czerwcu,

– 15 lutego następnego roku dla badań przeprowadzonych w listopadzie/grudniu.

2. Państwa Członkowskie notyfikują Komisji wstępne wyniki badań statystycznych oraz dodatkowe dane szacunkowe, określone w art. 4 ust. 2, przed dniem:

– 15 października tego samego roku dla badań przeprowadzanych w maju lub w czerwcu,

– 1 kwietnia następnego roku dla badań przeprowadzanych w listopadzie/grudniu.

B.

Na poziomie regionalnym

Podziały terytorialne
Artykuł  6
1. 6 Ostateczne wyniki listopadowego/grudniowego badania statystycznego gromadzi się dla każdej jednostki terytorialnej, określonej zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.
2. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17, Komisja może zatwierdzić wniosek Państwa Członkowskiego, w sprawie zastosowania podziału regionalnego, określonego w ust. 1, do celów ostatecznych wyników badania statystycznego przeprowadzanego w maju lub czerwcu.
3. Podziały terytorialne określone w ust. 1 mogą zostać zmienione, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.

Nieprzekraczalny termin przekazywania danych

Artykuł  7

Państwa Członkowskie notyfikują Komisji dane określone w art. 6 przed dniem 15 maja roku następującego po miesiącu odniesienia.

C.

Podział według wielkości stad

Klasy wielkości
Artykuł  8
1. 7 W latach nieparzystych Państwa Członkowskie przeprowadzą na poziomie krajowym podział ostatecznych wyników listopadowego/grudniowego badania statystycznego, według klas wielkości stad, zdefiniowanych zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.
2. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17, Komisja może zatwierdzić wniosek Państwa Członkowskiego, o zastosowanie podziału według klas wielkości stad, określonych w ust. 1, do ostatecznych wyników badań przeprowadzonych w latach parzystych i/lub w maju lub w czerwcu.
3. Klasy wielkości stad określone w ust. 1 mogą być zmienione zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.

Nieprzekraczalny termin przekazywania danych

Artykuł  9

Państwa Członkowskie przekazują Komisji dane określone w art. 8 przed dniem 1 maja roku następującego po miesiącu odniesienia.

SEKCJA  II

STATYSTYKI DOTYCZĄCE UBOJU

Artykuł  10
1. Państwa Członkowskie opracowują miesięczne statystyki odnoszące się do liczby i masy tusz bydła, poddanego ubojowi w rzeźniach na ich terytoriach, z których mięso zostało uznane za nadające się do spożycia przez ludzi.

W razie potrzeby dostarczą również dane szacunkowe dotyczące uboju nieujętego w sprawozdaniach z gospodarstw rolnych, tak by ostateczny wynik obejmował wszystkie zwierzęta z gatunku bydła, poddane ubojowi na ich terytorium.

2. Statystyki określone w ust. 1 opracowuje się dla następujących kategorii:

A. cielęta;

B. jałówki;

C. krowy;

D. byki;

E. woły.

3. Masę tusz określoną w ust. 1 oraz kategorie określone w ust. 2 definiuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.

Nieprzekraczalny termin przekazywania danych

Artykuł  11

Państwa Członkowskie informują Komisję o wynikach statystyki określonej w art. 10 ust. 1 w ciągu dwóch miesięcy następujących po miesiącu odniesienia.

SEKCJA  III

PROGNOZY PRODUKCYJNE

Artykuł  12 8
1. Państwa Członkowskie wykorzystują wyniki badań statystycznych i inne dostępne informacje w celu przygotowania prognoz podaży bydła na każde półrocze kalendarzowe.

Podaż ta jest wyrażona w postaci produkcji własnej brutto, obejmującej wszystkie zwierzęta z gatunku bydła poddane ubojowi plus bilans wewnątrzwspólnotowego i zagranicznego handlu bydłem.

A. cielęta;

B. jałówki;

C. krowy;

D. byki i woły.

Podział ten może zostać zmieniany zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.

3. Definicja "podaży" określonej w ust. 1 oraz definicja "kategorii" określonych w ust. 2 może zostać zmieniona zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.

Nieprzekraczalny termin przekazywania danych

Artykuł  13

Państwa Członkowskie przesyłają Komisji prognozy określone w art. 12 ust. 1 w następujących terminach i dla następujących okresów sześciomiesięcznych:

a) przed dniem 15 lutego w odniesieniu do pierwszych sześciu miesięcy roku następnego (włącznie);

b) przed dniem 1 października w odniesieniu do drugich sześciu miesięcy roku następnego (włącznie).

SEKCJA  IV

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł  14

Państwa Członkowskie przesyłają Komisji dane wymienione w art. 5, 7, 9, 11 i 13, zgodnie z rozporządzeniem Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych będących przedmiotem poufności informacji statystycznych (6).

Artykuł  15

Komisja, po konsultacji z Państwami Członkowskimi, bada:

a) dostarczone wyniki;

b) pojawiające się problemy techniczne, szczególnie przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu badań statystycznych i szacunków;

c) wiarygodność wyników badań statystycznych i danych szacunkowych.

Artykuł  16

Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o zmianach metodologicznych i wszelkich innych zmianach, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na statystyki. Dokonują tego nie później niż trzy miesiące po wejściu w życie danej zmiany. Komisja przekazuje wszelkie informacje tego rodzaju właściwym zespołom roboczym w pozostałych Państwach Członkowskich.

Artykuł  17 9
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, zwany dalej "Komitetem".
2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu - art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE(7) stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.
Artykuł  18
1. Dyrektywy 73/132/EWG i 78/53/EWG tracą moc z dniem 1 stycznia 1994 r.
2. Odniesienia do uchylonych dyrektyw należy traktować jako odniesienia do niniejszej dyrektywy.
Artykuł  19

Nie później niż do dnia 1 stycznia 1994 r. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do dostosowania się do niniejszej dyrektywy.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł  20

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 1 czerwca 1993 r.
W imieniu Rady
J. ANDERSEN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 18 z 23.1.1993, str. 19.

(2) Dz.U. C 115 z 26.4.1993.

(3) Dz.U. L 153 z 9.6.1973, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (EWG) nr 1057/91 (Dz.U. L 107 z 27.4.1991, str. 11).

(4) Dz.U. L 16 z 20.1.1978, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 86/80/EWG (Dz.U. L 77 z 22.3.1986, str. 27).

(5) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

(6) Dz.U. L 151 z 15.6.1990, str. 1.

(7) Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

1 Tytuł zmieniony przez sprostowanie z dnia 21 czerwca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.149.5/1).
2 Motyw zmieniony przez sprostowanie z dnia 21 czerwca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.149.5/1).
3 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 2 pkt. 1 lit. a) dyrektywy nr 97/77/WE z dnia 16 grudnia 1997 r. (Dz.U.UE.L.98.10.28) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 5 lutego 1998 r.
4 Art. 1 ust. 2 zmieniony przez art. 2 pkt. 1 lit. b) dyrektywy nr 97/77/WE z dnia 16 grudnia 1997 r. (Dz.U.UE.L.98.10.28) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 5 lutego 1998 r.
5 Art. 5 zmieniony przez art. 2 pkt 2 dyrektywy nr 97/77/WE z dnia 16 grudnia 1997 r. (Dz.U.UE.L.98.10.28) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 5 lutego 1998 r.
6 Art. 6 ust. 1 zmieniony przez art. 2 pkt 3 dyrektywy nr 97/77/WE z dnia 16 grudnia 1997 r. (Dz.U.UE.L.98.10.28) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 5 lutego 1998 r.
7 Art. 8 ust. 1 zmieniony przez art. 2 pkt 4 dyrektywy nr 97/77/WE z dnia 16 grudnia 1997 r. (Dz.U.UE.L.98.10.28) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 5 lutego 1998 r.
8 Art. 12 zmieniony przez art. 6 decyzji Komisji nr 94/433/WE z dnia 30 maja 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.179.27) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 1 stycznia 1994 r.
9 Art. 17 zmieniony przez art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1882/2003 z dnia 29 września 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.284.1) zmieniającego nin. dyrektywę z dniem 20 listopada 2003 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.