Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.179.16

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lipca 2017 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/1254
z dnia 4 lipca 2017 r.
w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej "Stop TTIP"

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4725)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 12 lipca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej 1 , w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją Komisji C(2014) 6501 z dnia 10 września 2014 r. odrzucono wniosek o rejestrację proponowanej inicjatywy obywatelskiej "Stop TTIP". Wyrokiem z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie T-754/14 Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność tej decyzji. Aby przedsięwziąć środki konieczne do wykonania wyroku Sądu, Komisja jest zobowiązana przyjąć nową decyzję dotyczącą wniosku o rejestrację proponowanej inicjatywy obywatelskiej.

(2) Przedmiot proponowanej inicjatywy obywatelskiej "Stop TTIP" określony jest w następujący sposób: "Zwracamy się do Komisji Europejskiej o zalecenie Radzie uchylenia mandatu negocjacyjnego dotyczącego transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) oraz niezawierania kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA)".

(3) W proponowanej inicjatywie obywatelskiej w następujący sposób określono jej cele: "Chcemy zapobiec zawarciu TTIP i CETA, ponieważ obejmują one wiele kluczowych kwestii, takich jak rozstrzyganie sporów między inwestorem a państwem oraz przepisy dotyczące współpracy regulacyjnej, które stanowią zagrożenie demokracji i praworządności. Chcemy zapobiec obniżaniu norm w dziedzinach zatrudnienia, polityki społecznej, ochrony środowiska, prywatności i konsumentów oraz deregulacji, w wyniku nieprzejrzystych negocjacji, usług publicznych, takich jak zaopatrzenie w wodę, oraz dóbr kulturalnych. Nasza europejska inicjatywa obywatelska popiera alternatywną politykę handlową i inwestycyjną UE".

(4) Decyzje Rady upoważniające do rozpoczęcia negocjacji w sprawie porozumień międzynarodowych zawieranych między Unią a państwami trzecimi, takich jak transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne i kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (CETA), a także decyzje Rady upoważniające do podpisania lub zawarcia takich porozumień są unijnymi aktami prawnymi służącymi wprowadzeniu w życie Traktatów, przyjmowanymi na podstawie zalecenia lub wniosku Komisji. Te akty prawne mogą w związku z tym być przedmiotem europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(5) W dniu 30 października 2016 r. CETA została jednak podpisana w następstwie przyjęcia decyzji Rady (UE) 2017/37 2 . W związku z powyższym proponowana inicjatywa obywatelska stała się bezprzedmiotowa o tyle, o ile jej celem jest wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady w sprawie niepodpisywania CETA.

(6) Traktat o Unii Europejskiej (TUE) wzmacnia obywatelstwo Unii i jeszcze bardziej usprawnia demokratyczne funkcjonowanie Unii, stanowiąc między innymi, że każdy obywatel musi mieć prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii za pośrednictwem europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(7) W tym celu procedury i warunki wymagane dla inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej, tak aby zachęcić obywateli do udziału i zwiększyć dostępność Unii.

(8) Z tego względu należy uznać, że zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia proponowana inicjatywa obywatelska nie wykracza w sposób wyraźny poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego unijnego aktu prawnego w celu wprowadzenia w życie Traktatów.

(9) Należy zatem zarejestrować proponowaną inicjatywę obywatelską "Stop TTIP". Niemniej jednak głosy poparcia dla przedmiotowej inicjatywy obywatelskiej powinny być zbierane jedynie o tyle, o ile jej celem są wnioski lub zalecenia Komisji dotyczące aktów prawnych innych niż decyzja Rady w sprawie niepodpisywania CETA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Proponowana inicjatywa obywatelska "Stop TTIP" zostaje niniejszym zarejestrowana.
2.  Głosy poparcia dla przedmiotowej inicjatywy obywatelskiej mogą być zbierane, o ile uznaje się, że jej celem są wnioski lub zalecenia Komisji dotyczące aktów prawnych innych niż decyzja Rady w sprawie niepodpisywania Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (CETA).
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2017 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do organizatorów (członków komitetu obywatelskiego) proponowanej inicjatywy obywatelskiej pod nazwą "Stop TTIP", reprezentowanych przez Michaela EFLERA i [po konsultacji z organizatorami usunięto dane osobowe], którzy są osobami wyznaczonymi do kontaktu.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Frans TIMMERMANS
Pierwszy Wiceprzewodniczący
1 Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1.
2 Decyzja Rady (UE) 2017/37 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (Dz.U. L 11 z 14.1.2017, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.