Dz.U.UE.L.2018.310.27

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2018/1905
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej pt. "Ogólnounijne referendum, czy obywatele europejscy chcą wystąpienia czy pozostania Zjednoczonego Królestwa w UE!"

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8006)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 6 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej 1 , w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przedmiot proponowanej inicjatywy obywatelskiej pt. "Ogólnounijne referendum, czy obywatele europejscy chcą wystąpienia czy pozostania Zjednoczonego Królestwa w UE!" sformułowano następująco: "Wszyscy obywatele europejscy powinni mieć możliwość wyrażenia swojej opinii, czy chcą pozostania Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej."

(2) Główne cele proponowanej inicjatywy obywatelskiej: "Przedmiotowe referendum nie jest wiążącym plebiscytem ale badaniem opinii publicznej. Komisja Europejska powinna wesprzeć to badanie opinii publicznej i umożliwić wszystkim obywatelom europejskim we wszystkich 28 państwach członkowskich wyrażenie swojej opinii, czy powinno dojść do brexitu. Mamy nadzieję, że Komisja Europejska poprze nas w 100 %, zwłaszcza dlatego, że uważamy to za niedopuszczalne, aby wszyscy europejscy obywatele byli wprowadzani w błąd w publicznym referendum przez obietnice i oświadczenia, które w żaden sposób nie odzwierciedlają rzeczywistości".

(3) Traktat o Unii Europejskiej (TUE) podkreśla rolę obywatelstwa Unii i usprawnia demokratyczne funkcjonowanie Unii, stanowiąc między innymi, że każdy obywatel ma mieć prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii za pośrednictwem europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(4) W związku z tym procedury i warunki wymagane dla inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej, tak aby zachęcić obywateli do udziału i zwiększyć przystępność Unii.

(5) Prawo każdego państwa członkowskiego do wystąpienia z Unii Europejskiej zapisane jest w art. 50 ust. 1 TUE, zgodnie z którym każde państwo członkowskie może podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi.

(6) Chociaż Komisja Europejska wyraża ubolewanie z powodu decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej, zgodnie ze wspólnym oświadczeniem Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, Martina Schulza, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej oraz Marka Rutte, ówczesnego przewodniczącego rotacyjnej prezydencji Rady Unii Europejskiej, z dnia 24 czerwca 2016 r. 2 , w Traktatach nie ma podstawy prawnej, która umożliwiłaby przyjęcie aktu prawnego dotyczącego procesu podejmowania decyzji w państwie członkowskim związanego z powiadomieniem o zamiarze wystąpienia z Unii zgodnie z art. 50 TUE.

(7) Z tego powodu proponowana inicjatywa obywatelska pt. "Ogólnounijne referendum, czy obywatele europejscy chcą wystąpienia czy pozostania Zjednoczonego Królestwa w UE!" w oczywisty sposób wykracza poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii w celu wprowadzenia w życie traktatów w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. b) wspomnianego rozporządzenia, w związku z jego art. 2 ust. 1,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym odrzuca się wniosek o rejestrację proponowanej inicjatywy obywatelskiej pt. "Ogólnounijne referendum, czy obywatele europejscy chcą wystąpienia czy pozostania Zjednoczonego Królestwa w UE!".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do organizatorów (członków komitetu obywatelskiego) proponowanej inicjatywy obywatelskiej pod nazwą "Ogólnounijne referendum, czy obywatele europejscy chcą wystąpienia czy pozostania Zjednoczonego Królestwa w UE!", reprezentowanych przez Ericha Huttera i Tanję Glušič jako osoby kontaktowe.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Frans TIMMERMANS
Wiceprzewodniczący