Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.134.38

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 maja 2017 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/877
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej "Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!"

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3382)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 23 maja 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej 1 , w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Proponowana inicjatywa obywatelska "Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!" (Zmniejszyć różnice w wynagrodzeniach i nierówności ekonomiczne, które dzielą UE) dotyczy "aktów prawnych, które świadczą o wyraźnym unijnym zamiarze wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach pomiędzy państwami członkowskimi i które umożliwiają w tym celu bardziej skuteczne osiąganie spójności pomiędzy tymi państwami".

(2) W inicjatywie obywatelskiej w następujący sposób określono jej cele: "Z powodu znacznej rozpiętości płac pracownicy przemieszczają się w jednym kierunku. Masowa emigracja prowadzi do tego, że państwom członkowskim, które znajdują się w gorszej sytuacji, jeszcze trudniej jest nadrobić zaległości. Jednocześnie zamożniejsze państwa członkowskie borykają się z masowym napływem pracowników, co narusza ich interesy i prowadzi do podziałów wewnętrznych w UE. UE powinna jasno dowieść, że zamierza wyeliminować nierówności w wynagrodzeniach, które mają wpływ na swobodny przepływ pracowników; w tym celu potrzebuje skuteczniejszej polityki spójności, aby zapewnić swoje przetrwanie".

(3) W celu wprowadzenia w życie Traktatów można przyjąć unijne akty prawne:

- w sprawie wytycznych, które państwa członkowskie uwzględniają w krajowych politykach zatrudnienia,

- dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego, który dąży do ułatwienia zatrudniania pracowników i zwiększania ich mobilności geograficznej i zawodowej wewnątrz Unii, jak również do ułatwienia im dostosowania się do zmian w przemyśle i systemach produkcyjnych, zwłaszcza przez kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie,

- określające zadania, cele priorytetowe i organizację funduszy strukturalnych, pod warunkiem że finansowane działania prowadzą do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii.

(4) Akty prawne Unii w celu wprowadzenia w życie Traktatów, mające wspierać i uzupełniać działania podejmowane przez państwa członkowskie, mogą być przyjmowane między innymi w dziedzinie warunków pracy; zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników; ochrony pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę; informacji i konsultacji z pracownikami; reprezentacji i obrony zbiorowej interesów pracowników i pracodawców, w tym współdecydowania; integracji osób wyłączonych z rynku pracy; zwalczania wykluczenia społecznego; modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego. Takie akty nie mogą mieć zastosowania do wynagrodzeń, prawa zrzeszania się, prawa strajku czy prawa lokautu.

(5) Traktat o Unii Europejskiej (TUE) wzmacnia obywatelstwo Unii i jeszcze bardziej usprawnia demokratyczne funkcjonowanie Unii, stanowiąc między innymi, że każdy obywatel ma mieć prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii za pośrednictwem europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(6) W tym celu procedury i warunki wymagane dla inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej, tak aby zachęcić obywateli do udziału i zwiększyć dostępność Unii.

(7) Z tego względu należy uznać, że proponowana inicjatywa obywatelska nie wykracza w sposób wyraźny poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego unijnego aktu prawnego w celu wprowadzenia w życie Traktatów zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia.

(8) Należy zatem zarejestrować proponowaną inicjatywę obywatelską "Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!". Deklaracje poparcia dla tej proponowanej inicjatywy obywatelskiej powinny być jednak zbierane w zakresie, w jakim jej celem są wnioski Komisji dotyczące unijnych aktów prawnych w celu wprowadzenia w życie Traktatów w zakresie, o którym mowa w motywie 3 i 4,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Proponowana inicjatywa obywatelska "Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!" zostaje niniejszym zarejestrowana.
2.  Można zbierać deklaracje poparcia dla tej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w zakresie, w jakim jej celem są wnioski Komisji dotyczące unijnych aktów prawnych w celu wprowadzenia w życie Traktatów w dziedzinie warunków pracy; zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników; ochrony pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę; informacji i konsultacji z pracownikami; reprezentacji i obrony zbiorowej interesów pracowników i pracodawców, w tym współdecydowania; integracji osób wyłączonych z rynku pracy; zwalczania wykluczenia społecznego; modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego; o ile takie akty nie mają zastosowania do wynagrodzeń, prawa zrzeszania się, prawa strajku czy prawa lokautu.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 22 maja 2017 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do organizatorów (członków komitetu obywatelskiego) proponowanej inicjatywy obywatelskiej pod nazwą "Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!", reprezentowanej przez Mártona GYÖNGYÖSI i Jaaka MADISONA, którzy pełnią funkcję osób wyznaczonych do kontaktów.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2017 r.
W imieniu Komisji
Frans TIMMERMANS
Pierwszy Wiceprzewodniczący
1 Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.