Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.158.5

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 maja 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/675
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej "Freedom to share" ("Wolność wymiany")

(notyfikowana jako dokument nr C(2020) 3191)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 20 maja 2020 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej 1 , w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Cele proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej "Freedom to share" ("Wolność wymiany") są następujące: zalegalizowanie wymiany - przez sieci cyfrowe, do użytku osobistego i w celach niekomercyjnych - plików zawierających utwory i inne materiały chronione prawem autorskim, prawami pokrewnymi i prawami do bazy danych, w celu osiągnięcia równowagi między prawami autorów i innych uprawnionych podmiotów a powszechnym prawem do nauki i kultury.

(2) W załączniku przedstawiono dalsze szczegóły dotyczące przedmiotu, celów i kontekstu proponowanej inicjatywy obywatelskiej. W szczególności inicjatywa wzywa do zmiany unijnych przepisów dotyczących platform wymiany treści, odnosząc się w szczególności do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 2 . Planowane zmiany polegałyby na przyjęciu aktu ustawodawczego przewidującego odstępstwo od praw autorskich, praw pokrewnych i praw do bazy danych dla osób fizycznych udostępniających za pośrednictwem sieci cyfrowych pliki do użytku osobistego i celów niekomercyjnych. Celem określonym w tej inicjatywie jest umożliwienie obywatelom wymiany plików bezpośrednio za pośrednictwem sieci peer-to-peer, aby mieli oni dostęp do nauki i kultury bez podlegania kontrolom i profilowaniu.

(3) Traktat o Unii Europejskiej (TUE) podkreśla rolę obywatelstwa Unii i usprawnia demokratyczne funkcjonowanie Unii, stanowiąc między innymi, że każdy obywatel ma mieć prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii za pośrednictwem europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(4) W związku z tym procedury i warunki wymagane dla inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej, tak aby zachęcić obywateli do udziału i zwiększyć przystępność Unii.

(5) Proponowana inicjatywa postuluje zmianę unijnych przepisów dotyczących platform wymiany treści, odnosząc się w szczególności do dyrektywy (UE) 2019/790 w sprawie praw autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, która opiera się na art. 53 ust. 1, art. 62 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(6) Na podstawie art. 53 ust. 1 TFUE w celu wykonania Traktatów można przyjąć akty prawne Unii na potrzeby koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących podejmowania i wykonywania działalności prowadzonej na własny rachunek. Zgodnie z art. 62 TFUE ta podstawa prawna ma również zastosowanie do spraw dotyczących swobody świadczenia usług określonych w art. 56-61 TFUE.

(7) Na podstawie art. 114 TFUE do celów realizacji postanowień Traktatów mogą być przyjmowane akty prawne UE w celu zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(8) W świetle art. 53 ust. 1, art.. 62 i art. 114 TFUE żadna z części proponowanej inicjatywy nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedłożenia wniosku dotyczącego unijnego aktu prawnego w celu wprowadzenia w życie Traktatów zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) 2019/788.

(9) Zgodnie z art. 5 ust. 1-3 rozporządzenia utworzono grupę organizatorów i wyznaczono osoby do kontaktu, a specjalnie w celu zarządzania inicjatywą zgodnie z art. 5 ust. 7 utworzono podmiot prawny.

(10) Proponowana inicjatywa nie jest oczywistym nadużyciem, nie jest oczywiście niepoważna lub dokuczliwa i nie jest w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 TUE ani prawami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(11) Należy zatem zarejestrować proponowaną inicjatywę zatytułowaną "Wolność wymiany",

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym rejestruje się proponowaną inicjatywę obywatelską "Freedom to share" ("Wolność wymiany").

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do grupy organizatorów inicjatywy obywatelskiej "Freedom to share" ("Wolność wymiany"), reprezentowanej przez Marca CIURCINĘ i Roberta GALTIERIEGO, pełniących funkcję osób kontaktowych.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2020 r.
W imieniu Komisji
Věra JOUROVÁ
Wiceprzewodnicząca
1 Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 55.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie praw autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.