Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.141.26

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lutego 2018 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/936
z dnia 23 maja 2017 r.
powołująca kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji (EBC/2017/16)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CANTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 11 ust. 6,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/933 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogólnych warunków ramowych delegowania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do instrumentów prawnych związanych z zadaniami nadzorczymi (EBC/2016/40) 1 , w szczególności jej art. 4 i 5,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/935 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji oraz oceny spełniania wymogów dotyczących kompetencji i reputacji (EBC/2016/42) 2 , w szczególności jej art. 2,

uwzględniając decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego 3 , w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Z uwagi na znaczącą liczbę decyzji przyjmowanych przez Europejski Bank Centralny (EBC) w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych, ustanowiono procedurę przyjmowania określonych decyzji delegowanych.

(2) Decyzja w sprawie przekazania uprawnień staje się skuteczna z chwilą przyjęcia przez Zarząd decyzji powołującej kierownika lub kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie decyzji w sprawie przekazania uprawnień.

(3) Powołując kierowników jednostek organizacyjnych, Zarząd powinien wziąć pod uwagę znaczenie decyzji delegowanych oraz liczbę adresatów, do których decyzje te są kierowane.

(4) Zasięgnięto opinii przewodniczącego Rady ds. Nadzoru w sprawie kierowników jednostek organizacyjnych, którym należy powierzyć uprawnienia do przyjmowania decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1  4

Decyzje delegowane w przedmiocie kompetencji i reputacji

Decyzje delegowane, o których mowa w art. 2 decyzji (UE) 2017/935 (EBC/2016/42), przyjmowane są przez Dyrektora Generalnego lub zastępcę Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Sekretariatu Rady ds. Nadzoru odpowiedzialnego za decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji lub - pod ich nieobecność - przez kierownika Działu Zezwoleń wraz z jednym z poniższych kierowników jednostek organizacyjnych:

a) Dyrektorem Generalnym Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I, jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I;
b) Dyrektorem Generalnym Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II, jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II; lub
c) pod nieobecność Dyrektora Generalnego, wraz z jego zastępcą.
Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 23 maja 2017 r.
Mario DRAGHI
Prezes EBC
1 Dz.U. L 117 z 23.5.2017, s. 14.
2 Dz.U. L 117 z 23.5.2017, s. 21.
3 Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33.
4 Art. 1 zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2018/228 z dnia 13 lutego 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.43.18) zmieniającego nin. decyzję z dniem 16 lutego 2018 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.