Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.310.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2562/1999
z dnia 3 grudnia 1999 r.
łączące zezwolenie na niektóre dodatki paszowe należące do grupy antybiotyków z osobami odpowiedzialnymi za wprowadzanie ich do obrotu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 4 grudnia 1999 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych(1), ostatnio zmienioną rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2439/1999(2), w szczególności jej art. 9h ust. 3 lit. b) i art. 9i ust. 3 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Z powodu istniejącego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt spowodowanego obrotem we Wspólnocie kopiami dodatków zootechnicznych niskiej jakości, dyrektywa 70/524/EWG, zmieniona dyrektywą Rady 96/51/WE(3), przewiduje powiązanie zezwoleń na stosowanie niektórych klas dodatków z osobami odpowiedzialnymi za wprowadzenie ich do obrotu.

(2) W szczególności art. 9h dyrektywy 70/524/EWG przewiduje zastąpienie tymczasowych zezwoleń na stosowanie dodatków wymienionych w załączniku I po dniu 31 grudnia 1987 r., oraz należących do grupy antybiotyków i przeniesionych do załącznika B rozdział II, przez zezwolenia powiązane z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie ich do obrotu wydawane na okres dziesięciu lat.

(3) W szczególności art. 9i dyrektywy 70/524/EWG przewiduje zastąpienie tymczasowych zezwoleń na stosowanie dodatków wymienionych w załączniku II przed dniem 1 kwietnia 1998 r. i należących do grupy antybiotyków, przeniesionych do załącznika B rozdział III, przez tymczasowe zezwolenie powiązane z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie ich do obrotu.

(4) Dodatki wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia były przedmiotem nowych wniosków o przyznanie zezwolenia składanych przez osoby odpowiedzialne za dokumentację, na podstawie których były udzielane poprzednie zezwolenia lub przez ich następców. Wnioskom dotyczącym tych dodatków towarzyszyły wymagane monografie i noty identyfikacyjne.

(5) Powiązanie zezwoleń z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie dodatku do obrotu opiera się na czysto administracyjnej procedurze i nie pociągało za sobą nowej oceny tych dodatków. Chociaż zezwolenia na podstawie niniejszego rozporządzenia przyznawane są na czas określony, to mogą być cofnięte w każdym czasie zgodnie z art. 9m i art. 11 dyrektywy 70/524/EWG. W szczególności, mogą być one cofnięte w świetle następujących zdarzeń: Naukowy Komitet Sterujący wydał dnia 28 maja 1999 r. opinię w sprawie odporności na środki zwalczające drobnoustroje żywności; obecnie podejmowana jest ponowna ocena stosowania pewnych antybiotyków jako dodatków paszowych zgodnie z art. 9g dyrektywy 70/524/EWG; Królestwo Szwecji zakazało stosowania na swoim terytorium wszystkich antybiotyków jako dodatków paszowych zgodnie z art. 11 dyrektywy 70/524/EWG. Ponadto, Komisja bada dostarczone dane i bardziej ogólne zagadnienie, czy stosowanie antybiotyków jako dodatków paszowych spełnia warunki wymienione w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG dla zezwolenia na dodatki.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Tymczasowe zezwolenia na stosowanie dodatków wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia zastępuje się zezwoleniami przyznawanymi osobie odpowiedzialnej za wprowadzanie dodatku do obrotu, dodanymi w załączniku I kolumna druga.

Artykuł  2

Tymczasowe zezwolenia na stosowanie dodatków wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia zastępuje się tymczasowymi zezwoleniami przyznawanymi osobie odpowiedzialnej za wprowadzanie dodatku do obrotu, dodanymi w załączniku II kolumna druga.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 1999 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1.

(2) Dz.U. L 297 z 18.11.1999, str. 8.

(3) Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 39.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

ZAŁĄCZNIK  II

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.