Dz.U.UE.L.2019.38.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/216
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo przekazało notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). TUE i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (zwane łącznie "Traktatami") przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po tej notyfikacji, to znaczy od dnia 30 marca 2019 r., chyba że Rada Europejska, w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

(2) Umowa o wystąpieniu uzgodniona między negocjatorami zawiera ustalenia dotyczące stosowania przepisów prawa Unii do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie po dniu, w którym Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie. Jeżeli umowa ta wejdzie w życie, rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 2  będzie miało zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w okresie przejściowym zgodnie z tą umową i przestanie być stosowane z końcem tego okresu.

(3) Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii będzie miało wpływ na stosunki Zjednoczonego Królestwa i Unii ze stronami trzecimi, w szczególności w kontekście Światowej Organizacji Handlu (WTO), której zarówno Unia, jak i Zjednoczone Królestwo są pierwotnymi członkami. Ponieważ negocjacje w sprawie tego wystąpienia odbywały się w tym samym czasie, co negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych (zwanych dalej "WRF"), a także biorąc pod uwagę udział sektora rolnego w WRF, sektor ten mógłby być w znacznym stopniu narażony.

(4) Pismem z dnia 11 października 2017 r. Unia i Zjednoczone Królestwo poinformowały pozostałych członków WTO, że ich zamiarem jest, aby Zjednoczone Królestwo po opuszczeniu Unii w miarę możliwości odtworzyło swoje bieżące zobowiązania jako państwa członkowskiego Unii w nowej, odrębnej liście koncesyjnej dotyczącej handlu towarami. Jednakże z uwagi na fakt, że w przypadku zobowiązań ilościowych odtworzenie nie jest odpowiednią metodą, Unia i Zjednoczone Królestwo poinformowały pozostałych członków WTO, że zamierzają zapewnić, aby obecny poziom dostępu pozostałych członków WTO do rynku został utrzymany dzięki podziałowi unijnych kontyngentów taryfowych pomiędzy Unią i Zjednoczonym Królestwem.

(5) Zgodnie z zasadami WTO taki podział kontyngentów taryfowych, które są częścią listy koncesyjnej Unii, będzie musiał zostać dokonany zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (zwanego dalej "GATT 1994"). Po zakończeniu wstępnych kontaktów Unia podejmie zatem negocjacje z członkami WTO, którzy są głównymi dostawcami lub znaczącymi dostawcami, lub posiadają pierwotne prawa negocjacyjne w odniesieniu do każdego z tych kontyngentów taryfowych. Negocjacje te powinny mieć nadal ograniczony zakres i nie powinny w żaden sposób obejmować renegocjacji ogólnych warunków lub stopnia dostępu produktów do rynku Unii.

(6) Jednakże mając na względzie ograniczenia czasowe, jakim podlega ten proces z powodu negocjacji w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, możliwe jest, że do dnia, w którym unijna lista koncesyjna WTO dotycząca handlu towarami przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, nie zostaną zawarte porozumienia ze wszystkimi zainteresowanymi członkami WTO w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych. Z uwagi na potrzebę zapewnienia pewności prawa oraz ciągłego niezakłóconego przywozu do Unii i Zjednoczonego Królestwa w ramach kontyngentów taryfowych, konieczne jest, aby Unia mogła jednostronnie przystąpić do podziału kontyngentów taryfowych. Stosowana metoda powinna być zgodna z wymogami art. XXVIII GATT 1994.

(7) Należy zatem zastosować następującą metodę: w pierwszej kolejności należy ustalić udział Zjednoczonego Królestwa w wykorzystaniu poszczególnych kontyngentach taryfowych. Udział ten, wyrażony w procentach, oznacza udział Zjednoczonego Królestwa w łącznym przywozie do Unii w ramach kontyngentu taryfowego w okresie ostatnich reprezentatywnych trzech lat. Udział ten należy następnie zastosować do całej przewidzianej wielkości kontyngentów taryfowych, z uwzględnieniem wszelkiego niepełnego wykorzystania, w celu ustalenia udziału Zjednoczonego Królestwa w danym kontyngencie taryfowym. Udział Unii obejmowałby pozostałą część danego kontyngentu taryfowego. Oznacza to, że ogólna wielkość danego kontyngentu taryfowego pozostaje bez zmian, to znaczy wielkość dla UE-27 odpowiada obecnej wielkości dla UE-28 po odjęciu wielkości dla Zjednoczonego Królestwa. Dane bazowe powinny pochodzić z odnośnych baz danych Komisji.

(8) Metoda obliczania udziału w wykorzystaniu poszczególnych kontyngentów taryfowych została ustalona i uzgodniona przez Unię i Zjednoczone Królestwo, zgodnie z wymogami art. XXVIII GATT 1994, w związku z czym metoda ta powinna zostać w pełni utrzymana w celu zapewnienia jej spójnego stosowania.

(9) W przypadkach, w których w reprezentatywnym okresie nie odnotowano obrotów handlowych w ramach danego kontyngentu taryfowego, należy zastosować dwie alternatywne metody w celu ustalenia udziału Zjednoczonego Królestwa w wykorzystaniu. W przypadkach gdy można wskazać inny kontyngent taryfowy z identycznie zdefiniowanymi produktami, udział w wykorzystaniu tego kontyngentu należy zastosować do kontyngentu, w ramach którego nie odnotowano obrotów handlowych w reprezentatywnym okresie. W przypadkach gdy nie można wskazać innego kontyngentu taryfowego z identycznie zdefiniowanymi produktami, należy zastosować wzór do obliczania udziału w wykorzystaniu w odniesieniu do przywozu do Unii w ramach odpowiednich pozycji taryfowych poza danym kontyngentem.

(10) W odniesieniu do odnośnych kontyngentów taryfowych z sektora rolnictwa art. 184-188 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 3  stanowią niezbędną podstawę prawną do celów zarządzania kontyngentami taryfowymi po ich podziale na mocy niniejszego rozporządzenia. W tym zakresie dane ilości objęte kontyngentem taryfowym określone są w części A załącznika do niniejszego rozporządzenia. Zarządzanie to powinno być zatem prowadzone z należytym uwzględnieniem celów wspólnej polityki rolnej ustanowionych w TFUE oraz wielofunkcyjnego charakteru działalności rolniczej. W odniesieniu do kontyngentów taryfowych dotyczących większości produktów rybołówstwa, produktów przemysłowych i niektórych przetworzonych produktów rolnych zarządzanie kontyngentami taryfowymi prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 32/2000. Dane ilości objęte kontyngentem taryfowym określono w załączniku I do tego rozporządzenia, który to załącznik należy zastąpić ilościami określonymi w części B załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Cztery kontyngenty taryfowe dotyczące rybołówstwa nie są zarządzane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 32/2000, lecz na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 847/2006 4 , które wdraża decyzję Rady 2006/324/WE 5 . Odnośne ilości objęte kontyngentem taryfowym określone są w części C załącznika do niniejszego rozporządzenia. Należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w celu dostosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 847/2006 w odniesieniu do tych czterech kontyngentów taryfowych dotyczących rybołówstwa zgodnie z podzielonymi ilościami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu. Te uprawnienia wykonawcze powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 6 .

(11) W celu uwzględnienia faktu, że negocjacje z zainteresowanymi członkami WTO odbywały się jednocześnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą związaną z przyjęciem niniejszego rozporządzenia, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w celu wprowadzania zmian w częściach A i C załącznika do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do ilości podzielonych kontyngentów taryfowych wymienionych w tym załączniku, aby uwzględnić wszelkie zawarte porozumienia lub istotne informacje, które Komisja mogłaby otrzymać w kontekście tych negocjacji, a które wskazywałyby na to, że z powodu nieznanych wcześniej szczególnych czynników wymagane jest skorygowanie podziału kontyngentów taryfowych między Unię a Zjednoczone Królestwo, przy jednoczesnym zachowaniu spójności ze wspólną metodą uzgodnioną wspólnie ze Zjednoczonym Królestwem. Te uprawnienia do przyjmowania aktów należy również przekazać Komisji w przypadku, gdy takie istotne informacje zostaną uzyskane z innych źródeł mających interes w danym kontyngencie taryfowym. Ponadto należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 32/2000, aby przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w celu wprowadzenia zmian w załączniku I do tego rozporządzenia.

(12) Zgodnie z zasadą proporcjonalności oraz mając na uwadze wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii konieczne i stosowne jest przyjęcie przepisów dotyczących podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia założonych celów, zgodnie z art. 5 ust. 4 TUE.

(13) Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG, Erratom) nr 1182/71 7  zaprzestanie stosowania aktów ustalone na określoną datę przypada na moment upłynięcia ostatniej godziny dnia przypadającego na tę datę. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od dnia następującego po dniu, w którym rozporządzenie (WE) nr 32/2000 przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, ponieważ począwszy od tego dnia zarówno Unia, jak i Zjednoczone Królestwo muszą wiedzieć, jakie są ich zobowiązania w ramach WTO. Jednakże przepisy niniejszego rozporządzenia określające przekazanie uprawnień oraz powierzenie uprawnień wykonawczych powinny mieć zastosowanie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(14) Biorąc pod uwagę, z jednej strony, wymogi proceduralne zwykłej procedury ustawodawczej oraz potrzebę późniejszego przyjęcia aktów wykonawczych w celu stosowania niniejszego rozporządzenia, a z drugiej strony konieczność wprowadzenia i stosowania podzielonych kontyngentów taryfowych w momencie, gdy Zjednoczone Królestwo przestaje być objęte unijną listą koncesyjną, co mogłoby nastąpić już w dniu 30 marca 2019 r., istotne jest, aby niniejsze rozporządzenie weszło w życie możliwie jak najszybciej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Kontyngenty taryfowe zawarte w liście koncesyjnej Unii załączonej do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (zwanego dalej "GATT 1994") zostają podzielone między Unię a Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (zwane dalej "Zjednoczonym Królestwem") zgodnie z następującą metodą:
a) ustala się wyrażony w procentach udział Unii w wykorzystaniu w przywozie w ramach poszczególnych kontyngentów taryfowych w okresie ostatnich reprezentatywnych trzech lat;
b) wyrażony w procentach udział Unii w wykorzystaniu w przywozie zostaje zastosowany do całej przewidzianej wielkości kontyngentów taryfowych w celu ustalenia udziału Unii w wielkości danego kontyngentu;
c) jeśli w reprezentatywnym okresie, o którym mowa w lit. a), nie odnotowano obrotów handlowych w ramach danego kontyngentu taryfowego, część przypadającą Unii ustala się w drodze zastosowania procedury określonej w lit. b), biorąc pod uwagę wyrażony w procentach udział Unii w wykorzystaniu w przywozie w ramach innego kontyngentu taryfowego z dokładnie tak samo zdefiniowanymi produktami lub w ramach odpowiednich pozycji taryfowych poza danym kontyngentem.
2.  Część przypadająca Unii w kontyngentach taryfowych, o których mowa w ust. 1, wynikająca z zastosowania metody, o której mowa w tym ustępie, jest następująca:
a) w odniesieniu do kontyngentów taryfowych dla produktów rolnych, jak określono w części A załącznika;
b) w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na produkty rybołówstwa, produkty przemysłowe i niektóre przetworzone produkty rolne, jak określono w częściach B i C załącznika.
Artykuł  2

Przy zachowaniu spójności z metodą, o której mowa w art. 1 ust. 1, a w szczególności przy zapewnieniu, aby poziom dostępu do rynku Unii po wystąpieniu z niej Zjednoczonego Królestwa nie przekraczał poziomu odzwierciedlonego udziałem w przepływach handlowych w reprezentatywnym okresie, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 3 w celu zmiany części A i C załącznika w celu uwzględnienia:

a) wszelkich umów międzynarodowych zawartych przez Unię na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczących kontyngentów taryfowych, o których mowa w tych częściach załącznika; oraz
b) istotnych informacji, które Komisja może otrzymać w kontekście negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 albo z innych źródeł mających interes w danym kontyngencie taryfowym.
Artykuł  3
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 9 lutego 2019 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa 8 .
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Artykuł  4

Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu dostosowania, zgodnie z częścią C załącznika do niniejszego rozporządzenia, wielkości kontyngentów taryfowych otwartych i zarządzanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 847/2006. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 5 ust. 2.

Artykuł  5
1.  Komisję wspomaga Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony na mocy art. 285 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 9 . Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Artykuł  6

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 32/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się artykuły w brzmieniu:

"Artykuł 10a

Do celów podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz przy jednoczesnym zachowaniu spójności z metodą, o której mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 * , a w szczególności przy zapewnieniu, aby poziom dostępu do rynku Unii po wystąpieniu z niej Zjednoczonego Królestwa nie przekraczał poziomu odzwierciedlonego udziałem w przepływach handlowych w reprezentatywnym okresie, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10b w celu zmiany załącznika I do niniejszego rozporządzenia, w celu uwzględnienia:

a) wszelkich umów międzynarodowych zawartych przez Unię na podstawie art. XXVIII GATT 1994, dotyczących kontyngentów taryfowych, o których mowa w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; oraz

b) istotnych informacji, które Komisja może otrzymać w kontekście negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 albo z innych źródeł mających interes w danym kontyngencie taryfowym.

Artykuł 10b

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 9 lutego 2019 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 10a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa * .

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 10a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.";

2) załącznik I zastępuje się tekstem określonym w części B załącznika do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  7
1.  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2.  Art. 1 ust. 2 i art. 6 pkt 2 mają zastosowanie od dnia następującego po dniu, w którym rozporządzenie (WE) nr 32/2000 przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa.
3.  Artykuły inne niż te, o których mowa w ust. 2, mają zastosowanie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2019 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
A. TAJANIG. CIAMBA
PrzewodniczącyPrzewodniczący

ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ  A

Opis produktuJednostkaPrzewidziana ilość dla UE 28Państwo (1)Nr porządkowyUdział

UE-27 w

wykorzystaniu

kontyngentu (2)

Wielkość

kontyngentu

taryfowego dla

UE-27

Bydło żywegłowa710EO (3)090114100 %710
Bydło żywegłowa711EO090115100 %711
Bydło żywegłowa24 070EO090113100 %24 070
Mięso z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

Jadalne podroby z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa produktu)7 150AUS09445134,7 %2 481
Wysokiej jakości mięso, nawet z kościąt (masa produktu)17 000ARG09445099,6 %16 936
Wysokiej jakości mięso z bydła, bez kości, świeże lub schłodzonet (masa produktu)12 50099,6 %12 453
Wysokiej jakości mięso, nawet z kościąt (masa produktu)2 300URY09445287,9 %2 022
Wysokiej jakości mięso z bydła, bez kości, świeże lub schłodzonet (masa produktu)4 07687,9 %3 584
Mięso z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

Jadalne podroby z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa produktu)11 500USA/CAN09400299,8 %11 481
Wysokiej jakości mięso z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożonetPAR09445571,1 %711
Wysokiej jakości mięso z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożonet1 300NZL09445465,1 %846
Mięso z bydła, bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone

Jadalne podroby z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

t10 000BRA09445389,5 %8 951
Mięso z bydła, zamrożone

Jadalne podroby wołowe, zamrożone

t (masa bez kości)54 875EO09400379,7 %43 732
Mięso z bawołów, bez kości, zamrożonet (bez kości)2 250AUS09400162,4 %1 405
Mięso z bawołów, bez kości, zamrożone

Mięso z bawołów, bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (bez kości)200ARG094004100 %200
Mięso z bydła, zamrożone

Jadalne podroby wołowe, zamrożone

t (masa z kośćmi)63 703EO09405730,9 %19 676
Mięso z bydła, zamrożone

Jadalne podroby wołowe, zamrożone

t (masa z kośćmi)EO094058
Jadalne podroby wołowe, zamrożonet800OTH (4)094020100 %800
Jadalne podroby wołowe, zamrożonet700ARG094460100 %700
Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

- Tusze i półtusze ze świń domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone

t15 067EO090122100 %15 067
Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

- Kawałki ze świń domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone, nawet z kością, z wyjątkiem polędwicy przedstawianej oddzielnie

t4 624CAN094204100 %4 623
Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

- Kawałki ze świń domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone, nawet z kością, z wyjątkiem polędwicy przedstawianej oddzielnie

t6 135EO090123100 %6 133
Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

- Schaby ze świń domowych i ich kawałki, z kośćmi, świeże lub schłodzone

- Boczek ze świń domowych i jego kawałki, zamrożone

t7 000EO090119100 %7 000
Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

- Schaby i szynki ze świń domowych, bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone

t35 265EO09403836 %12 680
Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

- Schaby i szynki ze świń domowych, bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone

t4 922US09417036 %1 770
Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

- Polędwica ze świń domowych, świeża, schłodzona lub zamrożona

t5 000EO09011875,6 %3 780
Przetworzone lub zakonserwowane mięso ze świń domowycht6 161EO090121100 %6 161
Kiełbasy, suche lub do smarowania, niepoddane obróbce cieplnej

Pozostałe kiełbasy

t3 002EO0901205,5 %164
Owce i kozy żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwit (masa tuszy)105OTH092019100 %105
Owce i kozy żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwit (masa tuszy)215MKD100 %215
Owce i kozy żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwit (masa tuszy)91EO092019100 %91
Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożonet (masa tuszy)23 000ARG09201173,9 %17 006
Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożonet (masa tuszy)600ISL09079058,2 %349
Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożonet (masa tuszy)850BIH48,3 %410
Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożonet (masa tuszy)19 186AUS09201220 %3 837
Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożonet (masa tuszy)3 000CHL09192287,6 %2 628
Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożonet (masa tuszy)100GRL09069348,3 %48
Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożonet (masa tuszy)228 389NZL09201350 %114 184
Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożonet (masa tuszy)5 800URY09201482,1 %4 759
Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożonet (masa tuszy)200OTH092015100 %200
Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożonet (masa tuszy)200EO09201689,2 %178
Tusze kurczaków, świeże, schłodzone lub zamrożonet6 249EO09406764,9 %4 054
Kawałki kurczaka, świeże, schłodzone lub zamrożonet8 570EO09406896,3 %8 253
Kawałki mięsa z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, bez kości, zamrożonet2 705EO09406989,7 %2 427
Kawałki mięsa z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożonet9 598BRA09441086,6 %8 308
Kawałki mięsa z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożonet15 500EO09441186,9 %13 471
Kawałki mięsa z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożonet094412
Mięso z indyków, świeże, schłodzone lub zamrożonet1 781EO094070100 %1 781
Kawałki indyka, zamrożonet3 110BRA09442086,5 %2 692
Kawałki indyka, zamrożonet4 985EO09442185,3 %4 253
Kawałki indyka, zamrożonet094422
Mięso i jadalne podroby z drobiu, świeże, schłodzone lub zamrożonet21 345USA094169100 %21 345
Mięso drobiowe, solonet170 807BRA09421176,1 %129 930
Mięso drobiowe, solonet92 610THA09421273,8 %68 385
Mięso drobiowe, solonet828OTH09421399,5 %824
Przetworzone mięso z indykówt92 300BRA09421797,5 %89 950
Przetworzone mięso z indykówt11 596OTH09421897,5 %11 301
Mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, poddane obróbce termicznejt79 477BRA09421466,3 %52 665
Mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, poddane obróbce termicznejt160 033THA09421568,4 %109 441
Mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, poddane obróbce termicznejt11 443OTH09421674 %8 471
Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, niepoddane obróbce cieplnej, zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów drobiowycht15 800BRA09425169,4 %10 969
Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, niepoddane obróbce cieplnej, zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów drobiowycht340OTH09426169,4 %236
Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobiowycht62 905BRA09425294,9 %59 699
Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobiowycht14 000THA09425457,3 %8 019
Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobiowycht2 800OTH09426059,6 %1 669
Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające mniej niż 25 % masy mięsa lub podrobów, drobiowycht295BRA09425355,3 %163
Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające mniej niż 25 % masy mięsa lub podrobów, drobiowycht2 100THA09425555,3 %1 162
Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające mniej niż 25 % masy mięsa lub podrobów, drobiowycht470OTH09426255,3 %260
Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, niepoddane obróbce cieplnej, zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowycht10THA0942570 %0
Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, poddane obróbce cieplnej, zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowycht13 500THA09425663,5 %8 572
Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, poddane obróbce cieplnej, zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowycht220OTH09426372,1 %159
Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, zawierające 25 % masy lub więcej, ale nie mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobiowycht600THA09425850 %300
Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, zawierające 25 % masy lub więcej, ale nie mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobiowycht148OTH0942640 %0
Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, zawierające mniej niż 25 % masy mięsa lub podrobów drobiowycht600THA09425946,4 %278
Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, zawierające mniej niż 25 % masy mięsa lub podrobów drobiowycht125OTH09426546,4 %58
Jaja drobiu w skorupkach, nadające się do spożyciat135 000EO09401584,9 %114 669
Żółtka jaj

Jaja ptasie bez skorupek

t (ekwiwalent jaj w skorupkach)7 000EO094401100 %7 000
Albumina jajat (ekwiwalent jaj w skorupkach)15 500EO094402100 %15 500
Mleko odtłuszczone w proszkut68 537EO09459099,998 %68 536
Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mlekat (w ekwiwalencie masła)11 360EO094599100 %11 360
Masło, co najmniej sześciotygodniowe, o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80 % masy, ale mniejszej niż 85 % masy, wytwarzane bezpośrednio z mleka lub śmietany bez zastosowania materiałów przechowywanych, w jednorazowym, autonomicznym i nieprzerwanym procesie.

Masło co najmniej sześciotygodniowe, o wagowej zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80 %, ale mniejszej niż 85 %, produkowane bezpośrednio z mleka lub śmietany bez wykorzystania surowców przechowywanych, w jednym, niezależnym i niezakłóconym procesie, podczas którego śmietana może przejść przez etap, w którym tłuszcz z masła jest skoncentrowany i/lub rozbijany (procesy określane jako "Ammix" i "Spreadable").

t74 693NZL09418263,2 %47 177
Masło, co najmniej sześciotygodniowe, o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80 % masy, ale mniejszej niż 85 % masy, wytwarzane bezpośrednio z mleka lub śmietany bez zastosowania materiałów przechowywanych, w jednorazowym, autonomicznym i nieprzerwanym procesie.

Masło co najmniej sześciotygodniowe, o wagowej zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80 %, ale mniejszej niż 85 %, produkowane bezpośrednio z mleka lub śmietany bez wykorzystania surowców przechowywanych, w jednym, niezależnym i niezakłóconym procesie, podczas którego śmietana może przejść przez etap, w którym tłuszcz z masła jest skoncentrowany i/lub rozbijany (procesy określane jako "Ammix" i "Spreadable").

tNZL094195
Ser i twaróg:

- Ser do pizzy, zamrożony, cięty na kawałki, każdy ważący nie więcej niż 1 g, w pojemnikach o zawartości netto 5 kg lub większej, o zawartości wody 52 % masy lub większej, oraz o zawartości tłuszczu 38 % masy lub więcej w suchej masie

t5 360EO094591100 %5 360
Ser i twaróg:

- Emmentaler, w tym przetworzony (topiony) Emmentaler

t18 438EO094592100 %18 438
Ser i twaróg:

- Gruyère, Sbrinz, w tym przetworzony (topiony) Gruyère

t5 413EO094593100 %5 413
Ser i twaróg:

- Ser do przetworzenia

t20 007EO09459458,7 %11 741
Ser do przetworzeniat4 000NZL09451541,7 %1 670
Ser do przetworzeniat500AUS094522100 %500
Ser i twaróg: - Cheddart15 005EO09459599,6 %14 941
Cheddart7 000NZL09451462,3 %4 361
Cheddart3 711AUS094521100 %3 711
Cheddart4 000CAN0945130 %0
Pozostałe seryt19 525EO094596100 %19 525
Ziemniaki, świeże lub schłodzone, od 1 stycznia do 15 majat4 295EO09005599,9 %4 292
Pomidoryt472EO09009498,2 %464
Czosnekt19 147ARG094104100 %19 147
CzosnektARG094099
Czosnekt48 225CHN09410584,1 %40 556
CzosnektCHN094100
Czosnekt6 023OTH09410661,6 %3 711
CzosnektOTH094102
Marchew i rzepa, świeże lub schłodzonet1 244EO09005695,8 %1 192
Ogórki, świeże lub schłodzone, od 1 listopada do 15 majat1 134EO09005944,1 %500
Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone (słodka papryka)t500EO090057100 %500
Suszona cebulat12 000EO09003580,8 %9 696
Maniok (cassava)t5 750 000THA09070853,8 %3 096 027
Maniok (cassava) inny niż granulki z mąki lub mączki

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi

t825 000IDN0901260 %0
Maniok (cassava) inny niż granulki z mąki lub mączki

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi

t350 000CHN09012778,8 %275 805
Maniok (cassava) inny niż granulki z mąki lub mączki

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi

t145 590OTH09012885,5 %124 552
Maniok (cassava) inny niż granulki z mąki lub mączki

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi

t30 000NW090129100 %30 000
Maniok (cassava) inny niż granulki z mąki lub mączki

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi

t2 000NW09013084,6 %1 691
Słodkie ziemniaki, inne niż przeznaczone do spożycia przez ludzit600 000CHN09012442,1 %252 641
Słodkie ziemniaki, inne niż przeznaczone do spożycia przez ludzit5 000OTH09013199,7 %4 985
Grzyby z gatunku Agaricus, przetworzone, zakonserwowane lub tymczasowo zakonserwowanet33 980EO100 %33 980
Grzyby z gatunku Agaricus, przetworzone, zakonserwowane lub tymczasowo zakonserwowanet1 450CHN100 %1 450
Migdały, inne niż gorzkiet90 000EO09004195,5 %85 958
Pomarańcze słodkie, świeżet20 000EO090025100 %20 000
Inne hybrydy cytrusowet15 000EO09002799,5 %14 931
Cytryny, od 15 stycznia do 14 czerwcat10 000EO09003981,6 %8 156
Winogrona stołowe, świeże, od 21 lipca do 31 październikat1 500EO09006059 %885
Jabłka, świeże, od 1 kwietnia do 31 lipcat696EO09006195,7 %666
Gruszki, świeże (inne niż gruszki na perry, luzem, od 1 sierpnia do 31 grudnia)t1 000EO09006281 %810
Morele, świeże, od 1 sierpnia do 31 majat500EO09005814,9 %74
Morele, świeże, od 1 czerwca do 31 lipcat2 500EO09006355,5 %1 387
Czereśnie, świeże, od 21 maja do 15 lipcat800EO09004013,1 %105
Zakonserwowane ananasy, owoce cytrusowe, gruszki, morele, wiśnie, brzoskwinie i truskawkit2 838EO09009299,4 %2 820
Sok pomarańczowy, zamrożony, o gęstości nieprzekraczającej 1,33 g/cm3 w temperaturze 20 °Ct1 500EO090033100 %1 500
Soki z owocówt7 044EO09009391,4 %6 436
Sok winogronowy (włączając moszcz gronowy)t14 029EO0900670 %0
Pszenica durumt50 000EO090074100 %50 000
Pszenica wysokiej jakościt300 000EO090075100 %300 000
Pszenica zwyczajna (średniej i niskiej jakości)t572 000USA09412399,99 %571 943
Pszenica zwyczajna (średniej i niskiej jakości)t38 853CAN0941243,8 %1 463
Pszenica zwyczajna (średniej i niskiej jakości)t2 371 600OTH09412596,4 %2 285 665
Pszenica zwyczajna (średniej i niskiej jakości)t129 577EO094133100 %129 577
Jęczmieńt307 105EO09412699,9 %306 812
Jęczmień browarnyt50 890EO09007640,9 %20 789
Preparaty składające się z mieszaniny kiełków słodowych i pośladu jęczmiennego przed procesem słodowania (mogące zawierać inne ziarna) z pozostałościami jęczmiennymi po procesie słodowania, oraz zawierające 12,5 % masy białka lub więcej

Preparaty składające się z mieszaniny kiełków słodowych i pośladu jęczmiennego przed procesem słodowania (mogące zawierać ich ziarna) z pozostałościami jęczmiennymi po procesie słodowania, oraz zawierające 12,5 % masy białka lub więcej oraz nie więcej niż 28 % skrobi

t20 000EO092905100 %20 000
Preparaty składające się z mieszaniny kiełków słodowych i pośladu jęczmiennego przed procesem słodowania (mogące zawierać inne ziarna) z pozostałościami jęczmiennymi po procesie słodowania, oraz zawierające 15,5 % masy białka lub więcej

Preparaty składające się z mieszaniny kiełków słodowych i pośladu jęczmiennego przed procesem słodowania (mogące zawierać ich ziarna) z pozostałościami jęczmiennymi po procesie słodowania, oraz zawierające 15,5 % masy białka lub więcej oraz nie więcej niż 23 % skrobi

t100 000EO092903100 %100 000
Kukurydzat277 988EO09413196,8 %269 214
Kukurydzat500 000EONr porządkowy100 %500 000
Kukurydzat2 000 000EONr porządkowy100 %2 000 000
Gluten kukurydzianyt10 000USA090090100 %10 000
Ziarno sorgot300 000EONr porządkowy100 %300 000
Prosot1 300EO09007168,3 %888
Obrobione ziarna owsa, inne niż śrutowanet10 000EO0900432,3 %231
Skrobia z maniokut8 000EO09013282,9 %6 632
Skrobia z maniokut2 000EO09013282,9 %1 658
Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż, nawet granulowanet475 000EO09007296,4 %458 068
Ryż niełuskanyt7EO09008366,7 %5
Ryż łuskany (brązowy)t1 634EO09414886,6 %1 416
Ryż całkowicie lub częściowo bielonyt63 000EO58,3 %36 731
Ryż całkowicie lub częściowo bielonyt4 313THA09411284,9 %3 663
Ryż całkowicie lub częściowo bielonyt9 187OTH74,7 %6 859
Ryż całkowicie lub częściowo bielonyt1 200THA09411284,9 %1 019
Ryż całkowicie lub częściowo bielonyt25 516OT09416688 %22 442
Ryż łamany, przeznaczony do produkcji środków spożywczych objętych pozycją 1901 10 00t1 000EO094079100 %1 000
Ryż łamanyt31 788EO09416883,6 %26 581
Ryż łamanyt100 000EO93,7 %93 709
Surowy cukier trzcinowy, do rafinacjit9 925AUS09431750 %4 961
Surowy cukier trzcinowy, do rafinacjit388 124BRA09431892,4 %358 454
Surowy cukier trzcinowy, do rafinacjit10 000CUB094319100 %10 000
Surowy cukier trzcinowy, do rafinacjit372 876EO09432091,6 %341 460
Cukier trzcinowy lub buraczanyt (ekwiwalent cukru białego)10 000IDN09432158,4 %5 841
Cukier trzcinowy lub buraczanyt (ekwiwalent cukru białego)1 294 700ACPnie dotyczy71,2 %921 707
Pozostałe preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

Niezawierające przetworów mlecznych lub zawierające tych przetworów mniej niż 10 % masy:

t2 800EO09007398,1 %2 746
Pozostałe preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy

t2 700EO09007098,9 %2 670
Karma dla psów lub kotówt2 058EO09008967,7 %1 393
Wino ze świeżych winogron (inne niż wino musujące i gatunkowe wino produkowane w określonych regionach) w pojemnikach o objętości ≤ 2 l i o mocy alkoholu ≤ 13 % obj.hl40 000EO09009711,7 %4 689
Wino ze świeżych winogron (inne niż wino musujące i gatunkowe wino produkowane w określonych regionach) w pojemnikach o objętości > 2 l i o mocy alkoholu ≤ 13 % obj.hl20 000EO09009578,2 %15 647
Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron, aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi, w pojemnikach o objętości > 2 l i o mocy alkoholu ≤ 18 % obj.hl13 810EO09009899,99 %13 808
(1) Oficjalne kody państw można znaleźć na stronie: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm

(2) Wartości procentowe udziału UE-27 w wykorzystaniu kontyngentu zostały zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku. Wielkość kontyngentu taryfowego dla UE-27 została jednak obliczona na podstawie dokładnych wartości procentowych.

(3) EO = erga omnes.

(4) OTH = inne.

CZĘŚĆ  B

Wykaz wspólnotowych kontyngentów taryfowych przyjętych w ramach GATT

Niezależnie od reguł wykładni Nomenklatury scalonej (CN), opis produktów należy traktować wyłącznie jako wskazówkę, podczas gdy system preferencyjny jest ustalany, w kontekście niniejszego załącznika, przez zakres kodów CN. W przypadku gdy przed kodem CN widnieje "ex", system preferencyjny określany jest jednocześnie w oparciu o zakres kodu CN oraz zakres odpowiadającego mu opisu.
Nr porządkowyKod CNKod taryfowyOpis towarówOkres

obowiązywania

kontyngentu

Wielkość kontyngentuStawka należności celnej (%)
09.00060302 41 0010ŚledźOd 16.6 do 14.231 888 ton0
0303 51 00
0304 59 50
ex 0304 59 90
0304 99 23
09.0007ex 0305 51 1010Dorsz z gatunków Gadus morhua i Gadus ogac oraz ryby z gatunku Boreogadus saida:

- suszone, nawet solone, ale nie wędzone

- solone, ale nie suszone ani nie wędzone, i w solance

Od 1.1 do 31.1224 998 ton0
20
ex 0305 51 9010
20
0305 53 10
ex 0305 62 0020
25
50
60
0305 69 10
0305 72 0010
15
20
25
30
35
50
52
56
60
62
64
0305 79 0010
15
20
25
30
35
50
52
56
60
62
64
09.00080302 31 10Tuńczyki (z rodzaju Thunnus) i ryby z rodzaju Euthynnus, na użytek przemysłu konserwowego (1)Od 1.1 do 31.1217 221 ton0
0302 32 10
0302 33 10
0302 34 10
0302 35 11
0302 35 91
0302 36 10
0302 39 20
0302 49 11
0302 89 21
0303 41 10
0303 42 20
0303 43 10
0303 44 10
0303 45 12
0303 45 91
0303 46 10
0303 49 20
0303 59 21
0303 89 21
09.0009ex 0302 54 1910Morszczuk srebrzysty (Merluccius bilinearis), świeży, chłodzony lub mrożonyOd 1.1 do 31.121 999 ton8
ex 0303 66 1911
19
09.0013ex 4412 39 0010Sklejka z gatunków drzew iglastych, bez dodatku innych substancji:

- o grubości większej niż 8,5 mm, której powierzchnie nie są bardziej przetworzone niż przez proces okorowania

- lub szlifowana, o grubości większej niż 18,5 mm

Od 1.1 do 31.12482 648 m30
ex 4412 99 8510
09.00197202 21 00ŻelazokrzemOd 1.1 do 31.1212 600 ton0
7202 29
09.00217202 30 00ŻelazokrzemomanganOd 1.1 do 31.1218 550 ton0
09.0023ex 7202 49 1020Żelazochrom o zawartości węgla nie większej niż 0,10 % i o zawartości chromu większej niż 30 %, ale mniejszej niż 90 % w masie (żelazo-chrom wysokiej czystości)Od 1.1 do 31.122 804 tony0
ex 7202 49 5011
09.0045ex 0303 19 0010Ryby, mrożone, z rodzaju CoregonusOd 1.1 do 31.121 000 ton5,5
09.0046ex 1605 40 0030Raki słodkowodne, gotowane z koprem, mrożoneOd 1.1 do 31.122 965 ton0
09.0047ex 1605 21 1040Krewetki z gatunku Pandalus borealis, bez skorup, gotowane i mrożone, ale nie przetworzone w inny sposóbOd 1.1 do 31.12474 tony0
ex 1605 21 9040
ex 1605 29 0040
09.0048ex 0304 89 9010Filety rybne, mrożone, z gatunków Allocyttus spp. i Pseudocyttus maculatusOd 1.1 do 31.12200 ton0
09.0050ex 5306 10 1010Niebielona przędza lniana (inna niż pakuły), nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej, mierząca 333,3 decyteksów lub więcej (nieprzekraczająca 30 jednostek metrycznych), przeznaczona do wytwarzania przędzy nitkowanej lub nitkowanej wielokrotnie dla przemysłu obuwniczego lub produkcji lin (1)Od 1.1 do 31.12400 ton1,8
ex 5306 10 3010
09.00517018 10 90Drobnica szklana inna niż paciorki szklane, imitacje pereł i szlachetnych lub półszlachetnych kamieniOd 1.1 do 31.1252 tony0
09.00521806 20CzekoladaOd 1.7 do 30.62 026 ton38
1806 31 00
1806 32
1806 90
09.00531704Wyroby cukiernicze (z białą czekoladą włącznie), niezawierające kakaoOd 1.7 do 30.62 245 ton35
09.00541905 90Inne niż chleb chrupki, piernik z dodatkiem imbiru i podobne wyroby, słodkie herbatniki, gofry i wafle, sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostoweOd 1.7 do 30.6409 ton40
09.00841702 50 00Fruktoza chemicznie czystaOd 1.1 do 31.121 253 tony20
09.00851806Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakaoOd 1.1 do 31.1281 ton43
09.00861902 11 00Makarony, nawet gotowane, nadziewane lub przygotowane inaczej, oprócz makaronów nadziewanych objętych podpozycjami 1902 20 10 i 1902 20 30; kuskus, nawet przygotowanyOd 1.1 do 31.12497 ton11
1902 19
1902 20 91
1902 20 99
1902 30
1902 40
09.00871901 90 99Przetwory spożywcze ze zbóżOd 1.1 do 31.12191 ton33
1904 30 00
1904 90 80
1905 90 20
09.00882106 90 98Pozostałe przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneOd 1.1 do 31.12702 tony18
09.00911702 50 00Fruktoza chemicznie czystaOd 1.7 do 30.64 504 tony(2)
09.00962106 90 98Pozostałe przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, przyznany Stanom Zjednoczonym AmerykiOd 1.7 do 30.6831 tonEA (3)
(1) Obniżenie należności celnych podlega warunkom określonym w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej z uwagi na kontrolę celną wykorzystania takich towarów (zob. art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1)).

(2) Zawieszenie cła specyficznego od dnia 1 lipca 1995 r.; cło ad valorem brane pod uwagę to cło obowiązujące, wymienione w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(3) Symbol "EA" oznacza, że towary są obciążone "elementem rolnym" ustalonym zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87.

CZĘŚĆ  C

Opis produktuJednostkaPrzewidziana

ilość dla

UE-28

PaństwoNr porządkowyUdział

UE-27 w

wykorzystaniu

kontyngentu

Wielkość kontyngentu taryfowego

dla UE-27

Produkty rybołówstwa niewymienione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 32/2000
Przetworzone lub zakonserwowane ryby (z wyłączeniem całych lub w kawałkach): z tuńczyka, bonito lub innych ryb z rodzaju Euthynnust1 816THA090704100 %1 816
Przetworzone lub zakonserwowane ryby (z wyłączeniem całych lub w kawałkach): z tuńczyka, bonito lub innych ryb z rodzaju Euthynnust742EO090705100 %742
Przetworzone lub zakonserwowane ryby (z wyłączeniem całych lub w kawałkach): z sardynek, bonito, makreli z gatunku Scomber scombrus i Scomber japonicus, ryb z gatunku Orcynopsis unicolort1 410THA0907068,7 %123
Przetworzone lub zakonserwowane ryby (z wyłączeniem całych lub w kawałkach): z sardynek, bonito, makreli z gatunku Scomber scombrus i Scomber japonicus, ryb z gatunku Orcynopsis unicolort865EO09070772,9 %631
Oświadczenie Komisji

Komisja w pełni przestrzega zasad lepszego stanowienia prawa oraz zobowiązań określonych w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W związku z tym Komisja dołoży starań, aby jak najszybciej przedstawić Radzie i Parlamentowi Europejskiemu wniosek ustawodawczy w celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 32/2000 do ram prawnych wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony.

1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2019 r.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 (Dz.U. L 5 z 8.1.2000, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).
4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre przetworzone lub zakonserwowane ryby (Dz.U. L 156 z 9.6.2006, s. 8).
5 Decyzja Rady 2006/324/WE z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej (Dz.U. L 120 z 5.5.2006, s. 17).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
7 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1).
8 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 (Dz.U. 38 z 8.2.2019, s. 1).
**) Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.