Dz.U.UE.L.2019.21.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 2018 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/102
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, oraz tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217, w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Chorwacji, w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony 1  (zwany dalej "Układem"), został podpisany w Brukseli dnia 20 listopada 1995 r. Układ wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2000 r.

(2) Republika Chorwacji stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r.

(3) Na mocy art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia Republiki Chorwacji przystąpienie tego państwa członkowskiego do Układu uzgadnia się poprzez zawarcie protokołu do Układu. zawartego przez Radę, stanowiącą jednomyślnie w imieniu państw członkowskich, oraz przez Państwo Izrael.

(4) W dniu 14 września 2012 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Państwem Izrael. Negocjacje zakończono pomyślnie dnia 28 września 2017 r.

(5) Artykuł 7 ust. 3 Protokołu stanowi o jego tymczasowym zastosowaniu przed jego wejściem w życie.

(6) Protokół należy podpisać, z zastrzeżeniem jego zawarcia i stosować tymczasowo,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym upoważnia się, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, do podpisania, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

Tekst Protokołu dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Protokołu w imieniu Unii i jej państw członkowskich.

Artykuł  3

Protokół stosuje się tymczasowo, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r., zgodnie z jego art. 7 ust. 3, do czasu zakończenia niezbędnych procedur do jego zawarcia.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2018 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 147 z 21.6.2000, s. 3.