Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.55.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 478/92
z dnia 25 lutego 1992 r.
otwierające roczny wspólnotowy kontyngent taryfowy na karmę dla psów lub kotów wystawioną do sprzedaży detalicznej i objętą kodem CN 2309 10 11 oraz roczny wspólnotowy kontyngent taryfowy na pokarm dla ryb objęty kodem CN ex 2309 90 41, pochodzący i sprowadzany z Wysp Owczych

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Umowa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Danii oraz Rządem lokalnym Wysp Owczych została zatwierdzona decyzją 91/668/EWG(1);

Umowa ta przewiduje roczny kontyngent o wielkości 1.000 ton na karmę dla psów lub kotów wystawioną do sprzedaży detalicznej i objętą kodem CN 2309 10 11 oraz roczny bezcłowy kontyngent o wielkości 5.000 ton na pokarm dla ryb objęty kodem CN ex 2309 90 41 pochodzący i sprowadzany z Wysp Owczych; te roczne kontyngenty powinny zostać otwarte na czas nieokreślony od 1992 r., a przepisy dotyczące zasad działania tych kontyngentów zostaną ustanowione rozporządzeniem wykonawczym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Opłatę na przywóz karmy dla psów lub kotów wystawionej do sprzedaży detalicznej i objętej kodem CN 2309 10 11 oraz pokarmu dla ryb objętego kodem CN ex 2309 90 41, pochodzącego i sprowadzanego z Wysp Owczych, ustanawia się w wysokości 0 ECU za tonę, w granicach rocznego kontyngentu o wielkości 1.000 ton dla kodu CN 2309 10 11 i 5.000 ton dla kodu CN ex 2309 90 41.

Artykuł  2

Szczegółowe przepisy o stosowaniu niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 26 rozporządzenia (EWG) nr 2727/75(2).

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 1992 r.

W imieniu Rady
Vitor MARTINS
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 371 z 31.12.1991, str. 1.

(2) Dz.U. L 281 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3653/90 (Dz.U. L 362 z 27.12.1990, str. 28).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.