Dz.U.UE.L.2019.20.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/98
z dnia 21 stycznia 2019 r.
otwierające procedurę przetargową zakupu odtłuszczonego mleka w proszku podczas okresu interwencji publicznej od dnia 1 marca do dnia 30 września 2019 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych 2 , w szczególności jego art. 3 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania 3 , w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 interwencja publiczna jest dostępna w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku od dnia 1 marca do dnia 30 września.

(2) Rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 stanowi, że ograniczenie ilościowe zakupu odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonych cenach na 2019 rok wynosi zero ton.

(3) Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1370/2013 należy zatem otworzyć procedurę przetargową w odniesieniu do zakupu odtłuszczonego mleka w proszku od początku okresu interwencji publicznej w 2019 r.

(4) W tytule II rozdział II sekcja 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240 określono zasady zakupu w drodze procedury przetargowej.

(5) Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240 należy określić termin, w którym państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszystkich ważnych ofertach przetargowych.

(6) W trosce o skuteczne zarządzanie państwa członkowskie powinny wykorzystywać do powiadamiania Komisji systemy informatyczne zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/1183 4  i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1185 5 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Otwarcie procedury przetargowej

Otwiera się procedurę przetargową od dnia 1 marca do dnia 30 września 2019 r. dotyczącą interwencyjnego zakupu odtłuszczonego mleka w proszku na warunkach określonych w tytule II rozdział II sekcja 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240 oraz w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł  2

Składanie ofert przetargowych

1.  Okresy składania ofert przetargowych kończą się w trzeci wtorek miesiąca o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli. W sierpniu termin składania ofert przetargowych upływa jednak w czwarty wtorek miesiąca o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Jeśli wtorek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin przypada w poprzedni dzień roboczy o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

2.  Oferty przetargowe składa się w zatwierdzonych przez państwa członkowskie agencjach płatniczych 6 .
Artykuł  3

Powiadomienie Komisji

Powiadomienia przewidzianego w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240 dokonuje się do godziny 16.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w dniach, w których upływają terminy składania ofert przetargowych, o których to terminach mowa w art. 2 niniejszego rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/1183 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1185.

Artykuł  4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 21 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12.
3 Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 71.
4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1183 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do powiadamiania Komisji o informacjach i dokumentach (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 100).
5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1185 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia Komisji (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 113).
6 Adresy agencji płatniczych są dostępne na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_pl.htm