Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.339.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2232/2003
z dnia 23 grudnia 2003 r.
dotyczące otwarcia kontyngentów taryfowych stosowanych w przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Szwajcarii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/1993 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych(1), a w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2000/239/WE z dnia 13 marca 2000 r. dotyczącą zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską(2) a w szczególności jej art. 2,

a także mając na uwadze co następuje:

(1) Roczne kontyngenty taryfowe na określone przetworzone produkty rolne ustalone w Porozumieniu w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej, w Protokole 2 do Porozumienia pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską, zwanego dalej "Porozumieniem", powinny zostać otwarte na rok 2004.

(2) Roczny kontyngent dla dóbr sklasyfikowanych pod kodem CN 2202 10 00 i ex 2202 90 10, ustanowiony w Porozumieniu, został wyczerpany. Zgodnie z Porozumieniem powinien zostać zwiększony o 10 % na rok 2004.

(3) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(3), ustanawia zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi. Właściwym jest, by kontyngenty taryfowe otwarte przez niniejsze rozporządzenie były zarządzane zgodnie z tymi zasadami.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień Horyzontalnych dotyczących Handlu Produktami Rolnymi Przetworzonymi nie wymienionymi w załączniku I do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Kontyngenty taryfowe Wspólnoty w przypadku przywozu przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Szwajcarii wymienione w Załączniku zostaną zwolnione z cła w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004.

Dla przywozu towarów wymienionych w tabeli nr 2 Załącznika, które przekraczają kontyngenty taryfowe zwolnione z cła, stosuje się cło w wysokości 9,1 %.

Artykuł  2

Kontyngentami taryfowymi Wspólnoty, o których mowa w art. 1, będzie zarządzać Komisja zgodnie z art. 308a, 308b, 308c Rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się z mocą od 1 stycznia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2003 r.

W imieniu Komisji
Erkki LIIKANEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5).

(2) Dz.U. L 76 z 25.3.2000, str. 11

(3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1335/20003 (Dz.U. L 187 z 27.6.2003, str. 16).

ZAŁĄCZNIK

Tabela 1
Numer seryjnyKod CNOpisIlości na rok 2004 (waga netto)Wysokość cła
09.09111302 20 10Substancje pektynowe, pektyniany i pektyny: suche666 tonzwolniony
09.09122101 11 11Ekstrakty, esencje i koncentraty o zawartości suchej masy kawy 95 % lub więcej2.057 tonzwolniony
09.09132101 20 20Ekstrakty, esencje i koncentraty z herbaty lub herbaty paragwajskiej (mate)145 tonzwolniony
09.09142106 90 92Preparaty żywnościowe/inne nie zawierające mleka tłuszczów, sacharozy, izoglukozy, glukozy, skrobi lub zawierające mniej niż 1,5 % tłuszczu mlektłuszczowego, 5 % sacharozy lub izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi1.029 tonzwolniony

Tabela 2

Numer SeryjnyKod CNOpisObjętośćWysokość cła dla kontyngentuWysokość cła poza kontyngentem
09.09162202 10 00Wody wliczając wody mineralne i gazowane zawierające cukier lub inne substancje słodzące lub smakowe109.807.500 litrówZwolniony9,1 %
ex 2202 90 10

(kod TARIC

10)

Pozostałe niealkoholowe napoje zawierające cukier
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.