Dz.U.UE.L.2019.9.180

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/44
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, zmieniająca decyzję EBC/2014/61 i uchylająca decyzję EBC/2013/30 (EBC/2018/28)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 28 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja EBC/2013/30 1  określa sposób realizacji i zakres obowiązku opłacenia przez krajowe banki centralne (KBC) państw członkowskich, których walutą jest euro (zwane dalej "KBC strefy euro") kapitału Europejskiego Banku Centralnego z dniem 1 stycznia 2014 r.

(2) Art. 2 decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/287 (EBC/2014/61) 2 , w związku z decyzją EBC/2013/31 3 , określa sposób realizacji i zakres obowiązku opłacenia przez Lietuvos bankas kapitału EBC z dniem 1 stycznia 2015 r. w związku z przyjęciem euro przez Litwę.

(3) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/43 (EBC/2018/27) 4  wprowadza korektę klucza subskrypcji kapitału EBC (zwanego dalej "kluczem kapitałowym") zgodnie z art. 29 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego oraz określa, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r., nowe wagi przypisane poszczególnym KBC w skorygowanym kluczu kapitałowym (zwane dalej "wagami klucza kapitałowego").

(4) Dokonywana co pięć lat korekta klucza kapitałowego EBC wymaga przyjęcia nowej decyzji EBC uchylającej z dniem 1 stycznia 2019 r. decyzję EBC/2013/30 oraz określającej sposób realizacji i zakres obowiązku opłacenia przez KBC strefy euro kapitału EBC z dniem 1 stycznia 2019 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zakres i forma subskrybowanego i opłaconego kapitału

KBC strefy euro są zobowiązane do pełnego opłacenia subskrybowanego przez siebie kapitału EBC z dniem 1 stycznia 2019 r.

Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego określone w art. 2 decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/43 (EBC/2018/27), poszczególnym KBC strefy euro przysługuje całkowity subskrybowany i opłacony kapitał w kwocie wskazanej w poniższej tabeli obok nazwy danego KBC:

KBC strefy euro

EUR

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

273 656 178,72

Deutsche Bundesbank

1 988 229 048,48

Eesti Pank

21 303 613,91

Central Bank of Ireland

127 237 133,10

Bank of Greece

187 186 022,25

Banco de España

902 708 164,54

Banque de France

1 537 811 329,32

Banca d'Italia

1 277 599 809,38

Central Bank of Cyprus

16 269 985,63

Latvijas Banka

29 563 094,31

Lietuvos bankas

43 938 703,70

Banque centrale du Luxembourg

24 572 766,05

Central Bank of Malta

7 923 905,17

De Nederlandsche Bank

440 328 812,57

Oesterreichische Nationalbank

220 018 268,69

Banco de Portugal

177 172 890,71

Banka Slovenije

36 382 848,76

Národná banka Slovenska

86 643 356,59

Suomen Pankki

137 564 189,84

Artykuł  2

Korekta opłaconego kapitału

1.  Zważywszy, że wszystkie KBC strefy euro opłaciły już swoje pełne udziały w subskrybowanym kapitale EBC według stanu obowiązującego do dnia 31 grudnia 2018 r. zgodnie z decyzją EBC/2013/30, każdy KBC strefy euro -w celu wyrównania do kwot wskazanych w tabeli zawartej w art. 1 - przekaże EBC dodatkową kwotę bądź otrzyma od EBC zwrot.
2.  Przekazywanie kwot na podstawie niniejszego artykułu podlega postanowieniom decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/45 (EBC/2018/29) 5 .
Artykuł  3

Zmiana

Skreśla się art. 2 decyzji (UE) 2015/287 (EBC/2014/61).

Artykuł  4

Utrata mocy obowiązującej

1.  Z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc decyzja EBC/2013/30.
2.  Odniesienia do decyzji EBC/2013/30 należy rozumieć jako odniesienia do niniejszej decyzji.
Artykuł  5

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 29 listopada 2018 r.
Mario DRAGHI
Prezes EBC
1 Decyzja EBC/2013/30 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (Dz.U. L 16 z 21.1.2014, s. 61).
2 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/287 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie opłacenia przez Lietuvos bankas kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2014/61) (Dz.U. L 50 z 21.2.2015, s. 44).
3 Decyzja EBC/2013/31 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (Dz.U. L 16 z 21.1.2014, s. 63).
4 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/43 z dnia 29 listopada 2018 r. dotycząca procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego i uchylająca decyzję EBC/2013/28 (EBC/2018/27) (zob. s. 178 niniejszego Dziennika Urzędowego).
5 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/45 z dnia 29 listopada 2018 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchylająca decyzję EBC/2013/29 (EBC/2018/29) (zob. s. 183 niniejszego Dziennika Urzędowego).