Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.17.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 147/91
z dnia 22 stycznia 1991 r.
określające i ustalające dopuszczalną tolerancję dla ubytków ilościowych produktów rolnych składowanych w ramach interwencji publicznej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3492/90 z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiające czynniki, które należy uwzględnić w rocznych sprawozdaniach finansowych w odniesieniu do finansowania środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach publicznych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej(1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

musi zostać określona definicja tolerancji, przewidziana w art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 3492/90, dotycząca konserwacji produktów rolnych objętych interwencyjnym składowaniem publicznym, a także musi być określona metoda obliczania stosowana w celu ustalenia finansowych skutków składowania;

dopuszczalny limit odnosi się do zwykłych ubytków ilościowych wynikających ze zwykłego składowania lub przetwarzania produktów rolnych objętych interwencją, przy należytym uwzględnieniu wymagań właściwej konserwacji produktu;

tolerancja ta musi być ustalona dla każdego produktu, przy użyciu prostej metody i przy uwzględnieniu niemożliwych do zidentyfikowania ubytków ilościowych, które wystąpiły podczas składowania w ostatnich latach; dlatego powinien zostać ustalony limit wyrażony jako procent całkowitych ilości znajdujących się w magazynach;

w przypadku niektórych produktów poddanych przetwarzaniu między skupem a składowaniem, muszą zostać ustalone szczególne tolerancje dla ubytków powstałych w czasie przetwarzania;

od dłuższego czasu brak jest działań związanych ze składowaniem wieprzowiny i limit ten ustalany jest dopiero później, w przypadku ponownego podjęcia składowania;

powinien zostać określony czas, w którym skutki finansowe stosowania tolerancji mają być brane pod uwagę przez Sekcję Gwarancji EFOGR;

dla niektórych produktów rolnych metoda obliczania procentowego ubytku zwyczajowo dopuszczalnych podczas składowania została zasadniczo zmodyfikowana; konieczna jest ocena tych wielkości w świetle zdobytego doświadczenia;

tolerancje zostały ustalone w rozporządzeniach sektorowo; do celów uproszczenia przepisów należy je określić w jednym rozporządzeniu;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu EFOGR,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. Ustala się limit tolerancji dla ubytków ilościowych wynikających z normalnych czynności składowania przeprowadzanych zgodnie z przyjętymi zasadami, w odniesieniu do każdego produktu rolnego objętego środkiem publicznego składowania.
2. Tolerancję ustala się jako procent rzeczywistej masy, bez opakowania, ilości wprowadzanych do magazynu i przejętych w danym roku budżetowym, powiększone o ilości znajdujące się w składzie na początku tego roku. Obliczana jest, w odniesieniu do każdego produktu, na podstawie wszystkich ilości składowanych przez agencję interwencyjną.

Rzeczywistą masę podczas skupowania i wycofywania oblicza się poprzez odjęcie od zarejestrowanej masy, standardowej masy opakowania, jaką określono w warunkach skupu, lub w razie jej braku, średniej masy opakowania stosowanego przez agencję.

3. Tolerancja nie obejmuje ubytków wyrażonych w liczbie opakowań lub liczbie zarejestrowanych sztuk.
Artykuł  2
1. Procenty dla zwykłych dopuszczalnych ubytków podczas składowania ustala się, jak następuje:
- zboża0,2 %
- ryż niełuskany - kukurydza - sorgo0,4 %
- cukier0,1 %
- oliwa z oliwek0,6 %
- nasiona rzepaku0,2 %
- nasiona słonecznika0,8 %
- alkohol0,6 %
- liście tytoniowe0,0 %
- tytoń w belach lub przetworzony1,0 %
- odtłuszczone mleko w proszku0,0 %
- masło0,0 %
- Ser:Grana Padano4,5 %
Parmigiano Reggiano6,5 %
- wołowina0,6 %
- wieprzowinado określenia w terminie późniejszym.
2. 1 Ustala się procenty dla dopuszczalnych ubytków podczas przetwarzania, jak następuje:
- odkostnianie wołowiny32 %
- przetwarzanie liści tytoniowych19 %.

Procenty te stosuje się do wszystkich ilości przetworzonych w czasie roku budżetowego. Ponadto, w przypadku przetwarzania tytoniu procenty stosuje się do całkowitych ilości wprowadzonych do użytku i przetwarzanych w toku cyklu produkcyjnego, dodatkowo do ilości wprowadzonych do użytku podczas poprzedniego cyklu produkcyjnego i przetwarzanych podczas bieżącego cyklu produkcyjnego.

Artykuł  3

Ubytki przekraczające tolerancje księguje się pod koniec roku budżetowego Sekcji Gwarancji EFOGR.

Artykuł  4

Najdalej po upływie trzech lat procenty określone w art. 2 podlegają przeglądowi na podstawie kontroli przeprowadzanych po zastosowaniu nowych metod obliczeń.

Artykuł  5

Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 742/70, (EWG) nr 743/70, (EWG) nr 771/71, (EWG) nr 899/70, (EWG) nr 2705/71, (EWG) nr 236/72, (EWG) nr 2577/72, (EWG) nr 638/74, (EWG) nr 230/79 i (EWG) nr 394/89(2) niniejszym tracą moc.

Artykuł  6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się z mocą od dnia 1 października 1990 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 stycznia 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 337 z 4.12.1990, str. 3.

(2) Dz.U. L 90 z 24.4.1970, str. 28.

Dz.U. L 90 z 24.4.1970, str. 29.

Dz.U. L 85 z 15.4.1971, str. 17.

Dz.U. L 108 z 20.5.1970, str. 12.

Dz.U. L 280 z 21.12.1971, str. 8.

Dz.U. L 29 z 2.2.1972, str. 18.

Dz.U. L 275 z 8.12.1972, str. 24.

Dz.U. L 77 z 22.3.1974, str. 30.

Dz.U. L 32 z 8.2.1979, str. 23.

Dz.U. L 45 z 17.2.1989, str. 12.

1 Art. 2 ust. 2 zmieniony przez rozporządzenia nr 652/92 z dnia 16 marca 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.70.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.