Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.281.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 października 2007 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 18 października 2007 r.
w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4699)

(2007/682/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 25 października 2007 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii(1), w szczególności jej art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń(2), w szczególności jej art. 18 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Klasyczny pomór świń stanowi zagrożenie dla świń domowych i dzików we Wspólnocie.

(2) Występowanie ognisk zachorowań w gospodarstwach hodujących świnie domowe może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji i strat ekonomicznych we Wspólnocie, w szczególności jeśli zachorowania pojawiają się na obszarach o wysokim zagęszczeniu świń.

(3) Zasady przeprowadzania szczepień interwencyjnych świń domowych i dzików zostały ustanowione w dyrektywie 2001/89/WE.

(4) Wspólnota zakupiła 1.000.000 dawek żywej atenuowanej szczepionki przeciwko klasycznemu pomorowi świń oraz podjęła działania w celu ich przechowywania i umożliwienia ich szybkiego udostępnienia w przypadku przeprowadzenia szczepień interwencyjnych świń domowych.

(5) Dawki te zostały udostępnione Rumunii w lipcu 2007 r. W związku z powyższym muszą one zostać zastąpione, aby utrzymać zdolność Wspólnoty do szybkiego reagowania na konieczność przeprowadzenia szczepień interwencyjnych przeciwko klasycznemu pomorowi świń.

(6) Ponadto w świetle ogólnej sytuacji związanej z występowaniem klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, należy szybko odnowić wyczerpane zapasy żywych atenuowanych szczepionek, aby utrzymać zdolność Wspólnoty do szybkiego reagowania w razie potrzeby.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. Wspólnota zakupi, w najbliższym możliwym terminie, 1.000.000 dawek żywej atenuowanej szczepionki przeciwko klasycznemu pomorowi świń.
2. Wspólnota dokona uzgodnień dotyczących przechowywania i dystrybucji szczepionki, o której mowa w ust. 1.
Artykuł  2

Jeśli zapasy szczepionki, o której mowa w art. 1 ust. 1, wyczerpią się, można je zastąpić 1.000.000 dawek najwyżej czterokrotnie w ciągu pięciu lat od daty pierwszego zakupu.

Artykuł  3

Maksymalny koszt środków, o których mowa w art. 1 i 2, nie przekroczy 1.500.000 EUR.

Artykuł  4

Środki przewidziane w art. 1 ust. 2 są wykonywane przez Komisję we współpracy z dostawcami wybranymi w drodze zaproszenia do składania ofert.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 października 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.