Dz.U.UE.L.2018.316.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1969
z dnia 12 grudnia 2018 r.
wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2018 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 1 , w szczególności jego art. 105 ust. 1, 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Kwoty połowowe na 2017 r. określono w:

- rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1903 2 ,

- rozporządzeniu Rady (UE) 2016/2285 3 ,

- rozporządzeniu Rady (UE) 2016/2372 4  oraz

- rozporządzeniu Rady (UE) 2017/127 5 .

(2) Kwoty połowowe na 2018 r. określono w:

- rozporządzeniu Rady (UE) 2016/2285,

- rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1970 6 ,

- rozporządzeniu Rady (UE) 2017/2360 7  oraz

- rozporządzeniu Rady (UE) 2018/120 8 .

(3) Zgodnie z art. 105 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 Komisja dokonuje odliczeń od przyszłych kwot połowowych danego państwa członkowskiego, gdy ustali, że to państwo członkowskie przekroczyło kwoty połowowe, które zostały mu przyznane.

(4) Zgodnie z art. 105 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 odliczeń tych należy dokonywać w roku następnym lub w kolejnych latach, stosując odpowiednie mnożniki określone w tych ustępach.

(5) Niektóre państwa członkowskie przekroczyły kwoty połowowe przyznane im na 2017 r. Należy zatem dokonać odliczeń od kwot połowowych przyznanych im na 2018 r., a w stosownych przypadkach - na kolejne lata, w odniesieniu do przełowionych stad.

(6) W 2016 r. Hiszpania przełowiła swoją kwotę tuńczyka białego w Oceanie Atlantyckim na północ od 5° N (ALB/AN05N). Na wniosek Hiszpanii odpowiednie odliczenie zostało równo rozłożone na dwa lata (2017 i 2018 r.). Pierwszą połowę odliczenia, tzn. 1 134,677 t, wprowadzono w odniesieniu do kwoty Hiszpanii na 2017 r. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/2309 9 . Początkowa kwota Hiszpanii na 2018 r. na połowy północnego tuńczyka białego w Oceanie Atlantyckim na północ od 5° N (ALB/AN05N), określona w rozporządzeniu (UE) 2018/120, od razu odzwierciedlała odliczenie w wysokości 945,560 t. W związku z tym od hiszpańskiej kwoty na 2018 r. należy odliczyć pozostałą ilość 189,117 t.

(7) Odliczenia od kwot połowowych określone w niniejszym rozporządzeniu muszą mieć zastosowanie bez uszczerbku dla odliczeń mających zastosowanie do kwot w 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 185/2013 10 .

(8) Ponieważ kwoty są wyrażone w tonach, przełowienia dotyczące ilości poniżej jednej tony nie powinny być brane pod uwagę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Kwoty połowowe ustanowione na rok 2018 w rozporządzeniach (UE) 2016/2285, (UE) 2017/1970, (UE) 2017/2360 oraz (UE) 2018/120 zmniejsza się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
2.  Przepisy ust. 1 mają zastosowanie bez uszczerbku dla odliczeń przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 185/2013.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

ODLICZENIA OD KWOT POŁOWOWYCH NA 2018 R. W ODNIESIENIU DO STAD PRZEŁOWIONYCH

Państwo członkowskieKod gatunkuKod obszaruNazwa gatunkuNazwa obszaruPoczątkowa kwota na 2017 r. (w kilogramach)Dozwolone wielkości wyładunków na 2017 r. (całkowita dostosowana ilość w kilogramach) (1)Całkowite

połowy

w 2017 r. (ilość

w kilogramach)

Wykorzystanie kwoty w stosunku do dozwolonych wielkości

wyładunków

Wielkość przełowienia w stosunku do dozwolonych wielkości wyładunków (ilość w kilogramach)Mnożnik (2)Mnożnik

dodatkowy (3)(4)

Zaległe odliczenia z poprzednich lat (5) (ilość w kilogramach)Odliczenia, które należy zastosować w 2018 r. (ilość w kilogramach)
BERJU07D.Raja

bruzdowana

Wody Unii obszaru VIId2 0002 0005 648282,40 %3 6481,00//3 648
BESRX07D.RajokształtneWody Unii obszaru VIId96 00091 35395 695104,75 %4 342///4 342
BESRX67AKXD.RajokształtneWody Unii obszarów VIa, VIb, VIIa-c oraz VIIe-k762 000907 100919 333101,35 %12 233///12 233
DKMAC2A34.MakreleIIIa oraz IV; wody Unii obszarów IIa, IIIb, IIIc oraz podrejonów 22- 3222 03117 525 75617 992 741102,66 %466 985///466 985
DKMAC2A4 A-N.Makrelewody Norwegii obszarów IIa oraz IVa16 00414 538 09014 801 414101,81 %263 324///263 324
DKMAC2CX14.MakreleVI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody Unii i wody

międzynarodowe obszaru Vb wody

międzynarodowe

obszarów IIa, XII oraz XIV

/5 341 9165 342 930100,02 %1 014///1 014
DKNOP04-N.Okowiel i powiązane przyłowywody Norwegii obszaru IV0016 298Nie dotyczy16 2981,00A/24 447
DKOTH1N2AB.Pozostałe gatunkiwody Norwegii obszarów I oraz II/09 979Nie dotyczy9 9791,00//9 979
DKPOK1N2AB.Czarniakwody Norwegii obszarów I oraz II/09 508Nie dotyczy9 5081,00//9 508
ESALBAN05N.Północny

tuńczyk

biały

Ocean

Atlantycki, na północ od 5° N

14 981 13013 961 45313 940 30699,85 %- 21 147 (7)//189 117 (8)189 117
ESGHL1N2AB.Halibut niebieskiwody Norwegii obszarów I oraz II/19 20036 090187,97 %16 8901,00A/25 335
ESGHLN3LMNO.Halibut niebieskiNAFO 3LMNO4 067 0004 061 0014 072 229100,28 %11 228/C(6)/11 228
ESPOK1N2AB.Czarniakwody Norwegii obszarów I oraz II/86 50088 150101,91 %1 650///1 650
ESSWOAS05N.WłócznikOcean

Atlantycki, na południe od 5° N

4 715 2704 715 2704 808 206101,97 %92 936///92 936
FRGHL1N2AB.Halibut niebieskiwody Norwegii obszarów I oraz II/06 868Nie dotyczy6 8681,00//6 868
FRYFTIOTCTuńczyk żółtopłetwyObszar podlegający kompetencji IOTC29 501 00029 651 00029 960 730101,04 %309 730///309 730
IEHKE8ABDE.Morszczuk europejskiVIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe/01 300Nie dotyczy1 3001,00C(6)/1 300
IEMAC2CX14.MakreleVI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody Unii i wody

międzynarodowe obszaru Vb wody

międzynarodowe

obszarów IIa, XII oraz XIV

86 426 00086 319 53786 520 982100,23 %201 445///201 445
NLWHG56-14WitlinekVI; wody Unii i wody

międzynarodowe obszaru Vb wody

międzynarodowe

obszarów XII oraz XIV

/018 648Nie dotyczy18 6481,00//18 648
PLCOD3BC+24Dorsz atlantyckiPodrejony 22-24654 000915 170947 501103,53 %32 331/C(6)/32 331
PTALBAN05N.Północny

tuńczyk

biały

Ocean

Atlantycki, na północ od 5° N

2 413 8002 332 8002 564 017109,91 %231 217///231 217
PTALF3X14.Beryksywody Unii i wody

międzynarodowe

obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

182 000182 626185 582101,62 %2 956///2 956
PTANE9/3411Sardela europejskaIX i X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.16 522 0008 992 9369 141 377101,65 %148 441///148 441
PTBUMATLANTMarlin błękitnyOcean Atlantycki52 32051 25956 271109,78 %5 012///5 012
PTLEZ8C3411.SmukliceVIIIc, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.136 000139 400142 316102,09 %2 916///2 916
PTSBR09-Morlesz bogarwody Unii i wody

międzynarodowe obszaru IX

37 00072 02775 905105,38 %3 878///3 878
PTSRX89-C.Rajokształtnewody Unii obszarów VIII oraz IX1 156 0001 132 8241 211 808106,97 %78 984///78 984
PTSWOAN05N.WłócznikOcean

Atlantycki, na północ od 5° N

1 170 8301 738 5321 854 956106,70 %116 424///116 424
UKMAC2CX14.MakreleVI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody Unii i wody

międzynarodowe obszaru Vb wody

międzynarodowe

obszarów IIa, XII oraz XIV

237 677 000222 116 471224 288 943100,98 %2 172 472/A(6)/2 172 472
(1) Kwoty dostępne dla państwa członkowskiego na podstawie odpowiednich rozporządzeń w sprawie uprawnień do połowów, po uwzględnieniu: wymian tych uprawnień zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22), przenoszenia kwot z 2016 na 2017 r. zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3) oraz z art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub zmian przydziałów bądź odliczeń uprawnień do połowów zgodnie z art. 37 i 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

(2) Zgodnie z art. 105 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Odliczenie równe przełowieniu * 1,00 stosuje się we wszystkich przypadkach przełowienia równego lub mniejszego niż 100 ton.

(3) Zgodnie z art. 105 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 oraz pod warunkiem że stopień przełowienia przekracza 10 %.

(4) Litera "A" oznacza, że z powodu ciągłego przeławiania w latach 2015, 2016 i 2017 zastosowano mnożnik dodatkowy wynoszący 1,5. Litera "C" oznacza, że zastosowano mnożnik dodatkowy wynoszący 1,5, ponieważ stado jest objęte planem wieloletnim.

(5) Ilości pozostałe z poprzednich lat.

(6) Mnożnik dodatkowy nie ma zastosowania, gdyż przełowienie nie przekracza 10 % dozwolonych wyładunków.

(7) Odliczenia nie można pomniejszyć o tę niewykorzystaną ilość, ponieważ art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 nie ma zastosowania do stada ALB/AN05N.

(8) Na wniosek Hiszpanii odliczenie w wysokości 2 269 354 kg przewidziane na 2017 r. zostanie równo rozłożone na dwa lata (2017 i 2018 r.) rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/2309. W związku z tym, że początkowa kwota dla Hiszpanii na rok 2018 ustalona rozporządzeniem (UE) 2018/120 już odzwierciedla odliczenie w wysokości 945 560 kg, pozostała ilość do odliczenia wynosi 189 117 kg.

1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1903 z dnia 28 października 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2017 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/72 (Dz.U. L 295 z 29.10.2016, s. 1).
3 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/2285 z dnia 12 grudnia 2016 r. ustanawiające na lata 2017 i 2018 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich w odniesieniu do niektórych stad ryb głębokowodnych i zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/72 (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 32).
4 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/2372 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2017 r. dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie na wodach Morza Czarnego (Dz.U. L 352 z 23.12.2016, s. 26).
5 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/127 z dnia 20 stycznia 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2017 r. dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz dla unijnych statków rybackich w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 24 z 28.1.2017, s. 1).
6 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1970 z dnia 27 października 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz.U. L 281 z 31.10.2017, s. 1).
7 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/2360 z dnia 11 grudnia 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2018 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Czarnym (Dz.U. L 337 z 19.12.2017, s. 1).
8 Rozporządzenie Rady (UE) 2018/120 z dnia 23 stycznia 2018 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2018 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz - dla unijnych statków rybackich - w niektórych wodach nienależących do Unii, a także zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz.U. L 27 z 31.1.2018, s. 1).
9 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2309 z dnia 13 grudnia 2017 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2017 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia innych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1345 (Dz.U. L 331 z 14.12.2017, s. 23).
10 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 185/2013 z dnia 5 marca 2013 r. przewidujące odliczenia od niektórych kwot połowowych przydzielonych Hiszpanii na 2013 r. oraz na kolejne lata z powodu przełowienia w 2009 r. kwoty połowowej dla makreli (Dz.U. L 62 z 6.3.2013, s. 1).