Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.316.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1969
z dnia 12 grudnia 2018 r.
wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2018 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 1 , w szczególności jego art. 105 ust. 1, 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Kwoty połowowe na 2017 r. określono w:

- rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1903 2 ,

- rozporządzeniu Rady (UE) 2016/2285 3 ,

- rozporządzeniu Rady (UE) 2016/2372 4  oraz

- rozporządzeniu Rady (UE) 2017/127 5 .

(2) Kwoty połowowe na 2018 r. określono w:

- rozporządzeniu Rady (UE) 2016/2285,

- rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1970 6 ,

- rozporządzeniu Rady (UE) 2017/2360 7  oraz

- rozporządzeniu Rady (UE) 2018/120 8 .

(3) Zgodnie z art. 105 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 Komisja dokonuje odliczeń od przyszłych kwot połowowych danego państwa członkowskiego, gdy ustali, że to państwo członkowskie przekroczyło kwoty połowowe, które zostały mu przyznane.

(4) Zgodnie z art. 105 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 odliczeń tych należy dokonywać w roku następnym lub w kolejnych latach, stosując odpowiednie mnożniki określone w tych ustępach.

(5) Niektóre państwa członkowskie przekroczyły kwoty połowowe przyznane im na 2017 r. Należy zatem dokonać odliczeń od kwot połowowych przyznanych im na 2018 r., a w stosownych przypadkach - na kolejne lata, w odniesieniu do przełowionych stad.

(6) W 2016 r. Hiszpania przełowiła swoją kwotę tuńczyka białego w Oceanie Atlantyckim na północ od 5° N (ALB/AN05N). Na wniosek Hiszpanii odpowiednie odliczenie zostało równo rozłożone na dwa lata (2017 i 2018 r.). Pierwszą połowę odliczenia, tzn. 1 134,677 t, wprowadzono w odniesieniu do kwoty Hiszpanii na 2017 r. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/2309 9 . Początkowa kwota Hiszpanii na 2018 r. na połowy północnego tuńczyka białego w Oceanie Atlantyckim na północ od 5° N (ALB/AN05N), określona w rozporządzeniu (UE) 2018/120, od razu odzwierciedlała odliczenie w wysokości 945,560 t. W związku z tym od hiszpańskiej kwoty na 2018 r. należy odliczyć pozostałą ilość 189,117 t.

(7) Odliczenia od kwot połowowych określone w niniejszym rozporządzeniu muszą mieć zastosowanie bez uszczerbku dla odliczeń mających zastosowanie do kwot w 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 185/2013 10 .

(8) Ponieważ kwoty są wyrażone w tonach, przełowienia dotyczące ilości poniżej jednej tony nie powinny być brane pod uwagę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Kwoty połowowe ustanowione na rok 2018 w rozporządzeniach (UE) 2016/2285, (UE) 2017/1970, (UE) 2017/2360 oraz (UE) 2018/120 zmniejsza się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
2.  Przepisy ust. 1 mają zastosowanie bez uszczerbku dla odliczeń przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 185/2013.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 11  

ODLICZENIA OD KWOT POŁOWOWYCH NA 2018 R.

Państwo członkowskieKod gatunkuKod obszaruNazwa gatunkuNazwa obszaruPoczątkowa kwota na 2017 r. (w kilogramach)Dozwolone wielkości wyładunków na 2017 r. (całkowita dostosowana ilość w kilogramach)(1)Całkowite

połowy

w 2017 r. (ilość

w kilogramach)

Wykorzystanie kwoty w stosunku do dozwolonych wielkości

wyładunków

Wielkość przełowienia w stosunku do dozwolonych wielkości wyładunków (ilość w kilogramach)Mnożnik (2)Mnożnik

dodatkowy (3)(4)

Zaległe odliczenia z poprzednich

lat (5) (ilość w kilogramach) (ilość w kilogramach)

Odliczenia od kwot połowowych na 2018 r. (6) i kolejne lata (ilość w kilogramach)Odliczenia od kwot połowowych na 2018 r. w odniesieniu do przełowionych stad (7) (ilość w kilogramach)Odliczenia od kwot połowowych na 2018 r. w odniesieniu do

innych stad zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/479 (8) (ilość w kilogramach)

Do odliczenia od kwot połowowych na 2019 r. i kolejne lata (ilość w kilogramach)
BERJU07D.Raja bruzdowanaWody Unii obszaru VIId2 0002 0005 648282,40 %3 6481,00//3 6481 031/2 617
BESRX07D.RajowateWody Unii obszaru VIId96 00091 35395 695104,75 %4 342///4 3424 342//
BESRX67AKXDRajowateWody Unii obszarów VIa, VIb, VIIa-c oraz VIIe-k762 000907 100919 333101,35 %12 233///12 23312 233//
DKMAC2A34.MakrelaIIIa oraz IV; wody Unii obszarów IIa, IIIb, IIIc oraz podrejonów 22- 3222 03117 525 75617 992 741102,66 %466 985///466 985466 985//
DKMAC2A4 A-NMakrelawody Norwegii obszarów IIa oraz IVa16 00414 538 09014 801 414101,81 %263 324///263 324263 324//
DKMAC2CX14-MakrelaVI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów IIa, XII oraz XIV/5 341 9165 342 930100,02 %1 014///1 0141 014 (12)//
DKNOP04-N.Okowiel i powiązane przyłowywody Norwegii obszaru IV0016 298Nie dotyczy16 2981,00A/24 447/24 447/
DKOTH1N2AB.Pozostałe gatunkiwody Norwegii obszarów I oraz II/09 979Nie dotyczy9 9791,00//9 979/9 979/
DKPOK1N2AB.Czarniakwody Norwegii obszarów I oraz II/09 508Nie dotyczy9 5081,00//9 508/9 508/
ESALBAN05NPółnocny tuńczyk białyOcean Atlantycki, na północ od 5° N14 981 13013 961 45313 940 30699,85 %- 21 147 (10)//189 117 (11)189 117189 117//
ESGHL1N2AB.Halibut niebieskiwody Norwegii obszarów I oraz II/19 20036 090187,97 %16 8901,00A/25 335/25 335/
ESGHLN3LMNOHalibut niebieskiNAFO 3LMNO4 067 0004 061 0014 072 229100,28 %11 228/C(9)/11 22811 228//
ESPOK1N2AB.Czarniakwody Norwegii obszarów I oraz II/86 50088 150101,91 %1 650///1 650/1 650/
ESYFTIOTCTuńczyk żółtopłetwyObszar podlegający kompetencji IOTC45 682 00045 682 00048 147 520105,40 %2 465 520///2 465 520327 060/2 138 460
FRGHL1N2AB.Halibut niebieskiwody Norwegii obszarów I oraz II/06 868Nie dotyczy6 8681,00//6 868/6 868/
FRYFTIOTCTuńczyk żółtopłetwyObszar podlegający kompetencji IOTC29 501 00029 651 00029 960 730101,04 %309 730///309 730309 730//
IEHKE8ABDE.Morszczuk europejskiVIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe/01 300Nie dotyczy1 3001,00C(9)/1 300/1 300/
IEMAC2CX14-MakrelaVI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów IIa, XII oraz XIV86 426 00086 319 53786 520 982100,23 %201 445///201 445201 445//
NLWHG56-14WitlinekVI; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV/018 648Nie dotyczy18 6481,00//18 648/18 648/
PLCOD3BC+24Dorsz atlantyckiPodrejony 22-24654 000915 170947 501103,53 %32 331/C(9)/32 3310/32 331
PTALBAN05NPółnocny tuńczyk białyOcean Atlantycki, na północ od 5° N2 413 8002 332 8002 564 017109,91 %231 217///231 217231 217//
PTALF3X14-Beryksywody Unii i wody międzynarodowe obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV182 000182 626185 582101,62 %2 956///2 9562 956//
PTANE9/3411Sardela europejskaIX i X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.16 522 0008 992 9369 141 377101,65 %148 441///148 441148 441//
PTBUMATLANTMarlin błękitnyOcean Atlantycki52 32051 25956 271109,78 %5 012///5 0125 012//
PTLEZ8C3411SmukliceVIIIc, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.136 000139 400142 316102,09 %2 916///2 9162 916//
PTSBR09-Morlesz bogarwody Unii i wody międzynarodowe obszaru IX37 00072 02775 905105,38 %3 878///3 8783 878//
PTSRX89-C.Rajowatewody Unii obszarów VIII oraz IX1 156 0001 132 8241 211 808106,97 %78 984///78 98478 984//
PTSWOAN05NWłócznikOcean Atlantycki, na północ od 5° N1 170 8301 738 5321 854 956106,70 %116 424///116 424116 424//
UKMAC2CX14-MakrelaVI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów IIa, XII oraz XIV237 677 000222 116 471224 288 943100,98 %2 172 472/A(9)/2 172 4722 172 472//
(1) Kwoty dostępne dla państwa członkowskiego na podstawie odpowiednich rozporządzeń w sprawie uprawnień do połowów, po uwzględnieniu: wymian tych uprawnień zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22), przenoszenia kwot z 2016 na 2017 r. zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3) oraz z art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub zmian przydziałów bądź odliczeń uprawnień do połowów zgodnie z art. 37 i 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

(2) Zgodnie z art. 105 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Odliczenie równe przełowieniu * 1,00 stosuje się we wszystkich przypadkach przełowienia równego lub mniejszego niż 100 ton.

(3) Zgodnie z art. 105 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 oraz pod warunkiem że stopień przełowienia przekracza 10 %.

(4) Litera »A« oznacza, że z powodu ciągłego przeławiania w latach 2015, 2016 i 2017 zastosowano mnożnik dodatkowy wynoszący 1,5. Litera »C« oznacza, że zastosowano mnożnik dodatkowy wynoszący 1,5, ponieważ stado jest objęte planem wieloletnim.

(5) Ilości pozostałe z poprzednich lat.

(6) Odliczenia na rok 2018

(7) Odliczenia na rok 2018, których można by faktycznie dokonać, biorąc pod uwagę dostępną kwotę na dzień 20 grudnia 2018 r.

(8) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/479 z dnia 22 marca 2019 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2018 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia innych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1969 (Dz.U. L 82 z 25.3.2019, s. 6)

(9) Mnożnik dodatkowy nie ma zastosowania, gdyż przełowienie nie przekracza 10 % dozwolonych wyładunków.

(10) Odliczenia nie można pomniejszyć o tę niewykorzystaną ilość, ponieważ art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 nie ma zastosowania do stada ALB/AN05N.

(11) Na wniosek Hiszpanii odliczenie w wysokości 2 269 354 kg należnych na 2017 r. zostało równo rozłożone na dwa lata (2017 i 2018 r.) rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/2309. W związku z tym, że początkowa kwota dla Hiszpanii na rok 2018 ustalona rozporządzeniem (UE) 2018/120 już odzwierciedla odliczenie w wysokości 945 560 kg, pozostała ilość do odliczenia wynosi 189 117 kg.

(12) Pomimo braku początkowej kwoty w odniesieniu do tego przełowionego stada Dania dokonała wymiany uprawnień do połowów zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, co umożliwia odliczenia od tego samego stada.

1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1903 z dnia 28 października 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2017 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/72 (Dz.U. L 295 z 29.10.2016, s. 1).
3 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/2285 z dnia 12 grudnia 2016 r. ustanawiające na lata 2017 i 2018 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich w odniesieniu do niektórych stad ryb głębokowodnych i zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/72 (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 32).
4 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/2372 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2017 r. dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie na wodach Morza Czarnego (Dz.U. L 352 z 23.12.2016, s. 26).
5 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/127 z dnia 20 stycznia 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2017 r. dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz dla unijnych statków rybackich w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 24 z 28.1.2017, s. 1).
6 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1970 z dnia 27 października 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz.U. L 281 z 31.10.2017, s. 1).
7 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/2360 z dnia 11 grudnia 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2018 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Czarnym (Dz.U. L 337 z 19.12.2017, s. 1).
8 Rozporządzenie Rady (UE) 2018/120 z dnia 23 stycznia 2018 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2018 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz - dla unijnych statków rybackich - w niektórych wodach nienależących do Unii, a także zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz.U. L 27 z 31.1.2018, s. 1).
9 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2309 z dnia 13 grudnia 2017 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2017 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia innych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1345 (Dz.U. L 331 z 14.12.2017, s. 23).
10 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 185/2013 z dnia 5 marca 2013 r. przewidujące odliczenia od niektórych kwot połowowych przydzielonych Hiszpanii na 2013 r. oraz na kolejne lata z powodu przełowienia w 2009 r. kwoty połowowej dla makreli (Dz.U. L 62 z 6.3.2013, s. 1).
11 Załącznik zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr (UE) 2019/479 z dnia 22 marca 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.82.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2018 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.