Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.186.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1345
z dnia 18 lipca 2017 r.
wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2017 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 1 , w szczególności jego art. 105 ust. 1, 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Kwoty połowowe na 2016 r. określono w:

- rozporządzeniu Rady (UE) nr 1367/2014 2 ,

- rozporządzeniu Rady (UE) 2015/2072 3 ,

- rozporządzeniu Rady (UE) 2016/72 4 , oraz

- rozporządzeniu Rady (UE) 2016/73 5 .

(2) Kwoty połowowe na 2017 r. określono w:

- rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1903 6 ,

- rozporządzeniu Rady (UE) 2016/2285 7 ,

- rozporządzeniu Rady (UE) 2016/2372 8 , oraz

- rozporządzeniu Rady (UE) 2017/127 9 .

(3) Zgodnie z art. 105 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 Komisja dokonuje odliczeń od przyszłych kwot połowowych danego państwa członkowskiego, gdy ustali, że to państwo członkowskie przekroczyło kwoty połowowe, które zostały mu przyznane.

(4) Zgodnie z art. 105 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 odliczeń tych należy dokonywać w roku następnym lub w kolejnych latach, stosując odpowiednie mnożniki określone w tych ustępach.

(5) Niektóre państwa członkowskie przekroczyły kwoty połowowe przyznane im na 2016 r. Należy zatem dokonać odliczeń od kwot połowowych przyznanych im na 2017 r., a w stosownych przypadkach - na kolejne lata, w odniesieniu do przełowionych stad.

(6) W rozporządzeniach wykonawczych Komisji (UE) 2016/2226 10  oraz (UE) 2017/162 11  dokonano odliczeń od kwot połowowych na 2016 r. w odniesieniu do niektórych państw i gatunków. W przypadku niektórych państw członkowskich odliczenia mające zastosowanie do niektórych gatunków przekraczają jednak wielkość odpowiednich kwot dostępnych w 2016 r. i nie można było zastosować tych odliczeń w całości we wspomnianym roku. Aby zapewnić w takich przypadkach odliczenie pełnej kwoty w odniesieniu do odpowiednich stad, pozostałe wielkości należy uwzględnić przy ustalaniu odliczeń od kwot na 2017 r. oraz - w stosownych przypadkach - od kolejnych kwot.

(7) Na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 12 , pismem z dnia 16 listopada 2016 r. Belgia wystąpiła do Komisji z wnioskiem o zezwolenie na wyładunek dodatkowych ilości turbota i nagłada na wodach Unii obszarów IIa i IV (T/B/2AC4-C) w granicach 10 % kwoty. Dodatkowe ilości przyznane w 2016 r. w ramach tej procedury należy uznać za przekroczenie dozwolonych wyładunków do celów odliczeń przewidzianych w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

(8) Odliczenia od kwot połowowych, określone w niniejszym rozporządzeniu, muszą mieć zastosowanie bez uszczerbku dla odliczeń mających zastosowanie do kwot w 2017 r. zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 185/2013 13 .

(9) Ponieważ kwoty są wyrażone w tonach, przełowienia dotyczące ilości poniżej jednej tony nie powinny być brane pod uwagę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Kwoty połowowe ustanowione na rok 2017 w rozporządzeniach (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 oraz (UE) 2017/127 zmniejsza się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
2.  Przepisy ust. 1 mają zastosowanie bez uszczerbku dla odliczeń przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 185/2013.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 14  

ODLICZENIA OD KWOT W ODNIESIENIU DO STAD PRZEŁOWIONYCH

Państwo członkowskieKod gatunkuKod obszaruNazwa gatunkuNazwa obszaruPoczątkowa kwota na 2016 r. (w kilogramach)Dozwolone wielkości wyładunków na 2016 r. (całkowita dostosowana ilość w kilogramach) (1)Całkowite

połowy

w 2016 r. (ilość

w kilogramach)

Wykorzystanie kwoty w stosunku do dozwolonych wielkości wyładunkówWielkość przełowienia

w stosunku do dozwolonych

wielkości wyładunków (ilość

w kilogramach)

Mnożnik (2)Mnożnik

dodatkowy (3) (4)

Zaległe odliczenia z poprzednich lat (5) (ilość w kilogramach)Odliczenia, które należy zastosować w 2017 r. (ilość w kilogramach) (6)Odliczenia już

zastosowane

w 2017 r.(ilość

w kilogramach) (7)

Należy odjąć w 2018 r. i kolejnym roku (kolejnych latach) (ilość w kilogramach)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)
BESOL7FG.SolaVIIf oraz VIIg487 000549 565563 401102,52 %13 836///13 83613 836/
BESOL8AB.SolaVIIIa oraz VIIIb42 000281 638287 659102,14 %6 021/C(8)/6 0216 021/
BESRX07D.Rajowatewody Unii obszaru VIId87 00086 91991 566105,35 %4 647///4 6474 647/
BET/B2AC4-CTurbot i nagładwody Unii obszarów IIa i IV329 000481 000514 275106,92 %33 275 (9)///33 27533 275/
DEDGS2AC4-CKoleńwody Unii obszarów IIa i IV002 118Nie dotyczy2 118///2 1182 118/
DEMAC2CX14-MakrelaVI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów IIa, XII oraz XIV22 751 00021 211 75922 211 517104,71 %999 758///999 758999 758/
DKDGS2AC4-CKoleńwody Unii obszarów IIa i IV001 350Nie dotyczy1 350///1 3501 350/
DKHER1/2-Śledź atlantyckiwody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody

międzynarodowe obszarów I oraz II

7 069 00010 331 36310 384 320100,51 %52 957///52 95752 957/
DKJAX4BC7DOstrobok i powiązane przyłowywody Unii obszarów IVb, IVc oraz VIId5 519 000264 664265 760100,42 %1 096///1 0961 096/
DKMAC2A34.MakrelaIIIa oraz IV; wody Unii obszarów IIa, IIIb, IIIc oraz podrejony 22-3219 461 00013 354 03514 677 440109,91 %1 323 405///1 323 4051 323 405/
DKMAC2A4 A-NMakrelawody Norwegii obszarów IIa oraz IVa14 043 00014 886 02016 351 930109,85 %1 465 910///1 465 9101 465 910/
DKNOP04-N.Okowielwody Norwegii obszaru IV0022 880Nie dotyczy22 880///22 88022 880/
DKOTH*2AC4Cinne gatunkiwody Unii obszarów IIa i IV6 018 3003 994 9204 508 050112,84 %513 1301,2//615 756615 756/
DKPOK1N2AB.Czarniakwody Norwegii obszarów I oraz II/03 920Nie dotyczy3 920///3 9203 920/
DKPRAN1GRN.Krewetka północnawody Grenlandii obszaru NAFO 11 300 0002 700 0002 727 690101,03 %27 690///27 69027 690/
DKSAN04-N.Dobijakiwody Norwegii obszaru IV0019 860Nie dotyczy19 860///19 86019 860/
DKSAN234_1 (11)Dobijakiwody Unii obszaru 1 zarządzania dobijakami12 263 00012 517 90012 525 750100,06 %7 850///7 8507 850/
ESALBAN05NPółnocny tuńczyk białyOcean Atlantycki, na północ od 5° N14 917 37014 754 37016 645 498112,82 %1 891 1281,2//2 269 3541 134 677 (12)1 134 677 (12)
ESALF3X14-Beryksywody Unii i wody międzynarodowe obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV67 00086 15979 18591,90 %- 6 974//81700/
ESBSF8910-Pałasz czarnywody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX i X12 00024 00416 41968,41 %- 7 585//2 70300/
ESBUMATLANTMarlin błękitnyOcean Atlantycki0013 396Nie dotyczy13 396/A/20 09420 094/
ESCOD1/2B.Dorsz atlantyckiI oraz IIb13 192 0009 730 8769 731 972100,01 %1 096///1 0961 096/
ESGHL1N2AB.Halibut niebieskiwody Norwegii obszarów I oraz II/9 00027 600306,67 %18 6001,0A/27 90027 900/
ESGHLN3LMNOHalibut niebieskiNAFO 3LMNO4 067 0004 070 0004 072 999100,07 %2 999/C(8)/2 9992 999/
ESSRX67AKXDRajowatewody Unii obszarów VIa, VIb, VIIa-c oraz VIIe-k876 000459 287469 586102,24 %10 299///10 29910 299/
ESSRX89-CRajowatewody Unii obszarów VIII oraz IX1 057 000925 232956 878103,42 %31 646/A131 767179 236179 236/
ESWHMATLANTMarlin białyOcean Atlantycki2 4602 4609 859400,77 %7 3991,0A138 994150 092150 092 (13)/
FRLIN04-CMolwawody Unii obszaru IV162 000262 351304 077115,91 %41 7261,0//41 72641 726/
FRPOK1/2/INTCzarniakwody

międzynarodowe obszarów I oraz II

002 352Nie dotyczy2 352///2 3522 352/
FRRED51214SKarmazyny (płytkowodne zasoby pelagiczne)wody Unii i wody międzynarodowe obszaru V; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV0029 827Nie dotyczy29 827///29 82729 827/
FRSBR678-Morlesz bogarwody Unii i wody międzynarodowe obszarów VI, VII oraz VIII6 00028 81731 334108,72 %2 517///2 5172 517/
FRSRX07D.Rajowatewody Unii obszaru VIId663 000630 718699 850110,96 %69 1321,0A/103 698103 698/
FRSRX67AKXDRajowatewody Unii obszarów VIa, VIb, VIIa-c oraz VIIe-k3 255 0003 641 00039 254101,08 %39 254///39 25439 254/
FRWHG08.WitlinekVIII1 524 0002 406 0002 441 333101,47 %35 333///35 33335 333/
IEPLE7FG.GładzicaVIIf oraz VIIg200 00066 33267 431101,66 %1 099///1 0991 099/
IEPOK1N2AB.Czarniakwody Norwegii obszarów I oraz II/05 969Nie dotyczy5 969///5 9695 969/
IESRX67AKXDRajowatewody Unii obszarów VIa, VIb, VIIa-c oraz VIIe-k1 048 000949 860980 960103,27 %31 056/A(8)/31 05631 056/
LTMAC*4 A-ENMakrelawody Unii obszaru IIa; wody Unii i wody Norwegii obszaru IVa.0900 000901 557100,17 %1 557///1 5571 557/
LTMAC2CX14-MakrelaVI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów IIa, XII oraz XIV140 0002 027 0002 039 332100,61 %12 332///12 33212 332/
NLDGS2AC4-CKoleńwody Unii obszarów IIa i IV001 260Nie dotyczy1 260///1 2601 260/
NLHAD7X7A34PlamiakVIIb-k, VIII, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1/55926 220Nie dotyczy25 661///25 66125 661/
NLHER*25B-FŚledź atlantyckiobszar II, Vb na północ od 62° N (wody Wysp Owczych)736 000477 184476 49199,86 %- 693//23 55122 85822 858/
NLOTH*2 A-14Powiązane

przyłowy

w przypadku

ostroboka

(kaprosz,

witlinek

i makrela)

wody Unii obszarów IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV1 663 8001 777 3002 032 689114,37 %255 3891,2//306 467306 467/
NLPOK2A34. (14)CzarniakIIIa oraz IV; wody Unii obszarów IIa, IIIb, IIIc oraz podrejony 22-3268 000110 846110 889100,04 %43 (10)//1 0571 0571 057/
NLT/B2AC4-CTurbot i nagładwody Unii obszarów IIa i IV2 493 0002 551 2612 737 636107,31 %186 375///186 375186 375/
PTBUMATLANTMarlin błękitnyOcean Atlantycki49 55049 55050 611102,14 %1 061///1 0611 061/
PTGHL1N2ABHalibut niebieskiwody Norwegii obszarów I oraz II/018 487Nie dotyczy18 487///18 48718 487/
PTMAC8C3411MakrelaVIIIc, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.16 971 0006 313 6586 823 967108,08 %510 309///510 309510 309/
PTSRX89-C.Rajowatewody Unii obszarów VIII oraz IX1 051 0001 051 0001 068 676101,68 %17 676///17 67617 676/
PTSWOAN05NWłócznikOcean Atlantycki, na północ od 5° N1 161 9501 541 9501 560 248101,19 %18 298///18 29818 298/
UKDGS2AC4-CKoleńwody Unii obszarów IIa i IV0017 776Nie dotyczy17 776///17 77617 776/
UKHER4AB.Śledź atlantyckiwody Unii i wody Norwegii obszaru IV na północ od 53° 30' N70 348 00070 710 39073 419 998103,83 %2 709 608//2 709 6082 709 608/
UKMAC2CX14-MakrelaVI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów IIa, XII oraz XIV208 557 000195 937 403209 143 232106,74 %13 205 829/A(8)/13 205 82913 205 829/
UKSAN234_1 (11)Dobijakiwody Unii obszaru 1 zarządzania dobijakami268 00000Nie dotyczy0//1 466 1681 466 1681 466 168/
UKSRX67AKXDRajowatewody Unii obszarów VIa, VIb, VIIa-c oraz VIIe-k2 076 0002 006 0002 008 431100,12 %2 431///2 4312 431/
UKT/B2AC4-CTurbot i nagładwody Unii obszarów IIa i IV693 000522 000544 680104,34 %22 680///22 68022 680/
(1) Kwoty dostępne dla państwa członkowskiego na podstawie odpowiednich rozporządzeń w sprawie uprawnień do połowów po uwzględnieniu wymian tych uprawnień zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22), transferów kwot z 2015 r. na 2016 r. zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3), z art. 5a rozporządzenia Rady (UE) nr 1221/2014 (Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 16), z art. 18a rozporządzenia Rady (UE) 2015/104 (Dz.U. L 22 z 28.1.2015, s. 1), z art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub zmian przydziałów bądź odliczeń uprawnień do połowów zgodnie z art. 37 i 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

(2) Zgodnie z art. 105 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Odliczenie równe przełowieniu * 1,00 stosuje się we wszystkich przypadkach przełowienia równego lub mniejszego niż 100 ton.

(3) Zgodnie z art. 105 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 oraz pod warunkiem że stopień przełowienia przekracza 10 %.

(4) Litera »A« oznacza, że z powodu ciągłego przeławiania w latach 2014, 2015 i 2016 zastosowano mnożnik dodatkowy wynoszący 1,5. Litera »C« oznacza, że zastosowano mnożnik dodatkowy wynoszący 1,5, ponieważ stado jest objęte planem wieloletnim.

(5) Pozostałe ilości, które nie mogły zostać odliczone w roku 2016 zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/2226 zmienionym rozporządzeniem (UE) 2017/162, ponieważ nie było odpowiedniej kwoty lub kwota ta była niewystarczająca.

(6) Odliczenia na rok 2017

(7) Odliczenia na rok 2017, których można by faktycznie dokonać, biorąc pod uwagę kwotę dostępną w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(8) Mnożnik dodatkowy nie ma zastosowania, gdyż przełowienie nie przekracza 10 % dozwolonych wyładunków.

(9) Na wniosek Belgii Komisja zezwoliła na dodatkowe wyładunki do 10 % kwoty T/B zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(10) Ilości poniżej jednej tony nie są brane pod uwagę.

(11) Należy odliczyć od (SAN/234_1R) (obszar 1r zarządzania dobijakami).

(12) Na wniosek Hiszpanii odliczenie 2 269 354 kg przewidziane na 2017 r. zostanie równo rozłożone na dwa lata (2017 i 2018).

(13) W tym 2 427 kilogramów odlicza się od kwoty WHM/ATLANT na 2017 r., a 147 665 kilogramów odlicza się alternatywnie z kwoty SWO/AN05N na 2017 r.

(14) Odliczenia należy dokonać w stosunku do POK/2C3A4.

1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1367/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. ustalające na lata 2015 i 2016 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych (Dz.U. L 366 z 20.12.2014, s. 1).
3 Rozporządzenie Rady (UE) 2015/2072 z dnia 17 listopada 2015 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2016 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1221/2014 i (UE) 2015/104 (Dz.U. L 302 z 19.11.2015, s. 1).
4 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/72 z dnia 22 stycznia 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2016 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz - w odniesieniu do unijnych statków rybackich - w niektórych wodach nienależących do Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/104 (Dz.U. L 22 z 28.1.2016, s. 1).
5 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/73 z dnia 18 stycznia 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2016 rok dla niektórych stad ryb w Morzu Czarnym (Dz.U. L 16 z 23.1.2016, s. 1).
6 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1903 z dnia 28 października 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2017 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/72 (Dz.U. L 295 z 29.10.2016, s. 1).
7 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/2285 z dnia 12 grudnia 2016 r. ustanawiające na lata 2017 i 2018 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich w odniesieniu do niektórych stad ryb głębokowodnych i zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/72 (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 32).
8 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/2372 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2017 r. dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie na wodach Morza Czarnego (Dz.U. L 352 z 23.12.2016, s. 26).
9 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/127 z dnia 20 stycznia 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2017 r. dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz dla unijnych statków rybackich w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 24 z 28.1.2017, s. 1).
10 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2226 z dnia 9 grudnia 2016 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2016 dla niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach (Dz.U. L 336 z 10.12.2016, s. 28).
11 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/162 z dnia 31 stycznia 2017 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2016 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2226 wprowadzające odliczenia od kwot połowowych roku 2016 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach (Dz.U. L 27 z 1.2.2017, s. 101).
12 Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3).
13 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 185/2013 z dnia 5 marca 2013 r. przewidujące odliczenia od niektórych kwot połowowych przydzielonych Hiszpanii na 2013 r. oraz na kolejne lata z powodu przełowienia w 2009 r. kwoty połowowej dla makreli (Dz.U. L 62 z 6.3.2013, s. 1).
14 Załącznik zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr (UE) 2017/2309 z dnia 13 grudnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.331.23) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2017 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.