Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.302.87

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2083
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie niezatwierdzenia Tanacetum vulgare L. jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 23 ust. 5 w związku z art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Komisja otrzymała w dniu 26 kwietnia 2013 r. złożony przez Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) wniosek o zatwierdzenie Tanacetum vulgare L. jako substancji podstawowej. Do wniosku tego dołączono informacje wymagane przepisami art. 23 ust. 3 akapit drugi.

(2) Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanego dalej "Urzędem") o pomoc naukową. W dniu 30 września 2014 r. Urząd przedstawił Komisji sprawozdanie techniczne dotyczące przedmiotowej substancji 2 . W dniu 20 marca 2015 r. Komisja przedłożyła Stałemu Komitetowi ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz sprawozdanie z przeglądu 3 oraz niniejszy projekt rozporządzenia w sprawie niezatwierdzenia Tanacetum vulgare L.

(3) Z dokumentacji przedstawionej przez wnioskodawcę wynika, że Tanacetum vulgare L. nie spełnia kryteriów środka spożywczego zgodnie z definicją zawartą w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 4 .

(4) W sprawozdaniu technicznym Urzędu wskazano pewne wątpliwości dotyczące narażenia na kamforę, tujony i 1,8-cyneol, w związku z czym nie można było sfinalizować oceny ryzyka dla operatorów, pracowników, osób postronnych, konsumentów i organizmów innych niż docelowe.

(5) Komisja poprosiła wnioskodawcę o przedstawienie uwag do sprawozdania technicznego Urzędu i projektu sprawozdania z przeglądu. Wnioskodawca przedstawił uwagi, które zostały dokładnie przeanalizowane.

(6) Mimo argumentów przedstawionych przez wnioskodawcę nie da się jednak wyeliminować obaw związanych z substancją.

(7) W związku z tym w opracowanym przez Komisję sprawozdaniu z przeglądu stwierdzono, że wymogi określone w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 nie zostały spełnione. Nie należy zatem zatwierdzać Tanacetum vulgare L. jako substancji podstawowej.

(8) Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza możliwości złożenia nowego wniosku o zatwierdzenie Tanacetum vulgare L. jako substancji podstawowej zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niezatwierdzenie jako substancji podstawowej

Nie zatwierdza się substancji Tanacetum vulgare L. jako substancji podstawowej.

Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
2 Wynik konsultacji z państwami członkowskimi i Urzędem w sprawie stosowania substancji podstawowej Tanacetum vulgare L. do zastosowań w środkach ochrony roślin jako środka odstraszającego owady w sadach, winnicach, na warzywach i roślinach ozdobnych. Publikacja dodatkowa EFSA 2014:EN-666. 35 s.
4 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.