Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.372.52

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 listopada 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1654
z dnia 6 listopada 2020 r.
dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Zjednoczonym Królestwie

(notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7862)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 9 listopada 2020 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 3, w związku z art. 131 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ("umowa o wystąpieniu"),

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 3, w związku z art. 131 umowy o wystąpieniu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków, w tym drobiu. Zakażenie drobiu wirusem grypy ptaków powoduje rozwój jednej z dwóch postaci tej choroby, o różnej zjadliwości. Postać o niskiej zjadliwości wywołuje zwykle jedynie łagodne objawy, natomiast postać o wysokiej zjadliwości jest przyczyną bardzo wysokiej śmiertelności u większości gatunków drobiu. Choroba ta może mieć bardzo poważny wpływ na rentowność hodowli drobiu, co wywołuje zakłócenia w handlu wewnątrz Unii oraz w wywozie do państw trzecich.

(2) Od 2005 r. obserwuje się, że wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 mogą zakażać ptaki migrujące i być przez nie następnie przenoszone na duże odległości podczas ich jesiennych i wiosennych migracji.

(3) Występowanie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa stwarza stałe ryzyko bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia tych wirusów do gospodarstw, w których utrzymuje się drób lub inne ptaki żyjące w niewoli.

(4) W przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne gospodarstwa, w których utrzymuje się drób lub inne ptaki żyjące w niewoli.

(5) W dyrektywie Rady 2005/94/WE 3  określono niektóre środki zapobiegawcze odnoszące się do nadzorowania i wczesnego wykrywania grypy ptaków oraz minimalne środki zwalczania do stosowania w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli. We wspomnianej dyrektywie przewiduje się ustanowienie obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych w przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ten podział na obszary służy w szczególności zachowaniu statusu zdrowotnego ptaków na pozostałym terytorium danego państwa członkowskiego poprzez uniemożliwianie wprowadzenia czynnika chorobotwórczego i zapewnianie wczesnego wykrywania choroby.

(6) Ponadto Zjednoczone Królestwo niedawno powiadomiło Komisję o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na swoim terytorium w jednym gospodarstwie w hrabstwie Cheshire, w którym utrzymuje się drób lub inne ptaki żyjące w niewoli, oraz niezwłocznie wprowadziło stosowne środki wymagane na podstawie dyrektywy 2005/94/WE, w tym ustanowiło obszary zapowietrzone i zagrożone.

(7) Komisja we współpracy ze Zjednoczonym Królestwie zbadała te środki i stwierdziła, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wyznaczone przez właściwy organ w tym państwie znajdują się w wystarczającej odległości od gospodarstw, w których potwierdzono wystąpienie ogniska choroby.

(8) W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także aby uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych w Zjednoczonym Królestwie w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków.

(9) Zgodnie z powyższym, w oczekiwaniu na posiedzenie Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, w załączniku do niniejszej decyzji należy określić obszary zapowietrzone i zagrożone w Zjednoczonym Królestwie, na których zastosowanie mają środki zwalczania w zakresie zdrowia zwierząt ustanowione w dyrektywie 2005/94/ WE, a także ustalić czas trwania przedmiotowego podziału na obszary.

(10) Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz dokona przeglądu niniejszej decyzji na swoim następnym posiedzeniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zjednoczone Królestwo zapewnia, aby obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE obejmowały co najmniej obszary wymienione w częściach A i B załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2020 r.
W imieniu Komisji
Stella KYRIAKIDES
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK 4  

CZĘŚĆ  A

Obszar zapowietrzony, o którym mowa w art. 1:

Zjednoczone Królestwo
Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE
Those parts of the county of Cheshire (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.8127.11.2020
Those parts of the county of Herefordshire (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.818.12.2020

CZĘŚĆ  B

Obszar zagrożony, o którym mowa w art. 1:

Zjednoczone Królestwo
Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE
Those parts of the county of Cheshire (ADNS code 00140) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.816.12.2020
Those parts of the county of Cheshire (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.8128.11.2020-6.12.2020
Those parts of the county of Herefordshire (ADNS code 00051) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.8117.12.2020
Those parts of the county of Herefordshire (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.819.12.2020-17.12.2020"
1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16).
4 Załącznik zmieniony przez art. 1 decyzji nr 1724/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.386.35) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.