Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.171.168

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1188
z dnia 3 lipca 2017 r.
nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1  ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

1.1. Obowiązujące środki

(1) W wyniku dochodzenia antydumpingowego ("pierwotne dochodzenie") Rada nałożyła rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 451/2011 2  ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej ("ChRL" lub "państwo, którego dotyczy postępowanie").

(2) W wyniku dochodzenia antysubsydyjnego Rada nałożyła także rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 452/2011 3  ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z ChRL.

(3) Środki antydumpingowe przyjęły formę stawki celnej ad valorem wynoszącej 8-35,1 %, nałożonej na przywóz towarów od konkretnie wskazanych eksporterów, ze stawką cła rezydualnego w wysokości 27,1 %.

(4) W dniu 8 sierpnia 2011 r. chińscy producenci Gold East Paper Co. Ltd i Gold Huasheng Paper Co. Ltd ("Grupa APP") złożyli skargi o stwierdzenie nieważności rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 451/2011 i (UE) nr 452/2011 w zakresie, w jakim dotyczą one skarżących 4 . W dniu 11 września 2014 r. trzecia izba Sądu oddaliła obie skargi.

1.2. Wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia

(5) W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu 5  środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z ChRL Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(6) Wniosek złożyło pięciu unijnych producentów: Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group i Sappi Europe SA (zwani dalej łącznie "wnioskodawcą"), którzy reprezentują ponad 25 % całkowitej produkcji unijnej cienkiego papieru powleczonego.

(7) W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu i szkody dla przemysłu Unii.

1.3. Wszczęcie przeglądu wygaśnięcia

(8) Po ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody, aby wszcząć przegląd wygaśnięcia, w dniu 13 maja 2016 r. w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 6  ("zawiadomienie o wszczęciu") Komisja ogłosiła wszczęcie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

Równoległe dochodzenie

(9) W zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 maja 2016 r. 7  Komisja ogłosiła również wszczęcie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 8  w odniesieniu do ostatecznych środków wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu do Unii niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

1.4. Dochodzenie

Okres objęty dochodzeniem przeglądowym i okres badany

(10) Dochodzenie dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu objęło okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. ("okres objęty dochodzeniem przeglądowym" lub "ODP"). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym ("badany okres").

Zainteresowane strony

(11) W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja wezwała zainteresowane strony do skontaktowania się z nią w celu wzięcia udziału w dochodzeniu. Ponadto Komisja wyraźnie poinformowała wnioskodawcę, pozostałych znanych producentów unijnych, zainteresowanych producentów eksportujących, importerów i użytkowników w Unii oraz chińskie władze o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia i wezwała te podmioty do wzięcia w nim udziału.

(12) Komisja stwierdziła również, że zamierza wybrać Stany Zjednoczone Ameryki ("USA") jako państwo trzecie o gospodarce rynkowej ("państwo analogiczne") w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego, czyli to samo państwo, które wybrano jako państwo analogiczne w pierwotnym dochodzeniu. W związku z powyższym Komisja poinformowała o wszczęciu przeglądu władze i producenta w USA i zaprosiła ich do wzięcia udziału w tym przeglądzie.

(13) Komisja powiadomiła ponadto o wszczęciu dochodzenia władze Brazylii, Indii, Indonezji, Japonii, Korei, Norwegii i Szwajcarii i zwróciła się o informacje na temat produkcji i sprzedaży cienkiego papieru powleczonego w tych państwach. Następnie do wszystkich znanych producentów cienkiego papieru powleczonego w tych państwach wysłano pisma zawierające kwestionariusz dotyczący państwa analogicznego, w których zwrócono się z prośbą o współpracę w ramach przeglądu.

(14) Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie uwag na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminach określonych w zawiadomieniu o wszczęciu. Wszystkim zainteresowanym stronom, które złożyły stosowny wniosek, zapewniono możliwość przedstawienia swojego stanowiska przed Komisją.

Dobór próby

a) Dobór próby producentów eksportujących w ChRL

(15) W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja oznajmiła, że może dokonać doboru próby zainteresowanych stron zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

(16) Aby zdecydować, czy dobór próby jest konieczny, a jeżeli tak, aby dokonać doboru próby, Komisja wezwała wszystkich 36 znanych producentów eksportujących w ChRL do udzielenia informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu. Ponadto Komisja zwróciła się do Misji Chińskiej Republiki Ludowej w Unii Europejskiej o wskazanie innych producentów eksportujących, którzy ewentualnie byliby zainteresowani udziałem w dochodzeniu, lub skontaktowanie się z nimi.

(17) Jeden chiński producent eksportujący dostarczył wymagane informacje określone w załączniku I do zawiadomienia o wszczęciu do celów doboru próby 9 . Podczas przesłuchania, które odbyło się 8 czerwca 2016 r., ta sama grupa producentów eksportujących poinformowała jednak Komisję, że nie zamierza udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Uzasadniono to brakiem sprzedaży eksportowej na rynku unijnym w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym i kompleksową strukturą grupy. Wszystkich znanych producentów eksportujących zainteresowanych sprawą oraz władze ChRL poinformowano o konsekwencjach odmowy współpracy oraz o fakcie, że zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego Komisja może dokonać ustaleń na podstawie najlepszych dostępnych faktów.

b) Dobór próby producentów unijnych

(18) Komisja ogłosiła w zawiadomieniu o wszczęciu, że wstępnie dokonała doboru próby producentów unijnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego przy doborze próby Komisja opierała się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości sprzedaży i produkcji, uwzględniając również zasięg geograficzny. Wstępnie dobrana próba składała się z trzech grup producentów unijnych. Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie opinii w sprawie wstępnie dobranej próby. Jeden z producentów unijnych wstępnie zaliczonych do próby poinformował Komisję, że nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Komisja otrzymała również wyjaśnienie, że pozostałe dwa podmioty zaliczone do próby stanowią grupy składające się z kilku producentów. W związku z tym Komisja zmieniła próbę, zastępując odmawiającego współpracy producenta następnym w kolejności największym producentem pod względem wielkości sprzedaży i produkcji i wybierając największych producentów spośród dwóch pozostałych grup producentów wstępnie zaliczonych do próby. Wobec braku przedstawionych w terminie uwag dotyczących zmienionej próby Komisja zatwierdziła próbę w zmienionej wersji. W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym ostateczną próbą objęto podmioty odpowiadające za ponad 30 % całkowitej produkcji unijnej i w związku z tym uznano ją za reprezentatywny dla przemysłu Unii.

c) Dobór próby importerów niepowiązanych

(19) Aby podjąć decyzję, czy dobór próby jest konieczny, i ewentualnie dokonać odpowiedniego doboru, Komisja zwróciła się do wszystkich znanych importerów niepowiązanych o udzielenie informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu.

(20) Komisja skontaktowała się z pięcioma potencjalnymi importerami, ale żaden z nich nie wypełnił formularza dotyczącego próby.

Państwo analogiczne

(21) W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja poinformowała zainteresowane strony, że zamierza wybrać USA jako ewentualne państwo analogiczne, i wezwała zainteresowane strony do zgłaszania uwag. USA uznano za odpowiednie państwo analogiczne w pierwotnym dochodzeniu.

(22) Komisja zwróciła się do producentów produktu podobnego z USA, Brazylii, Indii, Indonezji, Japonii, Norwegii, Korei Południowej i Szwajcarii o udzielenie informacji. Jeden producent w USA współpracował przy dochodzeniu, odpowiadając na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(23) Dochodzenie wykazało, że w USA istnieje konkurencja na rynku cienkiego papieru powleczonego, na którym 50 % dostaw pokrywa produkcja miejscowa, a resztę - przywóz z państw trzecich. Mimo że istnieją cła antydumpingowe obowiązujące wobec przywozu z ChRL i Indonezji, pozostałe państwa produkujące ten produkt mogą swobodnie go eksportować do USA.

(24) Stwierdzono zatem, tak jak w pierwotnym dochodzeniu, że USA stanowią odpowiednie państwo analogiczne zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego.

Kwestionariusze

(25) Komisja nie przesłała kwestionariusza do niewspółpracującego chińskiego producenta eksportującego, o którym mowa w powyższym motywie 17, ponieważ podmiot ten poinformował wcześniej, że nie udzieli odpowiedzi.

(26) Komisja przesłała kwestionariusze trzem producentom unijnym objętym próbą oraz wszystkim znanym producentom z państwa analogicznego.

(27) Komisja otrzymała odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu od trzech objętych próbą producentów unijnych i jednego producenta w państwie analogicznym (USA).

Wizyty kontrolne

(28) Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uważane za niezbędne w kontekście przeglądu wygaśnięcia w celu określenia dumpingu, szkody oraz interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne na podstawie art. 16 rozporządzenia podstawowego odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw:

a) Producenci unijni

- Burgo Group S.p.A., Altavilla Vicentina, Włochy,

- Condat (Lecta Group), Barcelona, Hiszpania;

- Sappi Europe SA, Bruksela, Belgia dla Sappi Austria Produktions GmbH&Co KG, Gratkorn, Austria.

b) Producent w państwie analogicznym

- S.D. Warren Company d/b/a Sappi Fine Paper North America, Boston, Massachusetts, USA.

2. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

2.1. Produkt objęty postępowaniem

(29) Produktem objętym postępowaniem są niektóre rodzaje cienkiego papieru powleczonego, tj. papieru lub tektury powleczonych jednostronnie lub obustronnie (z wyłączeniem papieru siarczanowego i tektury siarczanowej), w arkuszach lub w zwojach, o gramaturze co najmniej 70 g/m2 lecz nieprzekraczającej 400 g/m2 i jasności większej niż 84 (mierzonej zgodnie z ISO 2470-1), pochodzącego z ChRL ("produkt objęty przeglądem"), obecnie objęte kodami CN ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 i ex 4810 99 80 (kody TARIC 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 i 4810 99 80 20).

(30) Produkt objęty postępowaniem nie obejmuje:

- zwojów nadających się do stosowania w prasach zwojowych. Zwoje nadające się do stosowania w prasach zwojowych definiuje się jako zwoje, które zgodnie z testem standardowym ISO 3783:2006 dotyczącym określenia odporności na skubanie - metodą wyższej prędkości z zastosowaniem testera IGT (model elektryczny) - dają wynik mniejszy niż 30 N/m przy pomiarze w kierunku poprzecznym w stosunku do papieru (CD) oraz wynik mniejszy niż 50 N/m przy pomiarze zgodnie z kierunkiem pracy maszyny (MD),

- wielowarstwowego papieru i wielowarstwowej tektury.

2.2. Produkt podobny

(31) W toku dochodzenia wykazano, że takie same podstawowe właściwości fizyczne i techniczne, a także te same podstawowe zastosowania mają następujące produkty:

- produkt objęty postępowaniem,

- produkt produkowany i sprzedawany przez producentów eksportujących na rynku krajowym w ChRL,

- produkt produkowany i sprzedawany przez wybranego producenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które posłużyły jako państwo analogiczne, oraz

- produkt wytwarzany i sprzedawany w Unii przez przemysł unijny.

(32) Komisja stwierdziła, że wymienione produkty są produktami podobnymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

3. PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA DUMPINGU

3.1. Uwagi wstępne

(33) Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy ma miejsce dumping i czy wygaśnięcie obowiązujących środków prowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu.

(34) Jak wspomniano w motywach 17 i 25, żaden chiński producent eksportujący nie współpracował w niniejszym dochodzeniu. Dlatego też Komisja oparła się w swoich ustaleniach na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(35) Władze chińskie i znani chińscy producenci eksportujący zostali powiadomieni o zastosowaniu art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego oraz otrzymali możliwość przedstawienia swoich uwag. Chiński producent eksportujący odpowiedział, że zamierza częściowo współpracować w ramach dochodzenia, przedstawiając uwagi dotyczące szkody i związku przyczynowego.

(36) Na tej podstawie, zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, przedstawione poniżej ustalenia w odniesieniu do prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu oparto na dostępnych faktach, w szczególności na informacjach zawartych we wniosku o przegląd wygaśnięcia, uwagach przedłożonych przez zainteresowane strony i dostępnych danych statystycznych.

3.2. Przywóz towarów po cenach dumpingowych w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym

(37) W odniesieniu do okresu objętego dochodzeniem przeglądowym dane statystyczne wskazują, że tylko niewielka ilość cienkiego papieru powleczonego (poniżej 400 ton) była przywożona do Unii z ChRL. Komisja stwierdziła, że taka ilość nie była reprezentatywna, ponieważ stanowiła mniej niż 1 % całkowitego przywozu produktu objętego postępowaniem do Unii.

(38) W związku z tym niemożliwe było przeprowadzenie miarodajnej analizy dumpingu w oparciu o przywóz z Chin do Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W dochodzeniu skupiono się zatem na prawdopodobieństwie ponownego wystąpienia dumpingu.

3.3. Dowody wskazujące na prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu

(39) Komisja przeanalizowała prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu w przypadku wygaśnięcia środków. Analizie poddano następujące elementy: chińskie ceny eksportowe do innych miejsc przeznaczenia, moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w ChRL, a także atrakcyjność rynku unijnego w kontekście przywozu z ChRL.

3.3.1. Wywóz do państw trzecich

(40) Ze względu na niereprezentatywne ilości przywozu cienkiego papieru powleczonego z ChRL do Unii (zob. motyw 37) Komisja stwierdziła, że należy wykorzystać dane dotyczące sprzedaży cienkiego papieru powleczonego z ChRL do państw trzecich, aby ocenić prawdopodobny poziom cen eksportowych do Unii, gdyby dopuszczono do wygaśnięcia środków. Obliczeń dumpingu dokonano przy użyciu cen sprzedaży na rzecz klientów z państw trzecich, na podstawie rachunków przedstawionych przez wnioskodawcę, jak wyjaśniono w motywie 45 poniżej.

a) Wartość normalna

(41) Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego wartość normalna została określona na podstawie ceny lub wartości konstruowanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej. W tym celu jako państwo analogiczne wykorzystano Stany Zjednoczone Ameryki, jak wyjaśniono w motywach 21-24.

(42) Grupa APP twierdziła, że po dniu 11 grudnia 2016 r. Komisja powinna stosować metodykę gospodarki rynkowej i obliczać wartość normalną na podstawie cen na rynku krajowym w Chinach, a w związku z tym nie powinna wykorzystywać USA jako państwa analogicznego.

(43) W tym względzie Komisja odnotowuje, że nie może decydować o tym, czy stosować obowiązujące przepisy określone w rozporządzeniu podstawowym. Argument ten został zatem odrzucony.

b) Cena eksportowa

(44) Ze względu na brak jakiejkolwiek współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących cenę eksportową ustalono na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(45) Do ustalenia ceny eksportowej wykorzystano różne źródła informacji. W celu oceny prawdopodobnego poziomu cen eksportowych do Unii za najbardziej odpowiednią podstawę uznano przedłożone przez wnioskodawcę faktury wystawione przez chińskich producentów eksportujących odbiorcom w państwach trzecich położonych blisko Unii, tj. w Egipcie, Rosji i Turcji, przy czym wyszczególnione na nich ceny wyliczono za pomocą średniej ważonej.

c) Porównanie i korekty

(46) Dokonano porównania średniej ważonej wartości normalnej ze średnią ważoną ceną eksportową cienkiego papieru powleczonego, zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego, przyjmując obie ceny na poziomie ex-works.

(47) Tam gdzie było to uzasadnione koniecznością zapewnienia rzetelnego porównania, Komisja dostosowała wartość normalną i cenę eksportową z tytułu różnic mających wpływ na ceny i porównywalność cen, zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Dostosowań dokonano w odniesieniu do kosztów frachtu i transportu.

d) Margines dumpingu

(48) Komisja porównała średnią ważoną wartość normalną ze średnią ważoną ceną eksportową zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego.

(49) Na tej podstawie średni ważony margines dumpingu, wyrażony jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii, wyniósł 58 %.

3.3.2. Moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w ChRL

(50) Wobec odmowy współpracy poziom mocy produkcyjnych i wolnych mocy produkcyjnych w ChRL ustalono na podstawie dostępnych faktów, a zwłaszcza informacji dostarczonych przez wnioskodawcę, które obejmowały dane od niezależnej wywiadowni gospodarczej, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(51) W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym moce produkcyjne w odniesieniu do powleczonego papieru bezdrzewnego w ChRL wynosiły 7 629 000 ton 10 , z czego 40 % stanowi produkcja cienkiego papieru powleczonego 11 . Całkowite moce produkcyjne w odniesieniu do produkcji powleczonego papieru bezdrzewnego w ChRL wykorzystano w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym w 85 % 12 , co daje wolne moce produkcyjne wynoszące 1 167 000 ton, tj. 32 % całkowitej konsumpcji cienkiego papieru powleczonego w Unii. Przy założeniu, że tylko 40 % tych mocy produkcyjnych zostałoby wykorzystane do produkcji cienkiego papieru powleczonego, chińskie wolne moce produkcyjne na potrzeby produktu objętego postępowaniem określono na około 13 % całkowitej konsumpcji w Unii.

(52) Ponadto Komisja ustaliła, że producenci mogą w prosty sposób przestawić produkcję i w miejsce innych produktów z powleczonego papieru bezdrzewnego zacząć produkować produkt objęty postępowaniem 13 . Gdyby chińscy producenci przestawili produkcję na cienki papier powleczony, skutkowałoby to wzrostem zdolności produkcyjnych o 3 877 000 ton, co stanowi ponad 100 % całkowitej konsumpcji w Unii (określonej na poziomie 3 589 694 tony).

(53) Chociaż oczekuje się, że poziom wolnych mocy produkcyjnych w odniesieniu do powleczonego papieru bezdrzewnego zmniejszy się nieznacznie (o 4 %), przewiduje się, że do 2021 r. w Chinach nastąpi spadek popytu krajowego o ponad 10 % 14 .

(54) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że chińscy producenci eksportujący posiadają znaczące wolne moce produkcyjne, które - gdyby środki zostały uchylone - mogliby wykorzystać do produkcji cienkiego papieru powleczonego w celu wywozu na rynek unijny. Komisja ustaliła również, że ten potencjał wywozowy może wzrosnąć w wyniku przewidywanego spadku popytu krajowego w ChRL.

3.3.3. Atrakcyjność rynku unijnego

(55) Dochodzenie wykazało, że unijny popyt na cienki papier powleczony pozostaje na znaczącym poziomie. Chociaż w badanym okresie konsumpcja w Unii zmalała, rynek unijny pozostaje największym rynkiem na świecie, odpowiadając za 25-30 % globalnego popytu.

(56) W oparciu o dostępne fakty w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym chińskie ceny eksportowe stosowane w wywozie do państw trzecich położonych blisko Unii były średnio o 7 % niższe niż ceny w Unii. Taka różnica w cenie jest znacząca, zważywszy, że rynek cienkiego papieru powleczonego jest konkurencyjny i bardzo wrażliwy na cenę.

(57) Ponadto prognozuje się spadek popytu krajowego w ChRL, co może stanowić silną zachętę dla chińskich producentów do poszukiwania alternatywnych rynków, które wchłoną chińskie nadwyżki mocy produkcyjnych. Rynek USA - inny ważny rynek cienkiego papieru powleczonego - pozostaje nieatrakcyjny dla ChRL, ponieważ USA wprowadziły środki antydumpingowe i antysubsydyjne wobec tego państwa w odniesieniu do produktu objętego przeglądem.

(58) W tym względzie rząd ChRL utrzymywał, że niski poziom przywozu z ChRL wskazuje na brak jakiejkolwiek atrakcyjności unijnego rynku dla chińskich producentów eksportujących. Rząd ChRL stwierdził następnie, że według chińskich danych statystycznych dotyczących wywozu ChRL w 2015 r. eksportowała więcej cienkiego papieru powleczonego do trzech innych państw (Indii, Japonii, Tajlandii) i państw europejskich spoza Unii, co wskazywałoby, że te państwa, w których nie zostały wprowadzone żadne środki ochrony handlu, są bardziej atrakcyjne. Rząd ChRL poinformował również, że ChRL jest obecnie stroną 14 umów o wolnym handlu z różnymi partnerami handlowymi i jest w trakcie negocjowanie jeszcze większej ich liczby. Doprowadziłoby to do większego wywozu cienkiego papieru powleczonego do zainteresowanych krajów partnerskich.

(59) Jeżeli chodzi o wpływ umów o wolnym handlu, twierdzenie to dotyczyło ogółu chińskich produktów i nie opierało się na żadnych dowodach w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem. Uznano, że twierdzenie to jest zbyt ogólne i brakuje potwierdzających je dowodów. W każdym razie informacje dostępne Komisji wskazują na coś zupełnie przeciwnego, co wyjaśniono w motywie 62 poniżej.

(60) Chiński wywóz cienkiego papieru powleczonego do Unii faktycznie zmalał niemal do zera po nałożeniu pierwotnych środków w 2010 r., co sugeruje, że to właśnie te środki sprawiły, ze unijny rynek przestał być atrakcyjny dla chińskiego wywozu. Uchylenie tych środków sprawiłoby, że unijny rynek znowu stałby się atrakcyjny. Twierdzenia te zostają zatem odrzucone.

(61) Grupa APP przyznała, że rynek europejski jest tradycyjnie ważnym rynkiem zbytu cienkiego papieru powleczonego, twierdząc jednocześnie, że znaczenie tego rynku maleje z powodu stałego spadku popytu, gdy w tym samym czasie popyt w innych państwach pozostaje stabilny albo wzrósł w ciągu ostatnich kilku lat. Grupa stwierdziła również, że o braku atrakcyjności unijnego rynku świadczył spadek przywozu z innych państw, odkąd wprowadzono środki, oraz wysoki poziom wywozu cienkiego papieru powleczonego produkowanego przez przemysł Unii.

(62) Pomimo spadku konsumpcji cienkiego papieru powleczonego w Unii, rynek unijny nadal jest największym rynkiem cienkiego papieru powleczonego na świecie. Z informacji zawartych w aktach sprawy wynika, że unijny rynek pozostanie największym światowym rynkiem cienkiego papieru powleczonego co najmniej w bliskiej przyszłości 15 . Na podstawie dostępnych faktów zawartych w aktach sprawy przewiduje się, że popyt na cienki papier powleczony w ChRL spadnie, a potencjalny wzrost popytu na innych rynkach, gdyby wystąpił, nie byłby wystarczający, aby zmniejszyć atrakcyjność rynku unijnego, ponieważ rynki te są niewielkie w porównaniu z rynkiem unijnym. W okresie objętym pierwotnym dochodzeniem wielkość przywozu z państw innych niż ChRL i jego udział w rynku Unii rzeczywiście były większe niż w okresie badanym w ramach prowadzonego dochodzenia. Przywóz cienkiego papieru powleczonego z państw trzecich w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem dotyczył jednak głównie przywozu cienkiego papieru powleczonego ze Szwajcarii, gdzie jeden z producentów unijnych posiadał przedsiębiorstwo produkujące cienki papier powleczony. W toku prowadzonego dochodzenia stwierdzono, że ten producent zaprzestał produkcji cienkiego papieru powleczonego w 2011 r., w związku z czym przywóz ze Szwajcarii niemal zanikł. Spadek przywozu z państw trzecich nie ma zatem żadnego związku z domniemanym brakiem atrakcyjności rynku unijnego i twierdzenie to zostało odrzucone.

(63) Ponadto stosunkowo wysoki poziom wywozu realizowanego przez przemysł Unii nie podważa wniosku, że rynek unijny jest atrakcyjny, ponieważ przez większą część okresu badanego średnie ceny osiągane poza Unią, gdzie przemysł Unii musiał konkurować z przywozem cienkiego papieru powleczonego po cenach dumpingowych z ChRL, były niższe niż średnie ceny uzyskiwane w Unii. W związku z tym argument ten zostaje odrzucony.

(64) Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, Komisja stwierdziła, że gdyby środki zostały uchylone, wywóz z ChRL zostałby prawdopodobnie skierowany na rynek unijny.

3.3.4. Wnioski dotyczące prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu

(65) Jak wspomniano w motywach 48 i 49, porównanie chińskich cen eksportowych do państw trzecich położonych blisko Unii z cenami na rynku państwa analogicznego zdecydowanie potwierdza ustalenie dotyczące prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu.

(66) Ponadto, biorąc pod uwagę znaczne moce produkcyjne dostępne w ChRL, a także wolne moce produkcyjne oraz atrakcyjność rynku unijnego dla wywozu, Komisja stwierdziła, że uchylenie środków prawdopodobnie doprowadziłoby do zwiększenia wywozu cienkiego papieru powleczonego z ChRL do Unii po cenach dumpingowych.

4. PRAWDOPODOBIEŃSTWO PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY

4.1. Określenie przemysłu Unii i produkcji unijnej

(67) W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym produkt podobny był wytwarzany przez 10 znanych producentów, przy czym niektórzy z nich stanowili grupy posiadające kilka papierni. Przedmiotowi producenci stanowią "przemysł Unii" w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(68) W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym całkowita produkcja unijna wynosiła blisko 4 606 000 ton. Przedsiębiorstwa, które poparły wniosek o dokonanie przeglądu, reprezentowały ponad 70 % całkowitej produkcji unijnej w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Jak wskazano w motywie 18, unijni producenci zaliczeni do próby reprezentowali ponad 30 % całkowitej unijnej produkcji produktu podobnego.

(69) Przekazane przez wnioskodawcę dane makroekonomiczne, które poddano należytej weryfikacji, dostarczył EuroGraph 16 .

4.2. Konsumpcja w Unii

(70) Komisja ustaliła poziom konsumpcji w Unii, sumując wielkość sprzedaży przemysłu Unii na rynku unijnym i wielkość przywozu z państw trzecich w oparciu o dane dostępne w bazie danych utworzonej na podstawie art. 14 ust. 6.

(71) Konsumpcja w Unii kształtowała się w następujący sposób:

Tabela 1

Konsumpcja w Unii

201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Całkowita konsumpcja w Unii (w tonach)3 972 8183 643 0103 626 2773 589 694
Indeks (2012 = 100)100929190
Źródło: Euro-Graph i baza danych utworzona na podstawie art. 14 ust. 6.

(72) W okresie badanym całkowita konsumpcja w Unii zmalała o 10 %. W 2013 r. zmalała o 8 % w porównaniu do 2012 r. i nadal malała w wolniejszym tempie. W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym szacowana konsumpcja w Unii była o 21 % niższa niż konsumpcja ustalona w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem (4 572 057 ton). Spadek konsumpcji odzwierciedla ogólnie malejący popyt na papier graficzny, co w dużej mierze jest następstwem szybko rozwijających się mediów cyfrowych, które zastępują tradycyjne media drukowane.

4.3. Przywóz z państwa, którego dotyczy postępowanie

4.3.1. Wielkość przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, i udział tego przywozu w rynku

(73) Przywóz do Unii z ChRL kształtował się następująco:

Tabela 2

Wielkość przywozu i udział w rynku

201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Wielkość przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie (w tonach)701905452389
Indeks (2012 = 100)1001296455
Udział w rynku (%)0,020,020,010,01
Indeks (2012 = 100)1001417161
Źródło: Baza danych utworzona na podstawie art. 14 ust. 6.

(74) W badanym okresie wielkość przywozu z ChRL do Unii była nieznaczna.

4.3.2. Ceny towarów przywożonych z państwa, którego dotyczy postępowanie, i podcięcie cenowe

(75) W związku z niewielką ilością przywozu cienkiego papieru powleczonego z ChRL do Unii oraz ze względu na brak wiarygodności cen sprzedaży (zob. motyw 37) wykorzystanie danych statystycznych dotyczących przywozu do Unii, by wyciągnąć jakiekolwiek wnioski dotyczące cen przywozu z ChRL, było niemożliwe. Komisja stwierdziła, że w to miejsce należy wykorzystać zastępczo dane dotyczące sprzedaży cienkiego papieru powleczonego z ChRL do innych państw w celu ustalenia, ile wynosiłoby podcięcie cenowe, gdyby chińskie przedsiębiorstwa prowadziły sprzedaż do Unii po tych cenach.

(76) Komisja określiła teoretyczne podcięcie cenowe w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przez porównanie średnich ważonych cen sprzedaży przemysłu Unii stosowanych wobec niezależnych klientów na rynku unijnym, skorygowanych do poziomu cen ex-works, ze średnią ważoną chińską ceną eksportową stosowaną w wywozie do państw położonych blisko Unii, skorygowaną w celu uzyskania wartości uwzględniającej koszt dostawy towarów na teren Unii na warunkach CIF (koszt, ubezpieczenie, fracht) oraz uwzględnienia kosztów przywozu. Wobec braku jakiejkolwiek współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących chińskie ceny eksportowe do innych państw ustalono na podstawie dostępnych faktów zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, jak już wyjaśniono powyżej (zob. motywy 40, 44 i 45). Porównanie cen wykazało, że gdyby chińscy eksporterzy sprzedawali towar po tych cenach do Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, chińskie ceny importowe podcinałyby ceny przemysłu Unii o 5,4 %.

4.4. Przywóz z innych państw trzecich

(77) W poniższej tabeli przedstawiono, jak kształtował się w badanym okresie przywóz do Unii z państw trzecich innych niż ChRL pod względem wielkości i udziału w rynku, a także średniej ceny przywożonych towarów. Informacje zawarte w tabeli opierają się na danych uzyskanych z bazy danych utworzonej na podstawie art. 14 ust. 6.

Tabela 3

Przywóz z państw trzecich

201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Wielkość (w tonach)35 86429 26450 95845 282
Indeks (2012 = 100)10082142126
Udział w rynku (%)0,90,81,41,3
Średnia cena (EUR/t)952964827889
Indeks (2012 = 100)1001018793
Źródło: Baza danych utworzona na podstawie art. 14 ust. 6.

(78) W całym badanym okresie całkowita wielkość przywozu do Unii z państw innych niż ChRL była niewielka, a jego całkowity udział w rynku wahał się w granicach 1 %. Średnie ceny tego przywozu były wyższe niż średnie ceny przemysłu Unii. W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym żadne z państw trzecich nie miało indywidualnie udziału w rynku przekraczającego 0,4 %.

4.5. Sytuacja gospodarcza przemysłu Unii

4.5.1. Uwagi ogólne

(79) Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała wszystkie wskaźniki ekonomiczne mające wpływ na stan przemysłu Unii w okresie badanym. Jak wspomniano w motywie 18, dokonano doboru próby dla przemysłu Unii.

(80) W celu określenia szkody Komisja wprowadziła rozróżnienie na makroekonomiczne i mikroekonomiczne wskaźniki szkody. Komisja oceniła wskaźniki makroekonomiczne dotyczące całego przemysłu Unii na podstawie informacji dostarczonych przez wnioskodawcę we wniosku o dokonanie przeglądu. Komisja oceniła wskaźniki mikroekonomiczne dotyczące jedynie przedsiębiorstw objętych próbą na podstawie zweryfikowanych danych przedstawionych w odpowiedziach na pytania zawarte w kwestionariuszu. Oba zbiory danych uznano za reprezentatywne dla sytuacji gospodarczej przemysłu Unii.

(81) Wskaźniki makroekonomiczne to: produkcja, moce produkcyjne, wykorzystanie mocy produkcyjnych, wielkość sprzedaży, udział w rynku, wzrost, zatrudnienie, wydajność, wielkość marginesu dumpingu i poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu.

(82) Wskaźniki mikroekonomiczne to: średnie ceny jednostkowe, koszt jednostkowy, koszty pracy, zapasy, rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskiwania kapitału.

4.5.2. Wskaźniki makroekonomiczne

4.5.2.1. Produkcja, zdolność produkcyjna i wykorzystanie mocy produkcyjnych

(83) Całkowita produkcja, zdolność produkcyjna i wykorzystanie mocy produkcyjnych w Unii kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 4

Produkcja, zdolność produkcyjna i wykorzystanie mocy produkcyjnych

201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Wielkość produkcji (w tonach)5 211 4874 833 5114 737 3104 606 000
Indeks (2012 = 100)100939188
Moce produkcyjne (w tonach)5 889 2165 636 8925 380 2584 988 000
Indeks (2012 = 100)100969185
Wykorzystanie mocy produkcyjnych (%)88,585,788,092,3
Indeks (2012 = 100)10097100104
Źródło: Euro-Graph.

(84) W badanym okresie produkcja zmalała o 12 %. W 2013 r. produkcja zmalała o 7 % w porównaniu z 2012 r. i nadal malała w wolniejszym tempie.

(85) Już przed badanym okresem unijni producenci podjęli poważne działania restrukturyzacyjne mające na celu usunięcie strukturalnej nadwyżki mocy produkcyjnych i kontynuowali te działania w badanym okresie. W wyniku zamknięcia niektórych papierni i przestawienia innych papierni na produkcję wyrobów papierowych innych niż cienki papier powleczony między 2012 r. a okresem objętym dochodzeniem przeglądowym przemysł Unii zmniejszył swoją zdolność produkcyjną cienkiego papieru powleczonego w przybliżeniu o 901 216 ton, tj. o 15 %.

(86) Ciągła redukcja zdolności produkcyjnej umożliwiła utrzymanie stosunkowo stabilnego wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle unijnym w badanym okresie, a nawet pozwoliła uzyskać wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 92,3 % w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym - niemal o cztery punkty procentowe więcej niż w 2012 r.

(87) W toku dochodzenia ustalono, że wysoki wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych jest ważnym czynnikiem warunkującym długoterminową rentowność przemysłu papierniczego ze względu na duże inwestycje w środki trwałe i wynikający z nich wpływ na średnie koszty produkcji.

4.5.2.2. Wielkość sprzedaży i udział w rynku

(88) Wielkość sprzedaży i udział przemysłu Unii w rynku kształtowały się w badanym okresie następująco:

Tabela 5

Wielkość sprzedaży i udział w rynku

201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Całkowita wielkość sprzedaży na rynku unijnym (w tonach)3 936 2533 612 8413 574 8683 544 023
Indeks (2012 = 100)100929190
Udział w rynku (%)99,199,298,698,7
Indeks (2012 = 100)10010099100
Źródło: Euro-Graph.

(89) W badanym okresie wielkość sprzedaży na rynku unijnym zmalała o 10 %. W 2013 r. zmalała o 8 % w porównaniu do 2012 r. i nadal malała w wolniejszym tempie.

(90) Udział przemysłu Unii w rynku utrzymywał się na stałym poziomie około 99 %, ponieważ w trakcie badanego okresu przywóz cienkiego papieru powleczonego prawie nie miał miejsca.

4.5.2.3. Wzrost

(91) W okresie badanym w przemyśle Unii nie odnotowano wzrostu produkcji i sprzedaży. Przeciwnie, wspomniane wskaźniki gospodarcze ściśle korelowały ze spadkową tendencją konsumpcji w Unii.

4.5.2.4. Zatrudnienie i wydajność(92) Zatrudnienie i wydajność kształtowały się w badanym okresie następująco:

Tabela 6

Zatrudnienie i wydajność

201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Liczba pracowników (ekwiwalent pełnego czasu pracy - EPC)9 8088 8967 7827 418
Indeks (2012 = 100)100917976
Wydajność (ton/pracownika)531543609621
Indeks (2012 = 100)100102115117
Źródło: Euro-Graph.

(93) W okresie badanym liczba pracowników zmalała o 24 % i co roku występował spadek zatrudnienia. Stanowi to odzwierciedlenie części długofalowych działań restrukturyzacyjnych podjętych przez przemysł Unii w celu rozwiązania problemów dotyczących strukturalnej nadwyżki mocy produkcyjnych, jak wyjaśniono w motywie 85.

(94) To znaczne ograniczenie zasobów siły roboczej doprowadziło do istotnego wzrostu wydajności, mierzonej jako wielkość produkcji (w tonach) w przeliczeniu na osobę zatrudnioną w ujęciu rocznym - tak zdefiniowana wydajność w badanym okresie wzrosła o 17 %.

4.5.2.5. Wielkość marginesu dumpingu i poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(95) W okresie badanym przywóz cienkiego papieru powleczonego z ChRL prawie w ogóle nie miał miejsca, można więc stwierdzić, że wielkość marginesu dumpingu nie wywarła żadnego wpływu na przemysł Unii, który był na dobrej drodze do osiągnięcia poprawy sytuacji po wcześniejszym dumpingu.

4.5.3. Wskaźniki mikroekonomiczne

4.5.3.1. Ceny i czynniki wpływające na ceny

(96) Średnie ceny naliczane przez przemysł Unii przy sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii w okresie badanym kształtowały się następująco:

Tabela 7

Ceny sprzedaży w Unii i jednostkowy koszt produkcji

201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Średnia jednostkowa cena sprzedaży na rynku unijnym (EUR/t)723709688680
Indeks (2012 = 100)100989594
Jednostkowy koszt produkcji (EUR/t)672664609631
Indeks (2012 = 100)100999194
Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez zaliczonych do próby producentów unijnych.

(97) Obowiązująca w przemyśle Unii jednostkowa cena sprzedaży naliczana niepowiązanym klientom zmalała o 6 % w badanym okresie. Z niewielkim opóźnieniem tendencje cenowe podążały za tendencjami kosztów produkcji.

(98) Jednostkowy koszt produkcji w przemyśle Unii również zmalał o 6 % w badanym okresie, a największy spadek zaobserwowano w latach 2013-2014 (minus 8 %).

4.5.3.2. Koszty pracy

(99) Średnie koszty pracy w badanym okresie kształtowały się następująco:

Tabela 8

Średnie koszty pracy na pracownika

201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Średnie koszty pracy na pracownika (w EUR/pracownika)68 40565 81267 71670 973
Indeks (2012 = 100)1009699104
Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez zaliczonych do próby producentów unijnych.

(100) W 2013 r. średnie koszty pracy na pracownika zmalały o 4 % w stosunku do 2012 r., a następnie ustabilizowały się i w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym osiągnęły poziom o 4 % wyższy niż w 2012 r.

4.5.3.3. Zapasy

(101) Poziom zapasów w badanym okresie kształtował się następująco:

Tabela 9

Zapasy

201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego (w tonach)112 957122 545119 642122 264
Indeks (2012 = 100)100108106108
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego jako odsetek produkcji (%)7888
Indeks (2012 = 100)100114115114
Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez zaliczonych do próby producentów unijnych.

(102) Stan zapasów przemysłu Unii na koniec okresu sprawozdawczego wzrósł o 8 % w latach 2012-2013, a następnie przez pozostałą część badanego okresu utrzymywał się na względnie stabilnym poziomie. Malejąca wielkość produkcji doprowadziła w badanym okresie do ogólnego wzrostu (o 14 %) poziomu stanu zapasów na koniec okresu sprawozdawczego wyrażonego jako odsetek produkcji.

4.5.3.4. Rentowność, przepływy pieniężne, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskania kapitału

(103) Rentowność, przepływy pieniężne, inwestycje i zwrot z inwestycji kształtowały się w badanym okresie następująco:

Tabela 10

Rentowność, przepływy pieniężne, inwestycje i zwrot z inwestycji

201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Rentowność sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii (% przychodów ze sprzedaży)0,7-0,45,02,3
Indeks (2012 = 100)100-58693319
Przepływy pieniężne (w EUR)58 381 26851 220 769102 223 69975 644 423
Indeks (2012 = 100)10088175130
Inwestycje (w EUR)20 414 09723 120 55318 603 02217 369 221
Indeks (2012 = 100)1001139185
Zwrot z inwestycji (%)1,8- 6,79,69,1
Indeks (2012 = 100)100- 380546518
Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez zaliczonych do próby producentów unijnych.

(104) Komisja określiła rentowność przemysłu Unii jako zysk netto przed opodatkowaniem ze sprzedaży cienkiego papieru powleczonego niepowiązanym klientom w Unii wyrażony jako odsetek przychodów z tej sprzedaży. W okresie badanym rentowność przemysłu Unii zwiększyła się z około 0,7 % do 2,3 %. Należy zauważyć, że w pierwotnym dochodzeniu docelowy wskaźnik rentowności tego przemysłu określono na 8 % 17 . Najlepszym rokiem był 2014 r., w którym rentowność przemysłu Unii osiągnęła 5 % głównie ze względu na niższe koszty surowców, zwłaszcza masy włóknistej, lecz również ze względu na pozytywne skutki działań restrukturyzacyjnych i wzrost efektywności. W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym na rentowność negatywnie wpłynął spadek kursu wymiany funta brytyjskiego względem euro.

(105) Przepływy pieniężne netto odzwierciedlają zdolność przemysłu Unii do samofinansowania swojej działalności. W badanym okresie przepływy pieniężne były dodatnie, a ich tendencja w dużej mierze odzwierciedlała zmiany w zakresie rentowności, przy czym 2014 r. był pod tym względem najlepszym rokiem.

(106) W świetle zmniejszającego się w badanym okresie popytu na rynku na cienki papier powleczony zarówno w Unii, jak i za granicą w przemyśle unijnym nie inwestowano w nowe moce produkcyjne, a poziom inwestycji zmalał ogółem o 15 %. Dokonując inwestycji, skupiono się na utrzymaniu, zastąpieniu dotychczasowych środków trwałych, poprawie efektywności energetycznej i działaniach mających na celu zapewnienie zgodności z normami ochrony środowiska.

(107) Zwrot z inwestycji stanowi zysk wyrażony jako odsetek wartości księgowej netto środków trwałych. Na jego kształtowanie się w badanym okresie miały wpływ zarówno malejąca wartość aktywów netto, jak również zmiany w rentowności, co wyjaśnia ujemne wyniki w 2013 r. oraz znacznie lepsze wyniki w 2014 r. i w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(108) Biorąc pod uwagę koszt obsługi istniejącego zadłużenia, względnie niską rentowność przemysłu Unii i stale zmniejszający się popyt na rynku na cienki papier powleczony, zdolność przemysłu unijnego do pozyskiwania kapitału poprawiła się w porównaniu z pierwotnym dochodzeniem, ale pozostaje ograniczona.

4.5.4. Wniosek dotyczący sytuacji przemysłu Unii

(109) Wszystkie wskaźniki szkody wskazywały na istnienie złożonego obrazu w badanym okresie. Chociaż wskaźniki dotyczące wyników działalności finansowej, jak rentowność, przepływy pieniężne i zwrot z inwestycji, poprawiły się, to wskaźniki wolumenu, takie jak produkcja i sprzedaż, dalej ulegały pogorszeniu.

(110) Poprawa wskaźników dotyczących wyników finansowych wynikała zarówno ze spadku cen surowców odnotowanego w 2014 r., jak i działań restrukturyzacyjnych podjętych przez producentów unijnych w celu zmniejszenia zdolności produkcyjnej i poprawienia efektywności. Negatywne tendencje w wielkości produkcji i sprzedaży wynikały z ciągłego spadku popytu na cienki papier powleczony zarówno w Unii, jak i za granicą, co zmusiło przemysł Unii do dalszej restrukturyzacji, w tym zamknięcia niektórych papierni i przekształcania innych zakładów w celu dostosowania ich do produkcji innych rodzajów papieru.

(111) Przewidywany dalszy spadek popytu na rynku na cienki papier powleczony w okresie kolejnych 5-10 lat potwierdza wniosek, że sytuacja przemysłu Unii pozostanie trudna, powodując konieczność dalszego zmniejszania produkcji i zdolności produkcyjnych.

(112) Dochodzenie potwierdziło, ze środki wprowadzone w pierwotnym dochodzeniu wywarły pozytywny wpływ na przemysłu Unii, który odzyskał swój udział w rynku i zyskał zdolność do podniesienia cen cienkiego papieru powleczonego powyżej poziomu pozwalającego pokryć koszty produkcji, jak również do sfinansowania działań restrukturyzacyjnych.

(113) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że przemysł Unii nie poniósł istotnej szkody w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Jednak z uwagi na stale malejący popyt na cienki papier powleczony i powiązane wysokie koszty restrukturyzacji, które to czynniki wywarły znaczący wpływ na rentowność, przemysł ten znajduje się w trudnej sytuacji.

4.6. Prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody

(114) W motywach 65 i 66 powyżej Komisja stwierdziła, że uchylenie środków spowodowałoby ponowne wystąpienie dumpingu i zwiększenie wywozu cienkiego papieru powleczonego z ChRL do Unii po cenach dumpingowych.

(115) W motywie 76 Komisja uznała, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym ceny cienkiego papieru powleczonego wywożonego z Chin na rynki znajdujące się blisko Unii były niższe niż ceny naliczane w Unii przez przemysł Unii. W związku z tym Komisja stwierdziła, że w przypadku umożliwienia wygaśnięcia środków chińscy producenci eksportujący prawdopodobnie podcinaliby ceny przemysłu Unii na rynku unijnym.

(116) Ponadto jak wspomniano w motywie 62 rynek unijny jest największym rynkiem cienkiego papieru powleczonego na świecie. Jego ogólna wielkość i istnienie szerokiego grona nabywców cienkiego papieru powleczonego sprawiają, że rynek ten jest bardzo atrakcyjny dla chińskich producentów cienkiego papieru powleczonego, ponieważ tak duże dostawy umożliwiłyby im wykorzystanie w większym stopniu (obecnie nadmiarowych) zdolności produkcyjnych, co z kolei obniżyłoby jednostkowe koszty produkcji. Zatem gdyby uchylono środki, biorąc pod uwagę korzyści gospodarcze płynące z wykorzystania wolnych mocy produkcyjnych w ChRL (zob. motywy 50-54), prawdopodobne jest, że chińscy producenci eksportujący zaproponowaliby sprzedaż cienkiego papieru powleczonego na rynku unijnym po cenach dumpingowych, wywierając presję na ceny i rentowność przemysłu Unii.

(117) Dochodzenie wykazało (zob. motyw 113), że przemysł Unii jest w wrażliwy na uwarunkowania gospodarcze.

(118) Dochodzenie potwierdziło również ustalenia pierwotnego dochodzenia, zgodnie z którymi wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych jest istotnym czynnikiem warunkującym długoterminową rentowność działalności producentów papieru, ponieważ proces produkcji jest kapitałochłonny. Wobec braku przywozu towarów po cenach dumpingowych w okresie badanym przemysł Unii był w stanie podnieść ceny sprzedaży cienkiego papieru powleczonego powyżej poziomu pozwalającego pokryć koszty produkcji, a także sfinansować restrukturyzację i zwiększyć wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych. Każde wznowienie przywozu towarów po cenach dumpingowych i wynikająca z niego presja cenowa skutkowałyby odwróceniem tych pozytywnych zmian, ponieważ pozbawiłyby przemysł Unii przepływów środków pieniężnych niezbędnych do sfinansowania działań restrukturyzacyjnych prowadzonych w celu dostosowania się do malejącego światowego popytu na cienki papier powleczony. Osłabiłoby to również pozytywne skutki wcześniejszych działań restrukturyzacyjnych i doprowadziło do pogorszenia się wszystkich wskaźników szkody.

(119) W związku z tym Komisja stwierdza, że uchylenie środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu cienkiego papieru powleczonego z ChRL najprawdopodobniej spowodowałoby ponowne wystąpienie szkody.

5. INTERES UNII

(120) Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy utrzymanie obowiązujących środków wobec ChRL nie zaszkodziłoby interesom Unii jako całości. Interes Unii określono na podstawie oceny wszystkich różnorodnych interesów zainteresowanych stron, w tym interesu przemysłu Unii, interesu importerów oraz interesu użytkowników.

5.1. Interes przemysłu Unii

(121) W toku dochodzenia ustalono, że obowiązujące środki umożliwiły przemysłowi Unii poprawę sytuacji po wcześniejszym dumpingu oraz utrzymanie cen cienkiego papieru powleczonego na poziomie wyższym niż pokrywający koszt produkcji, a także poprawienie wyników finansowych. Z kolei te pozytywne tendencje pozwoliły przemysłowi Unii uporać się z wyzwaniami stawianymi przez stale malejący popyt na cienki papier powleczony dzięki realizacji długoterminowych planów restrukturyzacyjnych, w tym dzięki zamknięciu niektórych papierni i przekształcaniu innych zakładów w celu dostosowania ich do produkcji innych rodzajów papieru.

(122) Nieobarczony presją cenową wynikającą z przywozu towarów po cenach dumpingowych z ChRL przemysł Unii będzie w stanie utrzymać ceny cienkiego papieru powleczonego powyżej poziomów pokrywających koszty produkcji, generować dochód konieczny do sfinansowania działań restrukturyzacyjnych i dostosować się do wyzwań stawianych przez stale malejący popyt na cienki papier powleczony.

(123) Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że kontynuacja obowiązujących środków antydumpingowych leży w interesie przemysłu Unii.

5.2. Interes niepowiązanych importerów lub przedsiębiorstw handlowych

(124) Nie było współpracy ze strony importerów/przedsiębiorstw handlowych. W oparciu o fakt, że w badanym okresie przywóz cienkiego papieru powleczonego z ChRL prawie w ogóle nie miał miejsca, Komisja stwierdziła, że produkt objęty dochodzeniem nie stanowi przedmiotu znacznej części działalności gospodarczej importerów/przedsiębiorstw handlowych i że nie wystąpiły czynniki pozwalające stwierdzić, że podmioty te niewspółmiernie by ucierpiały, gdyby utrzymano wspomniane środki.

5.3. Interes użytkowników

(125) Nie było współpracy ze strony użytkowników indywidualnych. Komisja otrzymała pisemne oświadczenie od stowarzyszenia drukarzy (Intergraf), które poparły trzy inne stowarzyszenia (BPIF, Gratkom oraz Bundesverband Druck und Medien).

(126) W oświadczeniu wyjaśniono, że unijny przemysł drukarski ponosi szkodę w wyniku zastąpienia mediów papierowych mediami cyfrowymi, jak również w wyniku masowego przywozu materiałów drukowanych, w szczególności z ChRL. Argumentacja sprowadzała się do tego, że środki antydumpingowe osłabiły konkurencyjność unijnych drukarzy, która wymaga bezcłowego dostępu do papieru. Jedynym dowodem przedłożonym na poparcie tezy o masowym przywozie było szacunkowe obliczenie całkowitego przywozu materiałów drukowanych pochodzących z ChRL, obejmujących dużą liczbę różnego rodzaju materiałów drukowanych, których nie drukuje się na cienkim papierze powleczonym Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie była w stanie ocenić, jaką cześć produktów przywożonych z ChRL wydrukowano na cienkim papierze powleczonym, a jaką na innych rodzajach papieru.

(127) W pierwotnym dochodzeniu ustalono, że większość produktów, które drukuje się na cienkim papierze powleczonym, to produkty ulegające szybkiej dezaktualizacji, takie jak czasopisma, broszury, przesyłki i ulotki reklamowe, które są rzadziej przywożone z ChRL ze względu na czas potrzebny do ich transportu. Informacje przedłożone przez wnioskodawcę w tym przeglądzie potwierdziły, że ustalenia dokonane w toku pierwotnego dochodzenia nadal są aktualne.

(128) Komisja stwierdziła zatem, że chociaż jest prawdopodobne, że niektóre materiały drukowane drukuje się na cienkim papierze powlekanym poza Unią ze względu na cła antydumpingowe i wyrównawcze, to ich wpływ na sytuację gospodarczą unijnego przemysłu drukarskiego jest ograniczony.

5.4. Wnioski dotyczące interesu Unii

(129) Na podstawie powyższego Komisja uznała, że nie ma szczególnie ważnych wskazań z perspektywy interesu Unii przemawiających przeciwko przedłużeniu obowiązywania obecnych środków antydumpingowych wprowadzonych wobec przywozu z ChRL.

6. WNIOSEK I UJAWNIENIE INFORMACJI

(130) Wszystkie zainteresowane strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano utrzymać obowiązujące środki antydumpingowe. Oprócz tego zainteresowanym stronom wyznaczono okres 11 dni, w którym mogły przedstawić swoje uwagi w reakcji na ujawnione informacje. Uwagi przesłał wyłącznie wnioskodawca, który zgodził się z ustaleniami Komisji oraz poparł jej propozycję utrzymania środków antydumpingowych.

(131) Z powyższych ustaleń wynika, że zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego należy utrzymać środki antydumpingowe stosowane względem przywozu niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z ChRL, wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 451/2011.

(132) Komitet ustanowiony w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036 nie przekazał swojej opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego, tj. papieru lub tektury powleczonych jednostronnie lub obustronnie (z wyłączeniem papieru siarczanowego i tektury siarczanowej), w arkuszach lub zwojach, o gramaturze co najmniej 70 g/m2 lecz nieprzekraczającej 400 g/m2 i jasności większej niż 84 (mierzonej zgodnie z ISO 2470-1), obecnie objętego kodami CN ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 i ex 4810 99 80 (kody TARIC 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 i 4810 99 80 20), pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

Stawka ostatecznego cła antydumpingowego nie dotyczy zwojów nadających się do stosowania w prasach zwojowych. Zwoje nadające się do stosowania w prasach zwojowych definiuje się jako zwoje, które zgodnie z testem standardowym ISO 3783:2006 dotyczącym określenia odporności na skubanie - metodą wyższej prędkości z zastosowaniem testera IGT (model elektryczny) - dają wynik mniejszy niż 30 N/m przy pomiarze w kierunku poprzecznym w stosunku do papieru (CD) oraz wynik mniejszy niż 50 N/m przy pomiarze zgodnie z kierunkiem pracy maszyny (MD). Stawka ostatecznego cła antydumpingowego nie dotyczy również wielowarstwowego papieru i wielowarstwowej tektury.

2.  Stawka cła stosowana do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, dla produktów opisanych w ust. 1 i wytwarzanych przez niżej wymienione przedsiębiorstwa jest następująca:
PrzedsiębiorstwoStawka celna (%)Dodatkowy kod TARIC
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, miasto Zhenjiang, prowincja Jiangsu, ChRL; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, miasto Suzhou, prowincja Jiangsu, ChRL8B001
Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, miasto Shouguang, prowincja Szantung, ChRL; Shouguang Chenming Art. Paper Co., Ltd, miasto Shouguang, prowincja Szantung, ChRL35,1B013
Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa27,1B999
3.  O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 3 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 451/2011 z dnia 6 maja 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 128 z 14.5.2011, s. 1).
3 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 452/2011 z dnia 6 maja 2011 r. nakładające ostateczne cło antysubsydyjne na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 128 z 14.5.2011, s. 18).
4 Sprawa T-443/11 i sprawa T-444/11.
5 Dz.U. C 280 z 25.8.2015, s. 7.
6 Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. C 172 z 13.5.2016, s. 9).
7 Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków wyrównawczych stosowanych względem przywozu niektórych rodzajów cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. C 172 z 13.5.2016, s. 19).
8 Rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93). Rozporządzenie to zostało ujednolicone oozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55).
9 Grupa Sinar Mas obejmująca: Gold East Paper Co. Ltd; Gold Huasheng Paper Co. Ltd i Hainan Jinhai Pulp and Paper Co. Ltd.
10 Na podstawie danych RISI (http://www.risiinfo.com) przedstawionych przez wnioskodawcę.
11 Na podstawie wniosku.
12 Na podstawie danych RISI.
13 Na podstawie wniosku.
14 Na podstawie danych RISI.
15 Na podstawie danych RISI przedstawionych przez wnioskodawcę.
16 Europejskie Stowarzyszenie Producentów Papieru Graficznego (ang. The European Association of Graphic Paper Producers, Euro-Graph) utworzono w 2012 r. w drodze połączenia CEPIPRINT (Stowarzyszenia Europejskich Producentów Papieru Publikacyjnego, ang. Association of European Publication Paper Producers) i CEPIFINE (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Papieru Cienkiego, ang. European Association of Fine Paper Producers); jego członkami są wszyscy producenci cienkiego papieru powleczonego w Unii.
17 Motyw 158 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 451/2011
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.