Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.213.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 961/2007
z dnia 14 sierpnia 2007 r.
ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92(2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że należność przywozowa na produkty objęte kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002, ex 1005 inne niż ziarna hybrydowe oraz ex 1007 inne niż hybrydy siewne, jest równa cenie interwencyjnej obowiązującej w odniesieniu do takich produktów podczas przywozu, powiększonej o 55 % i zmniejszonej o cenę przywozową cif stosowaną wobec danej dostawy. Jednak należność ta nie może przekraczać stawki celnej we Wspólnej Taryfie Celnej.

(2) Artykuł 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 stanowi, że do celów obliczenia należności przywozowej określonej w ust. 2 wspomnianego artykułu, dla danych produktów regularnie ustala się reprezentatywne ceny przywozowe cif.

(3) Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, ceną do obliczania należności przywozowej produktów objętych kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 i 1007 00 90 jest dzienna reprezentatywna cena importowa cif ustalona w sposób określony w art. 4.

(4) Należy ustalić należności przywozowe na okres od dnia 16 sierpnia 2007 r. mające zastosowanie do czasu wejścia w życie nowych ustaleń,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Od dnia 16 sierpnia 2007 r. w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie elementów znajdujących się w załączniku II, ustala się należności przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 6).

(2) Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1816/2005 (Dz.U. L 292 z 8.11.2005, str. 5).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 1

Należności przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 23 sierpnia 2007 r.

Kod CNWyszczególnienie towarówNależność przywozowa(1) (w EUR/t)
1001 10 00PSZENICA twarda wysokiej jakości0,00
średniej jakości0,00
niskiej jakości0,00
1001 90 91PSZENICA zwyczajna, do siewu0,00
ex 1001 90 99PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu0,00
1002 00 00ŻYTO0,00
1005 10 90KUKURYDZA siewna, inna niż hybryda4,13
1005 90 00KUKURYDZA, inna niż do siewu(2)4,13
1007 00 90Ziarno SORGO, inne niż hybryda do siewu0,00
(1) W przypadku towarów przywożonych do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, importer może skorzystać z obniżki należności celnych o:
- 3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym,
- 2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.
(2) Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

ZAŁĄCZNIK  II 2

Czynniki uwzględnione przy obliczaniu należności ustalonych w załączniku I

15.8.2007-21.8.2007

1. Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

(EUR/t)
Pszenica zwyczajna(*)KukurydzaPszenica twarda wysokiej jakościPszenica twarda średniej jakości(**)Pszenica twarda niskiej jakości(***)Jęczmień
GiełdaMinneapolisChicago----
Notowanie188,5496,39----
Cena FOB USA--215,82205,82185,82121,21
Premia za Zatokę-19,46----
Premia za Wielkie Jeziora5,16-----
(*) Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).
(**) Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).
(***) Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

2. Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska-Rotterdam: 42,04 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora-Rotterdam: 45,08 EUR/t

1 Załącznik I zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 984/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.218.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2007 r.
2 Załącznik II zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 984/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.218.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2007 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.