Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.260.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1835
z dnia 9 października 2017 r.
ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 10 października 2017 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 183,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 642/2010 2  przewiduje, że należności celne przywozowe na produkty objęte kodami CN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [pszenica zwyczajna wysokiej jakości do siewu], ex 1001 99 00 [pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 i 1007 90 00 są równe cenie interwencyjnej obowiązującej w odniesieniu do takich produktów przy przywozie, powiększonej o 55 % i zmniejszonej o cenę importową CIF mającą zastosowanie dla danej przesyłki. Należności te nie mogą jednak przekroczyć stawki określonej we wspólnej taryfie celnej.

(2) Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010 przewiduje, że do celów obliczenia należności celnych przywozowych, o których mowa w ust. 1 wymienionego artykułu, dla produktów określonych w tym ustępie regularnie ustanawia się reprezentatywne ceny importowe CIF.

(3) Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 642/2010 ceną używaną do obliczania należności celnej przywozowej produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, jest dzienna reprezentatywna cena importowa CIF, ustalona w sposób określony w art. 5 wymienionego rozporządzenia.

(4) Od dnia 21 września 2017 r. cło przywozowe na produkty pochodzące z Kanady, objęte kodami CN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu), 1002 10 00 i 1002 90 00 oblicza się zgodnie z art. 2 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 642/2010.

(5) Należy ustalić należności celne przywozowe na okres od dnia 10 października 2017 r., mające zastosowanie do czasu wejścia w życie nowych ustaleń.

(6) Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010 niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Od dnia 10 października 2017 r. w załączniku I do niniejszego rozporządzenia ustala się, na podstawie elementów znajdujących się w załączniku II, należności celne przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 642/2010.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 października 2017 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Należności celne przywozowe na produkty, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 642/2010 mające zastosowanie od dnia 10 października 2017 r.
Kod CNWyszczególnienie towarówNależność celna przywozowa (1) (2) (EUR/tonę)
1001 11 00PSZENICA durum, do siewu0,00
1001 19 00PSZENICA durum wysokiej jakości, inna niż do siewu

średniej jakości, inna niż do siewu

niskiej jakości, inna niż do siewu

0,00

0,00

0,00

ex 1001 91 20PSZENICA zwyczajna, do siewu0,00
ex 1001 99 00PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu0,00
1002 10 00ŻYTO, do siewu5,61
1002 90 00ŻYTO, inne niż do siewu5,61
1005 10 90KUKURYDZA do siewu, inna niż hybrydy5,61
1005 90 00KUKURYDZA inna niż do siewu (3)5,61
1007 10 90Ziarno SORGO, inne niż hybrydy, do siewu5,61
1007 90 00Ziarno SORGO, inne niż do siewu5,61
(1) Zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 642/2010 importer może skorzystać z obniżki należności celnych o:

- 3 EUR na tonę, jeśli port wyładunku znajduje się na Morzu Śródziemnym (poza Cieśniną Gibraltarską) lub Morzu Czarnym, jeśli towary przywożone są do Unii przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski,

- 2 EUR na tonę, jeśli port wyładunku znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Zjednoczonym Królestwie lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego i jeśli towary przywożone są do Unii przez Ocean Atlantycki.

(2) W przypadku produktów pochodzących z Kanady i objętych kodami CN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu), 1002 10 00, 1002 90 00 należność obliczana jest zgodnie z art. 2 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 642/2010.

(3) Importer może korzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR na tonę, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010.

ZAŁĄCZNIK  II

CZYNNIKI UWZGLĘDNIONE PRZY OBLICZENIU NALEŻNOŚCI USTALONYCH W ZAŁĄCZNIKU I

1. Średnie z okresu referencyjnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010:
(EUR/tonę)
Pszenica zwyczajna (1)Kukurydza
GiełdaMinneapolisChicago
Notowanie210,22117,61
Premia za Zatokę-15,27
Premia za Wielkie Jeziora32,84-
(1) Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/tonę włączona (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).
2. Średnie z okresu referencyjnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010:
Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska-Rotterdam:18,54 EUR/tonę
Koszt frachtu: Wielkie Jeziora-Rotterdam:39,59 EUR/tonę
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 187 z 21.7.2010, s. 5).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.