Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.135.23

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 maja 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/886
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie mianowania trzech członków i sześciu zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Czeską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając propozycję rządu Republiki Czeskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniach 26 stycznia 2015 r., 5 lutego 2015 r. i 23 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2015/116 1 , (UE) 2015/190 2  i (UE) 2015/994 3  w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r.

(2) Dwa stanowiska członka Komitetu Regionów zwolniły się w związku z upływem kadencji Josefa NOVOTNEGO i Jany VAŇHOVEJ.

(3) Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu, na podstawie którego zaproponowano kandydaturę Ondřeja BENEŠÍKA (Councillor of Strání municipality).

(4) Pięć stanowisk zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z upływem kadencji Jiříego BĚHOUNKA, Jana BIRKEGO, Stanislava MIŠÁKA, Martina NETOLICKEGO i Jiříego ROZBOŘILA.

(5) Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z mianowaniem Pavla BRANDY członkiem Komitetu Regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na stanowiska w Komitecie Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2020 r., zostają niniejszym mianowane następujące osoby:

a) na stanowiska członka:
- Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ, Zastupitelka Středočeského kraje,
- Ondřej BENEŠÍK, Zastupitel Zlínského kraje (zmiana mandatu),
- Pavel BRANDA, Zastupitel obce Rádlo, oraz
b) na stanowiska zastępcy członka:
- Zdeněk KARÁSEK, Zastupitel Moravskoslezského kraje,
- Pavel PACAL, Zastupitel Kraje Vysočina,
- Miroslav KUBÁSEK, Zastupitel Jihomoravského kraje,
- Radim SRŠEŇ, Zastupitel Olomouckého kraje,
- Věslav MICHALIK, Zastupitel Středočeského kraje,
- František JOHN, Zastupitel města Zábřeh.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2017 r.
W imieniu Rady
E. BARTOLO
Przewodniczący
1 Decyzja Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42).
2 Decyzja Rady (UE) 2015/190 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25).
3 Decyzja Rady (UE) 2015/994 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 70).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.