Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.245.4

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 września 2015 r.

DECYZJA (UE, EURATOM) 2015/1568 PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie mianowania sędziego Sądu

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 19,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 254 i 255,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 5 i 7 Protokołu nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz w wyniku rezygnacji Nicholasa Jamesa FORWOODA, która staje się skuteczna dnia 1 października 2015 r., należy mianować sędziego Sądu na okres pozostający do końca kadencji Nicholasa Jamesa FORWOODA, czyli do dnia 31 sierpnia 2019 r.

(2) Zaproponowano, aby zwolnione w ten sposób stanowisko objął Ian Stewart FORRESTER.

(3) Komitet utworzony na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zaopiniował Iana Stewarta FORRESTERA jako kandydata do wykonywania funkcji sędziego Sądu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Ian Stewart FORRESTER zostaje mianowany sędzią Sądu na okres od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 września 2015 r.

C. BRAUN

Przewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.